Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2010-06-15

Sammanträde 2010-06-15

Datum
Klockan
16:30
Plats
GARVAREN, Ljungby, Strålforssalen

1 Ordföranden hälsar välkommen.

2 Förslag på justerare Magnus Gunnarsson och Kristin Magnusdottir, ersättare Inger Johansson, tid och plats för justering: måndagen den 21 juni 2010 kl. 15.30 på kommunledningskontoret.

4 Inlämnande av motioner och interpellationer.

5 Inlämnande av medborgarförslag.

6 Utdelningskrav Ljungby Holding år 2011.

7 Budget 2011 och plan 2012-2015.

8 Tilläggsanslag för investering 2010 till socialnämnden.

9 Förvärv av studentlägenheterna i Brunnsparken.

10 Förvärv av Byholma flygfält.

11 Upprustning av väg 536 i Singeshult.

12 Antagande av resepolicy för Ljungby kommun.

13 Ansökan om kommunal borgen för byggnation av sporthall på Astradskolan.

14 Taxa för Kronoskogsbadet i Ljungby, sommaren 2010.

15 Taxa för återställning efter schaktningsarbeten i allmän platsmark i samband med bredbandsutbyggnad.

16 Årsredovisning VOB Kronoberg 2009.

§60 Frågestund

1) Tryggve Svensson (V) frågar revisorernas vice ordförande om revisorerna bjudit kommunfullmäktiges presidium på jullunch på Toftaholm Herrgård.

Revisorernas vice ordförande, Jan Sahlin (M), svarar att KPMG vid ett tillfälle varit värd för revisorerna och kommunfullmäktiges presidium.

2) Roland Johansson (ALT) frågar kommunstyrelsens ordförande om det, mot bakgrund av att allt fler ungdomar får ekonomiska problem, är aktuellt att införa obligatorisk undervisning i ekonomi i gymnasiet.

Kommunstyrelsens ordförande, Carina Bengtsson (C) instämmer i att information behövs, men att kommunens konsumentrådgivare informerar på skolorna samt att det finns kurser i ekonomi på gymnasiet. Information om vardagsekonomi skulle kunna göra nytta redan i högstadiet.

§61 Inlämnande av motioner och interpellationer

Redogörelse för ärendet

Meddelas att inga motioner eller interpellationer inlämnats till kansliet.

§62 Inlämnande av medborgarförslag

Beslut

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för slutligt beslut.

Redogörelse för ärendet

En medborgare föreslår att Ljungby kommun bygger en anläggning för tömning av gråvatten och påfyllning av färskvatten för husbilsägare vid Ljungbyporten.

Medborgaren motiverar förslaget med att tjänsten skulle vara en oerhörd tillgång för inte bara tusentals husbilsägare, utan även som en inkomstkälla för hela kommunen eftersom husbilsägare då skulle välja att stanna till i kommunen för inköp och besök i kommunens attraktioner för turismen året om.

§63 Utdelningskrav Ljungby Holding AB år 2011

Ks2010/0263  040

Beslut

Kommunfullmäktige fastställer utdelningskravet på Ljungby Holding AB för år 2011 till 12 mkr.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2010-04-27, § 39, att utdelningskravet på Ljungby Holding AB för åren 2011 och 2012 ska fastställas i ägardirektivet.

Detta håller på att revideras och är ute på remiss.

På grund av pågående budgetarbete behöver utdelningskravet för år 2011 fastställas redan nu.

Alliansen föreslår i skrivelse den 10 maj 2010 att kommunfullmäktige fastställer utdelningskravet på Ljungby Holding AB för år 2011 till 12 miljoner kronor.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 1 juni 2010 att kommunfullmäktige fastställer utdelningskravet på Ljungby Holding AB för år 2011 till 12 mkr.

Yrkande

Janewert Johansson (S) yrkar att kommunfullmäktige avslår kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer Janewert Johanssons (S) yrkande om avslag mot kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Reservation

Janewert Johansson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

§64 Budget 2011 och plan för 2012-2015

Ks2010/0264  041

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa budget 2011 och plan 2012-2015 enligt budgetberedningens förslag med följande tillägg:

· Resultatmålet ska sättas till 2½ procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.

· Ljungbergsmuseet tilldelas 0,3 mkr.

