Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2008-04-24

Sammanträde 2008-04-24

Datum
Klockan
17:30
Plats
Sunnerbogymnasiet, aulan, Ljungby

1 Ordföranden hälsar välkommen.

3 Information om kommunrevisionen.

4 Information om Ungdomsrådet.

5 Barn- och utbildningsnämnden presenterar sitt visionsarbete.

6 Redovisning från de kommunala bolagen.

7 Fullmäktigedebatt: "Rosa huset värt att bevara?!"

9 Inlämnande av motioner och interpellationer.

14 Reservkraftförsörjning i Ljungby kommuns byggnader.

15 Fastigheten Eka 3:5 - beslut om förvärv.

16 Fastigheten Sundet 1:1 - begäran om permutation.

17 Bevara stationsområdet - svar på motion.

18 Nästa: Stambanan - svar på motion.

19 Fler alternativ i centrumplanen - svar på motion.

20 Lokalt partistöd - svar på motion.

21 Redovisning av obesvarade motioner.

§42 Information

  1. Johan Nylin, rektor på Sunnerbogymnasiet, hälsar kommunfullmäktige välkommen och informerar om gymnasiets verksamhet

  2. Information om kommunrevisionen.

  3. Information om Ungdomsrådet.

  4. Barn- och utbildningsnämnden presenterar sitt visionsarbete.

  5. Redovisning från de kommunala bolagen.

§43 Fullmäktigedebatt: ”Rosa huset värt att bevara?!”

Ärendet

Moderaterna har valt ämne för den andra fullmäktigedebatt som hålls vid kommunfullmäktiges möten under 2008. Ämnet är ”Rosa huset värt att bevara?!”

Moderaterna har en debattid på sammanlagt 10 minuter, övriga partier disponerar vart och ett en taltid på 5 minuter. Ordningsföljden på partiernas första inlägg i debatten är följande: 1) Moderata samlingspartiet, 2) Vänsterpartiet, 3) Kristdemokraterna i Ljungby, 4) Kommunens bästa,

5) Centerpartiet, 6) Folkpartiet Liberalerna, 7) Alternativet, 8 Social-demokraterna, 9) Miljöpartiet.

Därefter kan ordet begäras fritt inom ramen för respektive partis totala taletid.


§44 Frågestund

1) Kommunstyrelsens ordförande, Carina Bengtsson (c) frågar revisorernas ordförande om bakgrunden till att rapporten om förhandlingar om förhyrning av lokaler i Tingshuset inte sänts till kommunstyrelsen.

Revisorernas ordförande, Lars-Göran Henriksson (s), svarar att avsikten med rapporten i första hand var att klarlägga vad som faktiskt hänt.

2) Kjell Jormfeldt (mp) frågar kommunfullmäktiges sekretariat om hanteringen av medborgarförslagen, varför namnen på förslagsställaren är dolda i de utsända handlingarna. Svaret är att det sker på grund av reglerna för publicerande av uppgifter i personregister. Samtycke till publicering har inte lämnats. Hanteringen av inkomna medborgarmotioner redovisas för första gången hösten 2008.

3) Personalutskottets ordförande, Ann-Charlotte Wiesel (m), återkommer med svar på en fråga av Rosalina Gauffin (KB) från föregående möte. Frågan gällde om kommunen har en fastställd policy vad gäller rekrytering. Ann-Charlotte Wiesel (m) meddelar att det inte finns någon fastställd gemensam policy, men att det finns vägledande rutiner publicerade på kommunens intranät. Dessa rutiner innehåller bland annat hantering vad gäller att ge besked till sökande som inte kallats till intervju, m.m. Rosalina Gauffin (KB) framför att hon anser att hanteringen tar för lång tid och att den bör ses över.

4) Åshild Axell (kd) frågar Tekniska utskottets ordförande om den framtida placeringen av den kommunala julgranen. Tekniska utskottets ordförande, Sten Moberg (fp), svarar att det finns en gammal tradition att den ska vara placerad på Stora Torget och därför har granen denna placering i dag. Frågan om var granen bäst kan placeras kunde tas upp i samband med centrumplanen

§45 Inlämnande av motioner och interpellationer

Beslut

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendet

ClasGöran Carlsson och Harriet Kristensson har för socialdemokraterna lämnat in en motion i vilken de föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunen inrättar sommarkurs för UF-företagare kombinerat med startbidrag för genomgången kurs.

§46 Medborgarförslag

Beslut

Medborgarförslagen om uppförande av konserthus och om etablerande av ett resecentrum överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och slutbehandling i kommunfullmäktige. Medborgarförslaget angående att uppföra cykelparkering med tak överlämnas till kommunstyrelsen för slutlig behandling.

Ärendet

Tre medborgarförslag har lämnats in till kommunfullmäktige:

  1. Bygg ett konserthus i kvarteret Hammaren och integrera det med f.d. yrkesskolans lokaler så att ett sammanhängande område för allehanda fritids- och bildningsverksamhet åstadkommes.

  2. Bygg ett resecentrum med både buss- och järnvägsstationer.

  3. Anlägg en cykelparkering med tak över vid busstationen.

§47 Enkla frågor

Meddelas att inga enkla frågor har inkommit till dagens sammanträde.

§48 Årsredovisning 2007

Ks2008/0149  041

Beslut

Årsredovisning för Ljungby kommun år 2007 godkänns.

Ärendet

Kommunledningskontoret har upprättat bokslut och årsredovisning för 2007. Årsredovisningen som även innehåller en sammanställd redovisning ger infor­mation om det ekonomiska utfallet för 2007 års verksamhet och redovisar den ekonomiska ställningen 2007-12-31. Årsredovisningen innehåller även förvalt­ningarnas verksamhetsredovisningar, uppföljning av mål m.m.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 8 april 2008 kommunfullmäktige att godkänna årsredovisning för Ljungby kommun år 2007.

§49 Ansvarsprövning

Beslut

Kommunfullmäktige lägger revisionsberättelserna till handlingarna och beslutar om ansvarsfrihet för ledamöterna i kommunstyrelsen, i barn- och utbildningsnämnden, i kultur- och fritidsnämnden, i miljö- och byggnämnden, i socialnämnden samt i Ljungby Holding AB, i Ljungby Utveckling AB, Ljungbybostäder AB, Ljungby Energi AB och Ljungby Energinät AB.

Ledamöterna i respektive kommunstyrelsen, nämnderna och bolagsstyrelserna deltar inte i besluten vad avser ansvarsfrihet för ledamöterna i nämnden eller styrelserna ifråga

Ärendet

Kommunens revisorer har framlagt revisionsberättelse angående 2007 års verksamhet.

Kommunfullmäktige konstaterar att inga allvarliga anmärkningar mot förra årets verksamhet förs fram i revisionsberättelsen. Kommunfullmäktige finner vidare att det inte finns anledning att fullmäktige riktar egna anmärkningar mot verksamheten.

Mot denna bakgrund finner kommunfullmäktige inga hinder mot att ansvarsfrihet beviljas för ledamöterna i kommunstyrelsen, nämnder och kommunala bolag och dotterbolag.

§50 Reservkraftförsörjning av Ljungby kommuns byggnader

Ks2007/0557  016

Antagande av policy och beslut om installationer

Beslut

Kommunfullmäktige antar policyn för reservkraft­försörjning av Ljungby kommuns byggnader.

Kommunfullmäktige beslutar att äldreboenden och skolor får reservkraftsinstallationer under år 2008 till en kostnad av 5,4 mkr enligt tekniska kontorets förslag daterat 2008-04-08 och att kostnaden för detta tas ur kommunens rörelsekapital.

Ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sitt sammanträde den 23 oktober 2007 uppdra åt kommunledningskontoret att inventera och ta fram övergripande strategi för reservkraftförsörjningen i kommunägda byggnader.

Kommunledningskontoret har tillsammans med tekniska kontoret och Ljungby Energinät AB den 19 december 2007 överlämnat en rapport för reservkraft­försörjningen.

Beredning

Arbetsutskottet har den 8 januari 2008, § 1, ställt sig positiv till policyn för reservkraftförsörjning av Ljungby kommuns byggnader och uppdrar åt tekniska kontoret att lämna förslag på genomförandeplan med kostnadsberäkning.

