Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2008-02-28

Sammanträde 2008-02-28

Datum
Klockan
17:30
Plats
GARVAREN, Ljungby, Strålforssalen, entré från stora parkeringen

1 Socialnämnden informerar om sitt visionsarbete.

2 Socialnämndens visionspris för 2007 - vinnarna av priset berättar om sitt arbete.

5 Inlämnande av motioner och interpellationer.

9 Detaljplan för Replösa Byagård.

10 Risk- och sårbarhetsanalys för Ljungby kommun. (Analysen skickades ut med kallelse/underrättelse till kommunstyrelsens sammanträde den 12 februari 2008.)

11 Plan för krishantering för Ljungby kommun.

12 Ge tjejer en möjlighet att träna feministiskt självförsvar - Svar på motion.

13 Särskilt boende och senior- och hyreslägenheter- Svar på motion.

§18 Information

1) Socialnämndens ordförande, Arne Johansson (c), informerar om socialnämndens visionsarbete, bland annat pågående och kommande verksamhet i handlings/aktivitetsplanen januari-december 2008.

2) Vinnarna av första pris i socialnämndens visionspris 2007, Regnbågen daglig verksamhet, informerade om verksamheten. Verksamheten representerades av AnetteHammarström och Veronica Thelander.

3) Kommunfullmäktiges ordförande informerar om presidiets förslag till regler för generaldebatt.

Till varje kommande möte med undantag av mötet då budgetförslaget ska behandlas erbjuds en partigrupp i taget att ta upp ett ämne till debatt. Flera partigrupper kan också gemensamt ta upp ett ämne. Debatten ingår i den ordinarie dagordningen. Information om hur systemet är tänkt att fungera är utdelat i salen.

Lottdragning används för att fastställa vilket parti som inleder debatterandet samt ordningsföljden för övriga partier att ta upp sina debattämnen. Senast 12 mars ska första debattämnet lämnas till kommunkansliet för distribution till övriga partigrupper. Lottdragningen utfaller på följande sätt:

1) Miljöpartiet, 2) Moderata samlingspartiet, 3) Vänsterpartiet 4) Kristdemokraterna i Ljungby, 5) Kommunens Bästa 6) Centerpartiet

7) Folkpartiet Liberalerna 8) Alternativet 9) Socialdemokraterna

4) Kommunfullmäktiges ordförande meddelar att kommunfullmäktiges majmöte kommer att äga rum i Bolmsö bygdegård

§19 Frågestund

1) Tryggve Svensson (v) frågar kommunstyrelsens ordförande om orsaken till att socialförvaltningens ledningsgrupp ska flytta från förvaltningen till kommunhuset.

Kommunstyrelsens ordförande, Carina Bengtsson (c), svarar att det är en fråga som avgörs på tjänstemannanivå, det är inget politiskt beslut.

2) Tryggve Svensson (v) frågar miljö- och byggnämndens ordförande om den ”Rosa Byggnaden” på Kungshögskolan ska rivas och om planen i vilken rivningen ingår ska ställas ut.

Miljö- och byggnämndens ordförande, Marianne Eckerbom (c) svarar att ombyggnadsprocessen hanteras inom ramen för befintlig detaljplan.

Bo Ederström (m), Barn- och utbildningsnämndens ordförande meddelar att paviljongerna kommer att rivas, men att A- och B- husen kommer att bibehållas under byggtiden. Rivningen skjuts alltså på framtiden.

3) Ann-Charlotte Wiesel frågar kommunstyrelsens ordförande om utformningen av Ljungby Utveckling ABs ägardirektiv är lämplig. Kommunstyrelsens ordförande, Carina Bengtsson (c), svarar att inget parti reserverade sig när kommunfullmäktige antog direktiven. Det har nyligen fattats beslut i styrelsen att slopa klausulen om hyresgästens rätt att köpa fastigheten efter avtalstidens utgång.

