Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2009-10-20

Sammanträde 2009-10-20

Datum
Klockan
17:30
Plats
GARVAREN, Ljungby, Strålforssalen

1 Ordföranden hälsar välkommen.

2 Förslag på justerare Jan Sahlin och Karl-Gustaf Sundgren, ersättare Alf Johansson, tid och plats för justering: måndagen den 26 oktober 2009 kl. 15.30 på kommunledningskontoret.

3 Information om LOV (lagen om valfrihetssystem)

4 De kommunala bolagen informerar om sin verksamhet.

6 Inlämnande av motioner och interpellationer.

7 Inlämnande av medborgarförslag.

8 Delårsbokslut/Budgetuppföljning 2009.

10 Delegation av beslutanderätt för tillstyrkan/avstyrkan av vindkraftsanläggning.

11 Tillägg till översiktsplanen - vindkraft.

12 Landsbygdsprogram för Ljungby kommun 2009-2012.

13 Revidering av kommunstyrelsens reglemente.

14 Detaljplan för del av Bolmstad 2:44 vid Bolmstad hamn i Angelstads församling.

15 Rutiner för utbetalning av årliga driftbidrag till vägföreningar.

16 Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2010.

17 Redovisning av obesvarade motioner.

18 Redovisning av obesvarade medborgarförslag.

§88 Information

1. Mikael Johansson, socialförvaltningen, informerar om LOV – lagen om valfrihetssystem.

2. Ljungby Holding AB, Ljungby Utveckling AB, Ljungbybostäder AB och Ljungby Energi AB informerar om sin verksamhet.

§89 Frågestund

1) Kerstin Wiréhn (V) frågar handikapprådets ordförande om läget i kommunen vad gäller arbetet med enkelt avhjälpta hinder.

Handikapprådets ordförande, Ann-Charlotte Wiesel (M) svarar att tekniska kontoret nyligen gett en lägesrapport. Det ser ut som om det ska vara möjligt att hinder av denna typ som kommunen ansvarar för är avhjälpta vid utgången av 2010. Vidare sker en dialog med övriga fastighetsägare om behovet av insatser.

2) Tryggve Svensson (V) frågar kommunstyrelsens ordförande om planerna för att anordna en cykelparkering på stationsområdet vid busstationen.

Kommunstyrelsens ordförande, Carina Bengtsson (C) meddelar att frågan behandlas som en del i arbetet med att utnyttja järnvägsområdet. Tekniska kontoret håller på att undersöka om det finns föroreningar i spårområdet och förslag till utformning av området förväntas kunna läggas fram i början av 2010. Till en början ordnas en cykelparkering i enkelt utförande.

3) Roland Johansson (ALT) frågar kommunstyrelsens ordförande när det ska beslutas om placering av en allmän toalett i centrum. Det finns ett starkt önskemål om att saken ska ordnas så fort som möjligt.

Kommunstyrelsens ordförande, Carina Bengtsson (C) meddelar att frågan är viktig men att man från politiskt håll aldrig kunnat enas om något av de förslag som tagits fram.

4) Harriet Kristensson (S) frågar ordföranden i Ljungbybostäder AB om Ljungbybostäder har inventerat och/eller åtgärdat enkelt avhjälpta hinder i sina fastigheter.

Ordföranden i Ljungbybostäder, Christer Henriksson (KD) svarar att man arbetat med frågan och att bolagets nye VD fått i uppdrag att prioritera ämnet.

5) Hans Danielsson (KB) frågar kommunstyrelsens ordförande om det kommer att göras en utredning om orsakerna till att Bolmens vatten blir allt mer brunfärgat.

Kommunstyrelsens ordförande, Carina Bengtsson (C) meddelar att hon kommer att ta upp frågan med miljö- och byggnämnden.

§90 Inlämnande av motioner och interpellationer

Beslut

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendet

Tryggve Svensson (V) har lämnat in en motion i vilken han föreslår att kommunen satsar offensivt och erbjuder gratis körkortsutbildning inom den kommunala gymnasieskolan. Svensson föreslår också att den teoretiska delen bör omfattas, som ett första steg.

