Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2010-10-26

Sammanträde 2010-10-26

Datum
Klockan
17:30
Plats
GARVAREN, Ljungby, Strålforssalen

1 Ordföranden hälsar välkommen.

2 Förslag på justerare Gösta Carlsson och Ingemar Karlsson, ersättare Stefan Willfors, tid och plats för justering: måndagen den 1 november kl. 15.30 på kommunledningskontoret.

3 Information från de kommunala bolagen.

5 Inlämnande av motioner och interpellationer.

6 Inlämnande av medborgarförslag.

7 Handlingsplan vid missbruk av alkohol, droger och tobak.

8 Delårsbokslut och budgetuppföljning.

10 Taxa för handläggning av vindkraftsanläggningar enligt plan- och bygglagen.

11 Återanvändning före återvinning. Svar på motion.

12 Redovisning av obesvarade motioner.

13 Redovisning av obesvarade medborgarförslag samt medborgarförslag som har besvarats under tiden april 2010- september 2010.

14 Upprätthållande av politiska uppdrag under återstoden av mandatperioden.

17 Ordföranden tackar ledamöterna och avslutar denna mandatperiod.

§94 Information

1. Den nya kommunchefen presenteras.

Kommunchef Roland Eiman presenterade sig för kommunfullmäktige.

2. Information från de kommunala bolagen

Åke Danielsson, Ljungby Energi AB, Björn Eliasson, Ljungbybostäder AB och Bengt Karlsson, Ljungby Utveckling AB informerade om aktuella frågor inom bolagen.

§95 Frågestund

1) Harriet Kristensson (S) frågar när bostadsförsörjningsplanen kommer att kunna antas.

Ledamoten i Tekniska utskottet, Lars-Erik Karlsson (C), svarar att ärendet är under behandling, ett utkast kommer inom kort att behandlas av Tekniska utskottet.

2) Rosalina Gauffin (KB) frågar kommunstyrelsens ordförande varför kommunhuset hålls stängt mellan kl. 12.00-13.00.

Kommunstyrelsens ordförande, Carina Bengtsson (C), svarar att flertalet av kommunens tjänstemän har lunch den aktuella tiden. Eftersom de inte finns på plats och därmed inte kan besökas är det inte meningsfullt att hålla öppet.

3) Conny Simonsson (S) meddelar att kommunfullmäktiges ledamöter är inbjudna till en föreläsning den 27 oktober på Garvaren på temat ”Vad har män att vinna på jämställdhet”?

§96 Inlämnande av motioner och interpellationer

Ärendet

Meddelas att inga motioner eller interpellationer har lämnats in till detta sammanträde.

§97 Inlämnande av medborgarförslag

Ks2010/0475  823

Beslut

Medborgarförslaget överlämnas till kultur- och fritidsnämnden för beslut.

Ärendet

En medborgare föreslår att elljusspåren i Kronoskogen markeras åt båda hållen med motiveringen att om markeringarna syns från båda håll underlättas löpning, promenader och stavgång.

§98 Handlingsplan vid missbruk av alkohol, droger och tobak

KS2010/0229  026

Beslut

Kommunfullmäktige antar handlingsplanen vid missbruk av alkohol och droger samt bruk av tobak, att gälla från den 1 december 2010.

Ärendet

Hälsoprogrammet innefattar handlingsplaner avseende friskvård, rehabilitering, missbruk av alkohol, droger och tobak samt företagshälsovård.

En arbetsgrupp med representanter från olika förvaltningar har arbetat fram förslag på handlingsplan vid missbruk av alkohol, droger och tobak.

Beredning

Kommunstyrelsen beslutar den 1 juni 2010 att återremittera ärendet till personalutskottet för att utveckla planen.

Personalutskottet föreslår den 22 september 2010 kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta den reviderade handlingsplanen vid missbruk av alkohol och droger samt bruk av tobak.

Kommunstyrelsen beslutar den 5 oktober 2010 att föreslå kommunfullmäktige att anta handlingsplanen vid missbruk av alkohol och droger samt bruk av tobak.

§99 Delårsbokslut och budgetuppföljning

Ks2010/0473  041

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner delårsbokslutet och budgetuppföljningen 2010.

Ärendet

Kommunledningskontoret presenterar delårsbokslut för Ljungby kommun och en utfallsprognos för resterande del av år 2010.

Beredning

Kommunens revisorer har låtit granska om resultatet i delårsbokslutet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat och finner sammantaget att resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.

Kommunstyrelsen föreslår den 5 oktober 2010 kommunfullmäktige att godkänna delårsbokslutet och budgetuppföljningen 2010.

