Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2009-01-27

Sammanträde 2009-01-27

Datum
Klockan
17:30
Plats
GARVAREN, Ljungby, Strålforssalen

1 Ordföranden hälsar välkommen.

2 Förslag på justerare Stefan Fredriksson och Karl-Gustaf Sundgren, ersättare Alf Johansson, samt tid och plats för justering: måndagen den 2 februari kl. 15.00 på kommunledningskontoret.

3 Information: "Trygga Ljungby" med Polisintendent Anders Karlsson.

4 Fullmäktigedebatt: Kommunens uppföljningsansvar för ungdomar 16-20 år som inte deltar i eller har avslutat gymnasieutbildningen (Skollagen 2004: 1298 1 kap 18 §).

6 Inlämnande av motioner och interpellationer.

8 Verksamhetsområden för Ljungby kommunala VA-anläggningar.

9 Renhållningstaxa för Ljungby kommun 2009.

10 Medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening.

11 Stimulansåtgärder för landsting och kommuner - Skrivelse till regeringen.

12 Kraftaktörerna - ställningstagande till utökad borgen.

13 Kraftaktörerna - ställningstagande till avyttring av aktierna.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (155 kb)

§1 Information

Polisintendent Anders Karlsson informerar om Trygga Ljungby.

§2 Fullmäktigedebatt

Folkpartiet har valt ämne för dagens fullmäktigedebatt:

Kommunens uppföljningsansvar för ungdomar 16-20 år som inte deltar i eller har avslutat gymnasieutbildningen (Skollagen 2004: 1298 1 kap 18 §).

Debatten genomförs enligt följande ordning:

Folkpartiet inleder, därefter ges ordet i tur och ordning till Alternativet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Moderata Samlingspartiet, Vänsterpartiet, Kristdemokraterna, Kommunens Bästa och Centerpartiet.

Alternativet väljer ämne för nästa debatt.

§3 Frågestund

1) Jonna Nielsen (alt) frågar socialnämndens ordförande, mot bakgrund av att boendet för ensamkommande flyktingbarn varit öppet ett år, om det kommer att göras en uppföljning av hur verksamheten bedrivs.

Nämndens ordförande, Arne Johansson (c), svarar att frågan om utvärdering av verksamheten och om den ska fortsätta eller avslutas kommer att tas upp av socialnämnden.

2) Gun Lindell (s) frågar kommunstyrelsens 2:e vice ordförande om man i kommunstyrelsen överväger att, på motsvarande sätt som för ett antal år sedan, införa garanterad halvtidsanställning för ungdomar som går ut gymnasiet till sommaren.

Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande, Ann-Charlotte Wiesel (m), svarar att frågan inte behandlats i kommunstyrelsen, men att den blir aktuell senare i vår.

3) Hans Danielsson (KB) frågar kommunstyrelsens 2:e vice ordförande om kommunens bidrag till vägsamfälligheter med anledning av vägverkets extra anslag på 115 miljoner till vägprojekt.

Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande, Ann-Charlotte Wiesel (m), svarar att den beslutade besparingen kvarstår.

4) Roland Johansson (alt) frågar kommunstyrelsens 2:e vice ordförande om hon anser att det varit möjligt att genomföra fullmäktiges möten i tingssalen.

Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande, Ann-Charlotte Wiesel (m), svarar att avsikten aldrig varit att genomföra fullmäktiges möten i tingssalen, lokaler i tingshuset hyrs till andra ändamål.

§4 Inlämnande av motioner och interpellationer

Beslut

Motionerna överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Interpellationen besvaras vid nästkommande möte.

Redogörelse för ärendet

Kerstin Wiréhn (v) har lämnat in en motion i vilken hon yrkar att Ljungby kommuns vigselförrättare samtidigt ska vara partnerskapsförrättare. Wiréhn skriver i motionen att om man inte vill förrätta partnerskap ska man avsäga sig uppdraget även som vigselförrättare.

Alf Johansson (KB) har lämnat in en motion ”Spara inte bara ute bland verksamheterna”, i vilken han föreslår att en utomstående konsult ska tillsättas för att se över vilka tjänster som kan tas bort eller slås samman i kommunhuset. Johansson föreslår fullmäktige besluta att motionen får en skyndsam och positiv behandling.

