Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2010-11-16

Sammanträde 2010-11-16

Datum
Klockan
17:30
Plats
GARVAREN, Ljungby, Strålforssalen

1 Ordföranden hälsar välkommen.

2 Förslag på justerare Carina Bengtsson och Conny Simonsson ersättare Jessica Lyckvall, tid och plats för justering: måndagen den 22 november kl. 15.30 på kommunledningskontoret.

5 Inlämnande av motioner och interpellationer.

6 Inlämnande av medborgarförslag.

7 Begäran om utökad investeringsram år 2011, Sunnerbogymnasiet.

9 Ljungby kommuns budget år 2011 med plan år 2012-2015.

10 Ryssbygymnasiet. Uppdrag om eventuellt köp samt ansvar för verksamheten.

11 Valfrihet inom äldreomsorgen. Svar på motion.

12 Efterlevnad av lagen om tillgänglighet. Svar på motion.

13 Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden år 2011.

14 Plats för kommunfullmäktiges sammanträden år 2011.

15 Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige år 2011.

16 Gemensamma nämndens budget 2011-2013 och verksamhetsplan 2010-2013.

17 Val av ombud till SKLs kongress för mandatperioden 2011-2015.

§113 Information

Sekretariatet informerar om innehållet i kommande politikerutbildningar den 20 januari och den 11 februari 2011.

§114 Frågestund

1) Harriet Kristensson (S) frågar handikapprådets ordförande angående arbetet med att avhjälpa så kallade enkla hinder för tillgänglighet som till större delen verkar vara i färd med att utredas och kostnadsberäknas snarare än att åtgärdas. Hur mycket återstår och vad har ordföranden gjort för att de enkelt avhjälpta hindren mot tillgänglighet i kommunen ska avskaffas?

Handikapprådets ordförande Ann-Charlotte Wiesel (M) svarar att det faktiskt gjorts mycket. All offentlig miljö är kartlagd och en avrapportering av arbetet kommer att göras till kommunstyrelsens arbetsutskott vid kommande möte. Vid åtgärder kontaktas tillgänglighetskonsult. Vad gäller tillgänglighet till privatägda butiker, m.m. har kommunen haft informationsmöten om vilka krav som kommer att ställas från årsskiftet.

2) Conny Simonsson (S) frågar personalutskottets ordförande med anledning av en artikel i Smålänningen om förslaget till nya politikerarvoden togs upp i utskottet som ett beslutsärende eller diskussionsärende.

Personalutskottets ordförande, Ann-Charlotte Wiesel (M) svarar att förslaget är ett arbetsmaterial och att det lämnats synpunkter som kan vara underlag vid framtagningen till ett förslag för beslut.

3) Roland Johansson (ALT) frågar personalutskottets ordförande vem som tagit initiativet till att höja politikerarvodena för den kommande perioden.

Personalutskottets ordförande, Ann-Charlotte Wiesel (M) svarar att initiativet tagits av alliansen och att det bland annat ingått i förhandlingsuppdraget att göra en jämförelse med arvoden i andra kommuner. Ljungby ligger lägst bland jämförda.

4) Janewert Johansson (S) frågar kommunstyrelsens ordförande vad som ska ske med den gamla offentliga toaletten.

Kommunstyrelsens ordförande, Carina Bengtsson (C) svarar att rivningslov är beviljat och att rivning förhoppningsvis sker snarast.

§115 Inlämnande av motioner och interpellationer

Beslut

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendet

Roland Johansson (ALT) har den 15 november 2010 inlämnat en motion till kommunfullmäktige i vilken han konstaterar att det nu är dags att komma fram till var den offentliga toaletten ska byggas. Eftersom beslutet om placering har överklagats yrkar han att toaletten byggs på Oxtorget, alltså den plats som Alternativet har föreslagit tidigare, och att bygget kommer igång snarast.

Motionen delades ut under sammanträdet.


§116 Inlämnande av medborgarförslag

Beslut

Ärendet läggs till handlingarna

Ärendet

Meddelas att det utsända medborgarförslaget angående fler samlingslokaler för mellanstadiebarn har dragits tillbaka av förslagsställaren.

