Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2008-05-22

Sammanträde 2008-05-22

Datum
Klockan
17:30
Plats
Bolmsö Bygdegård

1 Ordföranden hälsar välkommen.

3 Presentation av lokala föreningar.

4 Miljö- och byggnämnden presenterar sitt visionsarbete.

5 Fullmäktigedebatt: Detta vill vi satsa på för att utveckla kulturlivet i Ljungby.

7 Inlämnande av motioner och interpellationer.

9 Upprustning av Västanå - svar på motion.

10 Ljungby kommun Samförvaltning nr 1.

11 VoB Kronobergs årsredovisning.

12 Revidering av Alkohol- och drogpolitiskt program för Ljungby kommun.

13 Instruktion till ombud vid 2008-års ordinarie bolagsstämmor för samtliga bolag inom Ljungby Holding AB-koncernen.

§60 Information

1. Presentation av lokala föreningar.

2. Miljö- och byggnämnden presenterar sitt visionsarbete.

§61 Fullmäktigedebatt

Ärendet

Vänsterpartiet har valt ämne för dagens fullmäktigedebatt: Detta vill vi satsa på för att utveckla kulturlivet i Ljungby.

Debatten genomförs enligt följande ordning:

Vänsterpartiet inleder, därefter ges ordet i tur och ordning till Kristdemokraterna i Ljungby, Kommunens Bästa, Centerpartiet, Folkpartiet Liberalerna, Alternativet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Moderata Samlingspartiet.

§62 Frågestund

Hans Danielsson (KB) frågar kommunstyrelsens ordförande vad som kan göras för att få en smidigare beslutsprocess så att inte planerade projekt stoppas i onödan på grund av att förutsättningarna för genomförande inte behandlas i rätt ordning.

Kommunstyrelsens ordförande, Carina Bengtsson (c) svarar att åtgärder redan vidtagits för att effektivisera beslutsprocessen. Känsliga frågor kan behandlas vid gruppmöten, likaså kan berörda nämnders presidier sammankallas.

Roland Johansson (alt) frågar kommunstyrelsens ordförande vad som kan göras för att få ett slutligt ställningstagande till järnvägen i Ljungby centrum.

Kommunstyrelsens ordförande, Carina Bengtsson (c) svarar att frågan i princip avgjorts genom ett majoritetsbeslut i kommunfullmäktige och att kommunen avvaktar regeringens beslut. Regeringen har ålagt banverket att inkomma med ett yttrande om ärendet. Besked väntas inom ca tre veckor.

§63 Inlämnande av motioner och interpellationer

Meddelas att inga motioner eller interpellationer inlämnats

§64 Enkla frågor

Meddelas att inga enkla frågor inkommit.

§65 Upprustning av Västanå

Ks2006/0326  101

Svar på motion

Beslut

Kommunfullmäktige anser att motionen är beviljad med hänvisning till den information som framförts från Ljungbybostäder AB.

Ärendet

Miljöpartiet de gröna i Ljungby lämnade genom Kjell Jormfeldt (mp) och Johanna Jormfeldt (mp) den 7 september 2006 in en motion till kommunfull­mäktige i vilken man tar upp användningen av fastigheten Västanå i Ryssby. Motionen lades fram mot bakgrund bland annat av att kommunstyrelsen beslutat om utförsäljning av fastigheten.

I motionen föreslås att

· försäljningen av Västanå avbryts,

· Ljungbybostäder AB får i uppdrag att överta och rusta upp Västanå,

· Västanå används till hyreslägenheter för äldre, studenter, gymnasieelever, etc.

Beredning

Ljungbybostäder AB meddelar i ett yttrande att man gått ut med en upphandling gällande ombyggnation av en av flyglarna. Ombyggnationen kommer att skapa tio nya lägenheter och inflyttning beräknas kunna ske våren 2009.

Beträffande den andra flygeln håller företaget dörren öppen för olika lösningar.

Arbetsutskottet föreslår den 22 april 2008 att motionen anses besvarad med hänvisning till vad som framförts från Ljungbybostäder AB.

Kommunstyrelsen föreslår den 5 maj 2008 kommunfullmäktige att anse motionen besvarad med hänvisning till den information som framförts från Ljungbybostäder AB.

Yrkande

Kjell Jormfeldt (mp) yrkar att kommunfullmäktige ska anse motionen bifallen.

Beslutsordning

Ordföranden ställer Kjell Jormfeldts (mp) yrkande mot kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Kjell Jormfeldts (mp) yrkande.

§66 Ljungby kommun samförvaltning nr. 1

kS2008/0234  046

Beslut

Kommunfullmäktige beviljar styrelsen för Ljungby kommun Samförvaltning nr 1 ansvarsfrihet för stiftelsens verksamhet och förvaltning 2007 samt beslutar att lägga årsredovisningen till handlingarna.

Ärendet

Auktoriserad revisor Anders Berglund har överlämnat revisionsberättelse med anledning av granskning av Ljungby kommuns Samförvaltning nr 1.