§91 Inlämnande av medborgarförslag

Beslut

Medborgarförslagen överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.

Ärendet

En medborgare har föreslagit att Ljungby kommun rustar upp den stora och vackra salen i Tingshuset för att använda den som en neutral högtidssal för icke kristna begravningar och vigslar.

En medborgare har föreslagit att Ljungby kommun ska erbjuda fri skolskjuts till de elever som valt en annan skola än den som kommunen anvisat, för att stärka väl fungerande landsbygdsskolor.

§92 Delårsbokslut/Budgetuppföljning

Ks2009/0476  041

Beslut

Delårsbokslutet och budgetuppföljningen 2009 godkänns.

Ärendet

Kommunledningskontoret presenterar delårsbokslut för Ljungby kommun och en utfallsprognos för resterande del av år 2009.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 22 september 2009 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna delårsbokslutet och budgetuppföljningen 2009.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vidare att ge ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsen och socialnämnden i uppdrag att tillsammans med respektive förvaltningschef och ekonom titta på socialnämndens budget och orsakerna till utfallet.

Kommunstyrelsen föreslår den 6 oktober 2009 kommunfullmäktige godkänna delårsbokslutet och budgetuppföljningen 2009.

§93 Skattesats för år 2010

Ks2009/0448  040

Beslut

Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen till 20:96 per skattekrona.

Ärendet

Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen senast under oktober månad lämna förslag om skattesatsen kommande år. Kommunfullmäktige ska sedan under november månad fastställa skattesatsen.

Skattesatsen är innevarande år 20:96 per skattekrona.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 6 oktober 2009 kommunfullmäktige fastställa skattesatsen till 20:96 per skattekrona.

§94 Delegation av beslutanderätt för tillstyrkan/avstyrkan av vindkraftsanläggning

Ks2009/0440  371

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att överlåta beslutanderätten åt kommunstyrelsen att enligt 16 kap 4 § miljöbalken tillstyrka eller avstyrka en vindkraftsanläggning i enlighet med kommunledningskontorets förslag om ärendegång.

Till följd härav beslutar kommunfullmäktige att ändra reglementet för kommunstyrelsen i Ljungby kommun.

Ärendet

Den 1 augusti 2009 ändrades reglerna för prövning av vindkraftsanläggningar. Ändringarna innebär bland annat att vindkraftsanläggningar som kräver tillstånd enligt miljöbalken (anläggningar större än 25 MW på land och 1 MW i vatten) inte behöver söka bygglov enligt plan- och bygglagen. Tillstånd söks hos länsstyrelsen.

Enligt miljöbalken 16 kap 4 § får tillstånd till en anläggning för vindkraft endast ges om den kommun där anläggningen avses att uppföras har tillstyrkt det. I författningskommentarerna framgår att paragrafen är formulerad så att kommunen själv har möjlighet att avgöra om ett tillstyrkande ska göras av kommunfullmäktige eller av någon annan som företräder kommunen.

Beredning

Kommunledningskontoret, tillsammans med plankontoret och miljö- och byggkontoret, föreslår i skrivelse den 15 september 2009 att kommunfullmäktige överlåter beslutanderätten åt kommunstyrelsen att enligt 16 kap 4 § miljöbalken tillstyrka eller avstyrka en vindkraftsanläggning.

Kommunstyrelsen föreslår den 6 oktober 2009 kommunfullmäktige besluta att överlåta beslutanderätten åt kommunstyrelsen att enligt 16 kap 4 § miljöbalken tillstyrka eller avstyrka en vindkraftsanläggning i enlighet med kommunledningskontorets förslag om ärendegång.

Till följd härav föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar att ändra reglementet för kommunstyrelsen i Ljungby kommun.

