Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2008-11-20

Sammanträde 2008-11-20

Datum
Klockan
17:30
Plats
GARVAREN, Ljungby, Strålforssalen

1 Ordföranden hälsar välkommen.

2 Förslag på justerare Carina Bengtsson och Gun Lindell, ersättare Roland Johansson, samt tid och plats för justering: onsdagen den 26 november kl. 14.30 på kommunledningskontoret

4 Utdelning av personalutskottets jämställdhetspris.

5 Redovisning av Kultur- och fritidsnämndens visionsarbete.

6 Fullmäktigedebatt: Behövs de kommunala bolagen?

11 Vindkraftutbyggnaden - svar på interpellation.

12 Resecentrum och spårområde i Ljungby centrum - svar på medborgarförslag.

13 Kostverksamhet inom intraprenad.

14 Revidering av färdtjänstregler och införande av en resegaranti för färdtjänstberättigade.

15 Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2009.

16 Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden 2009.

17 Plats för kommunfullmäktiges sammanträden 2009.

§136 Information

Kommunstyrelsens ordförande lämnar en lägesrapport om kommunens arbetsmarknad och planerade åtgärder på riksplanet, regionalt och lokalt. Landshövdingen och regionförbundets ordförande har utsetts av regeringen som samordnare av insatserna i länet.

§137 Utdelning av personalutskottets jämställdhetspris

Personalutskottets jämställdhetspris 2008 tilldelas barn- och utbildningsförvaltningen.

Priset, ett vandringspris och ett individuellt pris, delas ut av personalutskottets ordförande, Ann-Charlotte Wiesel (m) och ledamot Kerstin Wiréhn (v). Priset tas emot av förvaltningschef Eva-Gun Berglund och personalsekreterare Carolin Stjernqvist.

§138 Redovisning av Kultur- och fritidsnämndens visionsarbete

Kultur- och fritidsnämndens ordförande, Anders Bondeson (m), redovisar nämndens visionsarbete.

§139 Fullmäktigedebatt

Ärendet

Debatten utgår och genomförs vid senare tillfälle.

Nästa debatt

Folkpartiet har valt följande ämne för kommunfullmäktiges januaridebatt:

Kommunens uppföljningsansvar för ungdomar 16-20 år som inte deltar i eller har avslutat gymnasieutbildningen, (lag 2004:1298) 1 kap 18 § skollagen.

§140 Frågestund

1) Vinko Stifanic (s) frågar ordföranden i handikapprådet om det har skett en granskning ur tillgänglighetssynpunkt av ritningarna för ombyggnaden av Västanå.

Handikapprådets ordförande, Ann-Charlotte Wiesel (m) svarar att en specialist i Växjö har gjort en analys. Huset ska vara seniorboende. Utformningen har fått anpassas till befintliga fasta väggar, m.m. Utformningen har inte kunnat göras optimal, man har fått göra det bästa av situationen.

2) Kjell Jormfeldt (mp) frågar kultur- och fritidsnämndens ordförande om det kommer att ske en upprustning av motionsspåret vid Bräkentorp, vilket efter borttagande av rotvältor är fullt av hjulspår och sly. Har FK Finn fått bidrag?

Kultur- och fritidsnämndens ordförande, Anders Bondeson (m) ber att få återkomma med svar vid nästkommande möte.

3) Ole Kongstad (v) frågar kultur- och fritidsnämndens ordförande om vilka regler som gäller för isbanan utomhus. När hockeylag ska träna stängs banan utan förvarning. Borde finnas en uppdelning av istiderna.

Kultur- och fritidsnämndens ordförande, Anders Bondeson (m) svarar att nämnden gjort en schemaläggning och beklagar om det skett missbruk. Reglerna kräver att det annonseras om det behövs en tillfällig ändring av schemat.

§141 Inlämnande av motioner och interpellationer

Beslut

Motionerna överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendet

Tryggve Svensson har för Vänsterpartiet inlämnat en motion i vilken han föreslår att Ljungby kommun och Ljungbybostäder AB tar fram de konkreta byggprojekt som finns klara för att lämnas ut för entreprenad nu under den lågkonjunktur som råder. Genom att göra detta kan Ljungby kommun få offerter med bra priser och hjälper dessutom till med att dämpa konjunktursvackan, skriver Svensson i sin motion.

Matija Rafaj och ClasGöran Carlsson har för socialdemokraterna i Ljungby kommun lämnat in en motion i vilken de föreslår att Ljungby kommun ska lämna bidrag till de föreningar som har verksamhet för barn 0-6 år och att samma regler ska gälla som för lokalt aktivitetsstöd till föreningar som har verksamhet för barn och ungdomar 7-20 år.

