Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2009-09-01

Sammanträde 2009-09-01

Datum
Klockan
17:30
Plats
GARVAREN, Ljungby, Strålforssalen

1 Ordföranden hälsar välkommen.

2 Förslag på justerare Carina Bengtsson och Gun Lindell, ersättare Roland Johansson, tid och plats för justering: måndagen den 7 september 2009 kl. 15.00 på kommunledningskontoret.

3 Information om Ljungby kommuns arbete med jämställdhet.

4 Utdelning av personalutskottets jämställdhetspris 2009.

5 Information om Kraftaktörerna.

7 Inlämnande av motioner och interpellationer.

8 Inlämnande av medborgarförslag.

9 Centrumplanen - beslut om antagande.

11 Ljungby kommuns skolskjutsregler - svar på motion.

12 Ansökan om borgen från Ljungbybostäder AB.

13 Ansökan om borgen från Föreningen Garveriet i Ryssby.

14 Valdistriktsindelningen inför kommande allmänna val 2010.

§77 Information

1. Personalutskottets ordförande informerar om Ljungby kommuns arbete med jämställdhet.

2. Personalutskottets jämställdhetspris 2009 delas ut till kommunledningskontoret.

3. Meddelas att informationen till kommunfullmäktige om Kraftaktörerna utgår i avvaktan på att ärendet behandlats i Ljungby Energis styrelse.

§78 Frågestund

1. Hans Danielsson (KB) frågar kommunstyrelsens ordförande om vilket resultat utredningen om driftbidrag för enskilda vägar lett till.

Kommunstyrelsens ordförande, Carina Bengtsson (C), ber att få återkomma med svar vid kommande möte i kommunfullmäktige.

2. ClasGöran Carlsson (S) frågar barn- och utbildningsnämndens ordförande med anledning av kommunfullmäktiges beslut att utreda den framtida skolorganisationen om alliansen beslutat att göra utredningen utan samråd med oppositionen och i så fall varför.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande, Bo Ederström (M) svarar att det tagits fram underlag som delats ut till ledamöter i samtliga partier. Alliansen analyserar nu detta material och avser att göra en avstämning när analysarbetet är klart. Troligtvis strävar man efter ett gemensamt ställningstagande.

3. ClasGöran Carlsson (S) frågar med anledning av svaret kommunstyrelsens ordförande om man avser att bedriva utredningar i egen regi i framtiden

Kommunstyrelsens ordförande, Carina Bengtsson (C) svarar att det inte är avsikten.

4, 3. ClasGöran Carlsson (S) frågar med anledning av svaret kommunstyrelsens ordförande varför man valt att utreda just denna viktiga fråga på egen hand.

Kommunstyrelsens ordförande, Carina Bengtsson (C), svarar att tidigare utredningar om skolorganisationen pekat på att det finns olika åsikter om vilken lösning som bör väljas. Det är viktigt att få fram ett bra underlag. Troligen lägger de olika partierna därefter fram sina egna förslag.

§79 Inlämnande av motioner och interpellationer

Beslut

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Redogörelse för ärendet

I motionen ”I nöden prövas vännen” skriver Tryggve Svensson (V) att Ljungby som vänort borde försöka hjälpa till att göra tillvaron lite lättare för våra vänortsbor i Silute, Litauen, där arbetslösheten nu stiger och lönerna sänks. Tryggve Svensson föreslår att kommunkansliet får i uppgift att undersöka på vilket sätt vi kan stödja vår vänort i en svår stund.

§80 Inlämnande av medborgarförslag

Beslut

Medborgarförslaget om utnyttjandet av Sunnerbogymnasiets långtradare överlämnas till barn- och utbildningsnämnden för beslut.

Medborgarförslaget om frekventare sophämtning under sommarmånaderna överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.

Redogörelse för ärendet

En medborgare föreslår att de tre långtradarna som tillhör Sunnerbogymnasiets transportprogram hyrs ut till privata åkare under sommarmånaderna för att inte ha kostsamma investeringar stillastående.