Yrkanden

Kerstin Wiréhn (V), med instämmande av ClasGöran Carlsson (S) och Kjell Jormfeldt (MP), yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag

Marianne Eckerbom (C), med instämmande av Roland Johansson (ALT), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsordning

Ordföranden ställer Kerstin Wiréhns (V), m.fl. yrkande mot kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Omröstning

Omröstning begärs och verkställs med följande omröstningsordning: ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag och nej-röst för bifall till Kerstin Wiréhns (V), m.fl. yrkande.

Omröstningen utfaller med 26 ja-röster mot 18 nej-röster, två avstår, 1 deltar inte i beslutet på grund av jäv. Se omröstningsbilaga! Kommunfullmäktige har därigenom beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Jäv

Hans Danielsson (KB) deltar inte i överläggning eller beslut.

Reservation

Vänsterpartiet, socialdemokraterna och miljöpartiet reserverar sig mot beslutet.

§95 Tillägg till översiktsplanen - vindkraft

Ks2008/0346  371

Beslut

Kommunfullmäktige antar tillägget till översiktsplanen för vindkraft daterat den 9 september 2009.

Ärendet

Kommunstyrelsen gav den 7 oktober 2008 plankontoret i uppdrag att ta fram en vindkraftsplan.

Syftet med planen är dels att ta fram ett tematiskt tillägg för vindkraft till kommunens översiktsplan och dels att informera om kommunens planeringsförutsättningar för vindkraftsetableringar i Ljungby kommun.

Beredning

Vindkraftsplanen har under tiden 2 februari – 27 mars 2009 varit utskickad för samråd till statliga och kommunala förvaltningar, länsstyrelser, kommuner, föreningar, politiska partier och sockenråd. Därefter har vindkraftsplanen varit utställd för granskning under tiden 9 juni - 17 augusti 2009.

Plankontoret föreslår den 10 september 2009 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta vindkraftsplanen daterad den 9 september 2009.

Kommunstyrelsen godkände den 6 oktober 2009 tillägget till översiktsplanen för vindkraft daterat den 9 september 2009 och beslutade att överlämna detta till kommunfullmäktige för antagande.

Jäv

Hans Danielsson (KB) deltar inte i överläggning och beslut

§96 Landsbygdsprogram för Ljungby kommun 2009-2012

Ks2008/0509  187

Beslut

Kommunfullmäktige antar Landsbygdsprogram 2009-2012.

Ärendet

Kommunledningskontoret överlämnar förslag till reviderat landsbygdsprogram för Ljungby kommun 2009-2012. Revideringen har gjorts på uppdrag av kommunstyrelsen och i samarbete med plankontoret och landsbygdsrådet i Ljungby kommun. Lokala utvecklingsgrupper, företagare och landsbygdsaktörer har deltagit i processen, liksom kommunens förvaltningar och nämnder.

Landsbygdsprogrammet innebär att Ljungby kommun tänker genomföra en kraftsamling kring landsbygdsutveckling, såväl inom kommunens organisation som i samverkan med externa landsbygdsaktörer. I programmet finns en gemensam vision, gemensamma mål och en gemensam handlingsplan.

Kommunledningskontoret gör årligen en uppföljning av vad som gjorts inom ramen för programmet.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 22 september 2009 att kommunstyrelsen godkänner förslaget till Landsbygdsprogram 2009-2012 och överlämnar det till kommunfullmäktige för antagande.

Kommunstyrelsen godkände den 6 oktober 2009 förslaget till Landsbygdsprogram 2009-2012 och överlämnade det till kommunfullmäktige för antagande.

§97 Ändring av kommunstyrelsens reglemente

Ks2009/0479  101

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att revidera reglementet för kommunstyrelsen i Ljungby kommun genom att lägga följande lydelse till §2 punkt 5: och effektiva samhällsbetalda transporter.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 28 augusti 2008, § 95 att kommunstyrelsen, genom kommunledningskontoret, ska ha det övergripande ansvaret för de samhällsbetalda resorna i Ljungby kommun.