§117 Begäran om utökad investeringsram år 2011, Sunnerbogymnasiet

Ks2010/0474  040

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att utöka barn- och utbildningsnämndens investeringsram för år 2011 med 1,2 mkr för inköp av lastbil till Sunnerbogymnasiet.

Ärendet

Sunnerbogymnasiet planerar att utöka yrkesförarutbildningen för vuxna med 16 platser. Skolan har sökt och blivit beviljade statsbidrag som täcker driftskostnaderna för utbildningen. Ytterligare ett fordon behövs dock för att kunna driva utbildningen.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade därför den 20 september 2010 att föreslå kommunfullmäktige besluta att utöka investeringsramen för år 2011 med 1,2 mkr för inköp av lastbil till Sunnerbogymnasiet.

Kommunledningskontoret föreslår i ett yttrande daterat 2010-10-07 att barn- och utbildningsnämndens investeringsbudget för 2011 utökas med 1,2 mkr enligt nämndens förslag.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 2 november 2010 att kommunfullmäktige beslutar att utöka barn- och utbildningsnämndens investeringsram för år 2011 med 1,2 mkr för inköp av lastbil till Sunnerbogymnasiet.

§118 Skattesats 2011

Ks2010/0428  040

Beslut

Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen till 20:96 per skattekrona.

Ärendet

Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen senast under oktober månad lämna förslag om skattesatsen kommande år. Kommunfullmäktige ska sedan under november månad fastställa skattesatsen.

Skattesatsen är innevarande år 20:96 per skattekrona.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 2 november 2010 att kommunfullmäktige fastställer skattesatsen till 20:96 per skattekrona.

§119 Ljungby kommun budget 2011 med plan 2012-2015

Ks2010/0519  041

Beslut

Kommunfullmäktige fastställer budgeten för 2011 enligt kommunledningskontorets budgetförslag.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade om budget 2011 i juni i år. Eftersom det är valår ska dock budgeten beslutas av nyvalda kommunfullmäktige under november månad.

Kommunledningskontoret har uppdaterat budgeten utifrån beslut fattade av kommunfullmäktige samt nya skatteprognoser och en ny pensionsprognos.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 2 november 2010 att kommunfullmäktige fastställer budgeten för 2011 enligt kommunledningskontorets budgetförslag.

Reservation

Sverigedemokraterna deltar ej i beslutet eftersom handlingarna i ärendet inkommit så sent att det inte funnits tid till att ta ställning till budgetförslaget.

§120 Ryssbygymnasiet

Ks2010/0285  612

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att ge Ljungby Holding AB i uppdrag att genomföra köpet av Ryssbygymnasiet AB om Kronobergs Läns Landsting erbjuder kommunen den möjligheten.

Kommunfullmäktige beslutar också att ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att ansvara för verksamheten inom Ryssbygymnasiet AB vid ett eventuellt köp.

Ärendet

Kommunstyrelsens presidium har på uppdrag av kommunstyrelsen Ks2010-06-08 § 127 lämnat anbud på Ryssbygymnasiet AB.

Styrelsen för Ljungby Holding AB beslutar den 23 september 2010 § 15 att föreslå att kommunfullmäktige beslutar att ge Ljungby Holding AB i uppdrag att genomföra köpet av Ryssbygymnasiet AB om Kronobergs Läns Landsting erbjuder kommunen den möjligheten.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 2 november 2010 att kommunfullmäktige beslutar att ge Ljungby Holding AB i uppdrag att genomföra köpet av Ryssbygymnasiet AB om Kronobergs Läns Landsting erbjuder kommunen den möjligheten.

Kommunfullmäktige föreslås också besluta att ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att ansvara för verksamheten inom Ryssbygymnasiet AB vid ett eventuellt köp.

§121 Valfrihet inom äldreomsorgen

Ks2010/0151  732

Svar på motion

Beslut

Kommunfullmäktige antar socialnämndens yttrande som sitt eget och avslår motionen.