4) ClasGöran Carlsson (s) frågar ordföranden i Brottsförebyggande rådet i Ljungby om fritidsgårdens beslut om begränsat öppethållande ligger i linje med kommunens ambition att stödja ungdomar. Ordföranden i Brottsförebyggande rådet, Carina Bengtsson (c) svarar att Kultur- och fritidsnämnden fått i uppdrag att se över tiderna för öppethållande. Kultur- och fritidsnämndens ordförande, Anders Bondeson (m) svarar att de anställda på fritidsgården behöver personalförstärkning på grund av hård belastning och att man avser att begära medel till sådan förstärkning 2009. I dagsläget räcker personalresurserna endast till för bemanning varannan helg. ClasGöran Carlsson (s) framför att det är angeläget att nämnden får ökade resurser. Carina Bengtsson (c) framhåller att nämndens överskott ska vara förbrukat innan medel till förstärkning kan beviljas. Anders Bondeson (m) svarar att nämnden fått större kostnader som kommer att förbruka överskottet, bl.a. för energibesparing.

5) Tony Lindelöv (s) framför att Sunnerbohallens underhåll är bristfälligt, lokalen saknar cafeteria, möjlighet till omklädning saknas i en del lokaler och bowlinghallen har för få banor. En arenahall behövs. Han frågar kommunstyrelsens ordförande om alliansens planer för att bygga en sådan hall. Kommunstyrelsens ordförande, Carina Bengtsson (c) svarar att frågan inte är främst på dagordningen, men den har inte lagts på is.

6) Harriet Kristensson (s) ber Tekniska utskottets ordförande om en lägesrapport vad gäller inventering av tillgänglighet i bostäder. Teniska utskottets ordförande, Sten Moberg (fp) svarar att uppdraget utförs av Miljö- och byggnämnden och att det förhoppningsvis blir klart inom kort.

7) Gun Lindell (s) framför vad gäller upphandling av entreprenad av städning på Ljungsätra att kommunens anbud var dubbelt så dyrt som de övriga anbudsgivarna. Betyder resultatet att kommunens effektivitet behöver förbättras eller är privatdriven verksamhet bättre generellt. Kommunstyrelsens ordförande, Carina Bengtsson (c) svarar att kommunens anbud måste ha blivit utformat efter annan beräkningsgrund. Förvaltningen arbetar effektivt och ska lämna anbud vid upphandlingar. Förvaltningen undersöker bakgrunden till hur anbudet utformades.

8) Roland Johansson (alt) frågar Tekniska utskottets ordförande om den nya kostorganisationen inneburit besparingar och vilka personalkostnader man haft.

Tekniska utskottets ordförande, Sten Moberg (fp) svarar att organisationen startade för två månader sedan och att det är för tidigt att kunna bedöma effekterna. Personalutskottets ordförande, Ann-Charlotte Wiesel (m) meddelar att den nya organisationen medfört att en av de tidigare kostcheferna blivit övertalig och att denna lämnat kommunen.

9) Roland Johansson (alt) frågar Socialnämndens ordförande om budgetsituationen. Socialnämndens ordförande, Arne Johansson (c) svarar att man arbetar på att minska ett underskott på 5,9 miljoner kronor

10) ClasGöran Carlsson (s) frågar Socialnämndens ordförande varför Ljungby kommun valt att inte delta i pågående försöksverksamhet i bl.a. Kronobergs län att ge den enskilde rätten att själv välja hjälpmedel. Socialnämndens ordförande, Arne Johansson (c) svarar att han inte blivit informerad om projektet och att frågan inte varit uppe till behandling i nämnden.

11) ClasGöran Carlsson (s) frågar kommunstyrelsens ordförande om det kan lämnas garantier för att alla studenter kan få studentbostad i höst. Kommunstyrelsens ordförande, Carina Bengtsson (c) svarar att Ljungbybostäder AB garanterar att alla 40 studenterna får bostad.

12) ClasGöran Carlsson (s) påtalar det framförda kravet att lägga ned bensinstationen vid Kvarnarna på grund av ett för litet säkerhetsavstånd till omgivande bebyggelse och frågar Miljö- och byggnämndens ordförande om det finns risk att byggandet av de planerade studentbostäderna vid före detta Motell Stadt kan komma att hindras på grund av denna bestämmelse. Miljö- och byggnämndens ordförande, Marianne Eckerbom svarar att bostäderna kommer att ligga på tillåtet avstånd från de befintliga bensinstationerna.


§20 Inlämnande av motioner och interpellationer

Beslut

Motionerna överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendet

Tryggve Svensson (v) har lämnat in en motion i vilken han uppmärksammar ordvalet inom kommunens förvaltningar gentemot sina invånare.