Tekniska kontoret redovisar i sammanställning daterad 2008-03-13 genomförandeplan och kostnadsberäkning.

Arbetsutskottet behandlar ärendet den 18 mars 2008 och överlämnar det till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut.

Kommunledningskontoret påpekar i yttrande daterat den 2 april 2008 att investeringsnivån för 2008 är mycket hög och föreslår kommunstyrelsen att tilläggsbudgetering görs för reservkraftverk för äldreboende samt Ryssbyskolan. Finansiering sker via minskning av rörelsekapital med 3240000 kronor. Övriga investeringar hänskjuts till budgetberedningen.

Fastighetschefen presenterar under kommunstyrelsens sammanträde den 8 april 2008 ett reviderat förslag på installationer daterat 2008-04-08 som innebär att äldreboenden och skolor får reservkraftsinstallationer under år 2008 till en kostnad av 5,4 mkr.

Kommunstyrelsen beslutade den 8 april 2008 att föreslå kommunfullmäktige att

- anta policyn för reservkraft­försörjning av Ljungby kommuns byggnader.

- att besluta enligt tekniska kontorets förslag daterat 2008-04-08 som presenterats under dagens sammanträde, vilket innebär att äldreboenden och skolor får reservkraftsinstallationer under år 2008 till en kostnad av 5,4 mkr.

- 5,4 mkr tas ur kommunens rörelsekapital för installation av reservkraftverk under 2008.

§51 Förvärv av fastigheten Eka 3:5

Ks2008/0131  252

Beslut om förvärv

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner det upprättade preliminära avtalet med Stiftelsen Svenska Journalens Läkarmission och Hjälpverksamhet avseende förvärv av fastigheten Eka 3:5 för en köpeskilling om fem miljoner kronor . Finansieringen täcks av kommunens rörelsekapital.

Ärendet

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse den 17 mars 2008 att upprättat preliminärt avtal med Stiftelsen Svenska Journalens Läkarmission och Hjälpverksamhet, Vällingby avseende förvärv av fastigheten Eka 3:5 godkänns.

Genom avtalet förvärvar kommunen fastigheten Eka 3:5 för en köpeskilling om 5 miljoner kronor att betalas på tillträdesdagen den 22 maj 2008. Den förvärvade egendomen är belägen i Eka by. Marken förvärvas för dess läge i anslutning till Ljungby stad med avsikt dels att användas till sluttäckningen vid återställningen av soptippen på Bredemad, men också för utvidgningen av industriområdes­marken norrut. I översiktsplanen är marken utlagd som utredningsområde för stadens expansion.

Fastigheten omfattar 76,0625 hektar, varav 7 hektar åker- och betesmark samt 62 hektar skogsmark samt 7 hektar övrig mark. Fastigheten är bebyggd med ett bostadshus och ekonomibyggnader i dåligt skick. Taxeringsvärdet uppgår till 3069000 kronor, varav skogsmarksvärdet uppgår till 2815 000 kronor.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 26 mars 2008 kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige godkänna det upprättade preliminära avtalet med Stiftelsen Svenska Journalens Läkarmission och Hjälpverksamhet avseende förvärv av fastigheten Eka 3:5 och att finansieringen täcks av kommunens rörelsekapital.

Avtalet är villkorat av Ljungby kommunfullmäktiges godkännande.

Kommunledningskontoret skriver i yttrande den 1 april 2008 att investerings­nivån för 2008 är mycket hög och att tilläggsbudgetering därför bör ske endast vid absoluta undantag. Kommunledningskontoret skriver också att tekniska kontoret bör komplettera sin redogörelse med hur stora andelar av utgifterna som hänför sig till sluttäckning på Bredemad, skogsmark respektive markreserv.

Kommunstyrelsen föreslår den 8 april 2008 kommunfullmäktige godkänna det upprättade preliminära avtalet med Stiftelsen Svenska Journalens Läkarmission och Hjälpverksamhet avseende förvärv av fastigheten Eka 3:5 och att finansieringen täcks av kommunens rörelsekapital.