Kerstin Wiréhn (v) har lämnat in en interpellation om Ljungby-dagarna till kommunstyrelsens ordförande. I interpellationen ställs följande frågor:

 1. Hur ser kommunens engagemang i Ljungby-dagarna ut och vilken målsättning finns det med kommunens insatser?

 2. Hur mycket pengar bidrar kommunen med, och till vem/vad, samt vilka kostnader har kommunen (t ex extra städning)?

 3. Hur ser planerna ut för årets Ljungby-dagar och kommunens engagemang i dem?

§5 Inlämnande av medborgarförslag

Beslut

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för slutligt avgörande.

Redogörelse för ärendet

En medborgare föreslår att kommunen anlägger ett övergångsställe på Märta Ljungbergsvägen, från cykelvägen som går från Harabergsplan via Källgatan och över Olstorpsgatan, för att minska riskerna att en olycka inträffar när unga och gamla chansar och går över gatan.

§6 Verksamhetsområden för Ljungbys kommunala VA-anläggningar

Dnr Ks2008/0468  340

Beslut

Revidering av följande verksamhetsområden för Ljungby kommuns VA-anläggningar fastställs enligt tekniska kontorets förslag 2008-10-15 och 2009-01-27: Agunnaryd, Angelstad, Bollstad, Bolmsö, Bolmen, Bolmsö kyrkby, Dörarp, Hamneda, Kånna, Lagan, Lidhult, Ljungby, Ryssby, Sjöhagen, Bolmstad, Skeen, Södra Ljunga, Tallbacken-Mjälen, Torpa och Vittaryd.

Redogörelse för ärendet

Enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) ska det finnas verksamhetsområden för alla kommunala VA-anläggningar. Ett verksamhets­område innefattar allmänna vatten- och avloppstjänster som bedrivs inom ett fastställt geografiskt område.

VA-Renhållningsavdelningen i Ljungby kommun har under 2008 gjort en revidering av befintliga verksamhetsområden.

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse den 15 oktober 2008 att kommun­fullmäktige fastställer följande verksamhetsområden för kommunens VA-anläggningar:

Agunnaryd, Angelstad, Bollstad, Bolmsö, Bolmen, Bolmsö kyrkby, Dörarp, Hamneda, Kånna, Lagan, Lidhult, Ljungby, Ryssby, Sjöhagen, Bolmstad, Skeen, Södra Ljunga, Tallbacken-Mjälen och Vittaryd.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 17 december 2008 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa de reviderade verksamhetsområdena för de k ommunala VA-anläggningarna enligt tekniska kontorets förslag den 15 oktober 2008.

Kommunstyrelsen föreslår den 13 januari 2009 kommunfullmäktige fastställa de reviderade verksamhetsområdena för de kommunala VA-anläggningarna enligt tekniska kontorets förslag den 15 oktober 2008.

Efter förfrågan om komplettering av verksamhetsområde från tekniska kontoret den 27 januari 2009 beslutar kommunstyrelsen den 27 januari 2009 att komplettera förslaget till verksamhetsområden för Ljungby kommuns VA-anläggningar med Torpa.

§7 Renhållningstaxa för Ljungby kommun 2009

Dnr Ks2008/0576  450

Beslut

Renhållningstaxa för Ljungby kommun 2009 antas. Taxan gäller från och med den 1 februari 2009.

Redogörelse för ärendet

Med anledning av att ny renhållningsordning trätt i kraft och övergång till kärl har skett så måste följande uppdateringar göras i renhållningstaxan till 2009:

- Säck försvinner och ersätts med kärl.

- Avrop hushålls- och latrintömning 2 ggr/år försvinner.

- Hushålls- och latrintömning var fjärde vecka försvinner för fritidshus.

- Dragväg försvinner.

- Benämningen A för tätort och B för landsbygdsområde försvinner då hela kommunen är hämtningsområde, d.v.s. att alla fastigheter omfattas av renhållningsordningen.

Tekniska kontoret föreslår att kommunstyrelsen godkänner Renhållningstaxa för Ljungby kommun 2009 och överlämnar den till kommunfullmäktige för antagande.

Taxan föreslås gälla från och med den 1 februari 2009.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 17 december 2008 att kommunstyrelsen godkänner Renhållningstaxa för Ljungby kommun 2009 och överlämnar den till kommunfullmäktige för antagande.


Kommunstyrelsen godkänner den 13 januari 2009 Renhållningstaxa för Ljungby kommun 2009 och överlämnar den till kommunfullmäktige för antagande.

§8 Medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening

Dnr Ks2008/0609  040

Beslut

 1. Ljungby kommun skall anta erbjudandet om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening.

 2. Ljungby kommun ska betala 1 260000 kronor till Kommuninvest ekonomisk förening, utgörande Ljungby kommuns medlemsinsats i föreningen.

