Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2009-12-11

Sammanträde 2009-12-11

Datum
Klockan
14:30
Plats
Garvaren, Ljungby, Strålforssalen

kl. 14.30 Garvaren, Ljungby, Strålforssalen (information och beslutsärenden)

kl. 18.30 Läs mer... - 19.30 Hotell Terraza, Ljungby (utdelning av minnesgåvor och kulturpris)

Frallor och kaffe serveras från kl. 14.00 utanför Strålforssalen.

1 Ordföranden hälsar välkommen.

2 Förslag på justerare Kerstin Wiréhn och Conny Simonsson, ersättare Marianne Eckerbom, tid och plats för justering: torsdagen den 17 december 2009, kl. 15.30 på kommunledningskontoret.

3 Information om Ljungbybostäder AB och den planerade byggnationen av Åsikten.

5 Inlämnande av motioner och interpellationer.

6 Inlämnande av medborgarförslag.

7 Begäran om borgen för kommunala bolag.

8 Försäljning av fastigheten Slagan 4 i Ljungby.

9 Ändrad taxa för livsmedelstillsyn.

10 Byggnation av Söderleden - Godkännande av genomförandeavtal.

11 Årsredovisning för 2008 - JA Nilssons Donationsfond.

12 Riktlinjer kring ungdomstraineer och praktikplatser.

13 Införande av valfrihetssystem inom hemtjänsten i Ljungby kommun.

14 Plats för kommunfullmäktiges sammanträden år 2010.

15 Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden år 2010.

17 Utdelning av kulturstipendium, kulturpris och byggnadsvårdspris.

18 Utdelning av minnesgåvor till anställda inom Ljungby kommun.

19 Utdelning av minnesgåvor till förtroendevalda.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (155 kb)

§118 Information

Information om Ljungbybostäder AB och enkät som utsänts med anledning av den planerade byggnationen av Åsikten.

Björn Eliasson, VD, konsult David Le Corcy, Scandinfo och Christer Henriksson (KD), styrelseordförande, informerar.

§119 Frågestund

Nils-Erik Wetter (KD) frågar kommunstyrelsens ordförande om vem som äger lokalen Grand och om hyran kommer att öka väsentligt inom en tvåårsperiod.

Kommunstyrelsens ordförande, kommunalrådet Carina Bengtsson (C) svarar att lokalen ägs av Folkets Husföreningen och att inga ändringar i ägarförhållandena aviserats.

§120 Inlämnande av motioner och interpellationer

Beslut

Motionerna överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Redogörelse för ärendet

Jonna Nielsen (ALT) har lämnat in en motion i vilken Alternativet föreslår att Ljungby kommun försöker låta ungdomar i åldern 15-20 år disponera några lokaler för aktiviteter som LAN, disco, musikträning, och så vidare.

Ole Kongstad (V) har lämnat in en motion i vilken han yrkar att Ljungby kommun bör skapa möjligheter till gemensamt boende för par på särskilda boenden, genom att

· äldre par, om de vill, får tillgång till ett gemensamt särskilt boende om så bara den ena parten har rätt till det,

· man planerar en större andel tvårumslägenheter i det särskilda boendet på Åsikten.

§121 Inlämnande av medborgarförslag

Beslut

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beslut. Kommunstyrelsen ska höra kultur- och fritidsnämnden, miljö- och byggnämnden och ge Hållplats Hammaren samt Pensionärsrådet möjlighet att lämna synpunkter i ärendet.

Redogörelse för ärendet

En medborgare föreslår att Ljungby kommun ordnar ett kulturhus i centrum där personer i alla åldrar kan träffas och utvecklas. Förslag på aktiviteter som kan arrangeras i kulturhuset är dans, teater, skrivande, fotokonst och målande. Lokalerna skulle även kunna användas för föreläsningar.

Kommunfullmäktiges presidium har behandlat medborgarförslaget 2009-11-25 och föreslår att det överlämnas till kommunstyrelsen för beslut. Kommunstyrelsen ska höra kultur- och fritidsnämnden, miljö- och byggnämnden och ge Hållplats Hammaren samt Pensionärsrådet möjlighet att lämna synpunkter i ärendet.

