Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2010-05-25

Sammanträde 2010-05-25

Datum
Klockan
18:00
Plats
Församlingshemmet i Södra Ljunga

1 Ordföranden hälsar välkommen.

2 Förslag på justerare Tryggve Svensson och Jimmy Persson, ersättare Magnus Gunnarsson, tid och plats för justering: måndagen den 31 maj kl. 15.30 på kommunledningskontoret.

3 Information från lokala föreningar med flera.

5 Inlämnande av motioner och interpellationer.

6 Inlämnande av medborgarförslag.

7 Svar på interpellation om Dörarp.

8 Årsredovisning Ljungby kommun 2009.

10 Erbjudande om förlagslån från Kommuninvest.

11 Handikappanpassad badplats i Mjälen. Svar på motion.

12 Vegetarisk kost i skolorna. Svar på motion.

13 GMO-fri zon i Ljungby kommun. Svar på motion.

14 Förvärv av studentlägenheterna i Brunnsparken.

15 Årsredovisning Märta Ljungbergs donationsfond 2009.

§45 Information

1) Information om Södra Ljunga av Lars-Erik Karlsson (C) allmänt om samhället, Torbjörn Karlsson om verksamheten på Ljungagården, Berit Johansson om vandrarhemmet, Kenneth Karlsson om Lingstiftelsen, Marie Skog om idrottsföreningen GoIF Ling, Sven Mathiasson om sockenrådet, Bertil Andersson om bygdegårdsföreningen och Stefan Lindelöv om föreningen angående bildande av friskola i Södra Ljunga.

2) Carina Bengtsson (C) informerade om utredningen om sammanslagning av tekniska kontorets husavdelning med Ljungbybostäder och bjöd in till gemensam information om utredningen den 9 augusti samt möte med samtliga styrelsers och nämnders presidier den 23 augusti för att diskutera för- och nackdelar med förslaget. Frågan bereds sedan av ett extra sammanträde i kommunstyrelsens arbetsutskott inför behandlingen i kommunstyrelsen den 14 september.

3) Carina Bengtsson (C) informerade vidare om arbetet med tillsättning av ny kommunchef. Sex personer kommer att intervjuas. Beslut i ärendet beräknas tas den 16 juni.

§46 Frågestund

Personalutskottets ordförande Ann-Charlotte Wiesel (M) besvarar en fråga ställd vid föregående möte av Conny Simonsson (S) rörande om kommunen använder bemanningsföretag och om denna användning diskuterats med fackföreningarna.

Ann-Charlotte Wiesel (M) svarar att bemanningsföretag används i viss mån i parkverksamheten. Information har getts, men det har av misstag ej skett en facklig förhandling. Anlitandet av bemanningsföretag betyder inte att en ändring skett av kommunens policy, det ska endast ske vid toppar i arbetsbelastningen efter diskussioner med fackföreningarna.

§47 Inlämnande av motioner och interpellationer

Beslut

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Redogörelse för ärendet

Kerstin Wiréhn (V) har för Vänsterpartiet lämnat in en motion i vilken hon yrkar att barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att lämna förslag på hur vi ska kunna öka möjligheterna för Ljungby-borna att vidareutbilda sig och omskola sig via vuxenutbildningen (Komvux).

§48 Inlämnande av medborgarförslag

Beslut

Medborgarförslaget överlämnas till kultur- och fritidsnämnden för beslut.

Redogörelse för ärendet

En medborgare föreslår att tennisplanen i Södra Ljunga rustas upp eftersom den i dagsläget är näst intill obrukbar. Både boende i bygden samt besökare på vandrarhemmet skulle kunna utnyttja tennisplanen, skriver medborgaren.

§49 Vad gör Ljungby åt kommunens största miljöskandal (Dörarp)?

Ks2010/0019  420

Svar på interpellation

Beslut

Interpellationen förklaras vara besvarad.

Ärendet

Kjell Jormfeldt (MP) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande om den förorenade industritomten i Dörarp, där det miljöfarliga avfall som finns i marken hotar att tränga ut i vattentäkten. Jormfeldt ställer frågan: Vad gör Ljungby åt kommunens största miljöskandal?

Ett skriftligt svar på interpellationen delas ut under sammanträdet.

§50 Årsredovisning för Ljungby kommun 2009

Ks2010/0149  041

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Ljungby kommun 2009.