 3. Ljungby kommun tecknar solidarisk borgen såsom för egen skuld (proprieborgen) för samtliga förpliktelser, som Kommuninvest i Sverige AB ingått eller kommer att ingå.

 4. Ljungby kommun ska, i enlighet med vad som anges i stadgarna för Kommuninvest ekonomisk förening, ingå som part i det regressavtal mellan medlemmarna, där deras inbördes ansvar för borgensåtagandet regleras.

 5. Kommunstyrelsens ordförande och ekonomichefen bemyndigas att underteckna borgensförbindelse, avtal samt övriga i ärendet förekommande handlingar.

 6. Kommunstyrelsens ordförande, med kommunstyrelsens 1:e vice ordförande som ersättare, utses till ombud på föreningsstämmor i Kommuninvest ekonomisk förening.

 7. Kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder som i övrigt fordras med anledning av kommunens medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening.

 8. Kommuninvest i Sverige AB medges rätt att använda Ljungby kommuns vapen.

Redogörelse för ärendet

Ljungby kommun har erbjudits medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening. Kommuninvest erbjuder samtliga svenska kommuner och landsting effektiv finansförvaltning med fokus på finansiering. Idag är 223 kommuner och landsting medlemmar i Kommuninvest. Varje medlem betalar ett andelskapital utformat efter en invånarrelaterad modell. Vid utgången av 2007 uppgick medlemskapitalet till totalt 208,9 mkr. I samband med medlemskapet tecknar kommunen obegränsad, solidarisk borgen för kreditmarknadsbolagets samtliga förpliktelser. För att begränsa ansvaret har medlemmarna avtal som fördelar kraven i relation till respektive medlemskommuns skuld till Kommuninvest.

Syftet med att vara medlem i Kommuninvest är i första hand att få tillgång till goda kreditvillkor för kommunen och dess bolag.

Beredning

Ekonomichefen informerade den 19 december 2008 kommunstyrelsens arbetsutskott om Kommuninvest ekonomisk förening.

Kommunledningskontoret redovisar i skrivelse den 2 januari 2009 innebörden av ett medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening.

Kommunstyrelsen föreslår den 13 januari 2009 att kommunfullmäktige beslutar:

 1. Att Ljungby kommun skall anta erbjudandet om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening.

 2. Att till Kommuninvest ekonomisk förening inbetala kronor 1 260 000, utgörande Ljungby kommuns medlemsinsats i föreningen.

 3. Att Ljungby kommun tecknar solidarisk borgen såsom för egen skuld (proprieborgen) för samtliga förpliktelser, som Kommuninvest i Sverige AB ingått eller kommer att ingå.

 4. Att Ljungby kommun, i enlighet med vad som anges i stadgarna för Kommuninvest ekonomisk förening, skall ingå som part i det regressavtal mellan medlemmarna, där deras inbördes ansvar för borgensåtagandet regleras.

 5. Att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och ekonomichefen att underteckna borgensförbindelse, avtal samt övriga i ärendet förekommande handlingar.

 6. Att till ombud på föreningsstämma i Kommuninvest ekonomisk förening utse kommunstyrelsens ordförande, med kommunstyrelsens 1:e vice ordförande som ersättare.

 7. Att kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder i övrigt som erfordras med anledning av kommunens medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening.

 8. Att medge Kommuninvest i Sverige AB rätt att använda Ljungby kommuns vapen.

Reservation

Jimmy Persson (alt) reserverar sig mot beslutet.

§9 Stimulansåtgärder för landsting och kommuner - Skrivelse till regeringen

Dnr Ks2009/0009  100

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att översända skrivelsen om stimulansåtgärder till Regeringen.

Redogörelse för ärendet

Kommunledningskontoret har på uppdrag av kommunstyrelsen den 13 januari 2009 tagit fram ett förslag till skrivelse till regeringen med anledning av den globala finanskrisen, liknande den skrivelse som Landstinget Kronoberg skickade till regeringen i december 2008.

I förslaget till skrivelse påtalas att konjunkturnedgången medför betydande svårigheter för landsting och kommuner att upprätthålla samhällsservice, god ekonomisk hushållning, oförändrat skatteutdrag och bibehållen personalstatus.

Sveriges kommuner och landsting har nyligen kommit med prognos som visar en sämre utveckling av skatteunderlag än vad man tidigare förutsåg.

Rådande omständigheter kräver extraordinära åtgärder och stöd från statens sida.