Svensson föreslår att kommunen slutar benämna sina medborgare för kunder samt begränsar det kommersiella språkbruket mot kommunens invånare.

Kerstin Wiréhn (v) har lämnat in en motion i vilken hon föreslår att Ljungby kommun serverar vegetarisk mat minst en dag per vecka, för att därigenom minska negativa miljöeffekter och dessutom kan hjälpa till att introducera mer vegetarisk mat bland Ljungby-borna.

Kjell Jormfeldt (mp) har för Miljöpartiet de Gröna i Ljungby lämnat in en motion i vilken han yrkar att Ljungby kommun ska utropa sig till en GMO-fri zon och anger i flera punkter vad det kan innebära rent praktiskt.

§21 Medborgarförslag

Beslut

De två medborgarförslagen överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.

Ärendet

Två medborgarförslag har lämnats in till kommunfullmäktige:

1. Förslag: Belysning av skylt ”Välkommen till Ljungby” på E4 södra och norra infarten.

Motivering: Synd att en sådan välkomnande skylt inte är belyst efter mörkrets inbrott.

2. Förslag: Spärra av Sickingevägen mellan väg 25 och Norrleden/John A Lagers Väg, förslagsvis precis innan väg 25.

Motivering: Sickingevägen mellan Ljungby och Lagan är väldigt hårt trafikerad och hastigheten hålls inte. Tvingar man trafiken genom Myrebo-rondellen så väljer många att köra ”gamla E4” mellan Ljungby och Lagan istället vilket den vägen är bättre dimensionerad för.

§22 Enkla frågor

Meddelas att inga enkla frågor har inkommit till dagens sammanträde.

§23 Revidering av arvodesreglementet

Ks2008/0101 029

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att vid kommande revidering av Arvodesreglemente för Ljungby kommun ändra i 13 § Beloppsförändringar så att ändringar av ersättningsbelopp som baseras på för­ändringar av gällande förhöjt prisbasbelopp inte behöver fastställas av kommunstyrelsen utan att förändringarna årligen verkställs av tjänsteman.

Kommunfullmäktige tillsätter en parlamentarisk grupp för att se över arvodesreglementet.

Ärendet

Kommunstyrelsen har den 12 februari 2008, § 30, beslutat att föreslå kommunfullmäktige att tillsätta en parlamentarisk grupp för att se över arvodesreglementet.

Kommunstyrelsen beslutade också att föreslå kommunfullmäktige att vid kommande revidering av arvodesreglemente för Ljungby kommun ändra i 13 § Belopps­förändringar så att ändringar av ersättningsbelopp som baseras på för­ändringar av gällande förhöjt prisbasbelopp inte behöver fastställas av kommunstyrelsen utan att förändringarna årligen verkställs av tjänsteman.

§24 Detaljplan för Replösa Byagård i Ljungby stad.

Ks2008/0033  214

Beslut

Kommunfullmäktige antar detaljplanen för Replösa Byagård i Ljungby stad.

Ärendet

Plankontoret har upprättat ett förslag till detaljplan för Replösa Byagård (vid Byagårdens förskola) i Ljungby stad.

Syftet med detaljplanen är att skapa ett nytt bostadsområde för villabebyggelse. En ny ringväg som ersätter den provisoriska ringvägen John A Lagers väg kan byggas i den norra delen av planområdet och John A Lagers väg kan då bli lokalgata. Planen innebär att 54 nya villatomter och ett mindre område för grupphus, radhus och liknande kan skapas. Dessutom utökas det befintliga förskoleområdet vid Byagårdens förskola för att möjliggöra en framtida utbyggnad.

Detaljplanen hanteras med normalt planförfarande enligt 5 kap. 20 § PBL.

Planförslaget har varit föremål för utställning under tiden 27 november – 28december 2007. Inkomna yttranden har sammanställts i ett utlåtande daterat den 7 januari 2008.

Beredning

Miljö- och byggnämnden har den 30 januari 2008, § 5 godkänt detaljplane­förslaget för Replösa Byagård (vid Byagårdens förskola) och överlämnat planen till kommunfullmäktige för antagande.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 29 januari 2008 att detaljplanen för Replösa Byagård godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige för antagande.

Kommunstyrelsen beslutar den 12 februari 2008, § 33, att detaljplaneförslaget för Replösa Byagård i Ljungby stad godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige för antagande.

