Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2008-01-31

Sammanträde 2008-01-31

Datum
Klockan
17:30
Plats
GARVAREN, Ljungby, Strålforssalen, entré från stora parkeringen

3 Inlämnande av motioner och interpellationer.

6 För en bra väg till konsten - Svar på motion.

7 Förslag till förändrad budgetprocess.

9 Detaljplan för del av Hölminge 8:6.

10 Ansökan om ställningstagande till och kommunal borgen för förvärv. av och utbyggnad på Torg 13:16 i Ljungby kommun.

11 Kommunalt bidrag till statsbidragsberättigade enskilda vägar.

13 Hyrespolicy hos Ljungbybostäder AB.

§1 Information

1. Intendent Pontus Ljungberg informerar om Ljungbergmuseets verksamhet.

2. Kommunfullmäktiges ordförande informerar om presidiets planering vad gäller kommande aktiviteter vid kommunfullmäktiges möten.

§2 Extra ärende: Ändring av kommunfullmäktiges mötestider 2008

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att fullmäktiges sammanträde i mars kommer att äga rum måndagen den 31 mars, kl. 17.30 i Strålforssalen på Garvaren.

Vidare beslutar kommunfullmäktige att sammanträdet i juni kommer att äga rum tisdagen den 17 juni och att sammanträdet börjar kl. 14.00. Plats: Strålforssalen på Garvaren.

Ärendet

Kommunfullmäktiges presidium föreslår att dagen för fullmäktiges sammanträden i mars och juni ändras.

Sammanträdet i mars föreslås äga rum måndagen den 31 mars, kl. 17.30 i Strålforssalen på Garvaren.

Sammanträdet i juni föreslås äga rum tisdagen den 17 juni. Tiden för detta sammanträde är också ändrat, till kl. 14.00. Plats: Strålforssalen på Garvaren.

§3 Frågestund

Frågor

1. Vinko Stifanic (s) ber Ljungbybostäders styrelseordförande om en lägesrapport vad gäller iordningsställande av seniorbostäder i Västanå.

Ljungbybostäders styrelseordförande, Christer Henriksson (kd) meddelar att förberedelsearbetet fortgår och att upphandling beräknas ske om någon vecka.

2. Rosalina Gauffin (KB) frågar kommunstyrelsens vice ordförande om ändringen från 90 km/h till 70 km/h kommer att innebära att underhållet nedsätts.

Kommunstyrelsens vice ordförande, ClasGöran Carlsson (s) svarar att kommunen inte motsatt sig att länsstyrelsen minskade högsta tillåtna hastighet på vägen, men att detta inte innebär att man accepterat att väghållaren genomför en sämre standard på underhållet.

3. Hans Danielsson (KB) frågar miljö- och byggnämndens ordförande om kommunen kan bli skadeståndsskyldig för de skador som ev. uppkommer på mejerifastigheten, kv. Kometen.

Miljö- och byggnämndens ordförande, Marianne Eckerbom (c) svarar att fastighetsägarens och byggherrens advokater håller på att diskutera frågan, som främst handlar om hur arbetet ska bedrivas.

4. Roland Johansson (alt) frågar kommunstyrelsens vice ordförande om det övervägts att inrätta arkivlokal i polishuset.

Kommunstyrelsens vice ordförande, ClasGöran Carlsson (s) svarar att frågan hänger samman med socialförvaltningens flytt från nuvarande lokaler, vilken först kan äga rum 2009.

5. Roland Johansson (alt) frågar kultur- och fritidsnämndens ordförande om det planeras fyra eller sex tävlingsbanor i den kommande friidrottsanläggningen.

Kultur- och fritidsnämndens ordförande, Anders Bondeson (m), svarar att budgeten för anläggningen är nio miljoner kronor, varav en och en halv miljon kommer att behöva användas för miljöskyddsåtgärder. Kravspecifikation har tagits fram och upphandlingsförfarande inleds i mars. Med fyra banor kan endast genomföras tävlingar i distriktsmästerskap, med sex banor kan internationella tävlingar genomföras. Frågan om tilläggsanslag kommer att tas upp med kommunfullmäktige.


6. Conny Simonsson (s) frågar med anledning av att ett gymnasium sålts till en privat köpare i Täby kommun om moderaterna i Ljungby har liknande planer.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande, Bo Ederström (m), svarar att det inte finns planer att sälja gymnasiet, tvärt om vill man göra vårt gymnasium till ett av landets bästa.

