Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2010-09-28

Sammanträde 2010-09-28

Datum
Klockan
17:30
Plats
GARVAREN, Ljungby, Strålforssalen

1 Ordföranden hälsar välkommen.

2 Förslag på justerare Rosalina Gauffin och Margaretha Andersson, ersättare Jonna Nielsen, tid och plats för justering: måndagen den 4 oktober kl. 15.30 på kommunledningskontoret.

3 Utdelning av pris för Ljungby kommuns seger i kommunrodden på Bolmen-dagen, av Ulf Andersson, samordnare för Bolmendagen.

5 Inlämnande av motioner och interpellationer.

6 Inlämnande av medborgarförslag.

8 Begäran om tilläggsanslag för kemikaliehantering på Kronoskogsbadet.

9 Tillsyn och tillståndsgivning i enlighet med lagen om brandfarliga och explosiva varor.

10 Årsredovisning för JA Nilssons Donation 2009.

§85 Information

Utdelning av pris för Ljungby kommuns seger i kommunrodden på Bolmendagen, av Ulf Andersson, samordnare för Bolmendagen.

§86 Frågestund

§87 Inlämnande av motioner och interpellationer

Beslut

Motionerna överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Redogörelse för ärendet

1. Rosalina Gauffin (KB) yrkar i en motion daterad den 16 september 2010 att Ljungby kommun som ägare till det kommunala bolaget Ljungby Energi AB verkar för en enhetlig anslutningskostnad för inkoppling till det fibernät som för närvarande är under utbyggnad i kommunen.

Gauffin skriver i motionen att cirka hälften av kommunens invånare är bosatta utanför Ljungby tätort och saknar mycket av den service ett tätortsboende innebär, exempelvis anslutning till fjärrvärmenät m.m.

Dessutom är man påtvingad nödvändighet att ha bil, ofta två bilar i ett hushåll vilket fördyrar livet för dem som ser till att hålla landsbygden levande.

2. Kommunens Bästa yrkar genom Alf Johansson i en motion daterad den 16 september 2010 att installationer av solfångare bygglovbefrias i Ljungby kommun.
Detta föreslås som ett led i arbetet för bättre miljö och för att stärka kommunens policy som en kommun som går i bräschen för reella miljösatsningar. Åtgärden kommer sannolikt också att motivera/stimulera fler till att investera i solfångare enligt Kommunens Bästa.


§88 Inlämnande av medborgarförslag

Ks2010/0401  291

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till barn- och utbildningsnämnden för beslut.

Redogörelse för ärendet

I ett medborgarförslag daterat den 19 augusti 2010 föreslås att när barn, vars föräldrar är föräldralediga eller arbetslösa, är på förskola 15 timmar per vecka ska föräldrarna själva få besluta hur de vill fördela tiden.

Alla familjer är unika och ska själva ha rätt att besluta om vad som passar familjen bäst menar medborgaren. Detta medför mindre stress för familjen, färre bilresor och är viktig för barnets sociala utveckling.

Beredning

Kommunfullmäktiges presidium har behandlat förslaget och föreslår att kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till barn- och utbildningsnämnden för slutligt avgörande

§89 Resepolicy för Ljungby kommun

Ks2010/0187  100

Beslut

Kommunfullmäktige antar resepolicyn för Ljungby kommun att gälla från den 1 januari 2011.

Ärendet

Kommunfullmäktige har den 28 april 2009 gett kommunledningskontoret i uppdrag att införa en gemensam bilpool för samtliga förvaltningar, enligt de förslag som tagits fram i bilpoolsutredningen. I uppdraget ingick att ta fram en resepolicy för resor i tjänsten, som ska omfatta både politiker och tjänstemän.

På arbetsutskottets sammanträde den 20 april 2010 redovisade kommunledningskontoret ett förslag till resepolicy. Förslaget har därefter utretts ytterligare av representanter från samtliga förvaltningar.

Beredning

Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 2010 att återremittera den föreslagna resepolicyn för Ljungby kommun till kommunstyrelsen för utredning om kommunen ska ersätta bilägares självrisk vid skadefall där bilägaren ej orsakat skadan.

