Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2010-11-09

Sammanträde 2010-11-09

Datum
Klockan
17:30
Plats
GARVAREN, Ljungby, Strålforssalen

1 Ordföranden hälsar välkommen.

2 Förslag på justerare Anne Karlsson och Ann-Charlotte Wiesel, ersättare Carina Bengtsson, tid och plats för justering: måndagen den 15 november kl. 15.30 på kommunledningskontoret.

3 Delgivning av länsstyrelsens protokoll angående röstsammanräkning för val av kommunfullmäktige och ersättare för perioden 2010-11-01 - 2014-10-31.

5 Val av kommunfullmäktiges presidium.

§109 Kallelse

Kallelse till dagens sammanträde har utsänts av den kommunfullmäktigeledamot, som har längst tjänstgöringstid i kommunfullmäktige, Janewert Johansson

Janewert Johansson hälsar kommunfullmäktiges ledamöter välkomna till den nya mandatperioden.

§110 Länsstyrelsens protokoll angående slutlig rösträkning för val av ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige i Ljungby kommun för perioden 2010-11-01—2014-10-31

Ks2010/0496  101

Delges och läggs till handlingarna länsstyrelsens protokoll angående slutlig röstsammanräkning för val av kommunfullmältige i Ljungby för tiden 2010-11-01—2014-10-31

§111 Val av nio ledamöter och nio ersättare i valberedning för tiden 2010-11-01 – 2014-10-31 jämte utseende av ordförande och vice ordförande för samma tid

Beslut

Kommunfullmäktige utser följande personer till kommunfullmäktiges valberedning för tiden 2010-11-01 till och med 2014-10-31:

Ledamöter: Ersättare:

Krister Lundin (M), ordförande Ann-Kristin Petersson (M)

Marianne Eckerbom (C) Carina Bengtsson (C)

Mats Karlsson (KD) Nils-Erik Wetter (KD)

Lars Solling (FP) Tomas Johansson (FP)

Kjell Jormfeldt (MP) Elisabeth Lindström-Johannesson (MP)

Alf Johansson (KB) Kerstin Wiréhn (V)

Gun Lindell (S), vice ordförande Magnus Carlsson (S)

Conny Simonsson (S) Pia Johansson (S)

Harriet Kristensson (S) Stefan Fredriksson (S)

Ärendet

Val av kommunfullmäktiges valberedning samt dess ordförande och vice ordförande för perioden 2010-11-01 till 2014-10-31.

Yrkanden

Ann-Charlotte Wiesel (M) yrkar för alliansens räkning att följande ledamöter utses till ledamöter och ersättare i valberedningen:

Ledamot Ersättare

Krister Lundin (M) Ann-Kristin Petersson (M)

Marianne Eckerbom (C) Carina Bengtsson (C)

Mats Karlsson (KD) Nils-Erik Wetter (KD)

Lars Solling (FP) Tomas Johansson (FP)

Kjell Jormfeldt (MP) Elisabeth Lindström-Johannesson (MP)

Kerstin Wiréhn (V) yrkar för Vänsterpartiets och Kommunens Bästas räkning att följande ledamöter utses till ledamöter och ersättare i valberedningen:

Ledamot Ersättare

Alf Johansson (KB) Kerstin Wiréhn (V)

Anne Karlsson (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning att följande ledamöter utses till ledamöter och ersättare i valberedningen:

Ledamot Ersättare

Gun Lindell (S) vice ordförande Magnus Carlsson (S)

Conny Simonsson (S) Pia Johansson (S)

Harriet Kristensson (S) Stefan Fredriksson (S)

Beslutsgång

Ordföranden frågar fullmäktige för var och av de nominerade ledamöterna om fullmäktige väljer att utse respektive nominerad till ledamot i valberedningen och finner att fullmäktige beslutar att utse Krister Lundin (M), Marianne Eckerbom (C),

Mats Karlsson (KD), Lars Solling (FP), Kjell Jormfeldt (MP), Alf Johansson (KB), Gun Lindell (S), Conny Simonsson (S) och Harriet Kristensson (S) till ledamöter i valberedningen.

Ordföranden frågar därefter kommunfullmäktige för var och av de nominerade ledamöterna om fullmäktige väljer att utse respektive nominerad till ersättare i valberedningen och finner att fullmäktige beslutar att utse

Ann-Kristin Petersson (M), Carina Bengtsson (C), Nils-Erik Wetter (KD),

Tomas Johansson (FP), Elisabeth Lindström-Johannesson (MP),

Kerstin Wiréhn (V), Magnus Carlsson (S) Pia Johansson (S) och

Stefan Fredriksson (S) till ersättare i valberedningen.

Val av ordförande och vice ordförande i valberedningen

Ann-Charlotte Wiesel (M) yrkar för alliansens räkning att Krister Lundin (M) ska utses till ordförande i valberedningen

Anne Karlsson (S) yrkar ) yrkar för Socialdemokraternas räkning att Gun Lindell ska utses till vice ordförande i valberedningen.

Beslutsgång

Ordföranden frågar kommunfullmäktige om Krister Lundin (M) ska utses till ordförande i valberedningen och finner att kommunfullmäktige utser Krister Lundin (M) till ordförande i valberedningen.

Ordföranden frågar därefter kommunfullmäktige om Gun Lindell (S) ska utses till vice ordförande i valberedningen och finner att kommunfullmäktige utser

Gun Lindell (S) till vice ordförande i valberedningen.

§112 Val av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande i kommunfullmäktige för tiden 2010-11-01-- 2014-10-31

Beslut

Kommunfullmäktige utser följande ledamöter till ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande i kommunfullmäktige för tiden 2010-11-01 till och med 2014-10-31.

Lars-Erik Karlsson (C), ordförande

Kjell Jormfeldt (MP), förste vice ordförande

Janewert Johansson (S), andre vice ordförande

Ärendet

Kommunfullmäktige ska utse ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande i kommunfullmäktige för tiden 2010-11-01 till och med 2014-10-31.

Yrkanden

Carina Bengtsson (C) yrkar att Lars-Erik Karlsson (C) ska utses till ordförande i kommunfullmäktige för tiden 2010-11-01 till och med 2014-10-31.

Ann-Charlotte Wiesel (M) yrkar att Kjell Jormfeldt (MP) ska utses till förste vice ordförande i kommunfullmäktige för tiden 2010-11-01 till och med 2014-10-31.

Anne Karlsson (S) yrkar att Janewert Johansson (S) ska utses till andre vice ordförande i kommunfullmäktige för tiden 2010-11-01 till och med 2014-10-31.

Beslutsgång

Ordföranden frågar fullmäktige om Lars-Erik Karlsson (C) ska utses till kommunfullmäktiges ordförande och finner att kommunfullmäktige utser

Lars-Erik Karlsson (C) till dess ordförande för tiden 2010-11-01 till och med 2014-10-31.

Ordföranden frågar därefter fullmäktige om Kjell Jormfeldt (MP) ska utses till förste vice ordförande i kommunfullmäktige och finner att kommunfullmäktige utser Kjell Jormfeldt (MP) till dess förste vice ordförande för tiden 2010-11-01 till och med 2014-10-31.

Ordföranden frågar slutligen kommunfullmäktige om Janewert Johansson (S) ska utses till andre vice ordförande i kommunfullmäktige och finner att kommunfullmäktige utser Janewert Johansson (S) till dess andre vice ordförande för tiden 2010-11-01 till och med 2014-10-31.