7. ClasGöran Carlsson (s) frågar tekniska utskottets ordförande om läget vad gäller betonghindren på parkeringen vid kv. Karybdis och om kontakter tagits och det försökts att få igång en förhandling .

Tekniska utskottets ordförande, Sten Moberg (fp) svarar att kommunen vänt sig till Sveriges Kommuner och Landstings jurister i ärendet, men att besvarandet försenats. Man räknar dock med att få juristernas kommentarer inom kort.


§4 Inlämnande av motioner och interpellationer

Beslut

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Ärende

Rolf Andersson(fp), Gösta Carlsson (m), Anna-Greta Dahl Eriksson (alt), Alf Johansson (KB), Kjell Jormfeldt (mp), Nils-Erik Wetter (kd) och Kerstin Wiréhn (v) har gemensamt den 27 januari 2008 lämnat in en motion i vilken de föreslår kommunfullmäktige besluta att ett nytt alternativ för planering av stationsområdet med bibehållen men minskad spåryta ska tas fram i centrumplanen.

Motionen delas ut till ledamöterna innan sammanträdet.

§5 Medborgarförslag

Beslut

Följande förslag överlämnas till kommunstyrelsen för beslut:

1. Lägre hastighet på Idrottsgatan i Lagan

2. Förbjud all försäljning av nyårsraketer och smällare

3. Cykelväg till Mjälens badplats

4. Fler parkeringsplatser vid Lagavallen
5. Buller- och genomfartsproblem mot Västergatan i Lagan

6. Belysning och uppfräschning av parken vid Ljungberga

7. Återvinningskärl på varje villatomt

8. Ny in- och utfart från ICA MAXI-parkeringen

9. Ändring av cykelbanan förbi Storgatans kiosk

10. Cykelväg från Vislandavägen till Bräkentorp

Följande förslag överlämnas till Miljö- och byggnämnden för beslut:

1. Redovisning av kvicksilver

Följande förslag överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden för beslut:

1. Träbodar för användning på Lilla torg under juletid

Ärendet

Tolv medborgarförslag har lämnats in till kommunfullmäktige under tiden 1 – 23 januari 2008.

Lägre hastighet på Idrottsgatan i Lagan
Motivering: Idrottsgatan som leder till Ringbadet och Ringvallen är en raksträcka där höga hastigheter hålls. Gatan är också livligt trafikerad av barn och ungdomar som cyklar. En avsmalnande väg är det bästa alternativet för att sänka hastigheten och minska risken för olyckor på gatan.

Förbjud all försäljning av nyårsraketer och smällare
Motivering: Fruktansvärd plåga för husdjuren under flera veckor och ur miljösynpunkt rent brottsligt. Dessutom är det förbjudet med smällare och raketer inom tättbebyggt område om man inte har tillstånd, vilket inte efterlevs. Det är inte mer än naturligt att förbjuda försäljning av dessa saker.

Cykelväg till Mjälens badplats
Motivering: Bolmstadsvägen är ganska hårt trafikerad sommartid och vägen är väldigt smal. Många människor, främst barn och ungdomar, cyklar till Mjälen för att bada och kanske skulle fler göra så om det fanns en cykelväg. Det skulle gynna både miljön och Ljungbybornas hälsa.

Fler parkeringsplatser vid Lagavallen
Motivering: Många ungdomar rör sig på området. Trafiksäkerhet.

Träbodar för användning på Lilla torg under juletid
Träbodar som kan hyras eller lottas ut till lokala föreningar, butiker eller marknadsknallare under december månad. Kan användas på marknaderna som hålls på Ljungby gamla torg övriga tiden på året.

Motivering: Skapar mer aktivitet och gemytlig och pittoresk stämning kring Lilla torg under juletid. Resursfråga.

Buller- och genomfartsproblem mot Västergatan i Lagan
Motivering: Bullerstörningarna är stora vid övre delen av Domarydsvägen och genomfartstrafiken på Domarydsvägen och Ringvägen är farlig. För att undvika genomfartstrafik av framför allt tunga fordon på dessa gator bör kommunen stänga av Domarydsvägen mot Västergatan för biltrafik genom att anlägga en bullervall som samtidigt löser problemet med bullernivån från trafiken på E4:an.