En medborgare föreslår att Ljungby kommun av hygieniska skäl ska erbjuda sophämtning varje vecka under de varmaste sommarmånaderna till dem som behöver det. Medborgaren föreslår också att man själv ska kunna kasta hushållssopor på Bredemad som alternativ.

§81 Centrumplanen

Ks2007/0091  212

Beslut om antagande

Beslut

Centrumplanen antas.

Ärendet

Miljö- och byggkontoret har, i samverkan med tekniska kontoret, upprättat förslag till centrumplan. Centrumplanen visar hur kommunen vill att Ljungby centrum ska utvecklas i framtiden och är vägledande vid bland annat detaljplanering, bygglovgivning och vid utformning av torg och gator.

Beredning

Arbetet med centrumplanen har skett enligt en projektplan (Ks 2007-03-13, §80). Förslaget är framtaget i samråd med kommunens förvaltningar. En politisk referensgrupp har också deltagit i arbetet.

Centrumplanen har varit ute på samråd under tiden 6 mars – 2 maj 2008 och utställning under tiden 3 mars - 4 maj 2009. De inkomna yttrandena under utställningen har sammanställts i ett utlåtande. De har inte medfört några väsentliga förändringar av planförslaget.

Plankontoret föreslår i en tjänsteskrivelse att kommunstyrelsen godkänner centrumplanen och överlämnar den till kommunfullmäktige för antagande.

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnade den 4 augusti 2009 ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

Kommunstyrelsen godkände den 18 augusti 2009 Centrumplanen och beslutade att överlämna den till kommunfullmäktige för antagande.

Vid dagens möte meddelas att det finns ett skrivfel i centrumplanen på sidan 22. Antalet dagliga ut- och inpendlare ska vara 1500, inte 15000.

Yrkanden

Alf Johansson (KB), med instämmande av Kerstin Wiréhn (V), yrkar avslag till centrumplanen och att man tar fram en ny centrumplan med möjlighet till framtida spårbunden trafik.

Kjell Jormfeldt (MP) yrkar att Centrumplanen återremitteras .

Beslutsordning 1

Ordföranden frågar kommunfullmäktige om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag och finner att ärendet ska avgöras idag.

Omröstning

Votering begärs och genomförs med följande beslutsordning: Ja-röst för bifall till att ärendet ska avgöras idag och nej-röst för bifall till att ärendet ska återremitteras.

Omröstningen utfaller med 40 ja-röster och 6 nej-röster, 2 ledamöter avstår från att rösta och en ledamot är frånvarande.. Se omröstningsbilaga! Därmed beslutar kommunfullmäktige att ärendet ska avgöras idag.

Beslutsordning 2

Ordföranden ställer därefter Alf Johanssons (KB), med flera yrkande om avslag till centrumplanen och att man tar fram en ny centrumplan med möjlighet till framtida spårbunden trafik mot kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Omröstning

Votering begärs och genomförs med följande beslutsordning: Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag och nej-röst för bifall till Alf Johanssons (KB) med flera yrkande.

Omröstningen utfaller med 37 ja-röster och 8 nej-röster, 3 ledamöter avstår från att rösta och en ledamot är frånvarande.. Se omröstningsbilaga! Därmed beslutar kommunfullmäktige att anta centrumplanen.

Reservation

Kjell Jormfeldt (MP) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande

Kommunens Bästa reserverar sig till förmån för sitt eget förslag.

§82 Höjning av VA-taxan

Ks2009/0300  346

Beslut

Den föreslagna höjningen av VA-taxan antas och börjar gälla från och med 2010-01-01.

Ärendet

Tekniska kontoret redovisar i skrivelse den 28 maj 2009 förslag till höjning av VA-taxan.

VA-taxan är uppdelad i brukningsavgifter och anläggningsavgifter. För brukningsavgiften föreslås den fasta avgiften höjas med 47 kronor/år och den rörliga avgiften med 52 öre /m3. För en normalvilla kommer höjningen att resultera i en kostnadsökning med 136 kr/år eller 11 kr/månad, vilket motsvarar en höjning med 3 %.