· Bidrag till enskilda vägar 0,7 mkr,

· Skolskjuts 0,3 mkr,

· Kost 1 mkr,

· Medfinansiering fiber 0,5 mkr,

· Traineeplatser 3 mkr,

· Investeringsbidrag till föreningar 0,1 mkr,

· Investeringsbidrag till bygdegårdar 0,1 mkr,

· Fritidsgården öppen varje helg 0,5 mkr,

· Driftsbidrag till lokalhållande föreningar 0,3 mkr,

· Utökade medel till högstadieskolorna så att fler elever får möjlighet att bli behöriga till gymnasieskolan, 2 mkr.

Ärendet

Budgetberedningen överlämnar förslag till budget för 2011 och plan för

2012-2015.

Beredning

Alliansen lägger under arbetsutskottets sammanträde den 18 maj 2010 fram förslag till budget 2011, utöver budgetberedningens förslag:

· enskilda vägar 0,7 mkr,

· skolskjuts 0,3 mkr,

· kost 1 mkr,

· medfinansiering fiber 0,5 mkr,

· traineeplatser 3 mkr,

· investeringsbidrag till föreningar 0,1 mkr,

· investeringsbidrag till bygdegårdar 0,1 mkr,

· fritidsgården öppen varje helg 0,5 mkr,

· driftsbidrag till lokalhållande föreningar 0,3 mkr,

· utökade medel till högstadieskolorna så att fler elever får möjlighet att bli behöriga till gymnasieskolan, 2 mkr.

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet den 18 maj 2010 till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

Kommunstyrelsen beslutar den 1 juni 2010 att föreslå kommunfullmäktige fastställa budget 2011 och plan 2012-2015 enligt budgetberedningens förslag med följande tillägg:

· Resultatmålet ska sättas till 2½ procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.

· Ljungbergsmuseet tilldelas 0,3 mkr.

· Bidrag till enskilda vägar 0,7 mkr,

· Skolskjuts 0,3 mkr,

· Kost 1 mkr,

· Medfinansiering fiber 0,5 mkr,

· Traineeplatser 3 mkr,

· Investeringsbidrag till föreningar 0,1 mkr,

· Investeringsbidrag till bygdegårdar 0,1 mkr,

· Fritidsgården öppen varje helg 0,5 mkr,

· Driftsbidrag till lokalhållande föreningar 0,3 mkr,

· Utökade medel till högstadieskolorna så att fler elever får möjlighet att bli behöriga till gymnasieskolan, 2 mkr.

Yrkanden

Carina Bengtsson (C), med instämmande av Ann-Charlotte Wiesel (M), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag

ClasGöran Carlsson (S), med instämmande av Ole Kongstad (V), yrkar att samtliga elever i den kommunala gymnasieskolan får 10 gratislektioner i sin körkortsutbildning samt att vårdnadsbidraget ska slopas.

Roland Johansson (ALT) yrkar att fotbollsföreningar som driver egna anläggningar på landsbygden med klubbstuga och fotbollsplan får 20 000 kr per förening varje, vilket skulle kosta kommunen ca 200 000 kr om året.

Beslutsgång

Ordföranden ställer Roland Johansson (ALT) yrkande att fotbollsföreningar som driver egna anläggningar på landsbygden med klubbstuga och fotbollsplan får 20 000 kr per förening varje år mot kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Omröstning 1

Omröstning begärs och verkställs med följande omröstningsordning: ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag, nej-röst för bifall till Roland Johanssons (ALT) yrkande.

Omröstningen utfaller med 42 ja-röster, 4 nej-röster, tre avstår. (Se omröstningsbilaga!) Kommunfullmäktige har därigenom beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden ställer därefter ClasGöran Carlssons (S), m.fl., yrkande att samtliga elever i den kommunala gymnasieskolan får 10 gratislektioner i sin körkortsutbildning mot kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Omröstning 2

Omröstning begärs och verkställs med följande omröstningsordning: ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag, nej-röst för bifall till ClasGöran Carlssons (S), m.fl., yrkande att samtliga elever i den kommunala gymnasieskolan får 10 gratislektioner i sin körkortsutbildning.

Omröstningen utfaller med 28 ja-röster mot 18 nej-röster, 3 avstår (se omröstningsbilaga!) Kommunfullmäktige har därigenom beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden ställer slutligen därefter ClasGöran Carlssons (S), m.fl., yrkande att vårdnadsbidraget ska slopas mot kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

§65 Tilläggsanslag för investering 2010 till socialnämnden

Ks2010/0042  040

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att tilldela socialnämnden 6000 tkr i tilläggsanslag för investeringar 2010.

Finansiering sker genom minskning av kommunens rörelsekapital.