Belysning och uppfräschning av parken vid Ljungberga
Motivering: Närheten till Ljungberga gör att parken ofta besöks av både äldre och deras gäster. Tyvärr ser parken mycket tråkig ut och den saknar dessutom belysning vilket minskar säkerheten under dygnets mörkare tider.

Återvinningskärl på varje villatomt
Motivering: Återvinninningskärl på villatomter kan tömmas regelbundet och bidra till en bättre miljö, dels kommer fler att utnyttja återvinningssystemet och dels får man bort de skräpiga återvinningsstationerna.

Ny in- och utfart från ICA MAXI-parkeringen
Motivering: Eftersom in- och utfarten från ICA MAXI-parkeringen passeras av både fotgängare och cyklister är risken stor att någon olycka händer. Vid vissa tider är också belastningen stor vilket lätt kan leda till att onödiga risker tas för att komma in respektive ut från parkeringen.

Ändring av cykelbanan förbi Storgatans Kiosk.
Motivering: Trafikfälla.

Redovisning av kvicksilver
Redovisa:

· vem som är ansvarig för uttjänta produkter som innehåller kvicksilver,

· hur mycket vikt som tas tillvara årligen,

· kvicksilverspridningen i jord och vatten samt vem som är ansvarig för mätningen.

Motivering: Det är allas plikt att bidraga till att hälsorisker för människor, djur och natur minimeras och det är betydligt enklare att förklara och informera i frågan när fakta i form av siffror och diagram kan redovisas.

Cykelväg från Vislandavägen till Bräkentorp.
Motivering: Skolklasser som cyklar till Bräkentorp (vägen trafikeras av busstrafik).

§6 Besvarande av interpellation om eventuelt muntligt avtal mellan Ljungby kommun och Länsförsäkringar

Beslut

Interpellationen anses besvarad.

Ärendet

Carl Gustav Arvidsson (fp) har den 11 oktober ställt en interpellation till kommunstyrelsens vice ordförande ClasGöran Carlsson (s). I interpellationen ställs en fråga om ett muntligt hyresavtal träffats mellan Ljungby kommun och Länsförsäkringar i viket Ljungby kommun förbinder sig att förhyra tingssalen med biutrymmen samt diverse arkivlokaler i f.d. tingshuset.

Kommunstyrelsens vice ordförande meddelar att efter kommunfullmäktiges beslut om att avsätta budgetmedel för inrättande av arkivlokal och mötessal i Tingshuset påbörjade Kommunledningskontoret tillsammans med Tekniska kontoret förhandlingar med Länsförsäkringar Kronoberg för att få fram en principöverenskommelse om hyrestider och hyresnivåer. När detta beslut revs upp av kommunfullmäktige i samband med behandlingen av rambudgeten i maj 2007 upphörde förhandlingarna.

Carl Gustav Arvidsson (fp) tackar för svaret.

§7 Enkla frågor

Ärendet

Meddelas att inga enkla frågor har inkommit till dagens sammanträde.

§8 Motion- För en bra väg till konsten

Ks2007/0333 101

Svar på motion

Beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till kommunledningskontorets yttrande den 4 december 2008.

Ärendet

Tryggve Svensson har för vänsterpartiet lämnat in en motion, daterad den 3 september 2007, i vilken föreslås att Ljungby kommun höjer standarden på Strandgatan som leder till Ljungbergmuseet.

Beredning

Tekniska utskottet har den 14 november 2007 föreslagit att motionen avslås då gatan inte är i kommunens ägo.

Kultur- och fritidsnämnden har den 21 november 2007 beslutat att inte lämna några synpunkter eftersom Strandgatan inte är en kommunal gata.

Kommunledningskontoret föreslår i yttrande den 4 december 2007 att motionen avslås med hänvisning till kommunledningskontorets yttrande.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar den 8 januari 2008, § 8, att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till kommunledningskontorets yttrande.

Kommunstyrelsen beslutade den 15 januari 2008 (§ 19) att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till kommunledningskontorets yttrande.

Yrkanden

Tryggve Svensson yrkar att motionen återremitteras för behandling i budgetberedningen om bidrag till museet för att åtgärda gatan.

Beslutsordning 1

Ordföranden frågar kommunfullmäktige om ärendet ska återremitteras eller avgöras vid dagens sammanträde och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.


Omröstning

Omröstning begärs och verkställs med följande omröstningsproposition.

Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag, nej-röst för att ärendet ska återremitteras.

