Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2010-02-23

Sammanträde 2010-02-23

Datum
Klockan
17:30
Plats
GARVAREN, Ljungby, Strålforssalen

1 Ordföranden hälsar välkommen.

2 Förslag på justerare Krister Lundin och Hans Danielsson, ersättare Lars-Erik Karlsson, tid och plats för justering: måndagen den 1 mars kl. 15.30 på kommunledningskontoret.

3 Information: Intraprenad inom äldreomsorgen - styrgruppen på Ljungsätra.

5 Fullmäktigedebatt: Framtidens skola i Ljungby.

6 Inlämnande av motioner och interpellationer.

7 Vad gör Ljungby åt kommunens största miljöskandal? Svar på interpellation.

8 Vigselförrättare/partnerskapsförrättare. Svar på motion.

§9 Information

Sektionscheferna Susanne Culibrk, Lena Alm och Annamia Palm, ingående i styrgruppen på Ljungsätra berättar om Ljungsätras arbete med intraprenad inom äldreomsorgen.

§10 Frågestund

1. Kommunstyrelsens ordförande, Carina Bengtsson (C) besvarar en fråga av Kerstin Wiréhn (V) som ställdes vid föregående möte till kommunstyrelsens ordförande. Frågan gällde vem som, när tjänsten som miljöstrateg dragits in, ansvarar för frågorna inom miljöstrategens område och vilka åtgärder som planeras år 2010.

Kommunstyrelsens ordförande, Carina Bengtsson (C) svarar att när nuvarande miljöstrategs deltidsarbete upphör ges ett övergripande ansvar för uppföljningen av våra åtaganden till Bengt Karlsson, kommunledningskontoret. Planerade åtgärder är bl.a. införandet av resepolicy, Kommunikation och IT-avdelningen har ansvar för införandet av bilpool och husavdelningen har ansvar för uppföljningen av fastighetsrelaterade åtaganden. Projektet om utveckling av biogasbränsle fortsätter.

2. Kjell Jormfeldt (MP) frågar socialnämndens ordförande och Ljungbybostäder ABs ordförande om man planerar att tillhandahålla elsanerade bostäder för människor med elallergi.

Socialnämndens ordförande, Arne Johansson (C), svarar att frågan hittills inte varit aktuell, men att det bör finnas möjlighet att ta fram sådana lägenheter om behov kan visas ha uppstått.

Ljungbybostäder ABs ordförande, Christer Henriksson (KD), svarar att inte heller i Ljungbybostäder AB har frågan varit aktuell. Man hanterar frågan om och när den uppkommer.

3. Kjell Jormfeldt (MP) frågar kommunstyrelsens ordförande, mot bakgrund av pågående diskussion om området kring Bolmentunneln ska utpekas som riksintresse eller ej, om Ljungby stöder Markaryds inställning att området ej ska utpekas som riksintresse.

Kommunstyrelsens ordförande, Carina Bengtsson (C), svarar att Ljungby följer processen tillsammans med Markaryd och har kontakt med bl.a. Naturvårdsverket. Flera frågor är inte helt utredda ännu, men ett yttrande till Naturvårdsverket kommer att lämnas inom kort.

4. Harriet Kristensson (S) frågar kommunala handikapprådets ordförande när uppdatering ska ske av informationen på kommunens hemsida vad gäller tillgänglighet. Senast uppdaterades sidan 2008-04-22. En del kommuner har en tillgänglighetsguide på hemsidan med praktisk information.

Kommunala handikapprådets ordförande, Ann-Charlotte Wiesel (M), svarar att hemsidan måste uppdateras med det snaraste. Själva arbetet pågår dock och handikapprådet får rapporter om utvecklingen. Tillgängligheten i gatumiljön uppmärksammas inte enbart i centrumplanen, frågan har bedrivits även tidigare.

Vi informerar t.ex. på vår hemsida om gatuavstängningar och andra arbeten som påverkar.

§11 Fullmäktigedebatt

Den socialdemokratiska partigruppen har valt ämne för dagens fullmäktigedebatt:

Framtidens skola i Ljungby.