Ärendet

Socialnämnden beslutade den 20 januari 2010 att begära tilläggsanslag gällande investeringar om 6000 tkr för 2010. Investeringarna avser ombyggnationer inom omsorgen.

Kommunledningskontoret tillstyrker i skrivelse den 11 maj 2010 begäran om tilläggsanslag och föreslår att investeringarna finansieras genom minskning av kommunens rörelsekapital.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 1 juni 2010 kommunfullmäktige besluta att tilldela socialnämnden 6000 tkr i tilläggsanslag för investeringar 2010.

Finansiering föreslås ske genom minskning av kommunens rörelsekapital.

§66 Förvärv av studentlägenheterna i Brunnsparken

Ks2010/0204  252

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner det reviderade avtalet mellan Ljungby kommun och Brunnsbolaget i Småland AB i vilket kommunen, för avyttring, förvärvar bolagets alla byggnader på fastigheten Ljungby 7:129, i Brunnsparken.

Finansiering sker genom kommunens rörelsekapital.

Ärendet

Politiska överläggningar har förts om studentlägenheterna i Brunnsparken i Ljungby, som är placerade i parken med tillfälligt bygglov. Kommunen avser att köpa samtliga lägenheter för att flytta dem och sälja dem vidare.

Tekniska kontoret föreslår därför i skrivelse daterad den 14 april 2010 att kommunstyrelsen godkänner det preliminärt upprättade avtalet med Brunnsbolaget i Småland AB i vilket kommunen förvärvar bolagets alla byggnader på fastigheten Ljungby 7:129, belägna i Brunnsparken.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 19 april 2010 att kommunstyrelsen godkänner avtalet mellan Ljungby kommun och Brunnsbolaget i Småland AB i vilket kommunen förvärvar bolagets alla byggnader på fastigheten Ljungby 7:129, belägna i Brunnsparken. Tekniska utskottet föreslår också att kommunstyrelsen beslutar att ge tekniska kontoret i uppdrag att sälja de förvärvade byggnaderna för avflyttning.

Även kommunstyrelsen beslutar den 11 maj 2010 att föreslå kommunfullmäktige att godkänna avtalet mellan Ljungby kommun och Brunnsbolaget i Småland AB. Däremot beslutar kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att ge tekniska kontoret i uppdrag att begära planändring för det aktuella området, i syfte att permanent bygglov ska beviljas för studentlägenheterna i Brunnsparken. Om inte permanent bygglov beviljas, föreslås kommunfullmäktige ge tekniska kontoret i uppdrag att projektera för flyttning till ny, permanent lokalisering.

Den 25 maj 2010 beslutar kommunfullmäktige att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för ny kontakt med Brunnsbolaget i Småland AB.

Tekniska kontoret har därefter varit i kontakt med Brunnsbolaget i Småland AB och omförhandlat avtalet. I det reviderade avtalet är köpeskillingen sänkt med 100000 kr till 5400000 kr och tillträdesdagen är framflyttad en månad från 2010-06-01 till 2010-07-01. Även arrendekontraktet för marken är uppflyttad en månad i det reviderade avtalet.

Kommunstyrelsen föreslår den 1 juni 2010 att kommunfullmäktige godkänner det reviderade avtalet mellan Ljungby kommun och Brunnsbolaget i Småland AB i vilket kommunen förvärvar bolagets alla byggnader på fastigheten Ljungby 7:129, i Brunnsparken.

Finansiering föreslås ske genom kommunens rörelsekapital.

Kommunstyrelsen föreslår också att kommunfullmäktige ger tekniska kontoret i uppdrag att begära planändring för det aktuella området, i syfte att permanent bygglov ska beviljas för studentlägenheterna i Brunnsparken. Om inte permanent bygglov beviljas ska tekniska kontoret få i uppdrag att projektera för flyttning till ny, permanent lokalisering.

Kommunstyrelsen beslutar den 1 juni 2010 att följande text läggs till punkt 3 i avtalet:

Köpeskillingen skall erläggas kontant 2010-07-01 mot att Ljungby kommun befrias från sitt borgensåtagande i Smålandsbanken.

Yrkanden

Marianne Eckerbom (C), med bifall av Ann-Charlotte Wiesel (M) och Christer Henriksson (KD), yrkar att kommunfullmäktige bifaller första stycket i kommunstyrelsens förslag med tillägget att husen förvärvas för att avyttras samt bifall till att finansiering föreslås ske genom kommunens rörelsekapital och till det reviderade avtalet att köpeskillingen skall erläggas kontant 2010-07-01 mot att Ljungby kommun befrias från sitt borgensåtagande i Smålandsbanken.

Harriet Kristensson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag i sin helhet.

Lars Solling (FP), med instämmande av Åshild Dahl Figenschou (KD), yrkar att kommunen köper studentbostäderna och flyttar dem till en ny, permanent plats.

Tryggve Svensson (V) yrkar att ärendet återremitteras.

Beslutsgång

Ordföranden frågar inledningsvis kommunfullmäktige om ärendet ska bordläggas eller avgöras idag och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag.

Ordföranden utser kommunstyrelsens förslag till huvudförslag. För att få ett motförslag ställer därefter ordföranden Marianne Eckerboms (C), m.fl. yrkande mot Lars Sollings (FP), m.fl. yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar att Marianne Eckerboms (C), m.fl. yrkande ska vara motförslag.

Ordföranden ställer Marianne Eckerboms (C), m.fl. yrkande mot kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Omröstning

Omröstning begärs och verkställs med följande omröstningsordning: ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag, nej-röst för bifall till Marianne Eckerboms (C), m.fl. yrkande.

Omröstningen utfaller med 20 ja-röster mot 24 nej-röster, 4 avstår, 1 deltar ej på grund av jäv. (Se omröstningsbilaga!). Kommunfullmäktige har därigenom beslutat i enlighet med Marianne Eckerboms (C), m.fl. yrkande att kommunfullmäktige bifaller första stycket i kommunstyrelsens förslag med tilläget att husen förvärvas för att avyttras samt bifall till att finansiering föreslås ske genom kommunens rörelsekapital och bifall till det reviderade avtalet att köpeskillingen skall erläggas kontant 2010-07-01 mot att Ljungby kommun befrias från sitt borgensåtagande i Smålandsbanken.

Jäv

ClasGöran Carlsson (S) deltar ej i överläggning och beslut på grund av jäv.

Reservation

Tryggve Svensson (V) lämnar till protokollet bifogade skriftliga reservation mot beslutet.

§67 Förvärv av Byholma flygfält

Ks2009/0442  311

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner det preliminärt upprättade avtalet mellan Ljungby kommun och Fortifikationsverket i vilket kommunen förvärvar del av fastigheten Byholma 3:1 och Grimshult 3:1 för en summa av 8,6 mkr.

Finansiering sker genom kommunens rörelsekapital.

Ärendet

Ljungby kommun har fått möjlighet att köpa fastigheterna Byholma 3:1 och Grimshult 3:1 av Fortifikationsverket för 8600000 kronor. Fastigheterna har arealen 200,8464 hektar och har tidigare använts som Byholma militärflygplats. På området finns landningsbana, skog och byggnader.

Tekniska kontoret skriver den 11 maj 2010 att avsikten med köpet är att byta bort eller sälja marken till aktiva ägare som kan bidra till att öka sysselsättningen i kommunen. Tekniska kontoret föreslår att kostnaden för köpet täcks av kommunens rörelsekapital.

Kommunstyrelsen beslutade den 3 november 2009 att inte påkalla någon företrädesrätt enligt försäljningsordningen för fastigheten Byholma 3:1.

Den 12 januari 2010 beslutade dock kommunstyrelsen att återta det negativa beskedet om företrädesrätt för fastigheten och att meddela Fortifikationsverket att Ljungby kommun önskar påkalla sin företrädesrätt enligt försäljnings-ordningen för denna fastighet.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet den 17 maj 2010 till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

Kommunstyrelsen föreslår den 1 juni 2010 att kommunfullmäktige godkänner det preliminärt upprättade avtalet mellan Ljungby kommun och Fortifikationsverket i vilket kommunen förvärvar del av fastigheten Byholma 3:1 och Grimshult 3:1 för en summa av 8,6 mkr.

Finansiering föreslås ske genom kommunens rörelsekapital.

§68 Upprustning av väg 536 i Singeshult

Ks2009/0433  311

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att förskottera finansiering med 4,5 mkr till upprustning av väg 536 i Singeshult.

Finansiering av utlåningen sker genom minskning av rörelsekapitalet.

Ärendet

Cargotec AB har sedan våren 2009 fört samtal med Ljungby kommun, Regionförbundet södra Småland och Vägverket angående breddning av väg 536 vid Singeshult, för bättre förutsättningar att behålla och utöka verksamheten, mindre miljöpåverkan och säkrare väg för de anställda och lokalbefolkningen.