§122 Begäran om borgen för kommunala bolag

Ks2009/0522  045

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja borgen till respektive bolag enligt begäran den 30 oktober 2009.

Ärendet

De kommunala bolagen begär i skrivelse registrerad den 30 oktober 2009 att kommunfullmäktige beslutar om ett generellt borgensbelopp upp till ett högsta lånebelopp, för varje bolag. Om kommunfullmäktige beslutar om borgen upp till ett totalt högsta lånebelopp kan borgensbeslutet omfatta flera lån utan att ett nytt borgensbeslut behöver fattas, så länge lånen underskrider det totala högsta beloppet.

Styrelsen för Ljungby Holding AB har gett de verkställande direktörerna i uppdrag att se över borgensbesluten och sammanställa förslag till ett totalt högsta lånebelopp, för nytt borgensbeslut i kommunfullmäktige.

De verkställande direktörerna för de kommunala bolagen lämnar den 30 oktober 2009 följande förslag till beslut:

Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Ljungby Holding AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 323000000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.

Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Ljungby Energi AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 100000000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.

Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Ljungbybostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 500000000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.

Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Ljungby Utveckling AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 160000000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.

Beredning

Kommunledningskontoret föreslår den 30 oktober 2009 att kommunfullmäktige beslutar att bevilja borgen till respektive bolag enligt begäran.

Kommunstyrelsen föreslår den 24 november 2009 kommunfullmäktige besluta att bevilja borgen till respektive bolag enligt begäran den 30 oktober 2009.

§123 Försäljning av fastigheten Slagan 4 i Ljungby

Ks2009/0202  254

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner preliminärt avtal med Cimea AB rörande försäljning av fastigheten Slagan 4 i Ljungby för 100 000 kr.

Ärendet

Tekniska kontoret föreslår att kommunfullmäktige ska godkänna preliminärt avtal med Cimea AB rörande försäljning av fastigheten Slagan 4 i Ljungby för 100 000 kr.

Fastigheten har arealen 3211 kvm och var tidigare bebyggd med ett kategoriboende.

Fastigheten har sålts tidigare till samma köpare för 175 000 kr efter anbuds­förfarande men köpet gick tillbaka då det vid grävning upptäcktes att det var nergrävt diverse byggmateriel i marken. Enligt tekniska kontorets skrivelse daterad 2009-10-29 har köparen nu godkänt att förvärva fastigheten i undersökt och befintligt skick för 100000 kronor. Enligt gällande tomttaxa blir priset 134300 kronor.

Ärendet överlämnas till kommunfullmäktige för beslut på grund av avvikelse från gällande tomttaxa.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 24 november 2009 kommunfullmäktige godkänna preliminärt avtal med Cimea AB rörande försäljning av fastigheten Slagan 4 i Ljungby för 100 000 kr.

§124 Ändrad taxa för livsmedelstillsyn

Ks2009/0534  406

Beslut

Kommunfullmäktige antar miljö- och byggnämndens förslag till taxa för kommunens offentliga kontroll inom livsmedelsområdet daterad den 8 oktober 2009 att gälla från den 1 januari 2010.

Ärendet

Regeringen har gjort ändringar i 9§ förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel. Bestämmelsen gäller påförande av den årliga kontrollavgiften. Den nya formuleringen av 9§, som träder ikraft den 1 januari 2010 är:

· Den årliga avgiften ska betalas med helt avgiftsbelopp från och med det kalenderår då verksamheten påbörjas. Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår.

· Den som enligt 13 § ska betala en avgift för godkännande av en anläggning, ska dock betala den årliga avgiften från och med kalenderåret efter det att verksamheten påbörjats. Förordning (2009:922).

För den kommunala livsmedelskontrollen innebär detta från den 1 januari 2010

att när en livsmedelsföretagare anmäler en anläggning för registrering så ska kontrollmyndigheten det första verksamhetsåret ta ut dels avgift för registreringen enligt 13 § avgiftsförordningen och dels, när anläggningen är registrerad, årlig kontrollavgift.