Gun Lindell har för socialdemokraterna lämnat in en motion i vilken hon föreslår fullmäktige besluta att i den reviderade handikapplanen för 2009-2012 under regel 11 skriva in att handikappanpassad badplats ska anläggas i Mjälen år 2010 och att medel avsätts i 2010 års investeringsbudget.


§142 Inlämnande av medborgarförslag

Beslut

Medborgarförslagen överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.

Ärendet

En medborgare i Ljungby kommun har lämnat förslag på att utvidga Kronoskogen till ett motions- och rekreationsområde för alla, med längre motionsspår, mountainbikespår, enklare skridskobana, grillplatser och picnicplatser, gräsplaner för brännboll, bouleplaner och en stor skogslekplats.

En medborgare föreslår att Ljungby kommun bygger en klätterpark för både barn och vuxna.

§143 Enkla frågor

Inga enkla frågor har inlämnats till dagens sammanträde.

§144 Vindkraftutbyggnaden

Ks2008/0483  101

Svar på interpellation

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad.

Ärendet

Kjell Jormfeldt (mp) har lämnat en interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående vindkraftutbyggnad.

Kommunstyrelsens ordförande besvarar interpellationen muntligt och skriftligt under dagens sammanträde.

§145 Resecentrum och spårområde i Ljungby stad

Ks2008/0114  101

Svar på medborgarförslag

Beslut

Medborgarförslaget avslås med hänvisning till kommunfullmäktiges tidigare ställningstaganden i frågan. Förslagsställaren är välkommen att lämna ett yttrande i samband med utställningen av centrumplanen.

Ärendet

Ett medborgarförslag har inlämnats till kommunfullmäktige om etablering av ett resecentrum vid Garvaren. Enligt medborgarförslaget är Ljungby i behov av ett resecentrum med både buss- och järnvägsstation som innehåller alla de faciliteter som ett sådant center kräver.

Beredning

Medborgarförslaget har remissbehandlats av plankontoret som i sitt yttrande den 26 augusti 2008 hänvisar till kommunfullmäktiges beslut den 25 augusti 2005.

Kommunstyrelsen föreslår den 4 november 2008 kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget med hänvisning till kommunfullmäktiges tidigare ställningstaganden i frågan. Förslagsställaren är välkommen att lämna ett yttrande i samband med utställningen av centrumplanen.

Yrkanden

Kjell Jormfeldt (mp) yrkar bifall till medborgarförslaget.

Beslutsordning

Ordföranden ställer Kjell Jormfeldts (mp) yrkande om bifall till medborgarförslaget mot kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

§146 Kostverksamhet inom intraprenad

Ks2008/0478  622

Beslut

Donationsgatans förskola får behålla sitt tillagningskök när intraprenadavtal tecknas.

Ärendet

Rektor vid Donationsgatans förskola/Kungshögsenheten har i skrivelse till barn- och utbildningsnämnden framfört önskemål att bedriva Donationsgatans förskola på intraprenad. Förskolan har en miljöinriktning där även maten till barnen har stor betydelse. Ekologisk och närproducerad mat liksom att barnens mat ska produceras i förskolans tillagningskök är nyckelbegrepp för intraprenad.

Kommunfullmäktige beslutade 2007-05-24, § 67, om kostutredning för Ljungby kommun. En del i beslutet innebär att förskolans kostverksamhet ska införlivas i den gemensamma organisationen senast 2010-01-01.

En förutsättning för intraprenad är att kostverksamheten organisatoriskt tillhör Donationsgatans förskola.

För att avsluta förhandlingen om intraprenad avseende tre år med rätt till förlängning, anhålls om ställningstagande till om kostorganisationen (tillagningsköket) vid Donationsgatans förskola organisatoriskt kan utgöra en egen enhet och således inte införlivas i den gemensamma kostorganisationen.

Miljö och mat är sedan länge förskolans profil.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 4 november 2008 kommunfullmäktige besluta att Donationsgatans förskola kan behålla sitt tillagningskök när intraprenadavtal tecknas.

§147 Revidering av färdtjänstregler och införande av en resegaranti

Ks2008/0461  014

Beslut

Länstrafikens förslag till nya regler för den särskilda kollektivtrafiken (färdtjänsten) fastställs.

Ärendet

Färdtjänstreglerna revideras regelbundet gemensamt av de kommuner som samverkar genom Serviceresor. En arbetsgrupp med representanter från kommunerna Alvesta, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge, Växjö och Älmhult har under året gjort en översyn av länets gemensamma färdtjänstregler.

Länstrafiken Kronoberg överlämnar med skrivelse den 1 oktober 2008 förslag till revidering av de gemensamma färdtjänstreglerna som planeras träda i kraft den 1 januari 2009.