När Regionförbundet södra Småland under 2009 fastställde genomförandeplan för länets länstransportplan 2010-2021 fanns väg 536 inte med i planen.

Kommunledningskontoret skriver den 14 april 2010 att Vägverket, numera Trafikverket, har meddelat att det finns ca 30 mkr i budget för upprustning av väg 536, och att de kräver medfinansiering från kommunen med 4,5 mkr.

Cargotec AB har i en viljeförklaring den 28 augusti 2009 förtecknat vad de är beredda att bidra med. Någon medfinansiering utöver vad som redovisats i den skrivelsen är inte aktuell från Cargotec.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav den 20 april 2010 kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande i uppdrag att skicka en skrivelse till regionstyrelsen för att begära medel till utbyggnad av väg 536 och överlämnade därefter ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

I skrivelsen till regionförbundet skriver Ljungby kommun att kommunen är villig att pröva möjligheten att förskottera 4,5 mkr för att underlätta hanteringen av ärendet.

När Regionförbundet södra Smålands fullmäktige den 28 maj 2010 beslutade att fastställa länstransportplanen för 2010-2021 beslutades även att bereda plats i planen för väg 536 Lidhult-Singeshult genom att Ljungby kommun förskotterar begärt belopp.

Kommunstyrelsen beslutade den 1 juni 2010 att föreslå kommunfullmäktige besluta att förskottera finansiering med 4,5 mkr till upprustning av väg 536 i Singeshult.

§69 Antagande av resepolicy för Ljungby kommun

Ks2010/0187  100

Beslut

Kommunfullmäktige återremitterar den föreslagna resepolicyn för Ljungby kommun till kommunstyrelsen för utredning om kommunen ska ersätta bilägares självrisk vid skadefall där bilägaren ej orsakat skadan.

Ärendet

Kommunfullmäktige har den 28 april 2009 gett kommunledningskontoret i uppdrag att införa en gemensam bilpool för samtliga förvaltningar, enligt de förslag som tagits fram i bilpoolsutredningen. I uppdraget ingick att ta fram en resepolicy för resor i tjänsten, som ska omfatta både politiker och tjänstemän.

På arbetsutskottets sammanträde den 20 april 2010 redovisade kommunledningskontoret ett förslag till resepolicy. Förslaget har därefter utretts ytterligare av representanter från samtliga förvaltningar.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 8 juni 2010 kommunfullmäktige att anta den föreslagna resepolicyn för Ljungby kommun.

Yrkanden

Åshild Dahl Figenschou (KD) yrkar återremiss av ärendet för utredning om kommunen ska ersätta bilägares självrisk vid skadefall där bilägaren ej orsakat skadan.

Beslutsgång

Ordföranden frågar kommunfullmäktige om ärendet ska återemitteras eller avgöras idag och finner att ärendet ska återremitteras för utredning om kommunen ska ersätta bilägares självrisk vid skadefall där bilägaren ej orsakat skadan.

§70 Ansökan om kommunal borgen för byggnation av sporthall på Astradskolan

Ks2010/0306  821

Beslut

Kommunfullmäktige beviljar borgen för max 17 mkr till Innebandyhallen i Ljungby AB för byggnation av en ny idrottshall vid Astradskolan.

Ärendet

Innebandyhallen i Ljungby AB har ansökt om kommunal borgen för att bygga en ny idrottshall vid Astradskolan. Borgenssumman uppgår till 17 mkr vilket motsvarar produktionskostnaden enligt Innebandyhallen i Ljungby AB.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 8 juni 2010 att kommunfullmäktige beviljar borgen för max 17 mkr till Innebandyhallen i Ljungby AB för byggnation av en ny idrottshall vid Astradskolan, under förutsättning att parterna kommer överens om villkoren i hyresavtalet.

Kommunstyrelsen beslutar att det i hyresavtalet ska skrivas in att de föreningar som utövar sporter som kräver 8 meter i takhöjd ska få tillgång till idrottshallen för hemmamatcher och en träning i veckan.

Kommunstyrelsen beslutar också att delegera till kommunstyrelsens ordförande och tekniska utskottets vice ordförande att teckna hyresavtal med Innebandyhallen i Ljungby AB.

Kommunstyrelsens ordförande, Carina Bengtsson (C), meddelar kommunfullmäktige att avtalet undertecknats av parterna och yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att kommunfullmäktige beviljar borgen för max 17 mkr till Innebandyhallen i Ljungby AB för byggnation av en ny idrottshall vid Astradskolan.