Beredning

Miljö- och byggnämnden föreslår den 28 oktober 2009 att kommun­fullmäktige antar miljö- och byggnämndens förslag till taxa för kommunens offentliga kontroll inom livsmedelsområdet daterad den 8 oktober 2009.

Kommunstyrelsen föreslår den 24 november 2009 kommunfullmäktige anta miljö- och byggnämndens förslag till taxa för kommunens offentliga kontroll inom livsmedelsområdet daterad den 8 oktober 2009.

§125 Byggnation av Söderleden

Ks2009/0552  311

Godkännande av genomförandeavtal

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner genomförande­avtalet mellan Vägverket Region Sydöst och Ljungby kommun för färdigställande av ringled (Söderleden) och ny sträckning av väg 124 i Ljungby (etapp 2).

Avtalet gäller under förutsättning att Regionförbundet Södra Småland godtar finansieringen av Vägverkets del av projektet genom förskottering av länstransportmedel och återbetalningen enligt särskilt förskotteringsavtal.

Ärendet

Vägverket och kommunen planerar i ett gemensamt projekt att förbättra vägförbindelsen genom Ljungby från vägarna 610 och 124 till E4:an. Detta genom att binda samman trafiksystemet i Ljungby med en hel ringled och förbättra trafiksäkerheten i korsningarna med väg 124, väg 582 samt 25.05 och Ringvägen. Samtidigt ger detta exploateringsmöjligheter på ömse sidor av väg 25.05.

Projektet bedrivs i två deletapper där etapp 1 enligt nedan är under genomförande:

Etapp 1: Ljungby kommun bygger under 2009 en cirkulationsplats vid korsningen väg 25.05 och Ringvägen med en planskild GC-förbindelse under väg 25.05 för anslutning till framtida exploateringsområden. Vägverket ger ett bidrag till detta projekt. Ett genomförandeavtal finns tidigare tecknat för detta projekt.

Etapp 2: Kommunens befintliga ringled kompletteras med en ny förbindelse mellan nuvarande väg 124 och 25.05 med bro över Lagan. Denna nya Söderled ansluter till väg 25.05/582 och 124 i nya cirkulations­platser. Etappen berör områden med både statligt och kommunalt väghållningsansvar.

En upprättad detaljplan finns för området och principritningar har tagits fram som beskriver vägbyggnadsåtgärden. I väster ansluter vägen till väg 25.05 och väg 582 som båda är statliga vägar. Övriga delen av Söderleden ligger inom det område om utgör kommunalt väghållningsområde.

Tekniska kontoret presenterar vid tekniska utskottets sammanträde den 9november 2009 ett förslag till genomförandeavtal mellan Vägverket Region Sydöst och Ljungby kommun för färdigställandet av ringled och ny sträckning av väg 124 i Ljungby (etapp 2)

Gatuchefen presenterar vid kommunstyrelsens sammanträde den 24 november 2009 en tidplan för projektet där byggnation av ringleden beräknas starta i oktober 2010.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna genomförande­avtalet mellan Vägverket Region Sydöst och Ljungby kommun för färdigställande av ringled (Söderleden) och ny sträckning av väg 124 i Ljungby (etapp 2).

Avtalet gäller under förutsättning att Regionförbundet Södra Småland godtar finansieringen av Vägverkets del av projektet genom förskottering av länstransportmedel och återbetalningen enligt särskilt förskotteringsavtal.

Yrkande

Kjell Jormfeldt (MP) yrkar avslag på genomförande av avtalet.

Beslutsgång

Ordföranden ställer Kjell Jormfeldts (MP) yrkande mot kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

Reservation

Kjell Jormfeldt (MP) reserverar sig mot förslaget till förmån för eget yrkande.

§126 Årsredovisning för JA Nilssons Donationsfond 2008

Ks2009/0586  046

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för 2008 och beviljar styrelsens ledamöter ansvarfrihet..

Ärendet

Revisorerna av förvaltningen av stiftelsen J A Nilsson donation har granskat årsredovisning, bokföring och styrelsens förvaltning av stiftelsen för år 2008 och finner att årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av stiftelsens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Styrelseledamöterna har inte handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet.