Omröstningen utfaller med siffrorna 44 ja-röster och 4 nej-röster, 1 frånvarande. Se omröstningsbilaga! Kommunfullmäktige har därigenom beslutat att ärendet ska avgöras idag.

Därefter frågar ordföranden om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget att avslå motionen.

§9 Förslag till förändrad budgetprocess

Ks2008/0011

041 

Beslut

Kommunfullmäktige antar förslaget till förändrad budgetprocess att gälla i 2008 års budgetarbete rörande 2009 års budget.

Ärendet

Kommunledningskontoret fick i samband med beslut om budget 2008 i uppdrag att ta fram förslag till en förändrad budgetprocess för 2009 års budget. Bakgrunden till uppdraget är den mängd olika äskanden som har framkommit från förvaltningar och nämnden efter beslut om rambudget.

Kommunledningskontoret överlämnar i skrivelse den 27 december 2007 förslag till förändrad budgetprocess.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 15 januari 2008 (§ 4) kommunfullmäktige att anta förslaget till förändrad budgetprocess.

§10 Ungdomspolitiskt program

Ks2007/0262

00 

Beslut

Kommunfullmäktige antar det ungdomspolitiska programmet.

Ärendet

Demokratisamordnaren har tillsammans med ungdomar och politiker under våren arbetat fram ett förslag till ungdomspolitiskt program. Yttranden har inkommit från kultur- och fritidsnämnden samt barn- och utbildningsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens synpunkter har inarbetats i programmet liksom delar av barn- och utbildningsnämndens.

Kommunledningskontoret har överlämnat det ungdomspolitiska programmet daterat den 7 december 2007 till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beslut.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 8 januari 2008 överlämnat det Ungdomspolitiska programmet till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beslut.

Kommunstyrelsen föreslår den 15 januari 2008 (§ 8) kommunfullmäktige att anta det ungdomspolitiska programmet.

§11 Detaljplan för del av Hölminge 8:6

Ks2007/0341

214 

Beslut

Kommunfullmäktige antar detaljplanen för del av Hölminge 8:6.

Ärendet

Plankontoret har upprättat förslag till detaljplan för del av Hölminge 8:6 i Angelstads församling, Ljungby kommun.

Planområdet är beläget i anslutning till den södra delen av det planlagda fritidshusområdet Hölminge Broddagård som ligger vid sjön Bolmens östra strand väster om Hölminge by.

Syftet med detaljplanen är att skapa möjligheter att utvidga fritidshusområdet i Hölminge Broddagård med 12 nya bostadstomter.

Detaljplanen hanteras med normalt planförfarande enligt 5 kap. 20 § PBL. Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 17 april – 14 maj 2007 enligt plan- och bygglagen (PBL) 5 kap. 23 §. De yttranden som inkommit under utställningstiden har sammanställts i ett utlåtande daterat 2007-06-12.

Beredning

Miljö- och byggnämnden har den 29 augusti 2007, § 133, godkänt detaljplanen för del av Hölminge 8:6 och överlämnat den till kommunfullmäktige för antagande. Länsstyrelsen har beslutat att upphäva strandskyddet, enligt ansökan.

Kommunstyrelsen godkände den 15 januari 2008 (§ 22) detaljplan för del av Hölminge 8:6 i Angelstads församling, Ljungby kommun. Kommunstyrelsen beslutade också att överlämna detaljplanen till kommunfullmäktige för antagande när genomförandeavtal har skrivits av exploatörerna.

Meddelas vid sammanträdet att genomförandeavtal skrevs med exploatörerna den 21 januari 2008.

§12 Torg 13:16

Ks2007/0554

040 

 

Ställningstagande till förvärv och utbyggnad och

Beviljande av kommunal borgen

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner Ljungby Utveckling ABs förvärv av och utbyggnad på fastigheten Torg 13:16,

och beviljar Ljungby Utveckling AB kommunal borgen om maximalt 18 Mkr mot en borgensavgift på 0,15 % p.a. av lånat belopp för lånefinansiering av investeringen. Kreditgivare kommer att antas på förmånligaste villkor enligt lämnade offerter.

Ärendet

Ljungby Utveckling AB erbjöds i augusti 2007 möjlighet att förvärva fastigheten Torg 13:16 i Ljungby kommun (Västergatan 20, Lagan). Bolaget har beslutat att, under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande och borgensåtagande, förvärva fastigheten och bygga ut befintlig industribyggnad med cirka 2 200 m2. Tillbyggnaden ska innehålla produktionslokal samt kontor och personalutrymme i två plan.