För anläggningsavgiften föreslås en höjning för en normalvilla som ansluter sig till vatten, spill och dagvatten med 1 805 kr.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 1 juni 2009 att kommunstyrelsen godkänner den föreslagna höjningen av VA-taxan och föreslår kommunfullmäktige att anta VA-taxan att gälla från och med 2010-01-01.

Kommunstyrelsen godkände den 18 augusti 2009 den föreslagna höjningen av VA-taxan och beslutade att föreslå kommunfullmäktige att anta VA-taxan att gälla från och med 2010-01-01.

§83 Ljungby kommuns skolskjutsregler

Ks2007/0162  101

Svar på motion

Beslut

Ärendet lämnas till budgetberedningen våren 2010.

Motionen anses därmed besvarad.

Ärendet

Stefan Willforss (C) lämnade i april 2007 in en motion om ändrade regler för skolskjuts i Ljungby kommun, för att öka tryggheten för barnen.

I motionen föreslås följande ändringar i skolskjutsreglerna:

- Inga barn upp till och med årskurs tre ska behöva gå på en allmän väg utan trottoar till och från skolan.

- Inga barn upp till och med årskurs sex ska behöva gå på en mörk väg utan gatlysen till eller från skolan.

- Inga grundskole- eller gymnasieelever ska behöva gå längre än två kilometer till eller från skolan.

Beredning

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 17 september 2007 föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen under förbehåll att nämnden kompenseras ekonomiskt. Kommunfullmäktige beslutade den 13 december 2007 att återremittera motionen för ytterligare beredning.

Motionen har därefter handlagts på barn- och utbildningsförvaltningen som bland annat har gjort kostnadsberäkningar på förslagen till ändringar i skolskjutsreglerna, enligt motionärens specificering. Vid förvaltningens beräkning av kostnader har Ljungby tätort undantagits eftersom det till stor del finns gatubelysning och trottoarer inom tätorten. Utökade skolskjutsar för gymnasieelever är inte heller beräknade.

Beräkningarna visar att under läsåret 2008/2009 skulle ytterligare 62 elever få skolskjuts enligt det första och det andra förslaget. Det skulle då innebära en ökad kostnad på 263000 kronor om året.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 18 maj 2009 att ställa sig positiv till förslag ett och två i motionen. Medel för de ökade kostnaderna måste tillföras skolskjutsorganisationen från budgetberedningen.

Kommunledningskontoret föreslår i ett yttrande den 24 juni 2009 att motionen behandlas av budgetberedningen under våren 2010.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 4 augusti 2009 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lämna ärendet till budgetberedningen våren 2010 och därmed anses motionen besvarad.

Kommunstyrelsen beslutade den 18 augusti 2009 att föreslå kommunfullmäktige att lämna ärendet till budgetberedningen våren 2010 och därmed anses motionen besvarad.

Yrkanden

Stefan Willfors (C) yrkar, med bifall av Åshild Axell (KD), bifall till punkt 1 och 2 i motionen och att kommunfullmäktige tillskjuter de medel som behövs i 2011 års budget.

Beslutsordning

Ordföranden ställer Stefan Willfors (C) med flera yrkande mot kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag att föreslå kommunfullmäktige besluta att lämna ärendet till budgetberedningen våren 2010 och därmed anse motionen vara besvarad.

Omröstning

Votering begärs och genomförs med följande beslutsordning: Ja-röst för kommunstyrelsens förslag och nej-röst för Stefan Willfors (C) med flera yrkande. Omröstningen utfaller med 31 ja-röster och 17 nej-röster. Se omröstningsbilaga! Kommunfullmäktige har därmed beslutat att lämna ärendet till budgetberedningen våren 2010 och därmed anse motionen vara besvarad.

§84 Ansökan om borgen från Ljungbybostäder AB

Ks2009/0319  040

Beslut

Kommunfullmäktige beviljar Ljungbybostäder AB borgen med 14,7 mkr.

Ärendet

Ljungbybostäder AB ansöker i skrivelse den 12 juni 2009 om kommunal borgen avseende omsättning av lån på 14,7 mkr.

