Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2008-06-17

Sammanträde 2008-06-17

Datum
Klockan
16:00
Plats
Strålforssalen, Garvaren, Ljungby

1 Ordföranden hälsar välkommen.

2 Förslag på justerare: Stefan Willforss och Nils-Erik Wetter, ersättare Carl-Gustav Arvidsson, tid och plats för justering: tisdagen den 24 juni kl. 15.00 på kommunledningskontoret.

5 Inlämnande av motioner och interpellationer.

6 Resurser till psykiatrin - Svar på interpellation till socialnämndens ordförande.

8 Prissättning av villatomter i Ljungby - svar på motion.

9 Vegetarisk kost - svar på motion.

10 Del av Ljungby 13:14 inom nordvästra industriområdet - godkännande av detaljplan.

11 Område vid Ljungby södra infart - godkännande av detaljplan.

12 Pensionspolicy för Ljungby kommun.

13 Kommunens tillsynsansvar över detaljhandel med nikotinläkemedel.

14 Hälsoskyddsföreskrifter för Ljungby kommun.

15 Revers gällande lån till Ljungby Holding AB - ändring av räntevillkor.

16 Årsredovisning 2007 - Märta Ljungbergs Donationsfond.

17 Fyllnadsval av ersättare i Ljungbybostäder AB.

18 Budget 2009 med plan 2010-2013.

§72 Information

Kommunens huvudregistrator, Eva-Marie Norén-Holgersson, informerar kommunfullmäktige om nya rutiner för utsändning av mötesunderlag, vilka kommer att gälla från den 1 augusti.

§73 Frågestund

1) Alf Johansson (KB) frågar kommunstyrelsens ordförande vad som planeras vad gäller Stormens Hus.

Kommunstyrelsens ordförande, Carina Bengtsson (c) svarar att nu när arbetsgruppen gett sin redogörelse ska den gås igenom för att se inom vilket eller vilka områden man kan gå vidare. Ärendet kommer att tas upp till beslut när genomgången är klar.

2) Conny Simonsson (s) frågar barn- och utbildningsnämndens ordförande om kommunens principer för avgiftsuttag i skolan.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Bo Ederström (m) svarar att avgifter inte ska tillämpas, men att en mindre avgift på max 100 kronor får tas ut. Någon överträdelse av reglerna har förekommit tidigare, men besked har på grund av detta gått ut till förvaltningen om hur regeln ska tillämpas. Vi vill förekomma regelbrott, så om överträdelser sker även i fortsättningen ber vi om att bli underrättade.

3) Roland Johansson (alt) ber socialnämndens ordförande om en kommentar till att nämndens användning av budgeten mot bakgrund av att han röstade mot förslaget att nämnden skulle befrias från att ta med sitt underskott in i årets budget.

Socialnämndens ordförande, Arne Johansson (c) svarar att han under behandlingen av budgeten följde de premisser som man kommit överens om inför behandlingen om att nämnden skulle ta med sitt underskott in i årets budget och kompenseras för detta senare.

4) Janewert Johansson (s) frågar kommunstyrelsens ordförande om det kunde vara möjligt att vi samråder med vägverket om en uppsnyggning av Myreborondellen, eventuellt att kommunen medfinansierar någon åtgärd.

Kommunstyrelsens ordförande, Carina Bengtsson (c) svarar att hon gång på gång kontaktat vägverket i frågan och att vägverket lovat att inom kort upprusta rondellen för egna medel.

§74 Inlämnande av motioner och interpellationer

Meddelas att inga nya motioner, interpellationer eller medborgarförslag inkommit till sekretariatet.

§75 Resurser till psykiatrin

Ks2008/0263  101

Svar på interpellation

Beslut

Interpellationen är besvarad.

Ärendet

Tryggve Svensson (v) har den 4 juni lämnat in en interpellation om resurser till psykiatrin ställd till socialnämndens ordförande.