Jäv

ClasGöran Carlsson (S) deltar ej i överläggning och beslut på grund av jäv.

§71 Taxa för Kronoskogsbadet i Ljungby, sommaren 2010

Ks2010/0286  822

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla ungdomarnas önskemål, framfört under Inflytandedagen, att inträde till Kronoskogsbadet i Ljungby ska vara gratis under sommaren 2010.

Bortfallet av intäkter finansieras genom eget kapital under 2010. Kultur- och fritidsnämndens budget kompenseras därigenom med 470000 kr.

Ärendet

Ungdomar i kommunen har framfört önskemål om gratis inträde till Kronoskogsbadet i Ljungby.

Under kommunstyrelsens sammanträde den 11 maj 2010 diskuterade ledamöterna om inträde till Kronoskogsbadet ska vara gratis sommaren 2010 på grund av lågkonjunkturen.

Kommunledningskontoret skriver den 24 maj 2010 att intäkterna för badavgifter på Kronoskogsbadet var 470000 kr under 2009.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet den 18 maj 2010 till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

Kommunstyrelsen föreslår den 1 juni 2010 att kommunfullmäktige beslutar att inträde till Kronoskogsbadet i Ljungby ska vara gratis under sommaren 2010.

Kommunstyrelsen föreslår vidare att kommunfullmäktige beslutar att finansiera bortfallet av intäkter genom eget kapital under 2010. Kultur- och fritidsnämndens budget kompenseras därigenom med 470000 kr.

Ole Kongstad (V) påtalar vid mötet att det i beslutet bör framgå att kommunfullmäktige bifaller ungdomarnas önskemål, vilka framfördes under inflytandedagen.

§72 Taxa för återställning efter schaktningsarbeten i allmän platsmark i samband med bredbandsutbyggnad

Ks2010/0257  310

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att tillfälligt sänka taxan med 50 % i de fall där ytan på återställningen efter schaktning är mindre än 5 m2.

Den tillfälliga taxan ska gälla endast för bredbandsutbyggnaden under begränsad tid 2010 – 2011.

Ärendet

Ljungby Energi planerar att utföra en större bredbandsutbyggnad i Ljungby under 2010 och 2011. Ljungby Energi uppskattar att ca 200 anslutningar kommer att ske med schaktning i befintliga gator. Ljungby kommun utför återställning och asfaltering efter schaktningsarbetena.

Tekniska kontoret redovisar i skrivelse den 3 maj 2010 förutsättningar som motiverar en tillfällig prissättning av taxan i samband med utbyggnaden.

Den tillfälliga taxan ska gälla

- endast för bredbandsutbyggnaden

- endast asfaltering av ytor mindre än 5 m2

- under begränsad tid 2010 - 2011.

Prissänkningen avser 50 % lägre pris där ytan på återställning är mindre än 5 m2.

Tekniska kontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar att tillfälligt sänka taxan med 50 % i de fall där ytan på återställningen efter schaktning är mindre än 5 m2.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 8 juni 2010 att kommunfullmäktige beslutar att tillfälligt sänka taxan med 50 % i de fall där ytan på återställningen efter schaktning är mindre än 5 m2.

Den tillfälliga taxan föreslås gälla endast för bredbandsutbyggnaden under begränsad tid 2010 – 2011.

§73 Årsredovisning VOB Kronoberg 2009

Ks2010/0292  101

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner VoB Kronobergs årsredovisning 2009 och beslutar om ansvarsfrihet för VoB’s direktion för verksamhetsåret 2009.

Ärendet

VoB Kronoberg har till medlemskommunerna översänt årsredovisning och revisionsberättelse för 2009.

Jäv

Ann-Charlotte Wiesel (M) deltar inte i beslutet på grund av jäv

§74 Meddelanden

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av meddelanden.

Ärendet

1. Kommunfullmäktiges beslut den 27 april 2010 om antagande av detaljplan för Fritiden 2 med flera vid Sunnerbohallen i Ljungby kommun har vunnit laga kraft den 27 maj 2010.

2. Kommunfullmäktiges beslut den 27 april 2010 om antagande av detaljplan för Rosendal vid Ljungby södra infart i Ljungby kommun har vunnit laga kraft den 27 maj 2010.

§75 Avslutning

Ärendet

Ordföranden tackar kommunfullmäktiges ledamöter och sekretariatet för goda insatser under våren och önskar alla en trevlig sommar.