Kommunledningskontoret lämnar i tjänsteskrivelse daterad 2010-08-13 svar på frågan om ersättning vis självrisk. Syftet med och beräkningsgrunden för de ersättningar som utgår till de anställda i kommunen är sådan att bilägaren ska kompenseras för de kostnader som resorna innebär, i dessa får även självrisk anses ingå. Det innebär att Ljungby kommun redan idag via milersättningen kompenserar bilägaren för eventuell självrisk. Kommunledningskontoret föreslår därför att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta resepolicyn i oförändrat skick.

Beredning

Kommunstyrelsen beslutade den 14 september 2010 att föreslå kommunfullmäktige att anta resepolicyn för Ljungby kommun att gälla från den 1 januari 2011 och att ge kommunledningskontoret i uppdrag att ompröva samtliga bilavtal i kommunen och se över om bilavtalen ska se ut som de gör.

§90 Begäran om tilläggsanslag för kemikaliehantering på Kronoskogsbadet

Ks2010/0298  822

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja tilläggsanslag på 2000 tkr för investering i kemikaliehantering på Kronoskogsbadet.

Finansiering sker genom kommunens rörelsekapital.

Ärendet

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 19 maj 2010 att hos kommunstyrelsen begära ett tilläggsanslag på 2 mkr i årets investeringsbudget till kemikaliehantering på Kronoskogsbadet. Den nuvarande kemikaliehanteringen utgör en allvarlig risk i arbetsmiljön och måste åtgärdas snarast.

Beredning

Kommunledningskontoret skriver i ett yttrande den 14 juni 2010 att det finns budgeterat 489tkr för kemikaliehanteringsanläggning. För att kunna genomföra åtgärderna krävs ytterligare budget med 2000 tkr. Det finns ingen möjlighet att ombudgetera inom kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget.

Kommunledningskontoret föreslår därför att kommunfullmäktige beviljar tilläggsanslag på 2000 tkr för investering i kemikaliehantering på Kronoskogsbadet och att finansiering sker genom kommunens rörelsekapital.

Kommunstyrelsen föreslår den 14 september kommunfullmäktige besluta att bevilja tilläggsanslag på 2000 tkr för investering i kemikaliehantering på Kronoskogsbadet och att finansiering sker genom kommunens rörelsekapital.

§91 Tillsyn och tillståndgivning i enlighet med Lag om brandfarliga och explosiva varor

Ks2010/0385  100

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att miljö- och byggnämnden ska ansvara för tillståndsgivning och tillsyn av explosiva varor i Ljungby kommun.

Ärendet

Den 1 september 2010 träder en ny lag om brandfarliga och explosiva varor i kraft. Kommunerna övertar då polisens uppgifter när det gäller tillståndsgivning och tillsyn av explosiva varor och kommunerna får då ta ut avgifter för detta arbete.

Kommunerna får själva bestämma vilken nämnd som ska ansvara för denna tillsyn och tillståndsgivning. Miljö- och byggnämnden i Ljungby har fört en dialog med Räddningstjänsten och kommit fram till att det vore lämpligt och effektivt om miljö- och byggnämnden ansvarar för tillsyn och tillståndsgivning av explosiva varor i Ljungby kommun, eftersom de redan idag ansvarar för brandfarliga varor.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 31 augusti 2010 kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att miljö- och byggnämnden ska ansvara för tillståndsgivning och tillsyn av explosiva varor i Ljungby kommun.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att miljö- och byggnämnden ska ansvara för tillståndsgivning och tillsyn av explosiva varor i Ljungby kommun.

§92 Årsredovisning för JA Nilssons Donation 2009

Ks2010/0430  046

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för 2009 och beviljar styrelsens ledamöter ansvarfrihet.

Ärendet

Revisorerna av förvaltningen av stiftelsen J A Nilsson donation har granskat årsredovisning, bokföring och styrelsens förvaltning av stiftelsen för år 2009 och finner att årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av stiftelsens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Styrelseledamöterna har inte handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet.

Jäv

Gösta Carlsson (M) deltar inte i ärendets behandling och beslut.

§93 Meddelanden

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av meddelanden.

Ärendet

1. Protokoll VoB Kronoberg direktionens extra sammanträde 2010-06-28

2. Länsstyrelsen meddelar att man kommer till överförmyndaren i Ljungby den 11 oktober 2010 för det årliga tillsynsbesöket

3. Länsstyrelsen beslöt den 23 augusti 2010 att rikta en anmärkning mot överförmyndaren i Ljungby kommun efter klagomål på överförmyndarens hantering av ett godmansärende (Ks2010/0407.190).