Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2009-02-24

Sammanträde 2009-02-24

Datum
Klockan
17:30
Plats
GARVAREN, Ljungby, Strålforssalen

1 Ordföranden hälsar välkommen.

2 Förslag på justerare Harriet Kristensson och Åshild Axell, ersättare Lars Solling, samt tid och plats för justering: måndagen den 2 mars kl. 15.00 på kommunledningskontoret.

3 Information om biblioteksverksamheten i Ljungby kommun.

4 Visning av webbtjänsten Insyn (protokoll och kallelser)

6 Inlämnande av motioner och interpellationer.

7 Svar på interpellation om Ljungby-dagarna.

8 Inlämnande av medborgarförslag.

9 Strategisk plan för biblioteken i Ljungby kommun.

10 Taxa för miljö- och byggnämndens verksamhet avseende prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

11 Uppsägning av revers Ljungby Holding.

12 Revidering av turordning för ersättare.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (135 kb)

§14 Information om biblioteksverksamheten i Ljungby kommun

Bibliotekschef Anne-Lise Fäldt informerar om biblioteksverksamheten i Ljungby kommun.

§15 Frågestund

1) Kommunstyrelsens ordförande, Carina Bengtsson (C), inledde frågestunden med en information om kommunens ekonomi. En nyligen lämnad skatteprognos indikerar att kommunens förväntade resultat minskar från 30 miljoner till 15 miljoner. För året 2010 försämras läget ytterligare och det kommer att krävas besparingar på ca 60 miljoner kronor och år 2011 besparingar på ytterligare

20 miljoner kronor. I denna situation krävs samarbete och kreativitet och att ingen dörr hålls stängd när det gäller att finna åtgärder som fungerar.

2) Kjell Jormfeldt (MP) frågar kommunstyrelsens ordförande, med anledning av regeringens beslut om nedläggning av järnvägstrafiken, om vilka planer kommunen har med spårområdena.

Kommunstyrelsens ordförande, Carina Bengtsson (C), svarar att kontakt kommer att tas med Banverket om den fortsatta hanteringen av ärendet. Borttagning av spår behövs bland annat för att ge utrymme för genomförande av centrumplanen och byggandet av ny idrottsanläggning

3) Alf Johansson (KB) frågar kommunstyrelsens ordförande varför kommunstyrelsens arbetsutskott tillsatt en konsult för att utreda lämpligt läge för placering av station i Ljungby för Europabanan innan beslut fattats om vilken sträckning Europabanan ska ges. Det har startats en diskussion om en alternativ sträckning av banan via bland annat Växjö till Malmö. Vad kostar konsultarbetet?

Kommunstyrelsens ordförande, Carina Bengtsson (C), svarar att plankontoret fått uppdraget och att när handläggaren gått i pension har denne fortsatt att utreda ärendet som konsult. Det är viktigt att Ljungby kommun har utrett frågan när byggandet av banan aktualiseras så att en station vid Ljungby redan i planeringsskedet utgör ett realistiskt alternativ. Aktualiserandet av Europabanan kan mycket väl komma att ske redan 2020.

Kostnaden för konsultarbetet besvaras vid nästa möte i fullmäktige.

4) Roland Johansson (ALT) frågar kommunstyrelsens ordförande om Ljungby kommun uppmanat det lokala näringslivet att utse en representant i en referensgrupp till arbetet med ny länstransportplan för bland annat Kronobergs län.

Kommunstyrelsens ordförande, Carina Bengtsson (C), svarar att kommunen kontaktat Idé- och Resurscentrum och att inbjudan att delta i referensgruppen kommer att tas upp på nästa möte i Ljungbyindustriernas samarbetsgrupp.

5) Janewert Johansson (S) frågar kommunstyrelsens ordförande om det tas underhandskontakter med Centerpartiets statsråd om att driva på i infrastrukturfrågor som rör Ljungby.

Kommunstyrelsens ordförande, Carina Bengtsson (C), svarar att man har många kontakter och är aktiva i denna typ av ärenden.