Kommunstyrelsen ska, genom kommunledningskontoret, ansvara för kollektivtrafiken, inklusive kommunens ansvar för inrättande av busshållplatser samt hanteringen av särskild kollektivtrafik och skolskjutsarna. Arbetet ska bedrivas i samråd med Länstrafiken och i kontakt med berörda förvaltningar och andra berörda kommuner.

Den nya organisationen verkställdes den 1 juli 2009.

Som en följd av detta beslut måste reglementet för kommunstyrelsen i Ljungby kommun revideras. I § 2 ”I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bland annat” föreslås att följande läggs till punkt 5: och effektiva samhällsbetalda transporter.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 6 oktober 2009 kommunfullmäktige besluta att revidera reglementet för kommunstyrelsen i Ljungby kommun genom att lägga följande lydelse till §2 punkt 5: och effektiva samhällsbetalda transporter.

§98 Detaljplan för del av Bolmstad 2:44 vid Bolmstad hamn i Angelskatd församling

Ks2007/0336  214

Antagande av detaljplan

Beslut

Kommunfullmäktige antar detaljplanen för del av Bolmstad 2:44 vid Bolmstad hamn i Angelstads församling, med förändringen att två tomter undantas från fastställandet av detaljplanen med hänvisning att bygglov beviljades år 2002 för stall.

Ärendet

Plankontoret har överlämnat förslag till detaljplan för del av Bolmstad 2:44 vid Bolmstad hamn i Angelstads församling, Ljungby kommun.

Planområdet ligger cirka 150 meter öster om Bolmstad hamn och omfattar 2,4hektar. Planområdet gränsar i öster och väster till villabebyggelse. Syftet med detaljplanen är att skapa möjligheter till bostadsbebyggelse i form av friliggande enbostadshus. Planförslaget innebär att tio nya tomter kan bildas.

Detaljplanen hanteras med normalt planförfarande enligt 5 kap. 20 § PBL.

Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 9 maj – 5 juni 2007. De yttranden som inkommit under utställningstiden har sammanställts i ett utlåtande daterat den 22 augusti 2007.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 18 september 2007 fört upp ärendet till kommunstyrelsen för beslut, utan eget ställningstagande.

Länsstyrelsen har den 3 oktober 2007 beslutat om upphävande av strandskydd.

Kommunstyrelsen beslutade den 6 oktober 2009 att godkänna detaljplanen för del av Bolmstad 2:44 vid Bolmstad hamn i Angelstads församling, med förändringen att två tomter undantas från fastställandet av detaljplanen med hänvisning att bygglov beviljades år 2002 för stall och att överlämna detaljplanen till kommunfullmäktige för antagande.

Jäv

ClasGöran Carlsson (S) deltar inte i överläggning och beslut.

§99 Rutiner för utbetalning av årliga driftbidrag till vägföreningar

Ks2009/0250  318

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

Tekniska kontoret från och med 2010 deltar vid hälften av Vägverkets årliga ombesikt­ningar för att få in­formation om vägföreningarnas och vägsamfälligheternas verksamhet och ekonomi,

Tekniska kontoret begär in årsredovisningar från de vägföreningar där tekniska kontoret kommer att delta vid ombesiktningen,

Tekniska kontoret lämnar från och med hösten 2010 en sammanfattande information till kommunfullmäktige innan de årliga vägbidragen betalas ut.

Kommunfullmäktiges beslut 2008 den 22/11-07 § 161 att tekniska kontoret ska begära in årsredovisningar från vägföreningar och vägsamfälligheter innan vägbidrag betalas ut från och med 2008, upphävs.

Ärendet

I kommunfullmäktiges beslut till budget 2008, Kf § 161, som fattades den 22 november 2007 står det att tekniska kontoret ska begära in årsredovisningar från vägföreningar och vägsamfälligheter innan vägbidrag betalas ut från och med 2008.

