Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2008-03-31

Sammanträde 2008-03-31

Datum
Klockan
17:30
Plats
GARVAREN, Ljungby, Strålforssalen

1 Information om vindkraft av Lennart Värmby.

2 Fullmäktigedebatt, Miljöpartiet väljer ämne: Järnväg i Ljungby - utopi eller möjlighet?

4 Inlämnande av motioner och interpellationer.

5 Ändring av kommunens reglementen för styrelse och nämnder.

6 Borgensansökan för boulehall.

7 Tilläggsanslag investeringar från 2007 till 2008.

8 Ljungby kommuns författningssamling för kommunal parkeringsövervakning.

9 Antagande av detaljplan för Sländan 7.

§31 Ljungby kommuns författningssamling för kommunal parkeringsövervakning

Ks2007/0558  514

Beslut om revidering

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

  1. Reviderad författningssamling daterad den 18 februari 2008 för kommunal parkeringsövervakning ska gälla fr.o.m. den 1 april 2008.

  2. Felparkeringsavgift ska tas ut enligt förslag till kommunal författningssamling för kommunal parkeringsövervakning daterad den 18 februari 2008.

  3. Delegera till kommunstyrelsen att besluta om detaljerad tillämpning av Ljungby kommuns författningssamling för kommunal parkeringsöver­vakning samt besluta om avgifterna upp till gränsen för högsta kontroll­avgift.

Ärendet

Med anledning av att regeringen beslutat om att anta ny Vägmärkesförordning (2007:90) måste Ljungby kommun anpassa antagen författningssamling för kommunal parkeringsövervakning till nya Vägmärkesförordningen.

Samråd har skett med polisen i Ljungby.

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse den 18 februari 2008 kommunstyrelsen besluta att

  1. Reviderad författningssamling daterad den 18 februari 2008 för kommunal parkeringsövervakning skall gälla från och med 1 april 2008.

  2. Felparkeringsavgift ska tas ut enligt förslag till kommunal författningssamling daterad den 18 februari 2008.

  3. Delegera till tekniska utskottet att besluta om detaljerad tillämpning av till skrivelsen hörande bilaga (Ljungby kommuns författningssamling) samt besluta om avgifterna upp till gränsen för högsta kontrollavgift.

Beredning

Tekniska utskottet beslutade den 27 februari 2008 att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut.

Kommunstyrelsen beslutade den 11 mars 2008 föreslå kommunfullmäktige att besluta enligt tekniska kontorets förslag daterat den 18 februari 2008.

Vid mötet konstateras att kommunfullmäktige enligt kommunallagen endast kan delegera beslutsrätt till styrelse eller nämnd, ej utskott.

§32 Information

Information om vindkraft av vindkraftsamordnare Lennart Värmby.

§33 Fullmäktigedebatt, Järnväg i Ljungby - utopi eller möjlighet?

Ärendet

Miljöpartiet är det första parti som väljer ämne för den fullmäktigedebatt som kommer att hållas vid kommunfullmäktiges möten 2008. Miljöpartiet har valt ämnet: järnväg i Ljungby – utopi eller möjlighet.

Miljöpartiet har en debattid på sammanlagt 10 minuter, övriga partier har vart och ett en taltid på sammanlagt 5 minuter. Ordningsföljden för partiernas första inlägg i debatten är följande: 1) Miljöpartiet, 2) Moderata samlingspartiet, 3) Vänsterpartiet 4) Kristdemokraterna i Ljungby, 5) Kommunens Bästa 6) Centerpartiet 7) Folkpartiet Liberalerna 8) Alternativet 9) Socialdemokraterna.

Därefter kan ordet begäras fritt inom ramen för den totala taletiden.

§34 Frågestund

Frågor

1) Conny Simonsson (s) frågar tekniska utskottets ordförande om denne mottagit e-post från av motparten anlitad advokat vad gäller frågan om betonghindren på parkeringen vid kv. Karybdis. Tekniska utskottets ordförande, Sten Moberg (fp), meddelar att han på grund av bostadsbyte inte kunnat ta emot någon e-post. Vidare meddelar han att eftersom förhandlingar med motparten pågår, vill han inte detaljredovisa eller kommentera dessa.

2) Rosalina Gauffin (KB) frågar personalutskottets ordförande om kommunen har en fastlagd policy vad gäller rutinerna vid rekrytering. Hur snabbt ska en sökande få besked om att ansökan mottagits, underrättelse om man får arbete respektive en motivering varför man inte får det sökta arbetet. Vidare frågar hon om det gjorts någon undersökning av om det förekommit något fall av diskriminering vid rekryteringen.