Ärendet

Kommunledningskontoret har upprättat bokslut och årsredovisning för 2009. Årsredovisningen som även innehåller en sammanställd redovisning ger information om det ekonomiska utfallet för 2009 års verksamhet och redovisar den ekonomiska ställningen 2009-12-31. Årsredovisningen innehåller även förvalt­ningarnas verksamhetsredovisningar och uppföljning av mål.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 11 maj 2010 kommunfullmäktige godkänna årsredovisningen för Ljungby kommun 2009.

§51 Ansvarsprövning

Ks2010/0149  041

Beslut

Kommunfullmäktige lägger revisionsberättelserna till handlingarna och beslutar om ansvarsfrihet för ledamöterna i kommunstyrelsen, i barn- och utbildningsnämnden, i kultur- och fritidsnämnden, i miljö- och byggnämnden, i socialnämnden samt i den gemensamma nämnden för familjerättsfrågor.

Ärendet

Kommunens revisorer har framlagt revisionsberättelser angående 2009 års verksamhet.

Kommunfullmäktiges presidium har granskat revisionsberättelserna och konstaterar att inga allvarliga anmärkningar mot förra årets verksamhet förs fram i revisionsberättelsen. Kommunfullmäktiges presidium finner vidare att det inte finns anledning att fullmäktige riktar egna anmärkningar mot verksamheten.

Mot denna bakgrund finner kommunfullmäktige inga hinder mot att ansvarsfrihet beviljas för ledamöterna i kommunstyrelsen, nämnder och den gemensamma nämnden för familjerättsfrågor.

Jäv

Ledamöterna i respektive kommunstyrelsen, nämnderna och den gemensamma nämnden deltar inte i besluten vad avser ansvarsfrihet för ledamöterna i respektive nämnd eller styrelse.

§52 Erbjudande om förlagslån från Kommuninvest

Ks2010/0005  040

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att genom förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening låna ut högst 4600000 kr på de villkor som framgår av föreningens erbjudande daterat mars2010.

Ärendet

Ljungby kommun är sedan 2009 medlem i Kommuninvest ekonomisk förening, en långivare i kommunsektorn i Sverige. Syftet med den ekonomiska föreningen är att öka konkurrensen på marknaden för lånefinansiering och att minska kommunernas finansieringskostnader.

Kommuninvest ekonomisk förening beslutade vid årsstämman den 25 mars 2010 att förstärka kapitaliseringen i det helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB genom att ta upp ett förlagslån från medlemmarna i föreningen.

Beredning

Kommunledningskontoret informerade om Kommuninvests planer på kapitalförstärkning för kommunstyrelsen den 9 februari 2010.

I skrivelse daterad 2010-04-09 föreslår kommunledningskontoret bland annat att kommunfullmäktige beslutar att genom förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening låna ut högst 4600000 kr på de villkor som framgår av föreningens erbjudande daterat mars 2010.

Kommunstyrelsen föreslår den 11 maj 2010 kommunfullmäktige besluta att genom förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening låna ut högst 4600000 kr på de villkor som framgår av föreningens erbjudande daterat mars 2010.

§53 Handikappanpassad badplats i Mjälen

Ks2008/0530  822

Svar på motion

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att i den nya handikapplanen, under artikel 9 om tillgänglighet, skriva in att Mjälens badplats ska handikappanpassas.

Kommunfullmäktige beslutar att motionen därigenom anses bifallen.

Finansiering sker genom att medel anslås i investeringsbudgeten för 2011.

Ärendet

Gun Lindell har för Socialdemokraterna föreslagit i en motion att en handikappanpassad badplats ska anläggas i Mjälen som är Ljungby kommuns största badplats.

Kommunledningskontoret skriver den 9 april 2010 att en ny handikapplan håller på att arbetas fram utav en arbetsgrupp som består av en representant från varje förvaltning och kommunala bolag samt handikappföreningar. Den nya planen planeras läggas fram för antagande av kommunfullmäktige under 2010. Då föreslås tillgängligheten till Mjälens badplats att ingå, under artikel 9 om tillgänglighet.

Kommunledningskontoret föreslår därför kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen anses bifallen.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att i den nya handikapplanen, under artikel 9 om tillgänglighet, skriva in att Mjälens badplats ska handikappanpassas.