Kommunledningskontoret föreslår i skrivelse den 13 oktober 2008 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa länstrafikens förslag till nya regler för den särskilda kollektivtrafiken (färdtjänsten).

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 4 november 2008 kommunfullmäktige fastställa länstrafikens förslag till nya regler för den särskilda kollektivtrafiken (färdtjänsten).

§148 Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2009

Ks2008/0454  101

Beslut

Kommunfullmäktige ska sammanträda följande tisdagar år 2009:

27 januari, 24 februari, 24 mars, 28 april, 19 maj, 16 juni, 1 september, 29september, 20 oktober, 17 november,

samt fredagen den 11 december.

Ärendet

Kommunledningskontoret har upprättat förslag till sammanträdesdagar för kommunfullmäktige år 2009 i enlighet med den arbetsordning som fastställts.

Kommunfullmäktige sammanträder i regel sista torsdagen i varje månad, juli månad undantagen.

Under år 2009 föreslås att ordinarie sammanträdesdagar för kommunfullmäktige hålls följande dagar:

29 januari, 26 februari, 26 mars, 23 april, 28 maj, 11 juni, 27 augusti, 24september, 22 oktober, 19 november och 11 december.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar den 21 oktober 2008 att ge kommunledningskontoret i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde lägga fram ytterligare ett förslag på sammanträdesdagar för kommunfull­mäktige. Därefter överlämnas ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till eget beslut.

Kommunstyrelsen föreslår den 4 november 2008 kommunfullmäktige besluta att sammanträda följande tisdagar år 2009:

27 januari, 24 februari, 24 mars, 28 april, 19 maj, 16 juni, 1 september, 29september, 20 oktober, 17 november,

samt fredagen den 11 december.

§149 Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden 2009

Ks2008/0457  101

Beslut

Kommunfullmäktiges sammanträden under år 2009 ska kungöras i tidningen Smålänningen.

Ärendet

Enligt kommunallagen kapitel 5, § 10, ska kommunfullmäktiges sammanträden annonseras i en eller flera ortstidningar. Det är kommunfullmäktige som ska besluta om i vilka ortstidningar som annonsen ska införas.

Under år 2008 har kungörelse om kommunfullmäktiges sammanträden varit införd i tidningen Smålänningen. Kungörelsen har även innehållit uppgift om de ärenden som ska behandlas.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 4 november 2008 kommunfullmäktige besluta att kommunfullmäktiges sammanträden under år 2009 ska kungöras i tidningen Smålänningen.

§150 Plats för kommunfullmäktiges sammanträden år 2009

Ks2008/0458  101

Beslut

Kommunfullmäktiges sammanträden ska hållas på Garvaren.

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, § 8, får kommunfullmäktiges ordförande efter samråd med vice ordföranden för särskilt fall bestämma annan sammanträdesplats.

Ärendet

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, § 8, ska kommunfullmäktiges sammanträden hållas på den plats kommunfullmäktige för varje verksamhetsår beslutar.

Kommunfullmäktiges ordförande får efter samråd med vice ordföranden för särskilt fall bestämma annan sammanträdesplats.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 4 november 2008 kommunfullmäktige besluta att kommunfullmäktiges sammanträden ska hållas på Garvaren.

§151 Valärende

Ks2008/0421.102  102

Beslut

Lars Solling (fp) utses till ny ledamot i kommunstyrelsen från och med den 1 januari 2009 och under resterande mandatperiod.

Bodil Ramshammar (fp) utses till ny ledamot i kommunstyrelsens valberedning och Carl-Gustav Arvidsson (fp) utses till ny ersättare från och med den 1 januari 2009 och under resterande mandatperiod.

Ärendet

Sten Moberg (fp) har den 21 oktober 2008 avsagt sina uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i kommunfullmäktiges valberedning och som ledamot i kommunstyrelsen från och med den 1 januari 2009.

Kommunfullmäktige godkände den 23 oktober 2008 Sten Mobergs avsägelse.

Kommunfullmäktiges valberedning beslutade den 20 november 2008 att föreslå Lars Solling (fp) till ny ledamot i kommunstyrelsen. Bodil Ramshammar (fp) utses till ny ledamot i kommunstyrelsens valberedning och Carl-Gustav Arvidsson (fp) utses till ny ersättare.

§152 Meddelanden

  1. Länsstyrelsen har utsett Karl-Johan Jansson (mp) till ny ersättare i kommunfullmäktige efter Erica Forsbergs (mp) avsägelse.

  2. Kommunfullmäktiges beslut den 23 oktober 2008 om detaljplan för del av Kvarnarna 2:2 har överklagats till Länsstyrelsen.

  3. Socialnämnden meddelar att två beslut inte har verkställts inom tre månader.