Kommunledningskontoret föreslår i yttrande den 15 juli 2009 att Ljungbybostäder AB beviljas borgen med 14,7 mkr.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 4 augusti 2009 att kommun­styrelsen föreslår att kommunfullmäktige beviljar Ljungbybostäder AB borgen med 14,7 mkr.

Kommunstyrelsen beslutade den 18 augusti 2009 att föreslår kommunfullmäktige att bevilja Ljungbybostäder AB borgen med 14,7 mkr.

§85 Ansökan om borgen från Föreningen Garveriet i Ryssby

Ks2009/0336  040

Beslut

Kommunfullmäktige beviljar Föreningen Garveriet i Ryssby borgen för ett byggnadskreditiv om 1119938 kronor, att gälla till december 2010.

Föreningen Garveriet i Ryssby ska återrapportera till kommunstyrelsen i mars och september 2010 om arbetets fortskridande och ekonomi.

Ärendet

Länsstyrelsen i Kronobergs län har beviljat byggnadsvårdsbidrag till Föreningen Garveriet i Ryssby för upprustning av garveriet inom fastigheten Tuna 8:2. Bidraget betalas inte ut förrän i efterskott vilket gör att föreningen behöver ett byggnadskreditiv. Föreningen Garveriet i Ryssby har fått löfte om byggnads­kreditiv av en bank och ansöker i skrivelse den 24 juni 2009 om kommunal borgen för ett byggnadskreditiv om 1119938 kronor.

Kommunledningskontoret skriver i yttrande den 17 juli 2009 att risken att gå i borgen för byggnadskreditivet är mycket liten eftersom Länsstyrelsen kommer att betala ut bidraget under 2010. Om kommunal borgen beviljas bör den begränsas till att gälla till december 2010.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 4 augusti 2009 att kommun­styrelsen föreslår att kommunfullmäktige beviljar Föreningen Garveriet i Ryssby borgen för ett byggnadskreditiv om 1119938 kronor, att gälla till december 2010.

Föreningen Garveriet i Ryssby ska återrapportera till kommunstyrelsen i mars och september 2010 om arbetets fortskridande och ekonomi.

Kommunstyrelsen beslutade den 18 augusti 2009 att föreslå kommunfullmäktige att bevilja Föreningen Garveriet i Ryssby borgen för ett byggnadskreditiv om 1119938 kronor, att gälla till december 2010.

Föreningen Garveriet i Ryssby föreslås återrapportera till kommunstyrelsen i mars och september 2010 om arbetets fortskridande och ekonomi.

§86 Valdistriktsindelningen inför kommande val, Allmänna val 2010

Ks2009/0272  110

Beslut

Nuvarande valdistriktsindelning ändras inte.

Ärendet

Inför de allmänna valen år 2010 har Länsstyrelsen skickat en påminnelse till kommunerna i länet att kommunen ser över valdistriktsindelningen. Indelningen ska överensstämma med reglerna i 4 kap 17 § vallagen där det framgår att ett valdistrikt skall omfatta 1000-2000 personer som har rösträtt.

Om kommunen avser att ändra gällande valdistriktsindelning ska förslag lämnas till Länsstyrelsen.

Inför valet till Europa Parlamentet 2009 beslutade Ljungby kommunfullmäktige den 25 september 2008 att godkänna kommunstyrelsens förslag till ny indelning av valdistrikt i Ljungby kommun och översända förslaget till Länsstyrelsen för fastställande av distriktsindelningen.

Beredning

Kommunledningskontoret föreslår den 29 juli 2009 att kommunfullmäktige beslutar att inte lämna förslag till ändring av nuvarande valdistriktsindelning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 4 augusti 2009 att kommun­styrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att inte ändra nuvarande valdistriktsindelning.

Kommunstyrelsen beslutade den 18 augusti 2009 att föreslå kommunfullmäktige besluta att inte ändra nuvarande valdistriktsindelning.

§87 Meddelanden

1. Sven och Ann Margret Ljungbergs Stiftelse – Årsredovisning 2008.