Ärendet

Gun Lindell (S) har för Socialdemokraterna lämnat in en motion den 19 mars 2010 i vilken hon yrkar att kommunfullmäktige ger socialnämnden i uppdrag att

1. införa en kvalitetsgaranti med ett tak för antal personal hos en omsorgstagare,

2. utveckla kontaktmannaskapet med tydliga regler om vad kontaktmannaskapet innehåller, ge varje vårdtagare rätt till två timmar ”egen tid” per vecka tillsammans med kontaktpersonen där vårdtagaren själv får välja aktivitet, och

3. införa en timbank där vårdtagaren själv kan spara tid en vecka för att kunna få extra hjälp vid behov.

Beredning

Socialförvaltningen bemöter i skrivelse den 11 juni 2010 de olika förslagen, jämför Ljungby kommuns verksamhet med andra kommuner, beskriver hur verksamheten fungerar idag och anger vilka konsekvenser ett genomförande av förslagen skulle medföra resursmässigt.

Socialnämnden beslutar den 25 augusti 2010 att översända förvaltningens skrivelse som eget yttrande.

Kommunstyrelsen föreslår den 2 november 2010 att kommunfullmäktige antar socialnämndens yttrande som sitt eget och att avslå motionen.

Yrkanden

Gun Lindell, (S) yrkar att motionen ska betraktas som besvarad och att socialförvaltningen ges i uppdrag att arbeta i motionens anda.

Björn Gullander (V) yrkar att kommunfullmäktige ska bifalla motionen.

Beslutsgång

Ordföranden utser inledningsvis kommunstyrelsens förslag till huvudförslag.

För att få ett motförslag ställer han därefter Gun Lindells (S) yrkande att motionen ska betraktas som besvarad och att socialförvaltningen ges i uppdrag att arbeta i motionens anda mot Björn Gullanders (V) yrkande att kommunfullmäktige ska bifalla motionen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige utser Gun Lindells (S) yrkande till motförslag.

Därefter ställer ordföranden kommunstyrelsens förslag mot Gun Lindells (S) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Omröstning

Omröstning begärs och genomförs med följande omröstningsordning: ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag och nej-röst för bifall till Gun Lindells (S) yrkande att motionen ska betraktas som besvarad och att socialförvaltningen ges i uppdrag att arbeta i motionens anda.

Omröstningen utfaller med 27 ja-röster och 22 nej-röster. Se omröstningsbilaga!

Kommunfullmäktige har därigenom beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

§122 Efterlevnad av lagen om tillgänglighet

KS2010/0195  730

Svar på motion

Beslut

Med hänvisning till de åtgärder tekniska kontoret vidtagit för att förbättra tillgängligheten i Sunnerbohallen och på övriga platser i kommunen, beslutar kommunfullmäktige att motionen är bifallen.

Ärendet

Gun Lindell och ClasGöran Carlsson har för Socialdemokraterna lämnat in en motion angående efterlevnad av lagen om tillgänglighet. Motionärerna yrkar den 13 april 2010 att de enkelt avhjälpta hinder som finns i protokollet från tillgänglighetskonsulten angående badet i Sunnerbohallen omedelbart rättas till. Dessutom vill motionärerna att man i framtiden i Ljungby kommun och dess olika bolag i ett tidigt skede använder sig av vad tillgänglighetskonsulter och lagen säger.

Tekniska kontoret besvarar den 6 oktober 2010 motionen. Tekniska kontoret skriver att arbetet med att åtgärda de enkelt avhjälpa hindren i Sunnerbohallen pågår och innan 2010 års utgång ska alla dessa hinder vara åtgärdade.

Tekniska kontoret redovisar att husavdelningen alltid använder sig av tillgänglighetskonsult vid ny- och ombyggnationer. Gatu- och parkavdelningen har med konsulthjälp tagit fram ett stort antal åtgärder för enkelt avhjälpta hinder. Arbete pågår med att prioritera och kostnadsberäkna dessa. Gatu- och parkavdelningen använder alltid tillgänglighetskonsult vid om- och tillbyggnad av gatumiljöer. Även Ljungbybostäder anlitar redan idag tillgänglighets-konsulter vid om- och nybyggnad.