Kommunstyrelsen beslutade den 25 november 2008, § 221, om olika förslag till åt­gärder på grund av det ekonomiska läget. Ett av förslagen var att utreda om vägförening­arna får rätt anslag. En sammanfattning av vad som framkommit i ut­redningen har lämnats som information till kommun­styrelsens arbetsutskott den 31 mars 2009 samt i skrivelse daterad 2009-05-04. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 12 maj, § 28, att ge tekniska kontoret i uppdrag att ta fram underlag för rutiner när det gäller utbetalning av årliga driftbidrag till vägföreningar.

De årliga driftbidragen till vägföreningarna betalas ut vid ett tillfälle per år och beloppen baseras på uppgifter från Vägverket. Den största delen av det årliga driftbidraget bekos­tas av staten. I de flesta fall står staten för 60 procent och kommunen för 15 procent av bidraget. Den övervägande delen av föreningarna, 55 procent, får ett bidrag som under­stiger 5000 kr. För närvarande betalas driftbidrag till 203 vägar i kommunen.

Beslutet om att varje vägförening måste lämna årsredovisning innan bidrag betalas ut innebär att utbetalningarna kommer att spridas över hela året och att den administrativa tiden och kostnaden för utbetalningarna kommer att öka väsentligt.

Vägverket gör årligen en ombesiktning av 20 procent av de enskilda vägarna i kommu­nen. Inför besiktningen ska de aktuella vägföreningarna till Vägverket lämna in en vägdeklaration som ska redovisa de förändringar som skett sedan föregående be­siktning, väghållarens eventuella önskemål om förbättringsarbeten och andra omstän­digheter som kan påverka statsbi­draget. Protokoll från årsmöte ska bifogas till deklara­tionen. Vägverket har på förfrågan inget emot att kommunen tar del av dessa uppgifter.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 17 augusti 2009 att tekniska kontoret från och med 2010 deltar vid hälften av Vägverkets årliga ombesikt­ningar för att få in­formation om vägföreningarnas och vägsamfälligheternas verksamhet och ekonomi.

Tekniska kontoret begär in årsredovisningar från de vägföreningar där tekniska kontoret kommer att delta vid ombesiktningen.

Tekniska kontoret lämnar från och med hösten 2010 en sammanfattande information till kommunfullmäktige innan de årliga vägbidragen betalas ut.

Ordföranden föreslår under sammanträdet att kommunstyrelsen beslutar att utvärdera de nya rutinerna om ett år och att ordföranden får i uppdrag att skicka en skrivelse till regionförbundet med en önskan om samsyn i hela länet.

Kommunstyrelsen föreslog den 6 oktober 2009 kommunfullmäktige besluta att:

Tekniska kontoret från och med 2010 deltar vid hälften av Vägverkets årliga ombesikt­ningar för att få in­formation om vägföreningarnas och vägsamfälligheternas verksamhet och ekonomi,

Tekniska kontoret begär in årsredovisningar från de vägföreningar där tekniska kontoret kommer att delta vid ombesiktningen,

Tekniska kontoret lämnar från och med hösten 2010 en sammanfattande information till kommunfullmäktige innan de årliga vägbidragen betalas ut.

Kommunfullmäktiges beslut 2008 den 22/11-07 § 161 att tekniska kontoret ska begära in årsredovisningar från vägföreningar och vägsamfälligheter innan vägbidrag betalas ut från och med 2008, upphävs.

Kommunstyrelsen beslutade den 6 oktober 2009 att en utvärdering av de nya rutinerna ska göras om ett år.

Kommunstyrelsen beslutade också att ge kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att skicka en skrivelse till Regionförbundet södra Småland med önskan om samsyn på vägbidrag i hela länet. En kopia av skrivelsen delas ut under dagens sammanträde.

§100 Sammanträdesdagar år 2010 för kommunfullmäktige

Ks2009/0449  101

Beslut

Kommunfullmäktige ska sammanträda följande dagar år 2010:

26 januari, 23 februari, 30 mars, 27 april, 25 maj, 15 juni, 24 augusti

28 september, 26 oktober, 9 november, 16 november och den 10 december.