Kommunfullmäktige föreslås vidare besluta att motionen därigenom anses bifallen.

Finansiering föreslås ske genom att medel anslås i investeringsbudgeten för 2011.

Yrkande

Gun Lindell (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

§54 Vegetarisk kost i skolorna

Ks2008/0484  101

Svar på motion

Beslut

Kommunfullmäktige antar tekniska kontorets förslag till yttrande som svar på motionen. Motionen anses därmed vara besvarad.

Ärendet

Kerstin Wiréhn (V) har för Vänsterpartiet lämnat in en motion i vilken hon föreslår att Ljungby kommun minst en dag per vecka serverar endast vegetarisk mat i skolor och förskolor. Denna insats skulle leda till färre negativa miljöeffekter och introducera mer vegetarisk mat i Ljungby kommun.

Tekniska kontoret skriver i ett yttrande den 6 april 2010 att kostavdelningen kommer att erbjuda en vegetarisk alternativrätt till alla skolelever varje dag från och med april månad 2010. För barn mellan 1 och 5 år kan vegetarisk kost beställas av föräldrarna.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 11 maj 2010 att kommunfullmäktige antar tekniska kontorets förslag till yttrande och därmed beslutar att motionen är besvarad.

Yrkande

Kerstin Wiréhn (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

§55 GMO-fri zon i Ljungby kommun

Ks2008/0076  101

Svar på motion

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Ljungby kommun ställer sig positiv till förslaget i motionen, men gör bedömningen att GMO-frågan måste lösas i helhetssyn på nationell och europeisk nivå.

Motionen föreslås därmed vara besvarad.

Ärendet

Kjell Jormfeldt (MP) har för Miljöpartiet de gröna i Ljungby lämnat in en motion i vilken han yrkar att Ljungby kommun ska utropa sig till en GMO-fri zon och anger i flera punkter vad det kan innebära praktiskt.

Kommunstyrelsen har behandlat motionen den 8 september 2009 och då beslutat att återremittera ärendet till tekniska utskottet för ytterligare beredning.

Tekniska kontoret lämnar ett yttrande till motionen den 6 april 2010, baserat på rollen som markägare och upplåtare av mark på arrende till odling av olika grödor.

Tekniska kontoret tar inte ställning i frågan om odling av GMO-grödor. Ett beslut om att utropa kommunen som GMO-fri zon måste rimligtvis innebära att kommunen själv ställer krav på odling av GMO-fria grödor i sina arrende­upplåtelser. Mot bakgrund av att efterfrågan på jordbruksmark att arrendera är begränsad kan det få till följd att kommunen får problem med att förvalta jordbruksmark i avvaktan på exploatering om brukarna ställer sig tveksamma till att ta in krav på odling av GMO-fria grödor i sina upplåtelser.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 11 maj 2010 kommunfullmäktige besluta att Ljungby kommun ställer sig positiv till förslaget i motionen, men att de gör bedömningen att GMO-frågan måste lösas i helhetssyn på nationell och europeisk nivå.

Motionen föreslås därmed vara besvarad.

Yrkande

Kjell Jormfeldt (MP) yrkar att kommunfullmäktige bifaller motionen.

Beslutsordning

Ordföranden ställer Kjell Jormfeldts (MP) yrkande mot kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

§56 Förvärv av studentlägenheterna i Brunnsparken

Ks2010/0204  252

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för ny kontakt med Brunnsbolaget i Småland AB.

Ärendet

Politiska överläggningar har förts om studentlägenheterna i Brunnsparken i Ljungby, som är placerade i parken med tillfälligt bygglov. Kommunen avser att köpa samtliga lägenheter för att flytta dem och sälja dem vidare.

Tekniska kontoret föreslår därför i skrivelse daterad den 14 april 2010 att kommunstyrelsen godkänner det preliminärt upprättade avtalet med Brunnsbolaget i Småland AB i vilket kommunen förvärvar bolagets alla byggnader på fastigheten Ljungby 7:129, belägna i Brunnsparken.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 19 april 2010 att kommunstyrelsen godkänner avtalet mellan Ljungby kommun och Brunnsbolaget i Småland AB i vilket kommunen förvärvar bolagets alla byggnader på fastigheten Ljungby 7:129, belägna i Brunnsparken.