Ljungby kommun uppmanar regeringen att

- besluta om värdesäkring av statsbidrag till landsting och kommuner

- tillskjuta medel med syfte att förstärka kompetens och bemanning för att möta ökade behov

- ta fram stimulansåtgärder för att genomföra investeringar med syfte att kunna möta morgondagens behov av samhällsservice i moderna lokaler och med modern utrustning

- besluta om tillfälliga lättnader i det lagstadgade kravet om ekonomisk balans med syfte att motverka skattehöjningar och uppsägning av personal.

Planeringen av 2010 års verksamhet inleds tidigt under 2009. Det är därför önskvärt att regeringens snabbt lämnar tydliga besked om de finansiella förutsättningarna.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 20 januari 2009.

Kommunstyrelsen föreslår den 27 januari 2009 kommunfullmäktige besluta att översända skrivelsen till Regeringen.

§10 Kraftaktörerna - ställningstagande till utökad borgen

Dnr Ks2009/0010  370

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till gällande konsortialavtal godkänna ytterligare tecknande av säkerheter enligt beslut i styrelseprotokoll (2009-01-09) från Ljungby Energi AB.

Redogörelse för ärendet

Styrelsen för Ljungby Energi AB har vid sitt sammanträde den 9 januari 2009 beslutat att inhämta kommunfullmäktiges ställningstagande till utökad borgen för Kraftaktörerna och med hänvisning till gällande konsortialavtal rekommenderat fullmäktige att godkänna ytterligare tecknande av säkerheter enligt beslut i styrelseprotokoll (2009-01-09) från Ljungby Energi AB.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 20 januari 2009.

Kommunstyrelsen föreslår den 27 januari 2009 att kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till gällande konsortialavtal godkänna ytterligare tecknande av säkerheter enligt beslut i styrelseprotokoll (2009-01-09) från Ljungby Energi AB.

Yrkanden

Nils-Rune Johansson (c), med instämmande av ClasGöran Carlsson (s) och Ann-Charlotte Wiesel (m), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Ole Kongstad (v) yrkar att kommunfullmäktige ska ställa sig positiv till att styrelsen i Ljungby Energi AB tecknar ytterligare säkerheter.

Beslutsgång

Ordföranden ställer Ole Kongstads yrkande att kommunfullmäktige ska ställa sig positiv till att styrelsen i Ljungby Energi AB tecknar ytterligare säkerheter mot kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Reservation

Jimmy Persson (alt) reserverar sig mot beslutet

§11 Kraftaktörerna - ställningstagande till avyttring av aktierna i Kraftaktörerna i Sydvästra Sverige AB

Dnr Ks2009/0009  370

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att styrelsen för Ljungby Energi AB säger upp gällande konsortialavtal och säljer sitt aktieinnehav i Kraftaktörerna i Sydvästra Sverige AB vid den tidpunkt som styrelsen finner det lämpligt.

Redogörelse för ärendet

Styrelsen för Ljungby Energi AB beslutar vid sitt sammanträde den 9 januari 2009 att inhämta kommunfullmäktiges ställningstagande till att säga upp gällande konsortialavtal och sälja sitt aktieinnehav i Kraftaktörerna i Sydvästra Sverige AB.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar ärendet den 20 januari 2009.

Kommunstyrelsen förslår den 27 januari 2009 kommunfullmäktige besluta att styrelsen för Ljungby Energi AB säger upp gällande konsortialavtal och säljer sitt aktieinnehav i Kraftaktörerna i Sydvästra Sverige AB vid den tidpunkt som styrelsen finner det lämpligt.

§12 Valärende

Dnr Ks2009/0014  102

Beslut

Tryggve Svenssons (v) avsägelse godkänns.

Björn Gullander (v) utses till ny ledamot i socialnämnden.

Redogörelse för ärendet

Tryggve Svenssons (v) har den 13 januari 2009 avsagt sina politiska uppdrag som ledamot i socialnämnden och dess arbetsutskott.

Beredning

Kommunfullmäktiges valberedning har den 27 januari 2009 behandlat ärendet och beslutat föreslå kommunfullmäktige att godkänna Tryggve Svenssons avsägelse och att utse:

Björn Gullander (v) till ny ledamot i socialnämnden.

§13 Meddelanden

 1. Länsstyrelsen har utsett Lars Solling (fp) till ny ledamot i kommunfullmäktige efter Sten Moberg (fp) och Susann Diesner (fp) till ny ersättare i folkpartiet.

 2. Länsstyrelsen har utsett Mats Karlsson (kd) till ny ersättare i kommunfullmäktige, efter Rut Björkström (kd).

 3. Socialnämnden meddelar att ett beslut inte har verkställts inom tre månader.