6) Janewert Johansson (S) frågar kommunstyrelsens ordförande, med anledning av Kalmar Industries beslut att koncentrera verksamheten till Lidhult, om kommunen har kontakt med företag som kan tänkas vara intresserade av att överta Kalmar Industries lokaler i Ljungby.

Kommunstyrelsens ordförande, Carina Bengtsson (C), svarar att företaget själv tagit sådana kontakter.

7) Janewert Johansson (S) frågar kommunstyrelsens ordförande när Vägverket kan bygga om Myreborondellen.

Kommunstyrelsens ordförande, Carina Bengtsson (C), svarar att kommunen just denna dag fått besked från Vägverket att de bekostar arbetet och att ombyggnaden startar i början av sommaren.

§16 Inlämnande av motioner och interpellationer

Beslut

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Redogörelse för ärendet

Marie Åberg Johansson (S) och Anne Karlsson (S) har för den Socialdemokratiska partigruppen lämnat in en motion i vilken de föreslår att en cykelväg anläggs på det forna järnvägsspåret mellan Ljungby och Lagan. I motionen yrkar de att kommunledningen ges i uppdrag att utreda kostnaden för gc-väg mellan Ljungby och Lagan.

§17 Svar på interpellation om Ljungby-dagarna

Dnr Ks2009/0013  101

Beslut

Interpellationen är besvarad.

Redogörelse för ärendet

Kerstin Wiréhn (v) har lämnat in en interpellation om Ljungby-dagarna till kommunstyrelsens ordförande. I interpellationen ställs följande frågor:

 1. Hur ser kommunens engagemang i Ljungby-dagarna ut och vilken målsättning finns det med kommunens insatser?

 2. Hur mycket pengar bidrar kommunen med, och till vem/vad, samt vilka kostnader har kommunen (t ex extra städning)?

 3. Hur ser planerna ut för årets Ljungby-dagar och kommunens engagemang i dem?

Kommunstyrelsens ordförande besvarar interpellationen skriftligt och muntligt under dagens sammanträde.

§18 Inlämnande av medborgarförslag

Beslut

Medborgarförslaget överlämnas till kultur- och fritidsnämnden för beslut.

Redogörelse för ärendet

En medborgare föreslår den 13 januari 2009 att Ljungby kommun återuppbygger kallbadhuset som tidigare låg i ån Lagan intill hembygdsparken. Medborgaren motiverar förslaget med att ett kallbadhus kan bli en viktig mötesplats och att Ljungbys läge vid ån Lagan borde utnyttjas mer.

§19 Strategisk plan för biblioteken i Ljungby kommun

Dnr Ks2008/0594  880

Beslut

Biblioteksplanen ”Strategisk plan för biblioteken i Ljungby kommun – ett kreativt nav för läslust & livslångt lärande 2009-2011” antas.

Redogörelse för ärendet

Enligt Bibliotekslagen (SFS 2004:1261) förordas en samordning av en kommuns samlade biblioteksresurser i form av en biblioteksplan.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar den 10 december 2008 godkänna ”Strategisk plan för biblioteken i Ljungby kommun – ett kreativt nav för läslust & livslångt lärande 2009-2011” upprättad av bibliotekschefen och överlämna planen till kommunfullmäktige för antagande.

Beredning

Kommunstyrelsen beslutar den 10 februari 2009 att följande två meningar ”Allianspartierna nationellt har alla uppmärksammat bristerna hos de svenska skolbiblioteken. I juni 2008 har t ex Folkpartiet Liberalerna kommit med ett förslag till Skolbibliotek för alla.” i stycke 3 om biblioteksutveckling i regionen och landet stryks, samt att orden ”bokföringsprogram, ekonomiska kalkyler” i stycket om näringslivsutveckling tas bort.

I övrigt godkänner kommunstyrelsen ”Strategisk plan för biblioteken i Ljungby kommun – ett kreativt nav för läslust & livslångt lärande 2009-2011” och överlämnar planen till kommunfullmäktige för antagande.