§100 Förslag till höjning av VA-taxan

Ks2010/0256  346

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner förslaget till höjning av VA-taxa för Ljungby kommun att gälla från och med den 1 januari 2011.

Ärendet

Rådet för kommunal redovisning har lämnat en ny rekommendation för redovisning av intäkter, innebärande att fortsättningsvis ska anslutningsavgiften periodiseras på investeringsprojekten. På grund av förändrade redovisnings­regler och ökade verksamhetskostnader föreslår tekniska kontoret att driftbudgeten kompenseras genom en kraftigare höjning av VA-taxan.

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse den 7 september 2010 att brukningsavgiftens fasta del höjs med 339 kronor per år och den rörliga delen av avgiften med 2,49kronor per m3. Brukningsavgiften för en normalvilla blir 6786 kronor per år och anläggningsavgiften för nyanslutning till vatten och avlopp 89095 kronor per år.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 5 oktober 2010 kommunfullmäktige att godkänna förslaget till höjning av VA-taxa för Ljungby kommun att gälla från och med den 1 januari 2011.

§101 Taxa för handläggning av vindkraftsanläggningar enligt plan- och bygglagen

Ks2010/0442  371

Beslut

Kommunfullmäktige antar taxa för handläggning av vindkraftsanläggningar enligt plan- och bygglagen med följande objektsfaktor och åtgärdsfaktor:

Grundbeloppet är 34 kr.

Objektsfaktor = totalhöjden över mark på objektet i meter.

Totalhöjd/verk/ meter

Objektsfaktor

0 = 20

10

> 20 = 50

20

> 50 =120

40

> 120 = 150

50

> 150 = 200

60

> 200

70

Åtgärdsfaktor = typ av åtgärd

Åtgärdsfaktor

Nybyggnad

utom detaljplan

Nybyggnad

inom detaljplan

Bygglov + bygganmälan

12

8

Bygganmälan

5

5

Ärendet

Ljungby kommun har fått in de första ansökningarna om bygglov för vindkraft.

Miljö- och byggnämnden beslutade den 1 september 2010 att föreslå kommunfullmäktige att anta taxa för handläggning av vindkraftsanläggningar enligt plan- och bygglagen med följande objektsfaktor och åtgärdsfaktor:

Objektsfaktor = totalhöjden över mark på objektet i meter.

Totalhöjd/verk/ meter

Objektsfaktor

0 = 20

10

> 20 = 50

20

> 50 =120

40

> 120 = 150

50

> 150 = 200

60

> 200

70

Åtgärdsfaktor = typ av åtgärd

Åtgärdsfaktor

Nybyggnad

utom detaljplan

Nybyggnad

inom detaljplan

Bygglov + bygganmälan

12

8

Bygganmälan

5

5

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 5 oktober 2010 kommunfullmäktige att anta taxa för handläggning av vindkraftsanläggningar enligt plan- och bygglagen enligt miljö- och byggnämndens förslag.

Vid mötet meddelas att grundbeloppet på vilken taxan baseras är 34 kronor.

§102 Återanvändning före återvinning

Ks2009/0254  456

Svar på motion

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Ljungby kommun ska uppmuntra ideella och privata initiativ inom verksamhetsområdet. Därmed anses motionen vara bifallen.

Ärendet

Kjell Jormfeldt (MP) föreslår i en motion den 4 februari 2010 att kommunen undersöker förutsättningarna för att starta en verksamhet för tillvaratagande och återanvändning av kasserade med fungerande föremål på återvinningsstationen Bredemad och att etablering av sådan verksamhet uppmuntras.

Kommunledningskontoret har utrett möjligheterna till och konsekvenserna av att starta en verksamhet för återanvändning enligt Jormfeldts förslag.

I tjänsteskrivelse daterad 2010-02-04 skriver kommunledningskontoret att det finns flera frivilligorganisationer i Ljungby som samlar in återanvändningsbara produkter och säljer dem i butik. Det finns därför en risk för att en liknande verksamhet i kommunal regi skulle konkurrera med de butikerna.

Kommunledningskontoret föreslår att Ljungby kommun inte ska starta föreslagen verksamhet i egen regi, men att kommunen bör uppmuntra ideella och privata initiativ inom verksamhetsområdet

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 21 september 2010 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. Ljungby kommun bör dock uppmuntra ideella och privata initiativ inom verksamhetsområdet.

Kommunledningskontoret föreslår i en reviderad skrivelse registrerad den 4 oktober 2010 att en sådan uppmuntran rent praktiskt kan ske genom Nyföretagarcentrum och kontakter med redan etablerade företag inom branschen.