§25 Risk- och sårbarhetsanalys

Ks2007/0552  016

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner Risk- och sårbarhetsanalysen och ger förvaltningarna i uppdrag att genomföra åtgärdsförslagen.

Kommunfullmäktige beslutar också att en uppföljning av analysen ska redovisas för kommunstyrelsen om ett år.

Ärendet

Lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ställer krav på att alla kommuner har en plan för krishantering. Denna skall bygga en risk- och sårbarhetsanalys (RSA). Dessutom förutsätter medelstilldelningen till kommunernas krisberedskap att kommunerna har genomfört en risk- och sårbarhetsanalys.

Risk- och sårbarhetsanalysen har genomförts enligt en metod som benämns ROSA och som är väl anpassad för vår verksamhet. Länsstyrelsen har bistått kommunen med stöd i arbetet, dels med egen personal, dels med en resursperson från Aerotech Telub/Combitech.

Det interna arbetet med analysen har gjorts av kommunens riskhanteringsgrupp (RHG).

Beredning

Kommunledningskontoret har den 20 december 2007 överlämnat planen till kommunfullmäktige för godkännande.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 29 januari 2008 behandlat ärendet och föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att godkänna Risk- och sårbarhetsanalysen och att ge förvaltningarna i uppdrag att genomföra åtgärdsförslagen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog också att en uppföljning av risk- och sårbarhetsanalysen bör redovisas för arbetsutskottet om ett år.

Kommunstyrelsen föreslår den 12 februari 2008, § 35, kommunfullmäktige godkänna Risk- och sårbarhetsanalysen och att ge förvaltningarna i uppdrag att genomföra åtgärdsförslagen.

Kommunstyrelsen föreslår också kommunfullmäktige besluta att en uppföljning av analysen ska redovisas för kommunstyrelsen om ett år.

§26 Plan för krishantering för Ljungby kommun.

Ks2008/0553  016

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner planen för krishantering för Ljungby kommun.

Ärendet

Ett nytt krishanteringssystem håller på att byggas upp i Sverige. Syftet är att höja det svenska samhällets krishanteringsförmåga i fred.

Lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ställer krav på att alla kommuner har en plan för krishantering.

Beredning

Kommunledningskontoret har den 20 december 2007 överlämnat förslag till plan som utarbetats av kommunens riskhanteringsgrupp och föreslår att planen överlämnas till kommunfullmäktige för godkännande.

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 29 januari 2008 och beslutade att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige godkänna planen för krishantering för Ljungby kommun.

Kommunstyrelsen föreslår den 12 februari 2008, § 36, att kommunfullmäktige godkänner planen för krishantering för Ljungby kommun.

§27 Ge tjejer en möjlighet att träna feministriskt självförsvar

Ks2007/0148  101

Svar på motion

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad med hänvisning till kommunledningskontorets yttrande.

Ärendet

Hanna Söderlind (v) har lämnat in en motion om att ge tjejer en möjlighet till att träna feministiskt självförsvar för att öka sin självkänsla och inte acceptera sin underordnade ställning. Söderlind föreslår kommunfullmäktige att ge berörda kommunala skolor i uppdrag att erbjuda tjejer från årskurs 7 och uppåt en kurs i feministiskt självförsvar.

Beredning

Ungdomsrådet har genom demokratisamordnaren lämnat synpunkter i yttrande daterat den 16 maj 2007.

Barn- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet den 17 september 2007 och antagit barn- och utbildningskontorets yttrande som svar på motionen. Av yttrandet framgår att i skolornas värdegrundsarbete ingår att stärka självkänslan hos elever samt öka deras förmåga att kunna hantera konflikter verbalt. Även förvaltningens arbete mot kränkande behandlingar i övrigt gör att det inte är lämpligt med utbildning i fysiskt försvar.

Kommunstyrelsen har den 27 november 2007 beslutat att återremittera ärendet till kommunlednings­kontoret samt begär att i det reviderade motionssvaret ska det framgå vad feministiskt självförsvar innebär.

Kommunledningskontoret redogör i skrivelse den 3 december 2007 för feministiskt självförsvar och hur skolorna arbetar idag.

Arbetsutskottet beslutar den 29 januari 2008 föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen då feministiskt självförsvar skulle kunna vara en programpunkt under de temadagar som skolenheterna anordnar. Då har skolans rektor med lärare och elever gjort bedömningen att den aktiviteten behövs, är aktuell och passar in i sitt sammanhang.