Ärendet

Kommunledningskontoret har upprättat förslag till sammanträdesdagar år 2010 för kommunfullmäktige i enlighet med den arbetsordning som fastställts.

Kommunfullmäktige sammanträder i regel sista tisdagen i varje månad, juli månad undantagen.

Under år 2010 föreslås att sammanträdesdagar för kommunfullmäktige hålls följande dagar:

26 januari, 23 februari, 30 mars, 27 april, 25 maj, 15 juni, 24 augusti

28 september, 26 oktober, 16 november och fredagen den 10 december.

Beredning

Kommunstyrelsen beslutade den 6 oktober 2009 att föreslå kommunfullmäktige fastställa datum för kommunfullmäktiges sammanträden år 2010 enligt kommunledningskontorets förslag med tillägget att ett extra sammanträde läggs den 9 november med anledning av det allmänna valet hösten 2010.

§101 Redovisning av obesvarade motioner

Ks2009/0492  101

Beslut

Redovisningen av obesvarade motioner oktober 2009 godkänns.

Ärendet

Kommunfullmäktige ska i enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning årligen vid kommunfullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträden redovisa de motioner som inte har besvarats.

Kommunledningskontoret har upprättat en förteckning över de motioner som inte har besvarats av kommunfullmäktige vid tidpunkten för upprättandet av listan i oktober 2009 och överlämnar den till kommunfullmäktige.

§102 Redovisning av medborgarförslag

Ks2009/0493  101

Beslut

Redovisningen av obesvarade medborgarförslag oktober 2009 samt medborgarförslag som besvarats under tiden maj-oktober 2009 godkänns.

Ärendet

Sedan den 1 januari 2008 får alla som är folkbokförda i Ljungby kommun lämna medborgarförslag till kommunfullmäktige. Förslagen ska avse ämnen som hör till kommunens ansvarsområde. Kommunfullmäktige beslutar om de ska fatta beslut i ärendet eller om det ska överlämnas till en viss nämnd eller styrelsen för beslut.

Medborgarförslag ska i möjligaste mån utredas så att det kan tas beslut om förslaget inom ett år från att det lämnats in. Styrelse och nämnd som handlägger medborgar­förslag ska två gånger om året till fullmäktige redovisa de beslut som fattats med anledning av medborgarförslag samt de förslag som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges april- och oktobersammanträde.

Beredning

Kommunledningskontoret redovisar en lista över de medborgarförslag som ännu inte har besvarats. Kommunledningskontoret har också ställt samman en redovisning över de medborgarförslag som har besvarats under tiden maj-oktober 2009, med en kort sammanfattning av respektive svar.

§103 Avsägelse av politiskt uppdrag

Ks2009/0419  102

Beslut

Lars Fridéns (M) avsägelse godkänns.

Länsstyrelsen ombeds att utse ny ersättare för moderaterna i kommunfullmäktige.

Ärendet

Lars Fridén (M) har i skrivelse daterad 20090826 avsagt sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.

Beredning

Kommunfullmäktiges valberedning har den 20 oktober 2009 beslutat föreslå kommunfullmäktige att godkänna avsägelsen och be Länsstyrelsen utse ny ersättare för moderaterna i kommunfullmäktige.

§104 Fyllnadsval

Ks2009/0494  102

Beslut

Ingemar Karlsson (S) utses till ny lekmannarevisor för Ljungbybostäder AB.

Ärendet

Kommunfullmäktige har att utse ny lekmannarevisor för Ljungbybostäder AB efter Lars-Göran Henrikssons (S) bortgång.

Beredning

Kommunfullmäktiges valberedning har den 20 oktober 2009 beslutat att föreslå kommunfullmäktige utse Ingemar Karlsson (S) till ny lekmannarevisor för Ljungbybostäder AB.