I interpellationen skriver Tryggve Svensson att de borgerliga i vårt landsting skär bort 30 miljoner kronor från psykiatrin i en tid när de allra flesta anser att psykiatrin behöver mer resurser.

Tryggve Svensson frågar bland annat om nedskärningen i landstinget innebär att kraven ökar på Ljungby kommun.

Socialnämndens ordförande Arne Johansson (c) besvarar interpellationen under dagens sammanträde.

§76 Enkla frågor

Meddelas att inga enkla frågor har inkommit till dagens sammanträde.

§77 Prissättning av villatomter i Ljungby

Ks2008/0476  101

Svar på motion

Beslut

  1. Villatomter ska fortsätta att säljas i befintligt skick.

  2. Tekniska kontoret ska återkomma i höst med förslag till justering av tomtpriser.

  3. Motionen anses besvarad.

Ärendet

Den socialdemokratiska partigruppen har lämnat in en motion till kommun­fullmäktige i vilken de föreslår kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen uppdraget att redovisa förutsättningar för en förändring av prissättningen när det gäller försäljning av villatomter.

Tekniska kontoret har i skrivelse den 13 maj sammanställt synpunkter enligt följande. Vid grovplanering försvinner den enskildes önskemål om tomt­utformning och genomförandetiden förlängs väsentligt. När kommunen idag inte har några tomter till försäljning så anses det bäst lämpat att sälja tomterna i befintligt skick för att kunna tillgodose behovet av villatomter.

Tekniska kontoret föreslår att villatomter ska fortsätta att säljas i befintligt skick och tekniska kontoret återkommer i höst med förslag till justering av tomtpriser.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 3 juni 2008 kommunfullmäktige besluta att

§78 Vegetarisk kost

Ks2008/0065  101

Svar på motion

Beslut

Motionen avslås.

Ärendet

Kerstin Wiréhn (v) har lämnat in en motion i vilken hon föreslår att Ljungby kommun serverar vegetarisk mat minst en dag per vecka, för att därigenom minska negativa miljöeffekter och dessutom kan hjälpa till att introducera mer vegetarisk mat bland ljungbyborna.

I förslaget till yttrandet från kostchefen den 7 maj framgår följande:

För att motivera elever att pröva ett vegetariskt alternativ krävs mer kunskap och förståelse i ämnet samt en positiv inställning från skolpersonalen och information till föräldrarna. I matsedelsplaneringen för höstterminen kommer kostavdelningen att pröva några fler dagar med vegetariska rätter.

På äldreboende och i matdistributionen kan gästen välja vegetariskt alternativ. Eftersom de äldre har större proteinbehov, tugg- och sväljsvårigheter och äter små portioner anser kostavdelningen att valet av vegetariskt alternativ ska vara frivilligt för denna målgrupp.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 3 juni 2008 kommunfullmäktige att avslå motionen.

§79 Detaljplan för del av Ljungby 13:14 m fl inom nordvästra industriområdet

Ks2008/0220  214

Antagande av detaljplan

Beslut

Kommunfullmäktige antar detaljplanen för del av Ljungby 13:14 med flera inom nordvästra industriområdet.

Ärendet

Plankontoret har upprättat förslag till detaljplan för del av Ljungby 13:14 med flera inom Nordvästra industriområdet i Ljungby stad.

Syftet med detaljplanen är att utvidga kvartersmarken i området. Samtidigt görs en allmän översyn på planförhållandena och en anpassning till rådande förhållanden.

Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 18 mars – 14 april 2008 enligt plan och bygglagen (PBL) 5 kap 23 §.

De synpunkter som har kommit in under utställningstiden har redovisats i ett utlåtande daterat den 16 april 2008, men har inte föranlett några ändringar i planförslaget.

Detaljplanen hanteras med normalt planförfarande enligt 5 kap 20 § PBL vilket innebär att planen kan antas efter att den varit utställd.

Beredning

Miljö- och byggnämnden har den 30 april 2008, § 72 beslutat godkänna detaljplaneförslaget för del av Ljungby 13:14 med flera inom nordvästra industriområdet i Ljungby stad samt överlämnat planen till kommunfullmäktige för antagande.

Kommunstyrelsen godkänner den 3 juni 2008 förslaget till detaljplan för del av Ljungby 13:14 med flera inom nordvästra industriområdet och överlämnar planen till kommunfullmäktige för antagande.

§80 Detaljplan för ett område vid Ljungby södra infart inom sydöstra industriområdet i Ljungby stad

Ks2008/0548  214

Antagande av detaljplan

Beslut

Kommunfullmäktige antar detaljplanen för ett område vid Ljungby södra infart (kvarteret Motellet med mera) inom sydöstra industriområdet i Ljungby stad.

Ärendet

Plankontoret har upprättat förslag till detaljplan för ett område vid Ljungby södra infart (kvarteret Motellet med mera) inom sydöstra industriområdet i Ljungby stad.

Syftet med detaljplanen är att bredda markanvändningen till att omfatta handel, besöksverksamhet, bilservice, kontor och industri. Området har ett strategiskt viktigt läge för Ljungby kommun intill E4:an och riksväg 25. Detaljplanen medger en bred användning av området vilket kan bidra till en positiv utveckling för Ljungby stad och kommun.

Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 23 oktober – 20 november 2007. Inkomna yttranden har sammanställts i ett utlåtande daterat den 27 november 2007.

Beredning

Miljö- och byggnämnden har den 12 december 2007, godkänt detaljplanen och överlämnat den till kommunfullmäktige för antagande.

Kommunstyrelsen har den 15 januari 2008 godkänt detaljplanen och beslutat att överlämna den till kommunfullmäktige för antagande när genomförande avtalen har skrivits under av exploatörerna.

Genomförandeavtal har därefter skrivits under av exploatörerna och blivit godkända av kommunstyrelsen den 3 juni 2008. Därmed kan detaljplanen för ett område vid Ljungby södra infart inom sydöstra industriområdet överlämnas till kommunfullmäktige för antagande.

§81 Pensionspolicy för Ljungby kommun

Ks2008/0104  024

Antagande av policy

Beslut

Kommunfullmäktige antar Pensionspolicy för Ljungby kommun.

Ärendet

Personalutskottet har den 20 februari 2008 godkänt personalavdelningens förslag till pensionspolicy för Ljungby kommun.

Kommunstyrelsen har den 11 mars 2008 återremitterat ärendet till personal­utskottet för revidering av förslaget, så att pensionspolicyn är en garanti för samtliga anställda.

Beredning

Personalutskottet har behandlat ärendet den 29 april 2008, § 30 och föreslår att kommunstyrelsen godkänner det omarbetade förslaget till Pensionspolicy för Ljungby kommun och överlämnar policyn till kommunfullmäktige för antagande.

Kommunstyrelsen godkänner den 3 juni 2008 det omarbetade förslaget till Pensionspolicy för Ljungby kommun och överlämnar policyn till kommunfullmäktige för antagande.

§82 Kommunens tillsynsansvar enligt lag om detaljhandel med nikotinläkemedel

Ks2008/0172  761

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

- tillsynen enligt lag (2007:1455) om detaljhandel med nikotinläkemedel handläggs av miljö- och byggnämnden

- tillsynen av nikotinläkemedel blir avgiftsfri

- om kommunen ska ha tillsyn över ytterligare läkemedel ska det göras en utredning om vilken nämnd som ska ha ansvar för tillsynen.

Ärendet

Enligt lag (2007:1455) om detaljhandel med nikotinläkemedel är det fr.o.m.1mars 2008 tillåtet för andra näringsidkare än Apoteket att sälja receptfria nikotinläkemedel. För att få sälja nikotinläkemedel krävs att en anmälan gjorts till den kommun där handel ska bedrivas.

Kommunen ska enligt lag upprätta och ansvara för register över anmälningar från näringsidkare som säljer nikotinläkemedel. Kommunen ska även ha tillsyn för att lagen efterlevs. Kommunen får för sin kontroll ta ut en avgift. Då kommunen inte tar ut någon avgift för kontroll/tillsyn av tobakslagen föreslås att även tillsynen av nikotinläkemedel blir avgiftsfri.

Kontrollen liknar den kommunala tillsynen av tobaksförsäljningen som miljö- och byggkontoret ansvarar för. Kommunfullmäktige föreslås därför ge miljö- och byggkontoret i uppdrag att handlägga även denna tillsynsuppgift.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 3 juni 2008 kommunfullmäktige besluta att:

- tillsynen enligt lag (2007:1455) om detaljhandel med nikotinläkemedel handläggs av miljö- och byggnämnden

- tillsynen av nikotinläkemedel blir avgiftsfri

- om kommunen ska ha tillsyn över ytterligare läkemedel ska det göras en utredning om vilken nämnd som ska ha ansvar för tillsynen.

§83 Hälsoskyddsföreskrifter för Ljungby kommun

Ks2008/0232  440

Antagande av föreskrifter

Beslut

Kommunfullmäktige antar Hälsoskyddsföreskrifter för Ljungby kommun. Föreskrifterna träder i kraft 2008-07-01.

Ärendet

Miljö- och byggnämnden har upprättat förslag till lokala hälsoskyddsföreskrifter för Ljungby kommun.

Miljö- och byggnämnden har den 30 april 2008 godkänt förslag till hälsoskyddsföreskrifter och överlämnat förslaget till kommunfullmäktige för antagande.

Beredning

Kommunstyrelsen godkänner den 3 juni 2008 förslaget till hälsoskyddsföreskrifter för Ljungby kommun och överlämnar det till kommunfullmäktige för antagande.

§84 Revers gällande lån till Ljungby Holding AB

Ks2008/0211  045

Ändring av räntevillkor

Beslut

Tidigare tecknad revers ersätts med ny revers med reversränta på 4 procent per år under räntebindningsperioden 2009-01-01 till och med 2010-12-31.

Ärendet

Mellan Ljungby kommun som borgenär och Ljungby Holding AB som gäldenär har tecknats en lånerevers på 323 Mkr. Räntan på reversen har legat fast på 3,5 procent under åren 2006-2008.

Kommunledningskontoret föreslår i skrivelse den 24 april 2008 att för Ljungby Holding AB fastställa en reversränta på 4 procent att gälla från 2009 till och med 2010.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 3 juni 2008 kommunfullmäktige besluta att ersätta tidigare tecknad revers med ny revers, vilket innebär reversränta på 4 procent per år under räntebindningsperioden 2009-01-01 till och med 2010-12-31.

§85 Märta Ljungbergs Donationsfond - Årsredovisning 2007

Ks2008/0242  046

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen och revisionsberättelsen och beviljar ansvarsfrihet för styrelsen i Märta Ljungbergs Donationsfond för verksamhetsåret 2007.

Ärendet

Märta Ljungbergs Donationsfond har i enlighet med bestämmelser i reglemente överlämnat årsredovisning och revisionsberättelse för 2007 till kommunfullmäktige för beslut om ansvarsfrihet.

Ledamöter av kommunfullmäktige som också varit ledamöter i fondens styrelse deltar inte i beslutet. Gösta Carlsson (m) meddelar att han på grund av jäv inte deltar i beslutet.

§86 Fyllnadsval av ersättare i Ljungbybostäder AB

Ks2008/0185  102

Beslut

Gun Lindell (s) utses till ny ersättare i styrelsen för Ljungbybostäder AB under perioden 2008-2010.

Ärendet

Ljungby kommunfullmäktige har att utse ny ersättare i styrelsen för Ljungbybostäder AB efter Tony Lindelöv (s) som den 31 mars 2008 av kommunfullmäktige utsågs till ny ledamot i styrelsen för Ljungbybostäder AB under Harriet Kristenssons (s) entledigande från sitt uppdrag under 2008-2010.

§87 Budget 2009 och plan 2010-2013

Ks2008/0226  041

Beslut

Kommunfullmäktige fastställer budget för 2009 och plan för 2010-2013 enligt kommunstyrelsens förslag.

Finansiering av de beslutade tilläggen tas ur bufferten.

Ärendet

Budgetberedningen har den 15 maj 2008 överlämnat förslag till budget för 2009 och plan för 2010-2013 med utgångspunkt från nämndernas och förvalt­ningarnas förslag.

Kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen har därefter behandlat ärendet och kommunstyrelsen lämnade den 3 juni 2008 förslag till budget 2009 och plan 2010-2013 för fastställande av kommunfullmäktige.

Yrkanden

Carina Bengtsson (c), med instämmande av Åshild Axell (kd), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

ClasGöran Carlsson (s), med instämmande av Kerstin Wiréhn (v) yrkar

1. att ”ombyggnation Bergagården” stryks ur investeringsbudgeten,

att Bergagården avvecklas som särskilt boende med påföljande ändringar i driftsbudgeten, samt att Bergagården omvandlas till seniorboende i Ljungbybostäders eller annan aktörs regi.

2. att vårdnadsbidraget stryks.

Beslutsordning 1

Ordföranden, med bistånd av vice ordföranden, ställer ClasGöran Carlssons (s), m.fl. yrkande om att ”ombyggnation Bergagården” stryks ur investeringsbudgeten, att Bergagården avvecklas som särskilt boende med påföljande ändringar i driftsbudgeten samt att Bergagården omvandlas till seniorboende i Ljungbybostäders eller annan aktörs regi mot kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Omröstning 1

Omröstning begärs och utförs med följande omröstningsordning: ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag och nej-röst för bifall till ClasGöran Carlssons (s), m.fl. yrkande om att ”ombyggnation Bergagården” stryks ur investeringsbudgeten, att Bergagården avvecklas som särskilt boende med påföljande ändringar i driftsbudgeten samt att Bergagården omvandlas till seniorboende i Ljungbybostäders eller annan aktörs regi.

Omröstningen utfaller med 26 ja-röster mot 23 nej-röster. Se omröstningsbilaga! Kommunfullmäktige har därigenom beslutat i enlighet med kommunstyrelses förslag.

Beslutsordning 2

Ordföranden, med bistånd av vice ordföranden, ställer ClasGöran Carlssons (s), m.fl. yrkande om att vårdnadsbidraget ska strykas ur budgeten mot kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Omröstning 2

Omröstning begärs och utförs med följande omröstningsordning: ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag och nej-röst för bifall till ClasGöran Carlssons (s), m.fl. yrkande om att vårdnadsbidraget ska strykas ur budgeten.

Omröstningen utfaller med 30 ja-röster mot 19 nej-röster. Se omröstningsbilaga! Kommunfullmäktige har därigenom beslutat i enlighet med kommunstyrelses förslag.

Reservation

Den socialdemokratiska gruppen reserverar sig till förmån för eget förslag.

Alternativet reserverar sig mot beslutet till förmån för ClasGöran Carlssons (s), m.fl. yrkande om att ”ombyggnation Bergagården” stryks ur investeringsbudgeten, att Bergagården avvecklas som särskilt boende med påföljande ändringar i driftsbudgeten samt att Bergagården omvandlas till seniorboende i Ljungbybostäders eller annan aktörs regi.

§88 Information och avslutning

Christer Henriksson (kd) meddelar att ämnet för kommande minidebatt i fullmäktige är: Hur ska ljungbybornas framtida behov av och önskningar om bostäder tillgodoses?

Ordföranden tackar kommunfullmäktiges ledamöter för gott samarbete under våren och önskar alla en trevlig och avkopplande sommar. Vice ordföranden tackar ordföranden för ett gott utfört arbete.