Beredning

Med hänvisning till de åtgärder som tekniska kontoret vidtagit för att förbättra tillgängligheten i Sunnerbohallen och på övriga platser i kommunen, föreslår kommunstyrelsen den 2 november 2010 att kommunfullmäktige beslutar att motionen är bifallen.

§123 Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden år 2011

Ks2010/0434  101

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktiges sammanträden ska kungöras i Smålänningen och Lokaltidningen år 2011.

Ärendet

Enligt kommunallagen kapitel 5, § 10, ska kommunfullmäktiges sammanträden kungöras i en eller flera ortstidningar. Det är kommunfullmäktige som beslutar om vilka ortstidningar som annonsen ska införas i.

Under år 2010 och dessförinnan har kungörelse om kommunfullmäktiges sammanträden varit införd i tidningen Smålänningen.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 2 november 2010 att kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktiges sammanträden ska kungöras i Smålänningen och Lokaltidningen år 2011.

§124 Plats för kommunfullmäktiges sammanträden år 2011

Ks2010/0433  101

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktiges sammanträden ska hållas i Strålforssalen på Garvaren under år 2011.

Ärendet

Enligt Arbetsordning för kommunfullmäktige i Ljungby kommun § 8, ska kommunfullmäktige för varje verksamhetsår besluta om plats för kommunfullmäktiges sammanträden.

Kommunfullmäktige har under 2010 och dessförinnan sammanträtt i Strålforssalen på Garvaren i Ljungby.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 2 november 2010 att kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktiges sammanträden ska hållas i Strålforssalen på Garvaren under år 2011.

§125 Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige år 2011

Ks2010/0436  101

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktige ska sammanträda följande tisdagar år 2011:

25 januari, 1 mars, 29 mars, 26 april, 24 maj, 14 juni, 30 augusti, 27 september,

25 oktober, 22 november samt 16 december (fredag).

Ärendet

Kommunledningskontoret har upprättat förslag till sammanträdesdagar för kommunfullmäktige år 2011.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 2 november 2010 att kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktige ska sammanträda följande tisdagar år 2011:

25 januari, 1 mars, 29 mars, 26 april, 24 maj, 14 juni, 30 augusti, 27 september,

25 oktober, 22 november samt 16 december (fredag).

§126 Gemensamma nämnden budget 2011-2013, verksamhetsplan 2012-2013

Ks2010/0314  757

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta Gemensamma nämndens förslag till budget 2011 samt verksamhetsplan 2012-2013.

Ärendet

Ljungby, Markaryds och Älmhults kommuner har sedan 2006 bedrivit gemensam verksamhet för familjerättsliga frågor. Kostnaderna för verksamheten delas mellan de tre kommunerna med invånarantalet som fördelningsgrund.

Gemensamma nämnden har lämnat förslag till budget för 2011-2013 och verksamhetsplan för 2012-2013. Enligt förslaget utökas budget från och med 2011 med 123 tkr för Ljungbys del och totalt 234 tkr. Ökningen beror på en höjning av kostnaderna för administration och arbetsledning.

Beredning

Socialnämnden i Ljungby antar den 25 augusti 2010 socialförvaltningens skrivelse och anför i sitt yttrande att behovet av utökad administration, som lyfts fram i en revisionsrapport, bör vara tidsbegränsat och årligen omprövas.

Kommunledningskontoret föreslår i skrivelse den 12 oktober 2010 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Gemensamma nämndens förslag till budget 2011 samt verksamhetsplan 2012-2013.

Kommunstyrelsen föreslår den 2 november 2010 att kommunfullmäktige antar Gemensamma nämndens förslag till budget 2011 samt verksamhetsplan 2012-2013.

§127 Meddelanden

Ks2010/0318  102

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av meddelanden.

Ärendet

1. Skrivelse från Intressegruppen för Landsbygdsfrågor angående beslut om framtida skolorganisation för Ljungby kommun.

2. Skrivelse från företag i Vittarydsområdet angående planerna på att lägga ner skolan i Vittaryd.