Kommunstyrelsen föreslår den 12 februari 2008, § 38, kommunfullmäktige besluta att motionen är besvarad med hänvisning till kommunledningskontorets yttrande.

Yrkanden

Kerstin Wiréhn (v), med bifall av Harriet Kristensson (s), yrkar bifall till motionen.

Beslutsordning

Ordföranden ställer Kerstin Wiréhns (v), m,fl. yrkande av bifall till motionen mot kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Omröstning

Omröstning begärs och verkställs med följande omröstningsordning:

ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag, nej-röst för bifall till Kerstin Wiréhns (v), m.fl. yrkande.

Omröstningen utfaller med 31 ja-röster mot 16 nej-röster, 1 avstår, 1 frånvarande. Se omröstningsbilaga!

Kommunfullmäktige har därigenom beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

§28 Särskilt boende och senior- och hyreslägenheter

Ks2007/0496  101

Svar på motion

Beslut

Kommunfullmäktige anser motionen bifallen eftersom ett arbete i enlighet med motionens innehåll har inletts på samtliga punkter i motionen.

Ärendet

ClasGöran Carlsson har för den socialdemokratiska fullmäktigegruppen den 22november 2007 lämnat in en motion om särskilt boende och senior- och hyreslägenheter med hänvisning till den senaste tidens diskussion om särskilda boenden och bristen på hyreslägenheter.

I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta följande:

· Ett nytt särskilt boende byggs på Lagavallens grusplan

· Ljungbybostäder ges i uppdrag att bygga seniorlägenheter med hyresrätt på våningarna ovanför det särskilda boendet

· Ljungbybostäder startar därefter produktion av hyreslägenheter i kvarteret Sländan

· Ljungbybostäder får i uppdrag att sälja kommersiella lokaler för att kunna finansiera byggnation av nya lägenheter samt eventuell möjlighet till extra utdelning till ägaren/kommunen.

Beredning

Kommunfullmäktige har den 22 november 2007 överlämnat motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunledningskontoret redovisar i PM den 23 januari 2008 att ett arbete i enlighet med motionens innehåll har inletts på samtliga i motionen berörda punkter samt föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommun­styrelsen och kommunfullmäktige att anse motionen bifallen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 29 januari 2008 och föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anse motionen bifallen. Ett arbete i enlighet med motionens innehåll har inletts på samtliga i motionen berörda punkter.

Kommunstyrelsen föreslår den 12 februari 2008, § 39, kommunfullmäktige att anse motionen bifallen eftersom ett arbete i enlighet med motionens innehåll har inletts på samtliga punkter i motionen.

Yrkande

ClasGöran Carlsson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

§29 Valärende

Ks2008/0089  102

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner Mats Spjuths avsägelse av samtliga uppdrag och utser följande personer till respektive uppdrag:

Jimmy Persson (alt) utses till ny ersättare i kommunstyrelsen

Jörgen Källdalen (alt) utses till ny ersättare i socialnämnden.

Länsstyrelsen ombeds utse ny ledamot till kommunfullmäktige.

Ärendet

Mats Spjuth (alt) har avsagt samtliga politiska uppdrag i Ljungby kommun; ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen samt ersättare i socialnämnden.

Beredning

Kommunfullmäktiges valberedning har den 28 februari 2008 beslutat att föreslå kommunfullmäktige att godkänna Mats Spjuths avsägelse av samtliga uppdrag och att utse följande personer till respektive uppdrag:

Jimmy Persson (alt) utses till ny ersättare i kommunstyrelsen

Jörgen Källdalen (alt) utses till ny ersättare i socialnämnden.

Valberedningen föreslår också att Länsstyrelsen ombeds utse ny ledamot i kommunfullmäktige.

§30 Meddelanden

Beslut

Meddelandet läggs till handlingarna

Ärendet

Meddelas att kommunstyrelsen den 12 februari 2008, § 32, har antagit en plan för hållbar utveckling enligt den policy för hållbar utveckling som kommunfullmäktige antog den 29 mars 2007, § 29. Kommunstyrelsen har gett kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram en plan för implementeringen och att redovisa uppföljningen i kommunstyrelsen varje år.