Debatten genomförs enligt följande ordning:

Socialdemokraterna inleder, därefter ges ordet i tur och ordning till Centerpartiet, Miljöpartiet, Moderata Samlingspartiet, Vänsterpartiet, Kristdemokraterna, Kommunens Bästa och Folkpartiet och Alternativet.

Centerpartiet väljer ämne för nästa debatt.

§12 Inlämnande av motioner och interpellationer

Beslut

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Redogörelse för ärendet

Alf Johansson har för Kommunens Bästa lämnat in en motion i vilken partiet föreslår att Astradskolans kök snarast möjligt görs om till permanent tillagningskök.

§13 Vad gör Ljungby åt kommunens största miljöskandal?

Ks2010/0019  420

Svar på interpellation

Beslut

Interpellationen besvaras vid nästa möte i kommunfullmäktige.

Ärendet

Kjell Jormfeldt (MP) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande om den förorenade industritomten i Dörarp, där det miljöfarliga avfall som finns i marken hotar att tränga ut i vattentäkten. Jormfeldt ställer frågan: Vad gör Ljungby åt kommunens största miljöskandal?

Vid mötet meddelas att interpellanten, Kjell Jormfeldt (MP) och kommunstyrelsens ordförande har kommit överens om att interpellationen besvaras vid nästa möte i kommunfullmäktige.

§14 Vigselförrättare/partnerskapsförrättare

Ks2009/0012  112

Svar på motion

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

Ärendet

Kerstin Wiréhn (V) har den 30 december 2008 lämnat in en motion i vilken hon yrkar att Ljungby kommuns vigselförrättare samtidigt ska vara partnerskapsförrättare. Wiréhn skriver i sin motion att om man inte vill förrätta partnerskap ska man avsäga sig uppdraget även som vigselförrättare.

Motionen behandlades av kommunfullmäktige den 17 november 2009, § 109, som då beslutade att återremittera motionen till kommunstyrelsen för förfrågan till varje vigselförrättare om de åtar sig att viga både personer av olika kön och samma kön.

Kommunledningskontoret har med anledning av återremissen kontaktat kommunens samtliga vigselförrättare som alla har meddelat att han/hon åtar sig att viga både personer av olika kön och av samma kön.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 9 februari 2010 kommunfullmäktige besluta att motionen är besvarad.

§15 Den politiska organisationen

Ks2008/0529  040

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att den parlamentariska gruppen har utfört sitt uppdrag och att inga besparingar uppnås genom förändringar i den politiska organisationen.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 24 mars 2009 att ge den parlamentariska gruppen i uppdrag att se över den politiska organisationen i syfte att uppnå besparingar.

Den parlamentariska gruppen har sammanträtt vid två tillfällen under 2009 och diskuterat kostnader, arbetssätt och möjliga förändringar inom den nuvarande politiska organisationen och funnit att den nuvarande organisationen bör gälla även i fortsättningen.

Kommunledningskontoret sammanfattar i en rapport den 29 december 2009 den parlamentariska gruppens arbete och diskussioner.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 9 februari 2010 kommunfullmäktige besluta att den parlamentariska gruppen har utfört sitt uppdrag och att inga besparingar uppnås genom förändringar i den politiska organisationen.

§16 Avsägelse av politiska uppdrag

Ks2010/0029  102

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna Gösta Carlssons (M) avsägelse,

att utse Anders Bondeson (M) till ny ledamot i kommunstyrelsen,

att utse Jessica Lyckvall (M) till ny ersättare i kommunstyrelsen och

att utse Krister Lundin (M) till ny ersättare i kommunstyrelsens tekniska utskott.

Ärendet

Gösta Carlsson (M) har i skrivelse daterad 2010-01-21 avsagt sig uppdragen som ledamot i kommunstyrelsen och som ersättare i kommunstyrelsens tekniska utskott.

Beredning

Kommunfullmäktiges valberedning har den 23 februari 2010 beslutat att föreslå kommunfullmäktige att godkänna Gösta Carlssons (M) avsägelse och att utse Anders Bondeson (M) till ny ledamot i kommunstyrelsen, Jessica Lyckvall (M) till ny ersättare i kommunstyrelsen och Krister Lundin (M) till ny ersättare i kommunstyrelsens tekniska utskott.