Avstår

Jan Sahlin (M) avstår från att deltaga i överläggning och beslut.

§127 Riktlinjer kring ungdomstraineer och praktikplatser

Ks2009/0504  023

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar om genomförande av ungdomstrainee-anställningar och praktikplatser till arbetslösa i enlighet med personalutskottets förslag.

Finansiering med 12 mkr tas från eget kapital.

Ärendet

Kommunstyrelsen beslutade den 6 oktober 2009 att ge kommunledningskontoret i uppdrag att tillsammans med personalutskottet utreda möjligheten att erbjuda upp till 100 ungdomstrainee-platser åt arbetslösa.

En ny arbetsmarknadspolitisk aktivitetsinsats – Lyft – införs från den 1 januari 2010. Genom Lyft ska arbetslösa i alla åldrar erbjudas praktikplatser inom statlig och kommunal verksamhet samt vissa ideella organisationer. Åtgärden syftar till att upprätthålla kontakten med arbetslivet samtidigt som den blir en investering i vår miljö, omsorg och skola.

Arbetsförmedlingen har med anledning av aktivitetsinsatsen – Lyft – anmält behov av kommunala praktikplatser.

Personalavdelningen har utarbetat förslag till genomförande.

Finansiering sker via eget kapital i budget 2010.

Beredning

Personalutskottet föreslår den 18 november 2009 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om genomförande av ungdomstrainee-anställningar och praktikplatser till arbetslösa i enlighet med utarbetade förslag med följande kompletteringar;

1. Kompetensutveckling kompletteras med jobbsöksaktiviteter.

2. Skrivelse kring möjligheten att frånträda ungdomstrainee-anställningen för ordinarie arbete.

Kommunstyrelsen förslår den 24 november 2009 kommunfullmäktige besluta om genomförande av ungdomstrainee-anställningar och praktikplatser till arbetslösa i enlighet med personalutskottets förslag.

§128 Införande av valfrihetssystem inom hemtjänsten i Ljungby kommun

Ks2009/0549  732

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att förslaget återremitteras för ytterligare utredning om konsekvenserna för kommunens verksamhet.

Ärendet

Lag om valfrihetssystem (LOV) trädde i kraft den 1 januari 2009. LOV-projektet startades i mitten av maj 2009. Syftet med projektet är att utreda möjligheterna till en ökad valfrihet för brukaren.

Projektledningen har i samråd med Kommunal tagit fram två förslag hur ett valfrihetssystem i Ljungby kommuns hemtjänst kan se ut.

Beredning

Socialnämnden föreslår den 21 oktober 2009 att kommunstyrelsen beslutar att valfrihetssystem införs på service- och omsorgsinsatser inom hemtjänsten för att öka kvaliteten och självbestämmandet.

Kommunledningskontoret konstaterar i skrivelse daterad 2009-11-17 att kommunstyrelsen saknar mandat att fatta beslut i frågan och att ärendet därför förs till kommunfullmäktige för slutligt avgörande.

Kommunstyrelsen föreslår den 24 november 2009 kommunfullmäktige besluta att valfrihetssystem införs på service- och omsorgsinsatser inom hemtjänsten för att öka kvaliteten och självbestämmandet.

Yrkanden

Arne Johansson (C), med instämmande av Roland Johansson (ALT) och Carina Bengtsson (C) och Krister Lundin (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Gun Lindell (S) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.

Tryggve Svensson (V), med instämmande av Kerstin Wiréhn (V) yrkar att förslaget återremitteras för ytterligare utredning om konsekvenserna för kommunens verksamhet

Beslutsgång

Ordföranden frågar inledningsvis kommunfullmäktige om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag och finner att kommunfullmäktigen beslutar att ärendet ska avgöras idag.

Votering

Omröstning begärs och verkställs med följande beslutsordning: ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag, nej-röst för bifall till Tryggve Svenssons, m.fl. yrkande om att förslaget återremitteras för ytterligare utredning om konsekvenserna för kommunens verksamhet.

Omröstningen utfaller med 28 ja-röster mot 21 nej-röster. Se omröstningsbilaga!

Kommunfullmäktige har därmed beslutat att förslaget återremitteras för ytterligare utredning om konsekvenserna för kommunens verksamhet.

§129 Plats för kommunfullmäktiges sammanträden 2010

Ks2009/0523  101

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktiges sammanträden år 2010 ska hållas i Strålforssalen på Garvaren.

Ärendet

Enligt Arbetsordning för kommunfullmäktige i Ljungby kommun § 8, ska kommunfullmäktige för varje verksamhetsår besluta om plats för kommunfullmäktiges sammanträden.

Kommunfullmäktige har under 2009 och dessförinnan sammanträtt i Strålforssalen på Garvaren.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 24 november 2009 kommunfullmäktige besluta att kommunfullmäktiges sammanträden år 2010 ska hållas i Strålforssalen på Garvaren.

§130 Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden 2010

Ks2009/0524  101

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden år 2010 ska införas i tidningen Smålänningen.

Ärendet

Enligt kommunallagen kapitel 5, § 10, ska kommunfullmäktiges sammanträden annonseras i en eller flera ortstidningar. Det är kommunfullmäktige som ska besluta om vilka ortstidningar som annonsen ska införas i.

Under år 2009 och dessförinnan har kungörelse om kommunfullmäktiges sammanträden varit införd i tidningen Smålänningen.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 24 november 2009 kommunfullmäktige besluta att kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden år 2010 ska införas i tidningen Smålänningen.

§131 Begäran om återinträde till politiskt uppdrag

Ks2009/0563  102

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner Magnus Carlssons (S) begäran om entledigande från uppdraget som vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden

Marie Åberg Johansson (S) utses till förste vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden från den 1 februari 2010 till mandatperiodens slut.

Magnus Carlsson (S) utses till ledamot i barn- och utbildningsnämnden från den 1 februari 2010 till mandatperiodens slut

Ärendet

Marie Åberg Johansson (S) begärde den 8 juni 2009 entledigande från uppdraget som vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden under perioden juni 2009-februari 2010.

Kommunfullmäktige beviljade Marie Åberg Johanssons ansökan om entledigande den 16 juni 2009 och utsåg Magnus Carlsson (S) till vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden från den 16 juni 2009.

I skrivelse daterad den 16 november 2009 begär Marie Åberg Johansson återinträde som 1:e vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden från och med den 1 februari 2010.

Magnus Carlsson (S) begär i skrivelse den 8 december 2009 att bli entledigad från uppdraget som vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Beredning

Valberedningen har vid sitt sammanträde den 11 december beslutat föreslå kommunfullmäktige att godkänna Magnus Carlssons (S) avsägelse samt att utse Marie Åberg Johansson (S) till vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden från den 1 februari 2010.

§132 Utdelning av kulturstipendium, kulturpris och byggnadsvårdspris

Utdelning av kulturstipendium, kulturpris och byggnadsvårdspris

Beslut

1. Ett kulturstipendium på 10000 kronor tilldelas

Pernilla Vikström, Lund

2. Ett kulturpris på 2500 kr kronor tilldelas

Mats Persson, Ljungby

3. Ett kulturpris på 2500 kr kronor tilldelas

Marcus Vinnerborg, Ljungby

4. Ett byggnadsvårdspris tilldelas

Christer Ljungdahl, Ryssby.

Ärendet

Kultur- och fritidsnämnden har vid sitt sammanträde den 18 november 2009 beslutat om årets mottagare av kulturstipendium och kulturpris:

Kulturstipendium

Ett kulturstipendium på 10000 kronor tilldelas Pernilla Vikström, Lund

- Som uppmuntran för fortsatta studier inom musik.

Ända sedan hon vid 5 års ålder började ta pianolektioner i Ljungby har musiken haft en central plats i Pernilla Vikströms liv. År 2000 fick Pernilla mottaga Christina Nilssons stipendium för sitt musikutövande. Musikstudier på Ljungskiles Folkhögskola samt kantorsutbildning vid Malmö Musikhögskola följde. Efter många års enträget arbete nådde Pernilla hösten 2007 sitt mål – att få studera till organist vid Malmö Musikhögskola.