§20 Taxa för tillsyn enligt miljöbalken

Dnr Ks2008/0608  406

Beslut

Taxa för miljö- och byggnämndens verksamhet avseende prövning och tillsyn enligt miljöbalken (1998:808) antas.

Redogörelse för ärendet

Miljö- och byggkontoret överlämnar förslag till ny taxa för miljö- och byggnämndens verksamhet avseende prövning och tillsyn enligt miljöbalken (1998:808). Orsaken till en ny taxa är att regeringen ändrat i verksamhets­koderna i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Miljö- och byggnämnden har den 17 december 2008, § 261, beslutat att godkänna den nya taxan för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och översända den till kommunfullmäktige för antagande.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 10 februari 2009 kommunfullmäktige att anta ”Taxa för miljö- och byggnämndens verksamhet avseende prövning och tillsyn enligt miljöbalken (1998:808)” godkänd av miljö- och byggnämnden den 17 december 2008.

§21 Uppsägning av revers Ljungby Holding

Dnr Ks2008/0548  040

Beslut

Kommunfullmäktige beviljar uppsägning av reversen till Ljungby Holding AB på 323 Mkr och beslutar att för egen skuld ingå borgen om 323 Mkr jämte därpå löpande kostnader och ränta för Ljungby Holdings låneförpliktelser avseende omsättning av reverslån.

Redogörelse för ärendet

Ekonomichefen informerade den 2 december 2008 kommunstyrelsens arbetsutskott om ett regeringsförslag att det från och med årsskiftet 2009 inte längre ska vara möjligt för kommunala moderbolag att göra avdrag för räntekostnader till kommunen.

Ljungby Holding AB har en skuld till Ljungby kommun på 323 Mkr genom en revers. Räntan är från och med år 2009 4%, vilket ger kommunen en ränteintäkt på 13 Mkr årligen.

Med anledning av den nya skattelagstiftningen från årsskiftet framför VDn för Ljungby Holding AB, i en skrivelse daterad 2009-02-03, att Ljungby Holding AB önskar säga upp reverslånet på 323 Mkr från Ljungby kommun som beslöts i kommunfullmäktige 2008-06-17 § 84.

Ljungby Holding AB anhåller också om kommunal borgen för långsiktig upplåning av 323 Mkr, för att kunna ersätta detta lån.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 10 februari 2009 att kommunfullmäktige beviljar uppsägning av reversen på 323 Mkr och att kommunfullmäktige beslutar att för egen skuld ingå borgen om 323 Mkr jämte därpå löpande kostnader och ränta för Ljungby Holdings låneförpliktelser avseende omsättning av reverslån.

§22 Revidering av turordning för ersättare för Centerpartiet

Dnr Ks2008/0556  101

Beslut

Kommunfullmäktige fastställer följande tjänstgöringsordning för Centerpartiet i Ljungby kommun:

 1. Moderaterna

 2. Folkpartiet

 3. Kristdemokraterna

 4. Miljöpartiet

Redogörelse för ärendet

Centerpartiet i Ljungby kommun överlämnar förslag till ändrad tjänstgöringsordning när ersättare från det egna partiet saknas i styrelser och nämnder.

Följande tjänstgöringsordning för Centerpartiet föreslås:

 1. Moderaterna

 2. Folkpartiet

 3. Kristdemokraterna

 4. Miljöpartiet

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 10 februari 2009 att kommunfullmäktige fastställer Centerpartiets föreslagna tjänstgöringsordning.

§23 Valärende

Dnr Ks2009/0019  102

Beslut

Christer Henrikssons (KD) avsägelse godkänns.

Till ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden utses Pelle Poluha (KD).

Redogörelse för ärendet

Christer Henriksson (KD) har den 22 januari 2009 avsagt sig sitt politiska uppdrag som ersättare i kultur- och fritidsnämnden.

Beredning

Kommunfullmäktiges valberedning beslutade den 24 februari 2009 att föreslå

att kommunfullmäktige godkänner Christer Henrikssons (KD) avsägelse samt att Pelle Poluha (KD) utses till ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden.