Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2009-05-19

Sammanträde 2009-05-19

Datum
Klockan
17:30
Plats
GARVAREN, Ljungby, Strålforssalen

1 Ordföranden hälsar välkommen.

2 Förslag på justerare Maida Dzanic och Ulla-Britt Storck, ersättare Krister Lundin, tid och plats för justering: måndagen den 25 kl. 16.00 på kommunledningskontoret.

3 Information: Therese Magnusson, EU-samordnare på Europa Direkt Södra Småland informerar om EU, valet och regionens arbete i EU.

5 Inlämnande av motioner och interpellationer.

7 Instruktion till ombud vid 2009-års ordinarie bolagsstämmor.

9 Revidering av arvodesreglementet - antagande av reglemente.

§56 Information

Therese Magnusson, EU-samordnare på Europa Direkt Södra Småland, informerar om EU, valet och regionens arbete i EU.

§57 Frågestund

§58 Inlämnande av motioner och interpellationer

Beslut

Motionerna överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Redogörelse för ärendet

Kjell Jormfeldt har för Miljöpartiet inlämnat två motioner till kommunfullmäktige.

I den ena motionen föreslår Jormfeldt att kommunen undersöker förutsättningarna för att starta en verksamhet för tillvaratagande och återanvändning av kasserade men fungerande föremål på återvinningsstationen Bredemad, samt att etablering av en sådan verksamhet uppmuntras.

I den andra motionen yrkar Kjell Jormfeldt att kommunfullmäktige reviderar arbetsordningen så att alla medborgarförslag rutinmässigt avrapporteras i fullmäktige, att förslagsställaren inbjuds till fullmäktige och ges möjlighet att kommentera beslutet och att man låter utvärdera erfarenheterna av medborgarförslag i fullmäktige.

§59 Inlämnande av medborgarförslag

Beslut

Medborgarförslaget om skolbarn överlämnas till barn- och utbildningsnämnden för beslut.

Medborgarförslaget om aktiviteter i hembygdsparken överlämnas till kultur- och fritidsnämnden för beslut.

Redogörelse för ärendet

En medborgare har i en skrivelse föreslagit att man istället för att köra skolbarnen på landsbygden till skolor i Ljungby skulle köra skolbarnen från Ljungby till de nedläggningshotade landsbygdsskolorna. Barnen skulle på så sätt få uppleva en lugnare och naturnära miljö med fler möjligheter till positiva upplevelser.

En annan medborgare vill uppmärksamma den fina miljön i hembygdsparken som enligt medborgaren utnyttjas för lite. Medborgaren föreslår att man bör ordna fler aktiviteter i parken såsom dans, allsång och konserter.

§60 Instruktion till ombud vid 2009 års ordinarie bolagsstämmor

Dnr Ks2009/0232  107

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

- utfärda fullmakt till det av kommunfullmäktige valda stämmoombudet AlfJohansson, Textilvägen 7, 34014 Lagan att företräda samtliga aktier vid 2009 års stämmor i Ljungby Holding AB med dotter och dotterdotterbolag.

- välja Leif Erik Dennis Juteberg, som nominerats av ´Företagarnas lokalförening i Ljungby´ till ordinarie styrelseledamot i Ljungby Utveckling AB, till ersättare Stefan Bramstedt, som nominerats av Ljungbyindustriernas samarbetsgrupp (LSG), båda från 2009 års ordinarie stämma till 2010 års ordinarie stämma.

Kommunfullmäktige beslutar också att, under förutsättning av godkännande vid den samordnade ansvarsprövningen av hela kommunkoncernen, instruera stämmoombudet att, i samtliga bolag inom Ljungby Holding AB-koncernen, vid stämman fatta beslut om att

- fastställa resultat- och balansräkningar för bolagen och koncernen

- besluta att resultat disponeras enligt förslag i bolagens årsredovisningar

- bevilja styrelseledamöter och verkställande direktörer ansvarsfrihet för 2008 års förvaltning

- fastställa arvoden åt styrelser, lekmannarevisor och ersättare i enlighet med vid varje tidpunkt gällande ”Arvodesreglemente för Ljungby kommun”

- fastställa att ersättning till den auktoriserade revisorn skall utgå enligt av kommunfullmäktige godkänt avtal.

Redogörelse för ärendet

Inför årets bolagsstämmor inom Ljungby Holding AB-koncernen behöver beslut fattas i frågor enligt nedanstående förteckning med beslutsförslag.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 5 maj 2009 kommunfullmäktige besluta

- att utfärda fullmakt till det av kommunfullmäktige valda stämmoombudet Alf Johansson, Textilvägen 7, 34014 Lagan att företräda samtliga aktier vid 2009 års stämmor i Ljungby Holding AB med dotter och dotterdotterbolag.

- välja Leif Erik Dennis Juteberg, som nominerats av ´Företagarnas lokalförening i Ljungby´ till ordinarie styrelseledamot i Ljungby Utveckling AB, till ersättare Stefan Bramstedt, som nominerats av Ljungbyindustriernas samarbetsgrupp (LSG), båda från 2009 års ordinarie stämma till 2010 års ordinarie stämma.

Kommunfullmäktige beslutar vidare att, under förutsättning av godkännande vid den samordnade ansvarsprövningen av hela kommunkoncernen, instruera stämmoombudet att, i samtliga bolag inom Ljungby Holding AB-koncernen, vid stämman fatta beslut om att

- fastställa resultat- och balansräkningar för bolagen och koncernen

- besluta att resultat disponeras enligt förslag i bolagens årsredovisningar

- bevilja styrelseledamöter och verkställande direktörer ansvarsfrihet för 2008 års förvaltning

- fastställa arvoden åt styrelser, lekmannarevisor och ersättare i enlighet med vid varje tidpunkt gällande ”Arvodesreglemente för Ljungby kommun”

- fastställa att ersättning till den auktoriserade revisorn skall utgå enligt av kommunfullmäktige godkänt avtal.

§61 Handlingsplan för rehabilitering

Dnr Ks2009/0222  026

Beslut

Kommunfullmäktige antar Handlingsplan för rehabilitering. Handlingsplanen gäller från den 1 juni 2009.

Redogörelse för ärendet

Kommunfullmäktige antog den 23 oktober 2008 ett arbetsgivarpolitiskt program för Ljungby kommun som innehåller åtta punkter. En av dessa punkter är hälsoprogram som i sin tur består av fyra delar: Friskvård, rehabilitering, alkohol, droger och tobak samt företagshälsovård.

Personalavdelningen har tagit fram en handlingsplan för rehabilitering som även innefattar Försäkringskassans rehabiliteringskedja. Rehabiliteringsarbetet är en strukturerad process där chef, medarbetare och facklig organisation samverkar med företagshälsovård, Försäkringskassa och Arbetsförmedling för ett aktivt anpassnings- och rehabiliteringsarbete.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 5 maj 2009 kommunfullmäktige att anta den föreslagna handlingsplanen för rehabilitering.

§62 Revidering av arvodesreglementet

Dnr Ks2009/0101  029

Beslut

Kommunfullmäktige antar reviderat Arvodesreglemente för Ljungby kommun att gälla från och med den 1 juli 2009.

Redogörelse för ärendet

På uppdrag av kommunfullmäktige har en parlamentarisk grupp arbetet fram ett förslag till nytt Arvodesreglemente för Ljungby kommun.

Kommunfullmäktige beslutade att det vid kommande revidering av Arvodesreglemente för Ljungby kommun i 3 § Beloppsförändringar ändra så att ersättningsbelopp som baseras på förändringar av gällande förhöjt prisbasbelopp inte behöver fastställas av kommunstyrelsen utan att förändringen årligen verkställs av tjänsteman.

Miljöpartiet de gröna inkom med ”Yttrande över förslag till arvodesreglemente för Ljungby kommun” daterat den 10 januari 2009 i vilket de framför att:

· Arvodeskommittén bör överväga ett dagarvode oavsett sammanträdets längd och högst ett arvode per dag.

· Restiden räknas in i sammanträdestiden.

· Redovisning av arvodesanspråk sker genom en blankett som varje ersättningsberättigad ledamot lämnar in månadsvis.

· En skälig ersättning för papper och toner bör utgå eftersom handlingar sänds digitalt.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 5 maj 2009 kommunfullmäktige att anta reviderat Arvodesreglemente för Ljungby kommun.

Yrkanden

Kjell Jormfeldt (MP) yrkar att restiden till sammanträden ska ingå i arvoderingen.

Carina Bengtsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer Kjell Jormfeldts (MP) yrkande att restiden till sammanträden ska ingå i arvoderingen mot kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

§63 Meddelanden

1. Detaljplanen för Karlsro industriområde i Ljungby stad vann laga kraft den 22 april 2009.

2. Detaljplanen för Hångers 3:21 med flera i Ljungby stad vann laga kraft den 22 april 2009.