Kommunstyrelsen föreslår den 5 oktober 2010 kommunfullmäktige besluta att Ljungby kommun ska uppmuntra ideella och privata initiativ inom verksamhetsområdet. Därmed anses motionen vara bifallen.

§103 Redovisning av obesvarade motioner oktober 2010

Ks2010/0521  101

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av obesvarade motioner upprättad oktober 2010.

Ärendet

Kommunfullmäktige ska i enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning årligen vid kommunfullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträden redovisa de motioner som inte har besvarats.

Kommunledningskontoret har upprättat en förteckning över de motioner som inte har besvarats av kommunfullmäktige vid tidpunkten för upprättandet av listan i oktober 2010 och överlämnar den till kommunfullmäktige.

§104 Redovisning av obesvarade medborgarförslag oktober 2010

Ks2010/0522  101

Beslut

Redovisningen av obesvarade medborgarförslag oktober 2010 samt medborgarförslag som besvarats under tiden april till september 2010 godkänns.

Ärendet

Sedan den 1 januari 2008 får alla som är folkbokförda i Ljungby kommun lämna medborgarförslag till kommunfullmäktige. Förslagen ska avse ämnen som hör till kommunens ansvarsområde. Kommunfullmäktige beslutar om de ska fatta beslut i ärendet eller om det ska överlämnas till en viss nämnd eller styrelsen för beslut.

Medborgarförslag ska i möjligaste mån utredas så att det kan tas beslut om förslaget inom ett år från att det lämnats in. Styrelse och nämnd som handlägger medborgar­förslag ska två gånger om året till fullmäktige redovisa de beslut som fattats med anledning av medborgarförslag samt de förslag som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges april- och oktobersammanträde.

Beredning

Kommunledningskontoret redovisar en lista över de medborgarförslag som ännu inte har besvarats. Kommunledningskontoret har också ställt samman en redovisning över de medborgarförslag som har besvarats under tiden april till september 2010, med en kort sammanfattning av respektive svar.

§105 Upprätthållande av politiska uppdrag under återstoden av mandatperioden

Ks2010/0509  101

Beslut

Kommunfullmäktige medger att Sten Moberg (FP) får behålla sina uppdrag som ordförande i tekniska utskottet, ersättare i kommunstyrelsen och ledamot i brottsförebyggande rådet under återstoden av mandatperioden.

Ärendet

Sten Moberg (FP) har i skrivelse till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige den 5 oktober 2010 meddelat att han kommer att flytta från Ljungby kommun i månadsskiftet oktober/november 2010.

Moberg innehar för närvarande uppdragen som ordförande i tekniska utskottet, ersättare i kommunstyrelsen och ledamot i brottsförebyggande rådet.

Beredning

Kommunstyrelsen beslutar den 5 oktober 2010 att föreslå kommunfullmäktige att medge att Sten Moberg (FP) får behålla sina uppdrag under återstoden av mandatperioden.

§106 Valärende – avsägelse av politiska uppdrag

Ks2010/0482  102

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Jimmy Perssons (ALT) avsägelse.

Till ny ersättare i kommunstyrelsen under återstoden av denna mandatperiod utses Jonna Nielsen (ALT).

Till ny ledamot i miljö- och byggnämnden under återstoden av denna mandatperiod utses Jonna Nielsen (ALT).

Till ny ersättare i miljö- och byggnämnden under återstoden av denna mandatperiod utses Jenny Nihlén (ALT).

Ärendet

Jimmy Persson (ALT) anhåller i skrivelse den 24 september 2010 om omedelbar befrielse från uppdragen som ledamot kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen samt ledamot i miljö- och byggnämnden på grund av personliga skäl.

Beredning

Valberedningen beslutar den 26 oktober 2010 att föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna Jimmy Perssons (ALT) avsägelse.

Kommunfullmäktige föreslås också besluta att utse Jonna Nielsen (ALT) till ny ersättare i kommunstyrelsen samt ny ledamot i miljö- och byggnämnden under återstoden av denna mandatperiod.

Till ny ersättare i miljö- och byggnämnden föreslås Jenny Nihlén (ALT).

§107 Meddelanden

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av meddelanden.

Ärendet

Förvaltningsrätten i Växjö meddelar i dom den 12 oktober 2010 att överklagandet av kommunfullmäktiges beslut att godkänna avtalet mellan Ljungby kommun och Brunnsbolaget i Småland AB enligt vilket kommunen förvärvar bolaget alla byggnader på fastigheten Ljungby 7:129 i Brunnsparken i Ljungby, avslås.

§108 Denna mandatperiod avslutas

Ärendet

Ordföranden tackar ledamöterna och avslutar denna mandatperiod.

Vice ordföranden tackar ordföranden för väl utfört arbete