Personalutskottets ordförande, Ann-Charlotte Wiesel (m) svarar att det finns rutiner för hur rekryteringen ska gå till och att hon förutsätter att dessa följs. Någon undersökning av om diskriminering förekommit har inte gjorts. Till nästa möte i fullmäktige kommer personalutskottets ordförande att redovisa om skriftliga rutiner föreligger.

3) ClasGöran Carlsson (s) frågar tekniska utskottets ordförande om kommunen avser att stämma motparten vad avser frågan om betonghindren på parkeringen vid kv. Karybdis. Tekniska utskottets ordförande, Sten Moberg (fp), meddelar att han på grund av pågående förhandlingar med motparten inte vill föregripa händelseutvecklingen. ClasGöran Carlsson (s) påpekar att det kan vara lämpligt att undersöka av vem och i vilket forum en eventuell stämning ska lämnas in.

4) Hans Danielsson (KB) frågar miljö- och byggnämndens vice ordförande om kalkdoseraren i Torpaån, som för närvarande inte är i funktion, kommer att sättas igång igen. Miljö- och byggnämndens vice ordförande, Stefan Fredriksson (s) svarar att avsikten är att kalkningen ska fortsätta. Gösta Carlsson (m), meddelar att en ny kalkdoserare ska ställas ut högre upp i ån och att fallet i Skäckarp ska restaureras.

5) Conny Simonsson (s) frågar socialnämndens ordförande om han anser att det var ett klokt beslut i samband med resultatbalanseringen att socialnämnden slapp föra med sig förra årets underskott. Socialnämndens ordförande, Arne Johansson (c) svarar att detta beslut på grund av nyuppkomna behov var bra för socialnämnden och att det är hans förhoppning att nämnden ska kunna hålla budgeten detta år.

§35 Inlämnande av motioner och interpellationer

Meddelas att inga motioner eller interpellationer har lämnats in till dagens sammanträde.

§36 Ändring av kommunens reglementen för styrelse och nämnder

Ks2008/0077  101

Beslut

Kommunstyrelsens och nämndernas reglementen ändras så att det för bordläggning eller återremittering av ett ärende i styrelse eller nämnd krävs enkel majoritet. Denna bestämmelse ska också tillämpas i utskott.

Nuvarande regel i kommunstyrelsens och nämndernas reglementen om möjlighet att utse ersättare för ordföranden vid sjukdom eller annat hinder under längre tid än tre månader kompletteras så att den även gäller vice och andre vice ordföranden.

Vad gäller kommunstyrelsens reglemente ska ”och i förekommande fall 2:e vice ordförande” strykas i § 11 tredje stycket.

Ändringen träder i kraft den 1 april 2008.

Ärendet

Vid senaste översynen av kommunstyrelsens och nämndernas reglementen kom av misstag att införas kommunfullmäktiges regelsystem beträffande bordläggning och återremittering av ärenden. I kommunfullmäktige gäller enligt kommunallagen 5 kap. 36 § att när ett ärende tas upp till behandling första gången ska det bordläggas eller återremitteras om minst en tredjedel av ledamöterna begär det. Detta gäller inte styrelsen eller nämnden. För dem gäller kommunallagens huvudregel, vilket innebär att det alltid krävs enkel majoritet för att ett ärende under behandling i styrelse eller nämnd ska bordläggas eller återremitteras.

Vidare bör en komplettering göras till nuvarande regel i kommunstyrelsens och nämndernas reglementen om möjlighet att utse ersättare för ordföranden vid sjukdom eller annat hinder under längre tid än tre månader. Regeln bör kompletteras så att den även gäller vice och andre vice ordföranden.

Vad gäller kommunstyrelsens reglemente bör följande strykning ske i § 11 tredje stycket: Till kommunalråd/oppositionsråd ska utses kommunstyrelsens ordförande och kommunstyrelsens vice ordförande och i förekommande fall 2:e vice ordförande.

Beredning

Kommunstyrelsen beslutade den 11 mars att överlämna kommunledningskontorets förslag till kommunfullmäktige för beslut.

§37 Borgensansökan för boulehall

Ks2007/0188  827

Beslut

Kommunfullmäktige beviljar Joberor Boulesällskap borgen med 500 000 kr för ombyggnation av maskinhall i Berghem till boulehall.

Ärendet

Boulealliansen ansökte i mars 2007 om kommunalt stöd till nyanläggning av boulehall vid Sunnerbohallen. Kultur- och fritidsnämnden har den 18 april 2007 beslutat föreslå kommunstyrelsen att bevilja Boulealliansen ett kommunalt borgensåtagande.

Joberor har idag en tillfällig lokal i kv. Nålen som kommer att rivas under våren för att ge plats åt ett nytt bostadsområde. Joberor har varit i kontakt med tekniska chefen Bert Milling, som har föreslagit en kommunalt ägd fastighet i Berghem som kan byggas om till boulehall.

Beredning

Kommunstyrelsen beslutade den 11 mars 2008 att föreslå kommunfullmäktige att bevilja Joberor Boulesällskap borgen med 500 000 kr för ombyggnation av maskinhall i Berghem till boulehall.

§38 Tilläggsbudgetering investeringar från 2007 till 2008

Ks2008/0116  041

Beslut

Investeringsmedel på 72514 tkr överförs enligt bilaga ”Investeringar 2007 – begäran om tilläggs­anslag till 2008 (tkr)”. Finansiering sker via minskning av rörelsekapitalet.

Ärendet

Kommunledningskontoret redovisar i skrivelse den 26 februari 2008 tilläggsbudgetering för investeringar 2008.

Beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 26 februari 2008 och överlämnat ärendet till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige utan eget förslag till beslut.

Kommunstyrelsen beslutade den 11 mars 2008 att föreslå kommunfullmäktige besluta att investeringsmedel på 72514 tkr överförs enligt bilaga ”Investeringar 2007 – begäran om tilläggs­anslag till 2008 (tkr)”. Finansiering sker via minskning av rörelsekapitalet.

§39 Sländan 7 m fl vid Bergagatan/Köpmangatan i Ljungby stad.

Ks2007/0202  214

Antagande av detaljplan

Beslut

Komunfullmäktige antar detaljplanen för Sländan 7 m fl vid Bergagatan/Köpmangatan i Ljungby stad.

Ärendet

Plankontoret har upprättat förslag till detaljplan för Sländan 7 m fl vid Bergagatan/Köpmangatan i Ljungby stad. Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättning för att kunna uppföra flerbostadshus i västra delen av fastigheten Sländan 7 och på så sätt bidra till att tillgodose behovet av bostäder i de centrala delarna av staden.

Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 27 mars-24 april 2007 enligt plan- och bygglagen (PBL) 5 kapitlet 23 §.

Yttranden inkomna efter utställningen har sammanställts i ett utlåtande den 27 april 2007, men har inte föranlett någon ändring i planförslaget.

Beredning

Miljö- och byggnämnden har den 23 maj 2007, § 93, godkänt detaljplanen för Sländan 7 m fl upprättad den 13 mars 2007 och överlämnat planen till kommunfullmäktige för antagande.

Kommunstyrelsen har den 5 juni 2007 godkänt detaljplanen för Sländan 7.

Genomförandeavtal har skrivits under av exploatörerna den 22 februari 2008.

Detaljplanen överlämnades därefter till kommunfullmäktige för antagande.

§40 Entledigande från politiska uppdrag

Ks2008/0106  102

Beslut

Harriet Kristensson (s) beviljas entledigande från uppdraget som vice ordförande, tillika styrelseledamot, i Ljungbybostäder AB under perioden 2008 – 2010.

Tony Lindelöv (s) utses till ny ledamot i styrelsen för Ljungbybostäder AB under perioden 2008-2010.

Inga-Lill Åhlander (s) utses till ny vice ordförande i styrelsen för Ljungbybostäder AB under perioden 2008-2010.

Ärendet

Harriet Kristensson (s) har i skrivelse daterad den 19 februari 2008 begärt entledigande från uppdraget som vice ordförande, tillika styrelseledamot, i Ljungbybostäder AB under perioden 2008 – 2009 med hänvisning till förändrade arbetsuppgifter.

Beredning

Kommunfullmäktiges valberedning har den 31 mars 2008 beslutat föreslå kommunfullmäktige att ge Harriet Kristensson (s) entledigande från uppdraget som vice ordförande, tillika styrelseledamot, i Ljungbybostäder AB under perioden 2008 – 20010 och att utse Tony Lindelöv (s) till ny ledamot i styrelsen för Ljungbybostäder AB. Till ny vice ordförande i styrelsen för Ljungbybostäder AB utses Inga-Lill Åhlander (s).

§41 Meddelanden

  1. Länsstyrelsen i Kronobergs län har på kommunfullmäktiges begäran utsett Jimmy Persson till ny ledamot i kommunfullmäktige för Alternativet. Eric Holmback har utsetts till ny ersättare i kommunfullmäktige för Alternativet.

  2. Detaljplan för del av Hölminge 8:6 i Angelstads församling, Ljungby kommun, har den 28 februari 2008 vunnit laga kraft.