Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2009-03-24

Sammanträde 2009-03-24

Datum
Klockan
17:30
Plats
GARVAREN, Ljungby, Strålforssalen

1 Ordföranden hälsar välkommen.

2 Förslag på justerare Åshild Axell och Kerstin Wiréhn, ersättare Conny Simonsson, samt tid och plats för justering: måndagen den 30 mars kl. 15.00 på kommunledningskontoret.

3 Information: Samarbete inom länets sjukvård. Direktör Martin Myrskog informerar om situationen vid Ljungby lasarett.

4 Inlämnande av motioner och interpellationer.

5 Hångers 3:21 med flera vid Skinnarevägen i Ljungby - antagande av detaljplan.

6 Karlsro industriområde (väster om E4:an) i Ljungby - antagande av detaljplan.

7 Jämställdhetsintegrering - antagande av deklaration.

8 Ljungby kommuns kulturpris - ändring av stadgar.

9 Bredemads avfallsanläggning - antagande av taxa.

11 Tilläggsbudgetering investeringar 2009.

12 Förslag till åtgärder på grund av det ekonomiska läget.

§24 Information

§25 Frågestund

1) ClasGöran Carlsson (S) frågar kommunstyrelsens ordförande om kommunen, för att stimulera förstagångsväljare att delta i valet till Europaparlamentet den 7 juni, tänker ordna ett särskilt röstmottagningsställe vid några tillfällen på Sunnerbogymnasiet.

Kommunstyrelsens ordförande, Carina Bengtsson (C), instämmer i att det är angeläget att öka intresset och att röstmottagning på gymnasiet ingår i planerna för genomförande av valet.

2) ClasGöran Carlsson (S) frågar kommunstyrelsens ordförande vad som sker med anledning av uppdraget att få fram en hall för andra idrottsföreningar än Troja.

Kommunstyrelsens ordförande, Carina Bengtsson (C), meddelar att det hittills inte gått att hitta en lösning på hur denna hallfråga ska lösas, men att frågan ska tas upp igen inom några veckor.

3) ClasGöran Carlsson (S) frågar kommunstyrelsens ordförande om det mot bakgrund av att det nya centrumet vid Ljungbystopp öppnar i höst planeras att lägga in destinationen i någon av stadsbussens turer.

Kommunstyrelsens ordförande, Carina Bengtsson (C), svarar att det förefaller vara en bra idé att göra det.

§26 Inlämnande av motioner och interpellationer

Ks2009/0147  024

Beslut

Interpellationen är besvarad.

Redogörelse för ärendet

ClasGöran Carlsson (S) har lämnat en interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående frysning av löner för att komma till rätta med kommuner och landstings ekonomi.

Kommunstyrelsens ordförande besvarar interpellationen under dagens sammanträde.

Kommunstyrelsens ordförande, Carina Bengtsson (c), meddelar att man inom Ljungby inte planerar att genomföra en sådan lösning. Arbetsmarknadens parter bör även i fortsättningen styra lönefrågan.

§27 Detaljplan för Hångers 3:21 med flera vid Skinnarevägen i Ljungby

Ks2009/0077  214

Antagande av detaljplan

Beslut

Kommunfullmäktige antar detaljplanen för Hångers 3:21 med flera vid Skinnarevägen i Ljungby, upprättad den 13 oktober 2008.

Ärendet

Plankontoret har upprättat förslag till detaljplan för Hångers 3:21 med flera vid Skinnarevägen i Ljungby. Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för ny bostadsbebyggelse mellan Skinnarevägen och Lagaån vid Ekebacken i sydöstra delen av Ljungby.

Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 16 december 2008 –

16 januari 2009 enligt plan- och bygglagen (PBL) 5 kap, 23 §.

De synpunkter som inkommit under utställningstiden har sammanställts i ett utlåtande daterat den 19 januari 2009, men har inte föranlett några ändringar i planförslaget.

Beredning

Miljö- och byggnämnden har den 4 februari 2009 (§ 5) beslutat att godkänna detaljplanen för Hångers 3:21 med flera vid Skinnarevägen i Ljungby, upprättad den 13 oktober 2008 och överlämnar den till kommunfullmäktige för antagande.

Kommunstyrelsen godkänner den 10 mars 2009 detaljplanen för Hångers 3:21 med flera vid Skinnarevägen i Ljungby, upprättad den 13 oktober 2008 och överlämnar den till kommun­fullmäktige för antagande.

§28 Detaljplan för Karlsro industriområde (väster om E4:an) i Ljungby

Dnr Ks2009/0074  214

Antagande av detaljplan

Beslut

Kommunfullmäktige antar detaljplanen för Karlsro industriområde (väster om E4:an) i Ljungby.

Ärendet

Plankontoret har upprättat förslag till detaljplan för Karlsro industriområde i Ljungby stad. Planområdet ligger väster om E4:an och norr om Rv 25 sydväst om Ljungby stad och omfattar cirka 50 hektar relativt flack skogsmark.

Syftet med detaljplanen är att skapa ett nytt område för industritomter. Planförslaget innebär att ny industrimark med mycket bra skyltläge mot E4:an skapas. Området kan byggas ut i etapper med början kring Viaduktgatans förlängning.

Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 16 december 2008 –

16 januari 2009 enligt plan- och bygglagen (PBL) 5 kap, 23 §.

Inkomna yttranden har sammanställts i ett utlåtande daterat den 21 januari 2009.

Beredning

Miljö- och byggnämnden har den 4 februari 2009 (§ 6) beslutat följande:

Detaljplanen godkänns för Karlsro industriområde (väster om E4:an) i Ljungby.

Kommunstyrelsen görs uppmärksam på de osäkra exploateringsekonomiska förutsättningarna som finns.

Planen överlämnas till kommunfullmäktige för antagande.

Kommunstyrelsen godkände detaljplanen för Karlsro industriområde i Ljungby den 10 mars 2009 och beslutade att överlämna den till kommunfullmäktige för antagande.

§29 Jämställdhetsintegrering

Ks2009/0118  020

Antagande av deklaration

Beslut

Kommunfullmäktige antar den europeiska kommun- och regionförbundens samarbetsorganisation CEMRs deklaration om jämställdhet mellan kvinnor och män.

Ärendet

I linje med Ljungby kommuns tidigare visionsarbete, kvalitetsgarantier och jämställdhetsprogram föreslår kommunens ledningsgrupp att Ljungby kommun går vidare med att jämställdhetsintegrera kommunens verksamhet för att nå en jämställd medborgar- och brukarservice.

Den europeiska kommun- och regionförbundens samarbetsorganisation CEMR har 2006 upprättat och antagit en europeisk deklaration om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå. Deklarationen innebär att kommunen förbinder sig att tillsammans med lokala aktörer arbeta för lika villkor för män och kvinnor inom alla områden såväl politiska, ekonomiska, sociala som kulturella.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 10 mars 2009 att kommunfullmäktige antar deklarationen.

§30 Ljungby kommuns kulturpris

Ks2009/0052  867

Ändring av stadgar

Beslut

Stadgarna för Ljungby kommuns kulturstipendium och kulturpris ändras till följande:

§ 3 Kulturstipendium eller kulturpris kan endast tilldelas personer som är bosatta eller födda i Ljungby kommun eller har annan särskild anknytning till kommunen, alternativ grupper/sammanslutningar som är registrerade i Ljungby kommun. Kulturstipendium och kulturpris kan tilldelas personer/grupper/ sammanslutningar mer än en gång.

Ärendet

Till kultur- och fritidsnämnden har inkommit förslag om ändring av Ljungby kommuns stadgar för kulturstipendium och kulturpris.

Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den

28 januari 2008 och föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att ändra stadgarna för Ljungby kommuns kulturstipendium och kulturpris enligt följande:

§ 3 Kulturstipendium eller kulturpris kan endast tilldelas personer som är bosatta eller födda i Ljungby kommun eller har annan särskild anknytning till kommunen, alternativ grupper/sammanslutningar som är registrerade i Ljungby kommun. Kulturstipendium och kulturpris kan tilldelas personer/grupper/ sammanslutningar mer än en gång.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 10 mars 2009 kommunfullmäktige att ändra stadgarna för Ljungby kommuns kulturstipendium och kulturpris enligt kultur- och fritidsnämndens förslag.

§31 Bredemads avfallsanläggning

Ks2009/0007  450

Antagande av taxa

Beslut

Kommunfullmäktige fastställer taxan för Bredemads avfallsanläggning enligt tekniska kontorets förslag daterat den 16 februari 2009, att gälla från den 1 april 2009.

Ärendet

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse den 12 januari 2009 att taxan för Bredemads avfallsanläggning justeras på grund av att verksamheten har blivit marknadsstyrd och att förhållanden för vissa typer av material har förändrats.

Beredning

Kommunstyrelsen har den 10 februari 2009 beslutat föreslå kommunfullmäktige att anta tekniska kontorets förslag till taxa.

Den 16 februari 2009 lade tekniska kontoret till återvinningskort på Bredemad i sitt förslag till ny taxa. Kommunstyrelsen beslutade den 10 mars att godkänna tillägget.

§32 Renovering av Ryssbygården

Ks2009/0103  040

Beslut om borgen

Beslut

Ryssby Bygdegårdsförening beviljas kommunal borgen med 300000 kronor under förutsättning att amortering i första hand sker för den del av lånet som omfattas av kommunal borgen.

Ärendet

Ryssby Bygdegårdsförening ansöker i skrivelse den 18 februari 2009 om kommunal borgen på cirka 300000 kronor på grund av oförutsedda utgifter under renoveringen av Ryssbygården.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 10 mars 2009 att kommunfullmäktige beviljar Ryssby Bygdegårdsförening kommunal borgen med 300000 kr under förutsättning att amortering i första hand sker för den del av lånet som omfattas av kommunal borgen.

§33 Tilläggsbudgetering investeringar 2009

Ks2009/0095  040

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att föra över 83,311 mkr till investeringsbudgeten 2009.

Finansiering sker via kommunens rörelsekapital.

Ärendet

Kommunledningskontoret redovisar i skrivelse den 16 februari 2009 förslag till tilläggsbudgeteringar investeringar 2009.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 10 mars 2009 att kommunfullmäktige beslutar att föra över 83,311 mkr till investeringsbudgeten 2009.

Finansiering föreslås ske via kommunens rörelsekapital.

§34 Förslag till åtgärder

Ks2008/0529  040

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att den parlamentariska gruppen får i uppdrag att se över den politiska organisationen i syfte att uppnå besparingar,

att investeringar på över 3 mkr förs upp till kommunstyrelsens arbetsutskott för definitivt beslut innan upphandling/uppstart verkställs,

att godkänna miljö- och byggnämndens besparingsåtgärder, enligt bilaga 1,

att godkänna kultur- och fritidsnämndens besparingsåtgärder, enligt bilaga 1,

att godkänna kommunledningskontorets besparingsåtgärder, enligt bilaga 1,

att godkänna besparingsåtgärder inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde, enligt bilaga 1,

att godkänna socialnämndens besparingsåtgärd att effektivisera verksamheten omsorg av personer med funktionsnedsättning och att ungdomsboendet Fyren flyttas till Eken och Eken flyttas till Brunnsgården,

att inte godkänna socialnämndens besparingsåtgärd att lägga ner Bergagården,

att förändra resursfördelnings­modellen för särskilt boende.

Ärendet

Kommunstyrelsen har den 25 november 2008 beslutat föreslå samtliga förvaltningar, tekniska kontoret undantagna, att lägga 1 % av sin budget som en buffert inom respektive nämnd.

Beredning

En skriftlig sammanställning över samtliga förslag som har framkommit under nämndernas arbetsgång har skickats till samtliga ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige inför kommunstyrelsens sammanträde den 10 februari 2009.

Effekterna av nämndernas buffertförslag redovisades för kommunstyrelsen den 10 februari 2009. Kommunstyrelsens ordförande tackade då för redovisningarna och informerade om den fortsatta hanteringen av ärendet: Vid kommunstyrelsens sammanträde den 10 mars 2009 kommer både kortsiktiga och långsiktiga besparingsförslag att tas upp till behandling och redovisas av varje nämnd. Därefter förs ärendet vidare för beslut i kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen beslutade den 10 mars 2009 att föreslå kommunfullmäktige besluta följande:

att respektive nämnds överskott i resultatbalanseringen för 2008 inte förs över utan fryses tills vidare, med undantag för 1,3 mkr som tilldelas tekniska kontorets kostavdelning för ökade livsmedelskostnader,

att den parlamentariska gruppen får i uppdrag att se över den politiska organisationen i syfte att uppnå besparingar,

att investeringar på över 3 mkr förs upp till kommunstyrelsens arbetsutskott för definitivt beslut innan upphandling/uppstart verkställs,

att godkänna miljö- och byggnämndens besparingsåtgärder, enligt bilaga 1,

att godkänna kultur- och fritidsnämndens besparingsåtgärder, enligt bilaga 1,

att godkänna kommunledningskontorets besparingsåtgärder, enligt bilaga 1,

att godkänna besparingsåtgärder inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde, enligt bilaga 1,

att godkänna socialnämndens besparingsåtgärd att effektivisera verksamheten omsorg av personer med funktionsnedsättning och att ungdomsboendet Fyren flyttas till Eken och Eken flyttas till Brunnsgården,

att inte godkänna socialnämndens besparingsåtgärd att lägga ner Bergagården,

att förändra resursfördelnings­modellen för särskilt boende.

Yrkanden

ClasGöran Carlsson (S), med instämmande av Kjell Jormfeldt (MP) och Kerstin Wiréhn (V), yrkar, med undantag av de planerade utredningsuppdragen, att kommunfullmäktige inte godkänner besparingsförslagen inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde.

ClasGöran Carlsson (S) yrkar vidare, med instämmande av Kerstin Wiréhn (V), att kommunfullmäktige ska godkänna socialnämndens besparingsåtgärd att lägga ner Bergagården.

ClasGöran Carlsson (S) yrkar slutligen, med instämmande av Kjell Jormfeldt (MP) och Kerstin Wiréhn (V), att kommunfullmäktige inte ska godkänna förslaget att förändra resursfördelningsmodellen för särskilt boende

Carina Bengtsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kjell Jormfeldt (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att inte godkänna socialnämndens besparingsåtgärd att lägga ner Bergagården.

Kerstin Wiréhn (V) yrkar att besparingsåtgärden innebärande effektivisering av verksamheten omsorg av personer med funktionsnedsättning inte genomförs.

Bestämmande av beslutsordning

Kommunfullmäktige godkänner ordförandens förslag till beslutsordning att kommunstyrelsens förslag blir huvudförslag och att ordföranden ställer ClasGöran Carlssons, m.fl. yrkanden och Kerstin Wiréhns yrkande vart och ett mot huvudförslaget.

Beslutsordning 1

Ordföranden ställer ClasGöran Carlsson (S), m. fl., yrkande att, med undantag av de planerade utredningsuppdragen, kommunfullmäktige inte godkänner besparingsförslagen inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde mot kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Omröstning 1

Omröstning begärs och verkställs med följande omröstningsordning: ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag och nej-röst för bifall till ClasGöran Carlsson (S), m. fl., yrkande.

Omröstningen utfaller med 26 ja-röster och 23 nej-röster. Kommunfullmäktige har därigenom beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Beslutsordning 2

Ordföranden ställer ClasGöran Carlsson (S), m. fl., yrkande att kommunfullmäktige ska godkänna socialnämndens besparingsåtgärd att lägga ner Bergagården mot kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Omröstning 2

Omröstning begärs och verkställs med följande omröstningsordning: ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag och nej-röst för bifall till ClasGöran Carlsson (S), m. fl., yrkande.

Omröstningen utfaller med 27 ja-röster och 22 nej-röster. Kommunfullmäktige har därigenom beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.


Beslutsordning 3

Ordföranden ställer ClasGöran Carlsson (S), m. fl., yrkande att kommunfullmäktige inte ska godkänna förslaget att förändra resursfördelningsmodellen för särskilt boende mot kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Omröstning 3

Omröstning begärs och verkställs med följande omröstningsordning: ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag och nej-röst för bifall till ClasGöran Carlsson (S), m. fl., yrkande.

Omröstningen utfaller med 26 ja-röster och 23 nej-röster. Kommunfullmäktige har därigenom beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Beslutsordning 4

Ordföranden ställer Kerstin Wiréhns (V) yrkande att besparingsåtgärden innebärande effektivisering av verksamheten omsorg av personer med funktionsnedsättning inte genomförs mot kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Jäv

Arne Johansson (c) deltar inte i överläggning och beslut på grund av jäv.

Reservation

Den socialdemokratiska gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Kjell Jormfeldt (MP) reserverar sig mot beslutet.

Kerstin Wiréhn (V) reserverar sig mot beslutet.

Alternativet reserverar sig mot beslutet.

§35 Meddelanden

1. Länsstyrelsen har utsett Monica Johansson (S) till ny ledamot i kommunfullmäktige efter Lars-Göran Henriksson (S) och Carina Wallberg (S) till ny ersättare för socialdemokraterna.

2. Socialnämnden meddelar att ett beslut inte har verkställts inom tre månader.

3. Granskningsrapporter har lämnats in från lekmannarevisorerna för respektive bolag: Ljungby Utveckling AB, Ljungby Holding AB, Ljungbybostäder AB, Ljungby Energi AB och Ljungby Energinät AB (bifogas).