För genomförande av detta projekt ber Ljungby Utveckling AB om

att kommunfullmäktige tar positiv ställning till bolagets förvärv av och utbyggnad på fastigheten Torg 13:16,

att för lånefinansiering av investeringen bevilja Ljungby Utveckling AB kommunal borgen om maximalt 18 Mkr mot en borgensavgift på 0,15 % p.a. av lånat belopp. Kreditgivare kommer att antas på förmånligaste villkor enligt lämnade offerter.

Beredning

Kommunstyrelsen beslutade den 15 januari 2008 (§ 9) föreslå kommunfullmäktige besluta

att kommunfullmäktige tar positiv ställning till bolagets förvärv av och utbyggnad på fastigheten Torg 13:16,

att för lånefinansiering av investeringen bevilja Ljungby Utveckling AB kommunal borgen om maximalt 18 Mkr mot en borgensavgift på 0,15 % p.a. av lånat belopp. Kreditgivare kommer att antas på förmånligaste villkor enligt lämnade offerter.

Yrkanden

Kerstin Wiréhn (v) yrkar att Ljungby Utvecklings AB begäran ska avslås.

Beslutsordning

Ordföranden ställer Kerstin Wiréhns (v) yrkande på avslag mot kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

§13 Kommunalt bidrag till statsbidragsberättigade vägar

Ks2007/0532

316 

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att de nuvarande reglerna för både årligt driftbidrag till statsbidragsberättigade vägar och för särskilda driftbidrag till förbättringsarbeten och beläggningar behålls. Beräknade kostnadsutökningar utöver budget 2008 regleras vid resultatbalansering av tekniska kontorets bokslut för år 2007.

Ärendet

Kommunbidraget till drift och underhåll av statsbidragsberättigade enskilda vägar beräknas på den av Vägverket godkända underhållskostnaden och utgår bara om statsbidrag beviljats.

Till samtliga vägar utgår ett årligt driftbidrag till kostnaderna för det löpande vägunderhållet och till vissa vägar dessutom ett riktat särskilt driftbidrag till förbättringsarbeten och beläggningar.

Enligt nu gällande kommunbidragsregler skall ett årligt driftbidrag utgå med en sådan procentsats att stats- och kommunbidragen tillsammans blir 85 % av den statsbidragsgrundande kostnaden. Vanligtvis innebär detta 60 % i statsbidrag och 25 % i kommunbidrag.

Om nuvarande kommunbidragsregler inte ändras kommer kostnaderna för de årliga driftbidragen att uppgå till 2,25 Mkr och kostnaden för de särskilda driftbidragen till 0,35 Mkr, dvs. totalt 2,6 Mkr mot budgeterade 2,1 Mkr år 2008.

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse den 5 december 2007 att tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta:

1. Ett årligt driftbidrag till statsbidragsberättigade enskilda vägar skall från och med år 2008 utgå med en sådan procentsats att stats- och kommunbidragen tillsammans blir 80 % av den statsbidragsgrundande underhållskostnaden.

2. De minskade kostnaderna för de årliga driftbidragen används till att täcka kostnaderna för de särskilda driftbidragen till förbättringsarbeten och beläggningar.

3. De nuvarande reglerna för särskilda driftbidrag till förbättringsarbeten och beläggningar bibehålls.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 15 januari 2008 (§ 12) kommunfullmäktige besluta att de nuvarande reglerna för både årligt driftbidrag till statsbidragsberättigade vägar och för särskilda driftbidrag till förbättringsarbeten och beläggningar behålls. Beräknade kostnadsutökningar utöver budget 2008 regleras vid resultatbalansering av tekniska kontorets bokslut för år 2007.

§14 Ny arkivlokal

Ks2007/0531

004 

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att arkivlokaler ska hyras i Tingshuset.

Ärendet

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige att avsätta 285 tkr i 2008 budget till hyra av arkivlokal i Tingshuset. Förslaget omfattar förutom arkiv även hyra av tingssalen.

Ärendet återremitterades för ytterligare beredning. Frågeställningen i kommunfullmäktige i debatten om återremiss var om ändamålsenliga lokaler för arkiv kan finnas på annat ställe än i Tingshuset?