Kulturpris 1

Ett kulturpris på 2 500 kr kronor tilldelas Mats Persson, Ljungby:

- Till en brinnande eldsjäl som med stort ideellt engagemang under mer än 25 år berikat det lokala musiklivet i Ljungby.

Mats Persson har under många år varit engagerad i en mängd projekt inom musikens område. Som eldsjäl, kassör och före detta ordförande i Föreningen Ljungby Musik och Teater hade Mats ett stort ansvar i projekt som Mjälen Rock, Ådraget, STIM-lördagar, livespelningar, studiobyggen och replokalsbyggen. Mats Persson var även tidigt musiker i den lokala musikalföreställningen Almrock story och ljudteknikeransvarig på Chicken Race samt var engagerad som tekniker på Nyårsrevyerna under många år.

Mats Persson har även lyckats bra som musiker i banden Snuten Tjuter och No1 som kom på tredje plats i Rock SM 1988.

Kulturpris 2

Ett kulturpris på 2 500 kr kronor tilldelas Marcus Vinnerborg, Ljungby:

- För att genom sin långa karriär ha bidragit till att utveckla ishockeyn i Ljungby, i Sverige och internationellt och genom detta satt Ljungby på världskartan.

Marcus Vinnerborgs domarkarriär startade 1988 då han började döma ungdomslagen i Sunnerbohov, Ljungby. Sedan dess har Marcus dömt

elitserien i hockey i tio år, varit domare under fyra VM och vunnit guldpipan, elitseriens spelares pris till den domare spelarna har störst förtroende för. Markus är även engagerad i utbytesprogram med hockeydomare från flera olika länder, föreläser om etik och moral på idrottsgymnasiet samt är involverad i sommarhockeyskolan.

Byggnadsvårdspris

Juryn för Ljungby kommuns Byggnadsvårdspris har på sammanträde beslutat att utse Christer Ljungdahl, ägaren till fastigheten Trädgårdsgatan 9 i Ryssby, att ta emot 2009 års byggnadsvårdspris med följande motivering:

Efter andra världskriget var behovet av bostäder mycket stort och förblev så fram till 1970-talet. För att lösa bostadsbristen tog samhället ett stort ansvar och bland annat genomfördes miljonprogrammet mellan åren 1965 – 1974.

Ofta förknippas modernismens bostäder med storskaliga miljonprograms-områden i våra tre storstäder, men även i Kronobergs län såväl i städer som på mindre orter byggdes det flerfamiljshus i modernistisk arkitektur – ett småskaligt miljonprogram. Vanligtvis har dessa områden inte tillskrivits något större värde vare sig bland människor i stort eller bland arkitekter och antikvarier.

I Ryssby finns ett välbevarat exempel på modernismens arkitektur i form av ett flerfamiljshus. Huset är uppfört i två våningar med pulpettak. Gavlarna är murade medan långsidorna är putsade. Inga större förändringar har skett och senaste renoveringen är föredömligt utförd. Balkongerna mot väster är halvt indragna och med smäckra balkongfronter med en genombruten spaljé med plats för en balkonglåda. Genom utmärkelsen vill Ljungby kommun uppmärksamma att även modernismens byggnader tillhör vårt gemensamma kulturarv.

§133 Utdelning av minnesgåvor till anställda inom Ljungby kommun

Utdelning av minnesgåvor till anställda inom Ljungby kommun

Beslut

Följande personer tilldelas minnesgåvor för minst 25 års väl vitsordad tjänstgöring:

Gun Folkesson Tekniska kontoret

Lennart Svensson Tekniska kontoret

Lillemor Karlsson Tekniska kontoret

Siw Jakobsson Tekniska kontoret

Karina Petersson Tekniska kontoret

Marianne Eriksson Barn- och utbildningsförvaltningen

Mats Nilsson Barn- och utbildningsförvaltningen

Marita Stolphe Barn- och utbildningsförvaltningen

Rose-Marie Ritzén Barn- och utbildningsförvaltningen

Pia Krantz Barn- och utbildningsförvaltningen

Kristin Svensson Barn- och utbildningsförvaltningen

Yvonne Sundén Barn- och utbildningsförvaltningen

Sven Blomgren Barn- och utbildningsförvaltningen

Carine Sjögren Barn- och utbildningsförvaltningen

Mats Lundberg Barn- och utbildningsförvaltningen

Jan Karlsson Barn- och utbildningsförvaltningen

Ann-Kristin Danielsson Barn- och utbildningsförvaltningen

Gunnel Bolmhall Barn- och utbildningsförvaltningen

Elisabeth Lindström-Johannesson Barn- och utbildningsförvaltningen

Birgitta Hammarlund Barn- och utbildningsförvaltningen

Annelie Lund Barn- och utbildningsförvaltningen

Cecilia Fingal Barn- och utbildningsförvaltningen

Marianne Larsson Barn- och utbildningsförvaltningen

Viola Rosholm Barn- och utbildningsförvaltningen

Nils-Göran Jonasson Barn- och utbildningsförvaltningen

Anita Wanter-Sätterman Barn- och utbildningsförvaltningen

Bodil Gabrielsen Socialförvaltningen

Eva Ljung Socialförvaltningen

Gunilla Petersson Socialförvaltningen

Pia Andersson Socialförvaltningen

Ann-Marie Persson Socialförvaltningen

Gun Ohlsson Socialförvaltningen

Mona Lagerkvist Socialförvaltningen

Irene Persson Socialförvaltningen

Eivor Gustavsson Socialförvaltningen

Gun-Britt Eriksson Socialförvaltningen

Elisabeth Karjalainen Socialförvaltningen

Jeanette Holmström Socialförvaltningen

Ingela Koefoed Socialförvaltningen

Agneta Jonsson Socialförvaltningen

Lena Andersson Socialförvaltningen

Maria Nilsson Socialförvaltningen

Maria Friberg Socialförvaltningen

Lisbeth Öst Socialförvaltningen

Marie Rubin Socialförvaltningen

Pia Gustavsson Socialförvaltningen

Chatarina Eliasson Socialförvaltningen

Måna Larsson Socialförvaltningen

Ärendet

Kommunfullmäktige har antagit bestämmelser rörande utdelning av minnesgåva till personal som har varit anställda i Ljungby kommun i minst 25 år, med en sysselsättningsgrad omfattande minst 40 % av den för motsvarande heltidsanställd gällande arbetstid.

Efter genomgång av personalavdelningens personalregister och kontroll hos förvaltningarna har framkommit att 48 personer är berättigade att bli tilldelade minnesgåva efter 25 års anställning i Ljungby kommun år 2009.

§134 Utdelning av minnesgåvor till förtroendevalda

Beslut

Följande förtroendevalda tilldelas minnesgåva 2009:

Carl-Gustav Arvidsson (FP)

Ingemar Karlsson (S)

Kerstin Wiréhn (V)

Ole Kongstad (V)

Ärendet

Kommunfullmäktige antog den 17 november 2009 en revidering av bestämmelser rörande utdelning av minnesgåva till anställda och förtroendevalda i Ljungby kommun.

Enligt de reviderade bestämmelserna ska förtroendevalda som har varit ledamöter i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, eller nämnd i minst 20 år tilldelas en minnesgåva.

Kommunledningskontoret har granskat de förtroendevaldas historik och funnit att fyra förtroendevalda uppfyller det föreskrivna tidsvillkoret för minnesgåva år 2009.

§135 Meddelanden

Beslut

Meddelandet läggs till handlingarna

Ärendet

1. Öppet brev till kommunfullmäktiges ledamöter i alla Sveriges kommuner från Vågbrytaren – riksföreningen mot hälsovådlig elektromagnetisk strålning, daterat november 2009.

§136 Avslutning

Ordföranden tackar ledamöterna för visat intresse och för gott arbete under 2009 och önskar alla en god jul och ett gott nytt år 2010.

Janewert Johansson tackar å ledamöternas vägnar ordföranden för ett väl utfört arbete under det gångna året.