De stiftelser som ingår i denna redovisning är:

Billengrenska donationen,

Dora och Gustav Strömvalls minnesfond

Donation till Kånna kommun

Dahlins premiefond

Engelska premie- och stipendiefond/Lindqvist

Premiefonden grundskolans högstadium

Fröken Louise Fischerströms minne

Hulda Sohlbergs minnesfond

Inga och Alfred Karlbergs minnesfond

Ingelstadsdonationen

Kom. Ordf. August Petersons i Haga minnesfond

Karlbergs minnesfond

Sunnerbo härads Sparbanks jubileumsfond

Social samfond för äldreomsorgen

Social samfond för allmänna hjälpändamål

CE Dahlins biblioteks- och kulturfond

I revisionsberättelsen redovisas följande:

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av stiftelsens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Styrelseledamöterna har inte handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet.

Jäv

Följande ledamöter i fullmäktige som också varit styrelseledamöter i fonden, ClasGöran Carlsson (s), Harriet Kristensson (s), Carina Bengtsson (c), Ann-Charlotte Wiesel (m) och Roland Johansson (alt), deltar inte i detta beslut.

§67 VoB Kronobergs årsredovisning 2007

Ks2008/0215  049

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för 2007 och beviljar ansvarsfrihet för VoB Kronobergs direktion för verksamhetsåret 2007. Årsredovisningen läggs till handlingarna.

Ärendet

VoB Kronoberg har i enlighet med bestämmelser i reglemente överlämnat årsredovisning, revisionsberättelse och revisionsrapport för 2007 för beslut om ansvarsfrihet. Beslut om ansvarsfrihet för VoB’s direktion ska fattas av varje medlemskommuns kommunfullmäktige.

Gun Lindell (s), som varit ledamot i VoBs styrelse under 2007, deltar inte i beslutet.

§68 Revidering av Alkohol- och drogpolitiskt program för Ljungby kommun

Ks2007/0426  761

Beslut

Kommunfullmäktige antar det reviderade alkohol- och drogpolitiska programmet daterat 2008-05-06 med följande tillägg: I programmets sida tre ska läggas till ordet doping och till punkt 5fem, stycket om att uppnå målet att utveckla arbetet med hälsofostran skal läggas till ordet frivilligorganisationer.

Det sålunda reviderade programmet ska gälla från och med den 1juli 2008 till och med år 2012.

Ärendet

Kommunledningskontoret har överlämnat förslag till ett reviderat alkohol- och drogpolitiskt program för Ljungby kommun.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 23 oktober 2007, § 38, att översända kommunledningskontorets remissupplaga till styrelser och nämnder, Brottsförebyggande rådet, Handikapprådet samt partigrupperna för yttrande.

Yttranden har inkommit från kommunstyrelsen, samtliga nämnder, Ljungby Holding-koncernen, länssamordnare Kronobergs län, Ljungby Blåbands­förening, Miljöpartiet de gröna samt Vänsterpartiet.

Kommunledningskontoret redovisar i sammanställning den 8 april 2008 förslag och förändringar som beaktats i det alkohol- och drogpolitiska programmet och överlämnar en reviderad upplaga 2008-04-08 för beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Arbetsutskottet beslutar den 22 april 2008 föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta reviderat alkohol- och drogpolitiskt program.

Kommunstyrelsen föreslår den 6 maj 2008 kommunfullmäktige att anta det reviderade alkohol- och drogpolitiska programmet daterat 2008-04-08 med de justeringar som beslutats under dagens sammanträde.

Det alkohol- och drogpolitiska programmet föreslås gälla från och med den 1juli 2008 till och med år 2012.

Yrkanden

Ole Kongstad (v) yrkar med hänvisning till punkt 41 att kommunen årligen ska avsätta 20000 kronor som stöd till frivilligorganisationerna.

Vidare yrkar Ole Kongstad (v), med instämmande av Åshild Axell (kd) att representation med alkohol inte ska få förekomma på kommunens bekostnad.

Beslutsordning

Ordföranden ställer inledningsvis Ole Kongstads (v) yrkande med hänvisning till punkt 41 att kommunen årligen ska avsätta 20000 kronor som stöd till frivilligorganisationerna mot kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden ställer därefter Ole Kongstads (v), m.fl. yrkande att representation med alkohol inte ska få förekomma på kommunens bekostnad mot kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Omröstning

Omröstning begärs och genomförs med följande omröstningsordning: ja-röst för bifall till avslag till Ole Kongstads (v), m.fl. yrkande, nej-röst för bifall till Ole Kongstads (v), m.fl. yrkande att representation med alkohol inte ska få förekomma på kommunens bekostnad.

Omröstningen utfaller med 39 ja-röster mot 8 nej-röster, 1 avstår, 1 frånvarande.