Kommunstyrelsen föreslår den 11 maj 2010 kommunfullmäktige besluta att godkänna avtalet mellan Ljungby kommun och Brunnsbolaget i Småland AB i vilket kommunen förvärvar bolagets alla byggnader på fastigheten Ljungby 7:129, belägna i Brunnsparken.

Finansiering föreslås ske genom kommunens rörelsekapital.

Kommunstyrelsen föreslår också att kommunfullmäktige ger tekniska kontoret i uppdrag att begära planändring för aktuellt område, i syfte att permanent bygglov ska beviljas för studentlägenheterna i Brunnsparken och

att om inte permanent bygglov beviljas, projektera för flyttning till ny, permanent lokalisering.

Yrkanden

Marianne Eckerbom (C), med instämmande av Ann-Charlotte Wiesel (M), Carl-Gustav Arvidsson (FP) och Christer Henriksson (KD), yrkar att kommunen godkänner avtalet mellan Ljungby kommun och Brunnsbolaget i Småland AB i vilket kommunen förvärvar bolagets alla byggnader på fastigheten Ljungby 7:129, belägna i Brunnsparken, för att avyttra dem, samt att finansiering föreslås ske genom kommunens rörelsekapital.

Harriet Kristensson (S), med instämmande av Karl-Gustav Sundgren (C), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag

Tryggve Svensson (V) yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för ny kontakt med Brunnsbolaget i Småland AB.

Beslutsgång

Ordföranden frågar kommunfullmäktige om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag.

Votering

Votering begärs och verkställs med följande omröstningsordning: ja-röst för bifall till att ärendet avgörs idag, nej-röst för bifall till att ärendet återremitteras.

Omröstningen utfaller med 25 ja-röster mot 21 nej-röster, en avstår, två frånvarande. (Se omröstningsbilaga!) Kommunfullmäktige har därigenom beslutat att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för ny kontakt med Brunnsbolaget i Småland AB.

Reservation

Marianne Eckerbom (C), Stefan Willfors (C), Roma Lundh (C), Lars-Erik Karlsson (C), Arne Johansson (C), hela den folkpartistiska ljungbygruppen,

Magnus Gunnarsson (M), Ann-Charlotte Wiesel (M), Gösta Karlsson (M),

Ann-Kristin Petersson (M) och Maarten Bömer (KB) reserverar sig mot beslutet att återremittera ärendet.

§57 Årsredovisning för Märta Ljungbergs Donationsfond 2009

Ks2010/0255  046

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för 2009 och beviljar ansvarsfrihet för styrelsen i Märta Ljungbergs Donationsfond för verksamhetsåret 2009.

Ärendet

Märta Ljungbergs Donationsfond har i enlighet med bestämmelser i reglemente överlämnat årsredovisning och revisionsberättelse för 2009 till kommunfullmäktige för beslut om ansvarsfrihet.

Jäv

Ledamöterna i fondens styrelse Bodil Ramshammar (FP) och Ann-Kristin Petersson (M) deltar inte i beslutet.

§58 Valärende

Ks2010/0259  102

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

Att godkänna Lars-Ove Johanssons (C) avsägelse,

Att utse Göran Johansson (C) till ny ledamot i miljö- och byggnämnden och

Att utse John-Erik Pettersson (C) till ny ersättare i miljö- och byggnämnden.

Ärendet

Lars-Ove Johansson (C) har i skrivelse den 11 maj 2010 sagt upp sitt uppdrag som ledamot i miljö- och byggnämnden och dess arbetsutskott.

Valberedningen har behandlat hans ansökan den 25 maj 2010 och föreslår dels att kommunfullmäktige godkänner hans uppsägning, dels utser Göran Johansson (C) som ordinarie ledamot i miljö- och byggnämnden, dels utser John-Erik Pettersson (C) som ersättare i samma nämnd.

§59 Meddelanden

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av meddelanden.

Ärendet

1. Kommunfullmäktiges beslut den 30 mars 2010 om antagande av detaljplan för Replösa Björket i Ljungby kommun har vunnit laga kraft den 29 april 2010.

2. Sveriges Kommuner och Landsting informerar om att fullmäktigeledamöterna i de nyvalda kommunfullmäktige under november-december 2010 ska välja ombud till Sveriges Kommuner och Landstings kongress. Mandatperioden omfattar perioden från valkongressen 2010 till valkongressen 2015.