Tekniska kontoret redogör i skrivelse daterad 2008-04-16 att andelen som ska användas till sluttäckningen vid återställningen av soptippen på Bredemad uppgår till cirka fem procent av ytan och andelen som ska användas till industrimark uppgår till cirka 70 procent. Resterande 25 procent behålls som skogsmark.

§52 Fastigheten Sundet 1:1

Ks2007/0301  253

Begäran om permutation

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Ljungby kommun ska söka kammarkollegiets tillstånd att sälja delar av fastigheten Sundet 1:1 som enligt gällande plan ska användas för camping­verksamhet och bostadsändamål.

Ärendet

Ljungby kommunfullmäktige beslutade 2007-09-27, § 128 att återremittera rubricerat ärende till kommunstyrelsen för att efter begäran lämna Länsstyrelsen tillfälle att yttra sig.

Länsstyrelsen skriver i sitt yttrande den 20 februari 2008 att ett fornminnes­område enligt kulturminneslagen bör vara så stort att fornlämningen bevaras med hänsyn till dess art och betydelse och att Länsstyrelsen överväger att genom ett särskilt beslut fastställa gränserna för området kring Torsborg.

Länsstyrelsen anser att området ska hållas samman så som var donators vilja. För att bevara och utveckla området bör fastigheten finnas kvar i offentligt ägande i en och samma fastighet. Att byggnaderna i norra delen av området, bl.a. Billengrenska gården, nyttjas för bostadsändamål är av stor betydelse men det bör kunna ordnas genom tecknande av arrendekontrakt.

Tekniska kontoret har därefter yttrat sig i skrivelse daterad den 7 mars 2008 där de föreslår samma beslut som tidigare skrivelse 2007-08-02.

Beredning

Tekniska utskottet har behandlat ärendet den 26 mars 2008 och föreslår kommunstyrelsen att Ljungby kommun ska söka kammarkollegiets tillstånd att sälja delar av fastigheten Sundet 1:1 som enligt gällande plan ska användas för campingverksamhet och bostadsändamål.

Kommunstyrelsen föreslår den 8 april 2008 kommunfullmäktige besluta att Ljungby kommun ska söka kammarkollegiets tillstånd att sälja delar av fastigheten Sundet 1:1 som enligt gällande plan ska användas för camping­verksamhet och bostadsändamål.

Yrkanden

Alf Johansson (KB) yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för ytterligare beredning.


Kjell Jormfeldt (mp) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag.

Krister Lundin (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsordning 1

Ordföranden frågar kommunfulläktige om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag.

Omröstning 1

Omröstning begärs och verkställs med följande omröstningsproposition: ja-röst för bifall till att ärendet avgörs idag, nej-röst för bifall till att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för ytterligare beredning.

Omröstningen utfaller med 42 ja-röster mot 5 nej-röster, 1 avstår, 1 frånvarande. Kommunfullmäktige har därigenom beslutat att ärendet ska avgöras idag.

Beslutsordning 2

Ordföranden ställer därefter Kjell Jormfeldts (mp) yrkande mot kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Omröstning 2

Omröstning begärs och verkställs med följande omröstningsproposition: ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag, nej-röst för bifall till Kjell Jormfeldts (mp) yrkande om avslag till kommunstyrelsens förslag.

Omröstningen utfaller med 38 ja-röster mot 9 nej-röster, 1 avstår, 1 frånvarande. Kommunfullmäktige har därigenom beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

§53 Bevara stationsområdet

Ks2008/0364  101

Svar på motion

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

- avslå motionen.

- uppdra åt kommunledningskontoret att i november 2008 arrangera ett symposium om järnvägsfrågor. Upplägget för symposiet ska vara brett och kunna ge en mångsidig belysning av den framtida transportproblematiken för Ljungby.

- därefter fatta beslut om en eventuell utredning om nya järnvägsalternativ till Ljungby med stations- och godsterminallägen utanför centrum.

Ärendet

Kjell Jormfeldt har för Miljöpartiet lämnat in en motion angående Stations­området. I motionen framför Jormfeldt bland annat att ”ur miljöperspektiv förefaller det troligt att man idag skulle komma fram till en annan bedömning av behovet av framtida järnvägsförbindelser i Ljungby vid en förnyad analys av omvärldsläget.”

Jormfeldt föreslår i sin motion att kommunfullmäktige beslutar

att ett moratorium införs under resten av pågående mandatperiod vad gäller exploatering av stationsområdet i Ljungby kommun

att beslutet gäller oavsett regeringens beslut i överklagandeärendet.

Beredning

Kommunfullmäktige har den 29 september 2007, § 126 överlämnat motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Tekniska kontoret påpekar i yttrande den 31 oktober 2007 att det inte är nödvändigt att låsa upp centrumområdet för att få goda järnvägsförbindelser till Ljungby. Olägenheterna med att återigen planera för järnväg genom stadskärnan är däremot mycket betydande. Centrumplaneringen är nu slutförd baserad på nedläggningsbeslutet i kommunfullmäktige samt enligt förutsättningarna i den nyligen antagna översiktsplanen.

Kommunledningskontoret redovisar i skrivelse den 10 mars 2008 sin ståndpunkt.

Kommunstyrelsen föreslår den 8 april 2008 kommunfullmäktige besluta att

- avslå motionen.

- uppdra åt kommunledningskontoret att i oktober 2008 arrangera ett symposium om järnvägsfrågor. Upplägget för symposiet ska vara brett och kunna ge en mångsidig belysning av den framtida transportproblematiken för Ljungby.

- därefter fatta beslut om en eventuell utredning om nya järnvägsalternativ till Ljungby med stations- och godsterminallägen utanför centrum.

Vid mötet meddelas att symposiet senarelagts till första veckan i november

Yrkande

Kjell Jormfeldt (mp) yrkar att fullmäktige ska anse att motionen är besvarad.

Beslutsordning

Ordföranden ställer Kjell Jormfeldts (mp) yrkande mot kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

§54 Nästa: Stambanan!

Ks2007/0412  101

Svar på motion

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

- avslå motionen

- uppdra åt kommunledningskontoret att i november 2008 arrangera ett symposium om järnvägsfrågor. Upplägget för symposiet ska vara brett och kunna ge en mångsidig belysning av den framtida transportproblematiken för Ljungby

- därefter fatta beslut om en eventuell utredning om nya järnvägsalternativ till Ljungby med stations- och godsterminallägen utanför centrum.

Ärendet

Tryggve Svensson har för Vänsterpartiet lämnat in en motion i vilken han före­slår att Ljungby kommun prövar möjligheten till en ny järnväg för anslutning till stambanan.

Beredning

Kommunfullmäktige har den 25 oktober 2007, § 137 överlämnat motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Tekniska kontoret påpekar i yttrande den 3 december 2007 att Ljungby kommun sedan hösten 1994 har arbetat aktivt för att få fram Europakorridoren genom kommunen, vilken skulle ge oss en snabbtågsförbindelse till både Helsingborg och Jönköping. Några andra järnvägsplaner omnämns inte i den nyligen antagna översiktsplanen för Ljungby kommun.

Kommunledningskontoret redovisar i skrivelse den 10 mars 2008 sin ståndpunkt.

Kommunstyrelsen föreslår den 8 april 2008 kommunfullmäktige besluta att

- avslå motionen.

- uppdra åt kommunledningskontoret att i oktober 2008 arrangera ett symposium om järnvägsfrågor. Upplägget för symposiet ska vara brett och kunna ge en mångsidig belysning av den framtida transportproblematiken för Ljungby

- därefter fatta beslut om en eventuell utredning om nya järnvägsalternativ till Ljungby med stations- och godsterminallägen utanför centrum.

Vid mötet meddelas att symposiet senarelagts till första veckan i november

Yrkande

Tryggve Svensson (v) yrkar att fullmäktige ska anse att motionen är besvarad.

Beslutsordning

Ordföranden ställer Tryggve Svenssons (v) yrkande mot kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

§55 Fler alternativ i centrumplanen

Ks2008/0041  101

Svar på motion

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

- avslå motionen

- uppdra åt kommunledningskontoret att i november 2008 arrangera ett symposium om järnvägsfrågor. Upplägget för symposiet ska vara brett och kunna ge en mångsidig belysning av den framtida transportproblematiken för Ljungby

- därefter fatta beslut om en eventuell utredning om nya järnvägsalternativ till Ljungby med stations- och godsterminallägen utanför centrum.

Ärendet

Rolf Andersson(fp), Gösta Carlsson (m), Anna-Greta Dahl Eriksson (alt), Alf Johansson (KB), Kjell Jormfeldt (mp), Nils-Erik Wetter (kd) och Kerstin Wiréhn (v) har gemensamt den 27 januari 2008 lämnat in en motion i vilken de föreslår kommunfullmäktige besluta att ett nytt alternativ för planering av stationsområdet med bibehållen men minskad spåryta ska tas fram i centrum­planen.

Beredning

Kommunfullmäktige har den 31 januari 2008, § 4 överlämnat motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunledningskontoret redovisar i skrivelse den 10 mars 2008 sin ståndpunkt.

Kommunstyrelsen föreslår den 8 april 2008 kommunfullmäktige besluta att

- avslå motionen

- uppdra åt kommunledningskontoret att i oktober 2008 arrangera ett symposium om järnvägsfrågor. Upplägget för symposiet ska vara brett och kunna ge en mångsidig belysning av den framtida transportproblematiken för Ljungby

- därefter fatta beslut om en eventuell utredning om nya järnvägsalternativ till Ljungby med stations- och godsterminallägen utanför centrum.

Vid mötet meddelas att symposiet senarelagts till första veckan i november

Yrkande

Gösta Carlsson (m) yrkar att fullmäktige ska bifalla motionen.

Beslutsordning

Ordföranden ställer Gösta Carlssons (m) yrkande mot kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

Omröstning

Omröstning begärs och verkställs med följande omröstningsproposition: ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag, nej-röst för bifall Gösta Carlssons (m) yrkande om att motionen ska bifallas..

Omröstningen utfaller med 38 ja-röster mot 10 nej-röster, 1 frånvarande. Kommunfullmäktige har därigenom beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Reservation

Kristdemokraternas partigrupp, Kommunens Bästas partigrupp och Gösta Carlsson (m) reserverar sig mot beslutet till förmån för Gösta Carlssons (m) yrkande.

§56 Lokalt partistöd

Ks2007/0312  101

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att komplettera kommunens regler för partistöd enligt följande:

- partistöd utgår till partier som har mandat i kommunfullmäktige

- partiet måste ha sina platser i kommunfullmäktige besatta

- utbetalning görs endast till lokal partiförening.

Ändringen träder i kraft den 1 juni 2008.

Motionen anses därmed bifallen.

Ärendet

Marie Åberg-Johansson och Tony Lindelöv har för socialdemokraterna lämnat in en motion angående lokala partistöd. I sin motion framför de:

För att säkerställa att det lokala partistödet i Ljungby kommun hamnar hos de lokala organisationerna föreslås

- att partierna måste ha sina platser i fullmäktige besatta

- att partistöd inte utgår om partiet upphört att vara representerat i fullmäktige

- att utbetalning endast sker till lokal partiförening.

Beredning

Kommunfullmäktige har den 30 augusti 2007, § 111 överlämnat motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunledningskontoret redovisar i skrivelse den 12 mars 2008 att partistödet i Ljungby kommun består av dels ett grundstöd per parti och dels ett stöd per mandat i kommunfullmäktige. Kommunledningskontoret skriver också att det i förarbetena till kommunallagen uttalas att partistöd uteslutande ska användas för lokal verksamhet och finner det därför angeläget att Ljungby kommuns regler för partistöd i möjligaste mån anpassas så att de säkerställer att partistödet används i lagens anda.

Kommunstyrelsen föreslår den 8 april 2008 kommunfullmäktige besluta att komplettera kommunens regler för partistöd enligt följande:

- partistöd utgår till partier som har mandat i kommunfullmäktige

- partiet måste ha sina platser i kommunfullmäktige besatta

- utbetalning görs endast till lokal partiförening.

Ändringen träder i kraft den 1 juni 2008.

Motionen anses därmed bifallen.

§57 Förteckning över obesvarade motioner 2008

Ks2008/0180  101

Redovisning

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisad förteckning avseende obehandlade motioner daterad den 16 april 2008.

Ärendet

Kommunfullmäktige skall i enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning, årligen vid kommunfullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträden redovisa de motioner som inte har besvarats.

Kommunledningskontorets avdelning för kommunikation och IT har upprättat en förteckning över de motioner som inte har besvarats av kommunfullmäktige vid tidpunkten för upprättandet av listan den 16 april 2008 och överlämnar den till kommunfullmäktige för godkännande.

§58 Fyllnadsval

Ks2008/0164  102

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

- att utse Gösta Carlsson (m) som ny ledamot i kommunstyrelsen

- att utse Anders Bondeson (m) som ny ersättare i kommunstyrelsen

- att utse Krister Lundin (m) som ny ersättare i Ljungby Holding AB

- att utse Ann-Charlotte Wiesel (m) till ny ledamot och ordförande i Ljungby Energi AB

- att utse Jelica Zeljko (m) som ny ersättare i Ljungby Energi AB

- att utse Ann-Charlotte Wiesel (m) till ny ledamot i Ljungbybostäder AB

- att utse Krister Lundin (m) som ny ersättare i Ljungbybostäder AB

- att utse Krister Lundin (m) som ny ersättare i Ljungby Utveckling AB

- att utse Bertil Andersson (s) som ny ledamot i Stiftelsen Linggården

- att utse Lars-Erik Karlsson (c) som ny ersättare i Stiftelsen Linggården

- att utse Jan Sahlin (m) som ny ledamot i Stiftelsen Vallerstads Gård, Reftele.

Ärendet

Kommunfullmäktige ska förrätta val efter Sixten Lagerbielke (m). Sixten Lagerbielke hade följande uppdrag:

Ledamot i kommunstyrelsen, ersättare i Ljungby Holding AB, ordförande i Ljungby Energi, ledamot i Ljungbybostäder, ersättare i Ljungby Utveckling AB, ledamot i Stiftelsen Linggården och ledamot i Stiftelsen Vallerstads Gård, Reftele.

Lagerbielke var också ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott, ersättare i budgetberedningen samt ersättare i tekniska utskottet. Nya ersättare till dessa uppdrag utsågs av kommunstyrelsen den 8 april 2008.

Beredning

Valberedningen föreslår den 24 april 2008 att kommunfullmäktige beslutar följande:

Att utse Gösta Carlsson (m) som ny ledamot i kommunstyrelsen

Att utse Anders Bondeson (m) som ny ersättare i kommunstyrelsen

Att utse Krister Lundin (m) som ny ersättare i Ljungby Holding AB

Att utse Ann-Charlotte Wiesel (m) till ny ledamot och ordförande i Ljungby Energi AB

Att utse Jelica Zeljko (m) som ny ersättare i Ljungby Energi AB

Att utse Ann-Charlotte Wiesel (m) till ny ledamot i Ljungbybostäder AB

Att utse Krister Lundin (m)som ny ersättare i Ljungbybostäder AB

Att utse Krister Lundin (m) som ny ersättare i Ljungby Utveckling AB

Att utse Bertil Andersson (s) som ny ledamot i Stiftelsen Linggården

Att utse Lars-Erik Karlsson (c) som ny ersättare i Stiftelsen Linggården

Att utse Jan Sahlin (m) som ny ledamot i Stiftelsen Vallerstads Gård, Reftele.

§59 Meddelanden

Beslut

Redovisningen av meddelanden godkänns.

Ärendet

  1. Detaljplanen för Replösa Byagård som antogs av kommunfullmäktige den 28 februari 2008 har vunnit laga kraft.

  2. Årsredovisningar för Ljungby Holding-koncernen har enligt företagspolicy för Ljungby kommun överlämnats till kommunfullmäktige, tillsammans med revisionsberättelser från Deloitte AB och granskningsrapporter från lekmannarevisorerna.