Se omröstningsbilaga! Kommunfullmäktige har därigenom beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

§69 Instruktion till ombud vid 2008-års ordinarie bolagsstämmor för samtliga bolag inom Ljungby Holding AB-koncernen

Ks2008/0166  140

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

- utfärda fullmakt till det av kommunstyrelsen valda stämmoombudet Alf Johansson, Textilvägen 7, 340 14 Lagan, att företräda samtliga aktier vid 2008 års stämmor i Ljungby Holding AB med dotter- och dotterdotterbolag

- välja Stefan Bramstedt, som nominerats av Ljungbyindustriernas samarbetsgrupp (LSG), till ordinarie styrelseledamot i Ljungby Utveckling AB och Leif Erik Dennis Juteberg, som nominerats av ’Företagarnas lokalförening i Ljungby’, till ersättare, båda från 2008 års ordinarie stämma till 2009 års ordinarie stämma.

Kommunfullmäktige besluta vidare att, under förutsättning av godkännande vid den samordnade ansvarsprövning av hela kommunkoncernen, instruera stämmoombudet att, i samtliga bolag inom Ljungby Holding AB-koncernen, vid stämman fatta beslut om att

- fastställa resultat- och balansräkningar för bolagen och koncernen

- besluta att resultat disponeras enligt förslag i bolagens årsredovisningar

- bevilja styrelseledamöter och verkställande direktörer ansvarsfrihet för 2007 års förvaltning

- fastställa arvoden åt styrelser, lekmannarevisor och ersättare i enlighet med vid varje tidpunkt gällande ”Arvodesreglemente för Ljungby kommun”

- fastställa att ersättning till den auktoriserade revisorn skall utgå enligt av kommunfullmäktige godkänt avtal.

Slutligen beslutar kommunfullmäktige att

- enligt rekommendation från styrelsen i Ljungby Utveckling AB (2008-02-13, § 13) stryka köpoptionen i de särskilda ägardirektiv som utfärdats för Ljungby Utveckling AB (Kf 2007-03-29, § 34) samt att uppdra åt stämmoombudet att vid 2008 års ordinarie bolagsstämma i Ljungby Utveckling AB besluta om att ändringen skall gälla för bolaget.

Ärendet

Inför årets bolagsstämmor inom Ljungby Holding-koncernen behöver beslut fattas i frågor enligt nedanstående förteckning med beslutsförslag.

Kommunledningskontoret överlämnar med skrivelse den 9 april 2008 förslag till beslut.

Kommunstyrelsen föreslår den 6 maj 2008 kommunfullmäktige besluta att

- utfärda fullmakt till det av kommunstyrelsen valda stämmoombudet Alf Johansson, Textilvägen 7, 340 14 Lagan, att företräda samtliga aktier vid 2008 års stämmor i Ljungby Holding AB med dotter- och dotterdotterbolag

- välja Stefan Bramstedt, som nominerats av Ljungbyindustriernas samarbetsgrupp (LSG), till ordinarie styrelseledamot i Ljungby Utveckling AB och Leif Erik Dennis Juteberg, som nominerats av ’Företagarnas lokalförening i Ljungby’, till ersättare, båda från 2008 års ordinarie stämma till 2009 års ordinarie stämma.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta vidare att, under förutsättning av godkännande vid den samordnade ansvarsprövning av hela kommunkoncernen, instruera stämmoombudet att, i samtliga bolag inom Ljungby Holding AB-koncernen, vid stämman fatta beslut om att

- fastställa resultat- och balansräkningar för bolagen och koncernen

- besluta att resultat disponeras enligt förslag i bolagens årsredovis­ningar

- bevilja styrelseledamöter och verkställande direktörer ansvarsfrihet för 2007 års förvaltning

- fastställa arvoden åt styrelser, lekmannarevisor och ersättare i enlig­het med vid varje tidpunkt gällande ”Arvodesreglemente för Ljungby kommun”

- fastställa att ersättning till den auktoriserade revisorn skall utgå enligt av kommunfullmäktige godkänt avtal.

Slutligen föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta att

- enligt rekommendation från styrelsen i Ljungby Utveckling AB (2008-02-13, § 13) stryka köpoptionen i de särskilda ägardirektiv som utfärdats för Ljungby Utveckling AB (Kf 2007-03-29, § 34) samt att uppdra åt stämmoombudet att vid 2008 års ordinarie bolagsstämma i Ljungby Utveckling AB besluta om att ändringen skall gälla för bolaget.

Yrkande

Krister Lundin (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

§70 Fyllnadsval till Ljungby Energinät AB

Ks2008/0164  102

Beslut

Kommunfullmäktige utser Ann-Charlotte Wiesel (m) till ny ledamot och ordförande i Ljungby Energinät AB och Zeljko Jelica (m) som ny ersättare i Ljungby Energinät AB.

Ärendet

Kommunfullmäktige ska förrätta val i Ljungby Energinät AB efter Sixten Lagerbielke (m).

Beredning

Kommunfullmäktiges valberedning har den 22 maj 2008 föreslagit kommunfullmäktige att utse Ann-Charlotte Wiesel (m) till ny ledamot och ordförande i Ljungby Energinät AB och Zeljko Jelica (m) som ny ersättare i Ljungby Energinät AB.

§71 Meddelande

1. Detaljplanen för Sländan 7 m.fl. vid Bergagatan/Köpmansgatan i Ljungby stad har den 29 april 2008 vunnit laga kraft.