Beredning

Kommunledningskontoret har i en PM daterad den 10 december 2007 redovisat ärendet.

Ärendet är återremitterat från kommunfullmäktige 2007-11-22, § 161.

Kommunarkivarien har i skrivelse den 8 januari 2008 redogjort för hur frågan om arkivlokaler kan lösas i ett långsiktigt perspektiv.

Kommunstyrelsen beslutade den 15 januari 2008 (§ 15) att föreslå kommunfullmäktige besluta att arkivlokaler ska hyras i Tingshuset.

Yrkanden

Roland Johansson (alt) yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för ytterligare beredning om alternativa lokaler.

Sten Moberg (fp), med instämmande av Åshild Axell (kd), yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.

ClasGöran Carlsson (s), med instämmande av Ann-Charlotte Wiesel (m) och Krister Lundin (m) yrkar dels att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde, dels bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsordning 1

Ordföranden frågar kommunfullmäktige om ärendet ska återremitteras eller om det ska avgöras vid dagens sammanträde och finner att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.


Omröstning 1

Omröstning begärs och verkställs med följande omröstningsordning. Ja-röst för bifall till att ärendet ska avgöras idag, nej-röst för bifall till återremittering av ärendet till kommunstyrelsen.

Omröstningen utfaller med siffrorna 41 ja-röster och 7 nej-röster, 1 frånvarande. Se omröstningsbilaga! Kommunfullmäktige har därigenom beslutat att ärendet ska avgöras idag.

Beslutsordning 2

Ordföranden ställer därefter Sten Mobergs (fp), m.fl. yrkande om avslag på kommunstyrelsens förslag mot kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Omröstning 2

Omröstning begärs och verkställs med följande omröstningsordning. Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag, nej-röst för bifall till Sten Mobergs (fp) yrkande om avslag på kommunstyrelsens förslag.

Omröstningen utfaller med siffrorna 25 ja-röster och 18 nej-röster, 5 avstår, 1 frånvarande. Se omröstningsbilaga! Kommunfullmäktige har därigenom beslutat att arkivlokaler ska hyras i Tingshuset.

Reservationer

Folkpartiet liberalerna reserverar sig mot beslutet att hyra arkivlokal i Tingshuset.

Alternativet reserverar sig mot beslutet.

Åshild Axell (kd) reserverar sig mot beslutet.

§15 Hyrespolicy hos Ljungbybostäder AB

Ks2007/0328

231 

Beslut

Kommunfullmäktige antar hyrespolicy för Ljungbybostäder AB enligt kommunstyrelsens förslag den 15 januari 2008 (§ 16).

Hyrespolicyn ska gälla från och med den 1 mars 2008.

Ärendet

Ljungbybostäder AB har överlämnat förslag till hyrespolicy. Yttrande har inkommit från socialnämnden och med anledning av påpekanden från socialnämnden har ändringar gjorts i förslaget.

Styrelsen för Ljungbybostäder AB föreslår i skrivelse den 20 december 2007 att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige fastställa förslaget till hyrespolicy att gälla från och med den 1 mars 2008.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 15 januari 2008 (§ 16) kommunfullmäktige anta hyrespolicy för Ljungbybostäder AB enligt styrelsens förslag redovisat i skrivelse den 20 december 2007 med följande ändring:

Grundkravet under punkt 3 stryks. Ett nytt grundkrav läggs till som punkt 5 med lydelsen Betalningsanmärkningar och/eller andra för boendet negativa referenser begränsar möjligheten att bli hyresgäst hos Ljungbybostäder AB och medför särskild prövning innan hyresavtal tecknas.

Hyrespolicyn föreslås gälla från och med den 1 mars 2008.

§16 Ersättare i Kultur- och fritidsnämnden

Ks2007/0499

102 

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner Carl-Gustav Arvidssons (fp) avsägelse och utser Christer Henriksson (kd) till ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden för tiden till den 2010-12-31.

Ärendet

Carl-Gustav Arvidsson (fp) avsade sig den 23 oktober 2007 uppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämnden.

Beredning

Kommunfullmäktiges valberedning har den 13 december 2007 beslutat att bordlägga ärendet.

Den 31 januari 2008 beslutade valberedningen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna Carl-Gustav Arvidssons (fp) avsägelse och att utse Christer Henriksson (kd) till ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden.

§17 Meddelande

1. Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL.