Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2010-12-10

Sammanträde 2010-12-10

Datum
Klockan
14:00
Plats
Garvaren, Ljungby, Strålforssalen

1 Ordföranden hälsar välkommen.

2 Förslag på justerare Jessica Lyckvall och Lars-Ove Johansson, ersättare Krister Lundin, tid och plats för justering: torsdagen den 16 december 2010 kl. 15.30 på kommunledningskontoret.

4 Inlämnande av motioner och interpellationer.

5 Inlämnande av medborgarförslag.

6 Revidering av Reglemente för kommunstyrelsen.

7 Revidering av Instruktion för kommunalråd.

8 Revidering av Arvodesreglementet.

9 Revidering av Reglemente för kommunrevisionen.

10 Taxa för handels- och industritomter.

11 Begäran om försäljning av fastigheter i Vittaryd.

12 I nöden prövas vännen - stöd till vänorten Silute. Svar på motion.

13 Ändring av regler för kommunbidrag till statsbidragsberättigade enskilda vägar.

15 Lekmannarevisor för Ljungby Utveckling AB.

16 Lekmannarevisor för Ljungbybostäder AB.

17 Lekmannarevisor för Ljungy Energi AB/Ljungby Energinät AB.

18 Lekmannarevisor för Ljungby Holding AB.

19 Lekmannarevisorer för Märta Ljungbergs donationsfond.

20 Auktoriserad revisor för Ljungby kommuns samförvaltning nr 1.

21 Auktoriserad revisor för Stiftelsen Social samfond för allmänna hjälpmedel.

22 Auktoriserad revisor för Stiftelsen Carl Edvard Dahlins biblioteks- och kulturfond.

23 Auktoriserad revisor för Dora och Gustav Strömvalls minnesfond.

24 Auktoriserad revisor för Stiftelsen JA Nilssons donationsfond.

25 Auktoriserad revisor för Märta Ljungbergs donationsfond.

28 Val av barn- och utbildningsnämnd.

29 Val av kultur- och fritidsnämnd.

30 Val av miljö- och byggnämnd.

32 Val av styrelse för Ljungby Energi AB/Ljungby Energinät AB.

33 Val av styrelse för Ljungbybostäder AB.

34 Val av styrelse för Ljungby Holding AB.

35 Val av styrelse för Ljungby Utveckling AB.

36 Val till förbundsfullmäktige för Regionförbundet södra Småland.

37 Val till Märta Ljungbergs donationsfonds direktion.

38 Val till Stiftelsen JA Nilssons donationsfond.

39 Val till Stiftelsen Vallerstads Gård, Reftele.

40 Val till Elisabeth Olssons stiftelse.

41 Val till Stiftelsen Linggården.

42 Val till Sven och AnnMargret Ljungbergs stiftelse.

43 Val till Sockenkommittéerna för Davidsonska donationen (Bolmsö och Tannåker).

44 Val till ombud och ersättare vid föreningsstämma i Lagans Vattenråd.

45 Val av nämndemän, Växjö Tingsrätt.

46 Val av ledamöter i familjerättsnämnd gemensam med Markaryd och Älmhult.

48 Val till Kommunalförbundet VoB Kronoberg.

49 Valärende - Avsägelse av politiskt uppdrag.

50 Meddelanden.

Ärenden 50-53 sker på Hotell Terraza kl. 18.30.

51 Utdelning av kulturstipendium, kulturpris och byggnadsvårdspris.

52 Utdelning av minnesgåvor till anställda i Ljungby kommun.

53 Utdelning av minnesgåvor till förtroendevalda i Ljungby kommun.

§128 Frågestund

§129 Inlämnande av motioner och interpellationer

Redogörelse för ärendet

Inga motioner har lämnats in till dagens sammanträde.

§130 Inlämnande av medborgarförslag

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget för beslut till kultur- och fritidsnämnden i samråd med Ljungbybostäder AB.

Redogörelse för ärendet

1. En medborgare föreslår att skylten vid gamla Ljungby motell ska snyggas till.

När gamla Ljungby motell vid södra infarten till Ljungby revs beslutade man att låta skylten stå kvar. Eftersom där nu bara är ett tomt stativ föreslår medborgaren att man hänger upp något som ser fint ut i skylten eller hälsar besökare välkomna till Ljungby.

Beredning

Kommunfullmäktiges presidium har behandlat ärendet och beslutat föreslå kommunfullmäktige att överlämna medborgarförslaget för beslut till kultur- och fritidsnämnden i samråd med Ljungbybostäder AB.

§131 Reglemente för kommunstyrelsen i Ljungby kommun

KS2010/0557  003

Revidering

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta alliansens förslag till revidering av reglementet för kommunstyrelsen i Ljungby kommun, innebärande att det i 11 § fastslås att det i Ljungby kommun ska finnas tre kommunalråd. Till kommunalråd ska utses kommunstyrelsens ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande.

Vidare ändras 21 § på så sätt att även andre vice ordförande får underteckna avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av kommunstyrelsen om ordföranden eller förste vice ordföranden inte har möjlighet att göra det.

Ärendet

Kommunledningskontoret har tagit fram förslag till ändring av reglemente för kommunstyrelsen i Ljungby kommun.

De föreslagna ändringarna i reglementet gäller dels § 11 där man föreslår att det i Ljungby kommun ska finnas tre kommunalråd. Till kommunalråd ska utses kommunstyrelsens ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande.

I det reglemente som nu gäller står att det i Ljungby kommun ska finnas två förtroendevalda heltidstjänster benämnda kommunalråd och oppositionsråd.

Till kommunalråd/oppositionsråd ska utses kommunstyrelsens ordförande och kommunstyrelsens vice ordförande.

Det andra förslaget till ändring i reglementet för kommunstyrelsen gäller § 21 där man föreslår att även andre vice ordförande får underteckna avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av kommunstyrelsen om ordföranden eller förste vice ordföranden inte har möjlighet att göra det.

Beredning

Arbetsutskottet överlämnar den 9 november 2010 ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

Kommunstyrelsen föreslår 23 december 2010 att kommunfullmäktige antar alliansens förslag till Reglemente för kommunstyrelsen, med följande ändringar:

· Utgångspunkten för Reglemente för kommunstyrelsen är att det i Ljungby kommun ska finnas två kommunalråd på 100 %, varav ett oppositionsråd.

Yrkanden

Ann-Charlotte Wiesel (M) yrkar bifall till alliansens förslag.

Conny Simonsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer Ann-Charlotte Wiesels (M) yrkande om bifall till alliansens förslag mot Conny Simonssons (S) yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Ann-Charlotte Wiesels (M) yrkande.

Omröstning

Omröstning begärs och genomförs med följande omröstningsordning: ja-röst för bifall till Ann-Charlotte Wiesels (M) yrkande, nej-röst för bifall till Conny Simonssons (S) yrkande.

Omröstningen genomförs och utfaller med 25 ja-röster mot 23 nej-röster, 1 frånvarande. Se omröstningsbilaga! Kommunfullmäktige har därigenom beslutat i enlighet med Ann-Charlotte Wiesels (M) yrkande om bifall till alliansens förslag.

Reservation

Den socialdemokratiska gruppen reserverar sig till förmån för eget förslag.

§132 Instruktion för kommunalråd

KS2010/0558  003

Revidering

Beslut

Kommunfullmäktige antar instruktionen för kommunalråd, med den ändringen att rätten att utse nytt kommunalråd då ordinarie kommunalråd är sjukskriven under en längre tid ska ligga hos kommunfullmäktige.

Ärendet

Kommunledningskontoret har tagit fram förslag till Instruktion för kommunalråd i Ljungby kommun.

Enligt förslaget till instruktion ska det i Ljungby kommun finnas tre kommunalråd med varierande tjänstgöringsgrad. Kommunstyrelsens ordförande föreslås ha en tjänstgöringsgrad om 40 timmar/vecka, vice ordförande 20 timmar/vecka och andre vice ordförande en tjänstgöringsgrad om 40 timmar/vecka.

Förslaget innehåller också instruktioner för bland annat kommunalrådens ansvarsområden, information om verksamheten, rätten att närvara vid sammanträden, tillgänglighet och ersättning.

Beredning

Arbetsutskottet överlämnar den 9 november 2010 ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

Kommunstyrelsen föreslår den 23 november 2010 att kommunfullmäktige antar förslaget till Instruktion för kommunalråd i Ljungby kommun, med följande ändringar:

· Rätten att utse nytt kommunalråd då ordinarie kommunalråd är sjukskriven under en längre tid ska ligga hos kommunfullmäktige,

· Utgångspunkten för Instruktion för kommunalråd är att det i Ljungby kommun ska finnas två kommunalråd på 100 %, varav ett oppositionsråd.

Yrkanden

Ann-Charlotte Wiesel (M) yrkar bifall till alliansens förslag.

Conny Simonsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kjell Jormfeldt (MP) yrkar bifall till alliansens förslag med ändring att rätten att utse nytt kommunalråd då ordinarie kommunalråd är sjukskriven under en längre tid ska ligga hos kommunfullmäktige,

Beslutsgång

Ordföranden ställer Ann-Charlotte Wiesels (M) med flera yrkande om bifall till alliansens förslag mot Conny Simonssons (S) yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Ann-Charlotte Wiesels (M) yrkande.

Ordföranden ställer därefter proposition på Kjell Jormfeldts (MP) tilläggsyrkande om förändring i alliansens förslag så att rätten att utse nytt kommunalråd då ordinarie kommunalråd är sjukskriven under en längre tid ska ligga hos kommunfullmäktige och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Kjell Jormfeldts (MP) yrkande.

Reservation

Den socialdemokratiska gruppen reserverar sig till förmån för eget förslag.

§133 Arvodesreglementet

KS2010/0582  024

Revidering

Beslut

Kommunfullmäktige antar alliansens förslag till revidering av arvodesreglementet.

Det reviderade arvodesreglementet gäller från och med den 1 januari 2011.

Ärendet

Kommunledningskontoret har upprättat ett nytt förslag till arvodesreglemente för Ljungby kommun.

Beredning

Personalutskottet beslutade den 10 november 2010 efter yrkande från Conny Simonsson (S) att återremittera ärendet till ett extra insatt sammanträde den 19 november.

Personalutskottet beslutade den 19 november 2010 att lämna ärendet vidare till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

Kommunstyrelsen beslutar den 23 november 2010 att föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget till revidering av Arvodesreglemente för Ljungby kommun, med följande förändringar:

· Valnämnden läggs till de grupper där ersättare enligt förslaget i § 1 inte ska få ersättning om de deltar i sammanträden utan att ha kallats till tjänstgöring,

· Fasta arvoden för 2:e vice ordförande i samtliga grupper stryks och posten som 1:e vice ordförande i samtliga grupper tillfaller oppositionen,

· Arvodet för kommunstyrelsens förste vice ordförande höjs till 100 %.

Det reviderade arvodesreglementet föreslås gälla från och med den 1 januari 2011.

Yrkanden

Conny Simonsson (S), med instämmande av Tryggve Svensson (V), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Yrkandena dras därefter tillbaka.

Roland Johansson (ALT), med instämmande av Tryggve Svensson (V) och Conny Simonsson (S), yrkar avslag på alliansens förslag till revidering och att nuvarande arvodesreglemente ska fortsätta att gälla.

Ann-Charlotte Wiesel (M), med instämmande av Kjell Jormfeldt (MP), yrkar bifall till alliansens förslag

Anne Carlsson (S) yrkar att arvodet till gruppledare stryks.

Beslutsgång

Ordföranden ställer Ann-Charlotte Wiesels (M) yrkande om bifall till alliansens förslag till revidering av arvodesreglementet mot Roland Johanssons (ALT) med flera yrkande om avslag av alliansens förslag till revidering och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med alliansens förslag.

Votering begärs och genomförs med följande omröstningsordning: ja-röst för Ann-Charlotte Wiesels (M) yrkande om bifall till alliansens förslag till revidering och nej-röst till Roland Johanssons (ALT) med flera yrkande om avslag till hela förslaget. Omröstningen utfaller med 25 ja-röster och 24 nej-röster. Se omröstningsbilaga!

Kommunfullmäktige har därmed beslutat i enlighet med Ann-Charlotte Wiesels (M) yrkande om bifall till alliansens förslag till revidering av arvodesreglementet.

Ordföranden ställer därefter Anne Karlssons (S) yrkande att arvodet till gruppledare stryks mot alliansens förslag att gruppledare ska få 11300 kr om året i arvode. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt alliansens förslag att gruppledare ska få 11300 kr om året i arvode.

Reservation

Den socialdemokratiska gruppen reserverar sig till förmån för eget förslag.

§134 Reglemente för kommunrevisionen

KS2010/0565  003

Revidering

Beslut

Kommunfullmäktige antar förslaget till revidering av reglementet för kommunrevisionen i Ljungby kommun med tillägget att det i reglementet ska stå att fyra av ledamöterna ska vara från majoriteten och att tre av ledamöterna ska vara från oppositionen inklusive ordföranden.

Ärendet

Kommunledningskontoret har upprättat ett nytt förslag till Reglemente för kommunrevisionen i Ljungby kommun.

Beredning

Personalutskottet föreslår den 10 november 2010 kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget till Reglemente för kommunrevisionen i Ljungby kommun.

Kommunstyrelsen föreslår den 23 november 2011 kommunfullmäktige att anta förslaget till reglemente för kommunrevisionen i Ljungby kommun med tillägget att det i reglementet ska stå att fyra av ledamöterna ska vara från majoriteten och att tre av ledamöterna ska vara från oppositionen inklusive ordföranden.

§135 Tomtpriser för handels- och industritomter

Ks2010/0450  356

Höjning av taxa

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

att industrimarkspriset justeras i Ljungby stad till 35 kr/m2,

att tomtpriset för handelstomter fastställs till 95 kr/m2,

att tillägget för grovplanering, där det utförts, skall vara 45 kr/m2,

och att ett tillägg för skyltläge mot väg E4 och väg 25 om 20 kr/m2 införs.

De justerade tomtpriserna ska gälla från och med 2011-07-01.

Kommunfullmäktige beslutar också att hela Rosendal-området har skyltläge och att Karlsro-området har skyltläge enligt tekniska kontorets förslag 2010-10-26 bilaga 7.

Ärendet

Kommunstyrelsen uppdrog den 1 juni 2010 åt tekniska utskottet att titta på taxekonstruktionen för industri- och handelstomter.

Tekniska kontoret skriver den 6 september 2010 att kommunens gällande pris för industritomter idag är lägst 20 kr/ m2 för marken med tillägg på 40 kr/m2 där grovplanering har utförts. Ljungby kommun har tidigare tagit 2.5 gånger industrimarkspriset för handelstomter, det vill säga 50 kr/m2, med tillägg på 40 kr/m2 där grovplanering har utförts. För att närma sig kostnadstäckning för de nya områdena Karlsro och Rosendal borde dessa priser höjas.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 23 november 2010 kommunfullmäktige besluta

att industrimarkspriset justeras i Ljungby stad till 35 kr/m2,

att tomtpriset för handelstomter fastställs till 95 kr/m2,

att tillägget för grovplanering, där det utförts, skall vara 45 kr/m2,

och att ett tillägg för skyltläge mot väg E4 och väg 25 om 20 kr/m2 införs.

De justerade tomtpriserna föreslås gälla från och med 2011-07-01.

Kommunstyrelsen beslutar också att hela Rosendal-området har skyltläge och att Karlsro-området har skyltläge enligt tekniska kontorets förslag 2010-10-26 bilaga 7.

§136 Begäran från Ljungbybostäder AB om försäljning av fastigheter i Vittaryd

KS2010/0570  253

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att låta Ljungbybostäder AB sälja fastigheterna Ingelstad 1:50, Ingelstad 1:51 och Ingelstad 8:30 i Vittaryd.

Ärendet

Styrelsen för Ljungbybostäder AB uppdrog den 23 september 2010 åt Ljungbybostäders VD att försöka sälja bolagets fastigheter i Vittaryd.

I en skrivelse daterad den 15 november 2010 begär Ljungbybostäder AB att få sälja fastigheterna Ingelstad 1:50, Ingelstad 1:51 och Ingelstad 8:30 i Vittaryd

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 23 november 2010 att kommunfullmäktige beslutar att låta Ljungbybostäder AB sälja fastigheterna Ingelstad 1:50, Ingelstad 1:51 och Ingelstad 8:30 i Vittaryd.

Yrkanden

Kerstin Wiréhn (V) yrkar avslag på förslaget att sälja Ljungbybostäder ABs fastigheter i Vittaryd.

Beslutsordning

Ordföranden ställer Kerstin Wiréhns (V) yrkande om avslag på förslaget att sälja Ljungbybostäder ABs fastigheter i Vittaryd mot kommunstyrelsens förslag att låta Ljungbybostäder AB sälja fastigheterna Ingelstad 1:50, Ingelstad 1:51 och Ingelstad 8:30 i Vittaryd. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

§137 I nöden prövas vännen - om stöd till vänorten Silute

KS2009/0355  142

Svar på motion

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Ljungby kommun ber vänortsföreningen att undersöka vilka hjälpbehov som finns i Silute, Litauen, och i första hand administrera hjälpen inom ramen för sin verksamhet. Om vänortsföreningen finner att det finns ytterligare behov av hjälp är de välkomna att ta upp frågan med Ljungby kommun.

Motionen anses därmed vara besvarad.

Ärendet

Tryggve Svensson (V) föreslår i en motion att kommunledningskontoret får i uppgift att undersöka på vilket sätt Ljungby kommun kan stödja sin vänort Silute i Litauen som befinner sig i en svår situation med hög arbetslöshet och sänkta löner.

Kommunledningskontoret skriver i ett yttrande den 18 oktober 2010 att det finns en vänortsförening som bildades 1992 med syfte att främja kulturellt utbyte, hjälpverksamhet och att förmedla kontakter inom områdena kultur, utbildning, ungdomsutbyte och idrott. På grund av det stora behov som finns i Silute utgör hjälpverksamheten en stor del av vänortsföreningens aktiviteter.

Kommunledningskontoret anser att vänortsföreningen har en bra bild av det hjälpbehov som finns i Silute och att initiativ om ytterligare stöd till Silute därför bör komma från vänortsföreningen.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 23 november 2010 kommunfullmäktige besluta att Ljungby kommun ber vänortsföreningen att undersöka vilka hjälpbehov som finns i Silute, Litauen, och i första hand administrera hjälpen inom ramen för sin verksamhet. Om vänortsföreningen finner att det finns ytterligare behov av hjälp är de välkomna att ta upp frågan med Ljungby kommun.

Motionen föreslås därmed vara besvarad.

§138 Ändring av regler för kommunbidrag till statsbidragsberättigade enskilda vägar

2010/0386  318

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

• Årligt och särskilt driftbidrag lämnas bara om Trafikverket lämnar statsbidrag.

• Årligt driftbidrag lämnas med en sådan procentsats att stats- och kommunbidragen tillsammans blir 85 % av den statsbidragsgrundande underhållskostnaden.

• Särskilt driftbidrag till byggnads-, iståndsättnings- och beläggningsarbeten lämnas med 15 % av den statsbidragsgrundande kostnaden. Stats- och kommunbidragen tillsammans får dock inte överstiga 85 % av den statsbidragsgrundande kostnaden.

• Bidrag till redskap och förrättningar lämnas inte.

• En förutsättning för att bidrag ska betalas ut är att vägföreningen skickar in sin årsredovisning till Ljungby kommun.

• De ändrade bidragsreglerna gäller från 2011-01-01.

Ärendet

Med anledning av att budgetramen för bidrag till enskild väghållning har höjts med 0,7 Mkr år 2011 föreslår tekniska kontoret den 10 augusti 2010 att kommunfullmäktige ändrar gällande bidragsregler.

Kommunala och statliga bidrag till rubricerade vägar beräknas på de kostnader Trafikverket godkänt. Bidrag lämnas dels som ett årligt driftbidrag till det löpande vägunderhållet och dels som ett särskilt driftbidrag till större förbättringsarbeten och beläggningar. Årligt driftbidrag betalas till samtliga vägar och särskilt driftbidrag till ett mindre antal vägar efter Trafikverkets särskilda behovsprövning.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 23 november 2010 kommunfullmäktige besluta att

• Årligt och särskilt driftbidrag lämnas bara om Trafikverket lämnar statsbidrag.

• Årligt driftbidrag lämnas med en sådan procentsats att stats- och kommunbidragen tillsammans blir 85 % av den statsbidragsgrundande underhållskostnaden.

• Särskilt driftbidrag till byggnads-, iståndsättnings- och beläggningsarbeten lämnas med 15 % av den statsbidragsgrundande kostnaden. Stats- och kommunbidragen tillsammans får dock inte överstiga 85 % av den statsbidragsgrundande kostnaden.

• Bidrag till redskap och förrättningar lämnas inte.

• De ändrade bidragsreglerna gäller från 2011-01-01.

Yrkanden

Kerstin Wiréhn (V), med instämmande av Roland Johansson (ALT), Kjell Jormfeldt (MP), Anne Karlsson (S), Alf Johansson (KB), Ann-Charlotte Wiesel (M) och Jan Lorentzson (SD), yrkar att de kommunala bidragen villkoras så att bidrag endast betalas ut till de vägföreningar som skickar in sin årsredovisning till Ljungby kommun.

Beslutsordning

Ordföranden ställer Kerstin Wiréhns (V) med flera yrkande att de kommunala bidragen villkoras så att bidrag endast betalas ut till de vägföreningar som skickar in sin årsredovisning till Ljungby kommun mot kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Kerstin Wiréhns (V) med flera yrkande

§139 Kommunrevision

Beslut

Kommunfullmäktige fattar följande beslut:

Ledamöter i kommunrevisionen för tiden år 2011-2014 utses enligt följande:

Ledamöter:

Jan Sahlin (M)

Box 835

341 18 Ljungby

Willy Uvebrandt (C)

Ryd

341 77 Agunnaryd

Rolf Andersson (FP)

Parkgatan 16 B

341 37 Ljungby

Kristina Norlin (MP)

Harabergsgatan 3 A

341 36 Ljungby

Ingemar Karlsson (S)

Vårgatan 5

341 70 Ljungby

Annette Bjers-Gustavsson (S)

Målarevägen 10

341 76 Ryssby

Lena Bergman (V)

Harabergsgatan 34 C

341 36 Ljungby

Ordförande: Ingemar Karlsson (S)

Vice ordförande: Jan Sahlin (M)

§140 Lekmannarevisor för Ljungby Utveckling AB

Beslut

Kommunfullmäktige fattar följande beslut:

Lekmannarevisor och ersättare för Ljungby Utveckling AB för tiden 2011-2014 utses enligt följande:

Lekmannarevisor: Ersättare:

Jan Sahlin (M)

Box 835

341 18 Ljungby

Kristina Norlin (MP)

Harabergsgatan 3 A

341 36 Ljungby

§141 Lekmannarevisor för Ljungbybostäder AB

Beslut

Kommunfullmäktige fattar följande beslut:

Lekmannarevisor och ersättare för Ljungbybostäder AB för tiden 2011-2014 utses enligt följande:

Lekmannarevisor: Ersättare:

Ingemar Karlsson (S)

Vårgatan 5

341 70 Ljungby

Annette Bjers-Gustavsson (S)

Målarevägen 10

341 76 Ryssby

§142 Lekmannarevisor för Ljungby Energi AB/Ljungby Energinät AB

Lekmannarevisor för Ljungby Energi AB/Ljungby Energinät AB

Beslut

Kommunfullmäktige fattar följande beslut:

Lekmannarevisor och ersättare för Ljungby Energi AB/Ljungby Energinät AB för tiden 2011-2014 utses enlig följande:

Lekmannarevisor: Ersättare:

Willy Uvebrandt (C)

Ryd

341 77 Agunnaryd

Lena Bergman (V)

Harabergsgatan 34 C

341 36 Ljungby

§143 Lekmannarevisor Ljungby Holding AB

Beslut

Kommunfullmäktige fattar följande beslut:

Lekmannarevisor och ersättare för Ljungby Holding AB för tiden 2010-2014 utses enligt följande:

Lekmannarevisor: Ersättare:

Rolf Andersson (FP)

Parkgatan 16 B

341 37 Ljungby

Kristina Norlin (MP)

Harabergsgatan 3 A

341 36 Ljungby

§144 Val av lekmannarevisorer för Märta Ljungbergs donationsfond

Beslut

Kommunfullmäktige fattar följande beslut:

Lekmannarevisorer och personliga ersättare i Märta Ljungbergs donationsfond för tiden 2011-2014 utses enligt följande:

Lekmannarevisorer: Ersättare:

Gun-Maj Carlsson (M)

Stackarp

340 12 Annerstad

Peter Berg (M)

Lilla Torget 2A

341 30 Ljungby

Bengt-Göran Svensson (C)

Berghem

341 91 Ljungby

Mats Magnusson (C)

Arvidsgård Kånna

341 91 Ljungby

Göran Malmhav (S)

Angestads- Hylte Ekebacken

341 95 Ljungby

Caroline Henrysson (S)

Solbackavägen 32

341 94 Ljungby

§145 Val av auktoriserad revisor för Ljungby kommuns samförvaltning nr 1

Beslut

Kommunfullmäktige fattar följande beslut:

Auktoriserad revisor för Ljungby kommuns samförvaltning nr 1

(Dahlins premiefond, Fröken Louise Fischerströms minne, Sparbankens jubileumsfond, Engelska premie- och stipendiefonden, Billengrenska donationen Fischerströmska donationen till Kånna kommun, Kom ordf A Petersson i Haga. Birger och Lilly Karlbergs premiefond, Inga och Alfred Karlbergs premiefond, Social samfond för äldreomsorg, Ingelstadsdonationen, Ljungby- och Lagan­före­ta­gens jubileumsfond, E Lindqvist donationen, Hulda Sohlbergs minnesfond) för tiden 2011-2014 utses enligt följande:

Auktoriserad revisor

Anders Berglund, KPMG Bohlins AB

§146 Val av auktoriserad revisor för Stiftelsen Social samfond för allmänna hjälpmedel

Beslut

Kommunfullmäktige fattar följande beslut:

Auktoriserad revisor för stiftelsen Social Samfond för allmänna hjälpmedel för tiden 2011-2014 utses enligt följande:

Auktoriserad revisor

Anders Berglund, KPMG Bohlins AB

§147 Auktoriserad revisor för Stiftelsen Carl Edvard Dahlins biblioteks- och kulturfond

Beslut

Kommunfullmäktige fattar följande beslut:

Till auktoriserad revisor för stiftelsen Carl Edvard Dahlins biblioteks- och kulturfond för tiden 2011-2014 utses följande:

Auktoriserad revisor

Anders Berglund, KPMG Bohlins AB

§148 Val av auktoriserad revisor för Dora och Gustav Strömvalls minnesfond

Beslut

Kommunfullmäktige fattar följande beslut:

Till auktoriserad revisor för Dora och Gustav Strömvalls minnesfond för tiden 2011-2014 utses enligt följande:

Auktoriserad revisor

Anders Berglund, KPMG Bohlins AB

§149 Val av auktoriserad revisor för Stiftelsen J A Nilssons donationsfond

Beslut

Kommunfullmäktige fattar följande beslut:

Auktoriserad revisor för stiftelsen J A Nilssons donationsfond för tiden

2011-2014 utses enligt följande:

Auktoriserad revisor Roland Persson, KPMG Växjö

§150 Val av auktoriserad revisor för Märta Ljungbergs donationsfond

Beslut

Kommunfullmäktige fattar följande beslut:

Auktoriserad revisor för Märta Ljungbergs donationsfond för tiden 2011-2014 utses enligt följande:

Auktoriserad revisor

Lars Göransson Revisionsbyrå AB, Ljungby

§151 Val av Kommunstyrelse

Beslut

Kommunfullmäktige fattar följande beslut:

Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen för tiden 2011-2014 utses enligt följande:

Ledamöter: Ersättare:

Ann-Charlotte Wiesel (M)

Södra Torggatan 12 B

341 30 Ljungby

Thomas Jeppsson (M)

Genvägen 8

341 33 Ljungby

Krister Lundin (M)

Villagatan 9 C

341 30 Ljungby

Stefan Bramstedt (M)

Ränte Karlshem

340 12 Annerstad

Jessica Lyckvall (M)

Sunnerbostigen 38

341 35 Ljungby

Patrik E Perslow (M)

Blomstervägen 17

341 31 Ljungby

Carina Bengtsson (C)

Myrarås, Rönnebo

341 77 Ljungby

Lars-Ove Johansson (C)

Torlarp Ödegård 2

340 14 Lagan

Eva Karlsson (C)

Sjöbacken, Nockarp

341 77 Agunnaryd

Maryana Frisk-Holst (C)

Kyrkvägen 12

340 14 Lagan

Lars Solling (FP)

Angelstad, Åminne

341 94 Ljungby

Tomas Johansson (FP)

Åkraberg 4, Bolmstad

341 96 Ljungby

Christer Henriksson (KD)

Hjortstigen 24

340 14 Lagan

Nils-Erik Wetter (KD)

Älgstigen 4 A

341 37 Ljungby

Kjell Jormfeldt (MP)

Ormhult

340 10 Lidhult

Per-Olof Johansson (MP)

Ulvabäcksgatan 12

341 31 Ljungby

Anne Karlsson (S)

Strandsro, Åby

340 14 Lagan

Stefan Fredriksson (S)

Gästgivaregatan 28

341 33 Ljungby

Conny Simonsson (S)

Olstorpsgatan 8 E

341 36 Ljungby

Yvonne Wiberg (S)

Slättevrå

340 10 Lidhult

Pia Johansson (S)

Kungsgatan 22

341 30 Ljungby

Niklas Gustavsson (S)

Tunagatan 34

341 76 Ryssby

Marie Åberg Johansson (S)

Norra Järnvägsgatan 9 B

341 39 Ljungby

Gun Lindell (S)

Kvänslöv 21, Kullagård

341 94 Ljungby

Karl-Erik Karlsson (S)

Astradgatan 4

341 39 Ljungby

Magnus Carlsson (S)

Skyttevägen 3

341 39 Ljungby

Kerstin Wiréhn (V)

Mossgatan 2

341 39 Ljungby

Alf Johansson (KB)

Textilvägen 7

340 14 Lagan

Roland Johansson (ALT)

Möllaregatan 18

340 14 Lagan

Jan Lorentzson (SD)

Linnégatan 9A

340 14 Lagan

Ordförande: Ann-Charlotte Wiesel (M)

Vice ordförande: Carina Bengtsson (C)

Andre vice ordförande: Anne Karlsson (S)

§152 Val av Socialnämnd

Beslut

Kommunfullmäktige fattar följande beslut:

Ledamöter och ersättare i socialnämnden för tiden 2011-2014 utses enligt följande:

Ledamöter: Ersättare:

Karin Bondesson (M)

Grönstensvägen 5

341 34 Ljungby

Carlos Lysebring (M)

Norrtorpa Högagården 4

340 12 Annerstad

Gun-Maj Carlsson (M)

Stackarp Norregård 3

340 12 Annerstad

Zeljko Jelica (M)

Vislandavägen 39

341 39 Ljungby

Arne Johansson (C)

Domarydsvägen 19

340 14 Lagan

Stefan Bramstedt (M)

Ränte karlshem

340 12 Annerstad

Anneli Ahlqvist (C)

Prästgårdsv. 14B

341 76 Ryssby

Inger Johansson (C)

Berghemsgatan 4

340 10 Lidhult

Susann Diesner (FP)

Tvärgatan 5

341 30 Ljungby

Anette Mårtensson (C)

Kungshögsgatan 29B

341 35 Ljungby

Nils-Erik Wetter (KD)

Älgstigen 4 A

341 37 Ljungby

Elisabeth Lindström-Johannesson (MP)

Mansnäs

340 14 Lagan

Gun Lindell (S)

Kvänslöv 21, Kullagård

341 94 Ljungby

Deseré Hellberg (S)

Holmsborgsvägen 19

340 14 Lagan

Håkan Bengtsson (S)

Replösavägen 22

341 38 Ljungby

Ulf Holmberg (S)

Diskusvägen 1

341 40 Ljungby

Kristin Magnusdottir (S)

Harabergsgatan 9A

341 36 Ljungby

Ulrika Nilsson (S)

Blåklintsvägen 11

341 31 Ljungby

Maria Palm (S)

Öjarpsvägen 19

341 94 Ljungby

Catharina Öberg (S)

Vårhemsgatan 16

340 10 Lidhult

Björn Gullander (V)

Lingonstigen 17

341 35 Ljungby

Ulf Bergner (KB)

Timotejvägen 11

341 38 Ljungby

Ordförande: Arne Johansson (C)

Vice ordförande: Karin Bondesson (M)

2:e vice ordförande: Gun Lindell (S)

Ärendet

Valberedningen meddelar att 12 ledamöter och 12 ersättare nominerats till socialnämnden, varav valberedningen valt att föreslå kommunfullmäktige att utse följande 11 ledamöter och 11 ersättare.

Ledamöter Ersättare

Karin Bondeson (M) Carlos Lysebring (M)

Gun-Maj Carlsson (M) Zeljko Jelica (M)

Arne Johansson (C) Stefan Bramstedt (M)

Anneli Ahlqvist (C) Inger Johansson (C)

Susann Diesner (FP) Anette Mårtensson (C)

Nils Erik Wetter (KD) Elisabeth Lindström-Johannesson (MP)

Gun Lindell (S) Deseré Hellberg (S)

Håkan Bengtsson (S) Ulf Holmberg (S)

Kristin Magnusdottir (S) Ulrika Nilsson (S)

Maria Palm (S) Catharina Öberg (S)

Björn Gullander (V) Ulf Bergner (KB)

Valberedningen föreslår vidare att kommunfullmäktige beslutar att inte utse av Alternativet nominerade Jonna Nielsen (ALT) till ledamot och Mats Spjut till ersättare

Roland Johansson (ALT) yrkar att valet av ledamöter ska ske proportionellt. Det konstateras att eftersom valet avser 11 ledamöter och att kommunfullmäktiges 49 ledamöter är närvarande krävs enligt lagen om proportionella val att fem ledamöter ska rösta för att sådant val ska användas. Ordföranden frågar kommunfullmäktige om handuppräckning kan användas för att fastslå om proportionellt val eller majoritetsval ska användas och finner att kommunfullmäktige beslutar att handuppräckning kan användas. Ordföranden ber därefter att de som önskar att proportionellt val ska användas räcker upp en hand. Fyra ledamöter önskar att proportionellt val ska användas. Kommunfullmäktige har därigenom beslutat att majoritetsval ska användas.

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

Roland Johansson (ALT) yrkar att valet av ersättare ska ske proportionellt. Ordföranden ber att de som önskar att proportionellt val ska användas räcker upp en hand. Fyra ledamöter önskar att proportionellt val ska användas. Kommunfullmäktige har därigenom beslutat att majoritetsval ska användas. Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

Reservation

Roland Johansson (ALT) reserverar sig mot beslutet att inte använda proportionellt val för ledamöter och ersättare i nämnden.

§153 Val av Barn- och utbildningsnämnd

Beslut

Kommunfullmäktige fattar följande beslut:

Ledamöter och ersättare i barn- och utbildningsnämnden för tiden 2011-2014 utses enligt följande:

Ledamöter: Ersättare:

Bo Ederström (M)

Barrstigen 5

341 33 Ljungby

Jan Hagfoss (M)

Tellusgatan 6

341 33 Ljungby

Mikael Magnusson (M)

Gärdesvägen 6

341 33 Ljungby

Cecilia Löf (M)

Storgatan 13

341 30 Ljungby

Stefan Willforss (C)

Solbackavägen 28

341 94 Ljungby

Thomas Jeppsson (M)

Genvägen 8

341 33 Ljungby

Kent Danielsson (C)

Lilla Torget 4

341 30 Ljungby

Gunnel Nilsson (C)

Rönnelidsvägen

341 77 Agunnaryd

Ann Arousell Sålebo (FP)

Bolmen Gottfriedsgård

341 94 Ljungby

Malin Paulsen (C)

Läsaryd Norregård

341 91 Ljungby

Susanna Tingbratt (KD)

Lasarettsgatan 4A

341 35 Ljungby

Stefan Karlsson (MP)

Rosendahlsvägen 24B

340 15 Vittaryd

Magnus Carlsson (S)

Skyttevägen 3

341 39 Ljungby

Susanna Westerberg (S)

Sjövägen 22

341 94 Ljungby

Margaretha Andersson (S)

Högarörsgatan 14F

341 38 Ljungby

Sofia Johansson (S)

Åby Norregård

340 14 Lagan

Susanne Lundmark (S)

Bolmaryd, Perstorp 1

340 13 Hamneda

Annelie Svensson (S)

Rödingevägen 4

341 96 Ljungby

Liselott Åhlander (S)

Solbackavägen 24

341 94 Ljungby

Deseré Hellberg (S)

Holmsborgsvägen 19

340 14 Lagan

Ole Kongstad (V)

Gnejsvägen 14

341 34 Ljungby

Rosalina Gauffin (KB)

Ängarna Bolmsö

341 93 Ljungby

Ordförande: Bo Ederström (M)

Vice ordförande: Stefan Willforss (C)

2:e vice ordförande: Magnus Carlsson (S)

Ärendet

Valberedningen meddelar att 12 ledamöter och 12 ersättare nominerats till barn- och utbildningsnämnden, varav valberedningen valt att föreslå kommunfullmäktige att utse följande 11 ledamöter och 11 ersättare.

Ledamöter Ersättare

Bo Ederström (M) Jan Hagfoss (M)

Mikael Magnusson (M) Cecilia Löf (M)

Stefan Willfors (C) Thomas Jeppsson (M)

Kent Danielsson (C) Gunnel Nilsson(C)

Ann Aurosell Sålebo (FP) Malin Pålsson (C)

Susanna Tingbratt (KD) Stefan Karlsson (MP)

Magnus Carlsson (S) Susanna Westerberg (S)

Margaretha Andersson (S) Sofia Johansson (S)

Susanne Lundmark (S) Annelie Svensson (S)

Liselott Åhlander (S) Deseré Hellberg (S)

Ole Kongstad (V) Rosalina Gauffin (KB)

Valberedningen föreslår vidare att kommunfullmäktige beslutar att inte utse av Alternativet nominerade Maida Dzanic (ALT) till ledamot och av Sverigedemokraterna nominerade Leif Rogerstam (SD) till ersättare i nämnden

Roland Johansson (ALT) yrkar att valet av ledamöter ska ske proportionellt. Det konstateras att eftersom valet avser 11 ledamöter och att kommunfullmäktiges 49 ledamöter är närvarande krävs enligt lagen om proportionella val att fem ledamöter ska rösta för att sådant val ska användas. Ordföranden frågar kommunfullmäktige om handuppräckning kan användas för att fastslå om proportionella val eller majoritetsval ska användas och finner att kommunfullmäktige beslutar att handuppräckning kan användas. Ordföranden ber därefter att de som önskar att proportionella val ska användas räcker upp en hand. Fyra ledamöter önskar att proportionella val ska användas. Kommunfullmäktige har därigenom beslutat att majoritetsval ska användas och beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

Roland Johansson (ALT) yrkar att valet av ersättare ska ske proportionellt. Ordföranden ber att de som önskar att proportionella val ska användas räcker upp en hand. Fyra ledamöter önskar att proportionella val ska användas. Kommunfullmäktige har därigenom beslutat att majoritetsval ska användas och beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

Reservation

Roland Johansson (ALT) reserverar sig mot beslutet att inte använda proportionellt val för ledamöter och ersättare i nämnden.

§154 Val av Kultur- och fritidsnämnd

Beslut

Kommunfullmäktige fattar följande beslut:

Ledamöter och ersättare i kultur- och fritidsnämnden för tiden 2011-2014 utses enligt följande:

Ledamöter: Ersättare:

Anders Bondesson (M)

Grönstensvägen 5

341 34 Ljungby

Mikael Magnusson (M)

Gärdesvägen 6

341 33 Ljungby

Ann-Kristin Petersson (M)

Smedjegatan 3

341 30 Ljungby

Jan Hagfoss (M)

Tellusgatan 6

341 33 Ljungby

Maryana Frisk-Holst (C)

Kyrkvägen 12

340 14 Lagan

Ove Trulsson (C)

Malmaryd Norregård 1
340 13 Hamneda

Tommy Davidsson (C)

Hamnedavägen

340 13 Hamneda

Roma Lundh (C)

Lärkvägen 17

341 31 Ljungby

Irene Olofsson (C)

Hov 5

341 93 Bolmsö

Åsa Rydén (FP)

Hovdinge
341 94 Ljungby

Magnus Årenäs (MP)

Storgatan 21

341 30 Ljungby

Olle S Lundgren (KD)

Södra Ljunga Hultsåkra

341 94 Ljungby

Sven-Olov Stenqvist (S)

Landbogård Dragaryd

341 94 Ljungby

Matija Rafaj (S)

Brånavägen 13

341 77 Agunnaryd

Harriet Kristensson (S)

Olstorpsgatan 8 E

341 36 Ljungby

Ljabinot Gashi (S)

Ellingegatan 4

341 33 Ljungby

Mats Persson (S)

Tegnérgatan 9

341 39 Ljungby

Gun Oscarsson (S)

Tranbärsvägen 16
341 34Ljungby

Ulla-Britt Storck (S)

Strömgatan 3A

341 37 Ljungby

Per Åberg (S)

Klockaregårdsgatan 15

341 35 Ljungby

Linda Tranquist (KB)

Rönnäsvägen 15B

341 33 Ljungby

Björn Gullander (V)

Lingonstigen 17

341 35 Ljungby

Ordförande: Anders Bondesson (M)

Vice ordförande: Maryana Frisk-Holst (C)

2:e vice ordf: Sven-Olov Stenqvist (S)

Ärendet

Valberedningen meddelar att 12 ledamöter och 12 ersättare nominerats till kultur- och fritidsnämnden, varav valberedningen valt att föreslå kommunfullmäktige att utse följande 11 ledamöter och 11 ersättare.

Ledamöter Ersättare

Anders Bondeson (M) Mikael Magnusson (M)

Ann-Kristin Petersson Jan Hagfoss (M)

Maryana Frisk-Holst (C) Ove Trulsson (C)

Tommy Davidsson (C) Roma Lundh (C)

Irene Olofsson (C) Åsa Rydén (FP)

Magnus Årenäs (MP) Olle S Lundgren (KD)

Sven-Olov Stenqvist (S) Matija Rafaj (S)

Harriet Kristensson (S) Ljabinot Gashi (S)

Mats Persson (S) Gun Oscarsson (S)

Ulla-Britt Storck (S) Per Åberg (S)

Linda Tranquist (KB) Björn Gullander (V)

Monica Nihlén (ALT) Jörgen Källdalen (ALT)

Valberedningen föreslår vidare att kommunfullmäktige beslutar att inte utse av Alternativet nominerade Monica Nihlén (ALT) till ledamot och Jörgen Källdalen (ALT) till ersättare i nämnden

Roland Johansson (ALT) yrkar att valet av ledamöter ska ske proportionellt. Det konstateras att eftersom valet avser 11 ledamöter och att kommunfullmäktiges 49 ledamöter är närvarande krävs enligt lagen om proportionella val att fem ledamöter ska rösta för att sådant val ska användas. Ordföranden frågar kommunfullmäktige om handuppräckning kan användas för att fastslå om proportionella val eller majoritetsval ska användas och finner att kommunfullmäktige beslutar att handuppräckning kan användas. Ordföranden ber därefter att de som önskar att proportionella val ska användas räcker upp en hand. Fyra ledamöter önskar att proportionella val ska användas. Kommunfullmäktige har därigenom beslutat att majoritetsval ska användas och beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

Roland Johansson (ALT) yrkar att valet av ersättare ska ske proportionellt. Ordföranden ber att de som önskar att proportionella val ska användas räcker upp en hand. Fyra ledamöter önskar att proportionella val ska användas. Kommunfullmäktige har därigenom beslutat att majoritetsval ska användas och beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

Reservation

Roland Johansson (ALT) reserverar sig mot beslutet att inte använda proportionellt val för ledamöter och ersättare i nämnden.

§155 Val av Miljö- och byggnämnd

Beslut

Kommunfullmäktige fattar följande beslut:

Ledamöter och ersättare i miljö- och byggnämnden för tiden 2011-2014 utses enligt följande:

Ledamöter: Ersättare:

Lars Nordqvist (M)

Rosenvägen 10

340 14 Lagan

Cecilia Löf (M)

Storgatan 13

341 30 Ljungby

Gösta Carlsson (M)

Stackarp Norregård 3

340 12 Annerstad

Peter Berg (M)

Lilla Torget 2A

341 30 Ljungby

Niklas Bondeson (M)

Nygatan 25

341 35 Ljungby

John-Erik Petersson (C)

Hasselstigen 6

341 38 Ljungby

Marianne Eckerbom (C)

Norra Järnvägsgatan 14

341 37 Ljungby

Lars Eriksson (C)

Storgatan 3

340 10 Lidhult

Göran Johansson (C)

Fågelsångsvägen 47

341 39 Ljungby

Carl-Gustav Arvidsson (FP)

Blåklintsvägen 30

341 31 Ljungby

Elisabeth-Lindström Johannesson (MP)

Mansnäs

340 14 Lagan

Mats Karlsson (KD)

Stackarp Eriksberg

340 12 Annerstad

Stefan Fredriksson (S)

Gästgivaregatan 28

341 33 Ljungby

Matija Rafaj (S)

Brånavägen 13

341 77 Agunnaryd

Irené Svensson (S)

Byvägen 10

341 94 Ljungby

Ljabinot Gashi (S)

Ellingegatan 4

341 33 Ljungby

Frankie Larsen (S)

Bondegatan 5

341 37 Ljungby

Emma Johansson (S)

Klockaregårdsgatan 34 c/o Gauffin

341 35 Ljungby

Marie Liljedahl (S)

Tellusgatan 5

341 33 Ljungby

Kjell Bertilsson (S)

Grimshult Solhaga

340 10 Lidhult

Erik Holmback (V)

Angelstad Solbacken

341 94 Ljungby

Alf Johansson (KB)

Textilvägen 7

340 14 Lagan

Ordförande: Marianne Eckerbom (C)

Vice ordförande: Lars Nordqvist (M)

Andre vice ordförande: Stefan Fredriksson (S)

Ärendet

Valberedningen meddelar att 12 ledamöter och 12 ersättare nominerats till miljö- och byggnämnden, varav valberedningen valt att föreslå kommunfullmäktige att utse följande 11 ledamöter och 11 ersättare.

Ledamöter Ersättare

Lars Nordqvist (M) Cecilia Löf (M)

Gösta Carlsson (M) Peter Berg (M)

Niklas Bondeson (M) John-Erik Petersson (C)

Marianne Eckerbom (C) Lars Eriksson (C)

Göran Johansson (C) Carl-Gustav Arvidsson (FP)

Elisabeth Lindström-Johannesson (MP) Mats Karlsson (KD)

Stefan Fredriksson (S) Matija Rafaj (S)

Irené Svensson (S) Ljabinot Gashi (S)

Frankie Larsen (S) Emma Johansson (S)

Marie Liljedahl (S) Kjell Bertilsson (S)

Eric Holmback (V) Alf Johansson (KB)

Leif Rogerstam (SD) Jenny Nihlén (ALT)

Valberedningen föreslår vidare att kommunfullmäktige beslutar att inte utse av Sverigedemokraterna nominerade Leif Rogerstam (SD) ) till ledamot och av Alternativet nominerade Jenny Nihlén (ALT) till ersättare i nämnden

Jan Lorentzon (SD) yrkar att valet av ledamöter ska ske proportionellt. Det konstateras att eftersom valet avser 11 ledamöter och att kommunfullmäktiges 49 ledamöter är närvarande krävs enligt lagen om proportionella val att fem ledamöter ska rösta för att sådant val ska användas. Ordföranden frågar kommunfullmäktige om handuppräckning kan användas för att fastslå om proportionella val eller majoritetsval ska användas och finner att kommunfullmäktige beslutar att handuppräckning kan användas. Ordföranden ber därefter att de som önskar att proportionella val ska användas räcker upp en hand. Fyra ledamöter önskar att proportionella val ska användas. Kommunfullmäktige har därigenom beslutat att majoritetsval ska användas och beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar att utse ersättare i miljö- och byggnämnden i enlighet med valberedningens förslag.

Reservation

Roland Johansson (ALT) reserverar sig mot beslutet att inte använda proportionellt val för ledamöter i nämnden.

§156 Val av Valnämnd

Beslut

Kommunfullmäktige fattar följande beslut:

Ledamöter och ersättare i valnämnden för tiden 2011-2014 utses enligt följande:

Ledamöter: Ersättare:

Karin Bondesson (M)

Grönstensvägen 5

341 34 Ljungby

Peter Berg (M)

Lilla Torget 2A

341 30 Ljungby

Inger Johansson (C)

Berghemsgatan 4

340 10 Lidhult

Inger Jeppsson (FP)

Genvägen 8

341 33 Ljungby

Ingemar Nilsson (KD)

Drottninggatan 50

341 36 Ljungby

Johanna Jormfeldt (MP)

Storgatan 21

341 30 Ljungby

Lars-Åke Långh (S)

Tofsmesvägen 1

341 31 Ljungby

Margaretha Andersson (S)

Högarörsgatan 14F

341 38 Ljungby

Vinko Stifanic (S)

Starvägen 33

341 31 Ljungby

Kristin Magnusdottir (S)

Harabergsgatan 9 A

341 36 Ljungby

Ole Kongstad (V)

Gnejsvägen 14

341 34 Ljungby

Ingegärd Johansson (V)

Tegelbruksgatan 7

341 31 Ljungby

Ordförande: Karin Bondesson (M)

Vice ordförande: Lars-Åke Långh (S)

§157 Val av Styrelse för Ljungby Energi AB/Ljungby Energinät AB

Beslut

Kommunfullmäktige fattar följande beslut:

Ledamöter och ersättare i styrelsen för Ljungby Energi AB/Ljungby Energinät AB för tiden från 2011 års ordinarie bolagsstämma till och med ordinarie bolagsstämma år 2015, utses enligt följande:

Ledamöter: Ersättare:

Anders Bondesson (M)

Grönstensvägen 5

341 34 Ljungby

Zeljko Jelica (M)

Vislandavägen 39

341 39 Ljungby

Nils-Rune Johansson (C)

Årshult

340 10 Lidhult

Anders Jannesson (C)

Västergård Bölmsö

341 95 Ljungby

Christer Henriksson (KD)

Hjortstigen 24

340 14 Lagan

Josef Tingbratt (KD)

Lasarettsgatan 4A

341 35 Ljungby

Janewert Johansson (S)

Skomakargränd 1

341 35 Ljungby

Bo Dalesjö (S)

Ekebacksvägen 6

341 31 Ljungby

Anne Karlsson (S)

Åby Strandsro

340 14 Lagan

Magnus Carlsson (S)

Skyttevägen 3

341 39 Ljungby

Ordförande: Christer Henriksson (KD)

Vice ordförande: Janewert Johansson (S)

§158 Val av Styrelse för Ljungbybostäder AB

Beslut

Kommunfullmäktige fattar följande beslut:

Ledamöter och ersättare i styrelsen för Ljungbybostäder AB för tiden från 2011 års ordinarie bolagsstämma till och med ordinarie bolagsstämma 2015 utses enligt följande:

Ledamöter: Ersättare:

Karin Bondesson (M)

Grönstensvägen 5

341 34 Ljungby

Mikael Magnusson (M)

Gärdesvägen 6

341 33 Ljungby

Gun-Maj Carlsson

Stackarp Norregård 3

340 12 Annerstad

Jan Hagfoss (M)

Tellusgatan 6

341 33 Ljungby

Mikael Bengtsson (C)

Gashult

340 12 Annerstad

Lars-Erik Karlsson (C)

Sommarsäte

341 91 Ljungby

Gun Lindell (S)

Kvänslöv 21 Kullagård

341 94 Ljungby

Ulrika Nilsson (S)

Blåklintsvägen 11

341 31 Ljungby

Conny Simonsson (S)

Olstorpsgatan 8E

341 36 Ljungby

Ulf Carlsson (S)

Kristina Nilssonsgatan 3

341 35 Ljungby

Ordförande: Mikael Bengtsson (C)

Vice ordförande: Gun Lindell (S)

§159 Val av styrelse för Ljungby Holding AB

Beslut

Kommunfullmäktige fattar följande beslut:

Till ledamöter och ersättare i styrelsen för Ljungby Holding AB för tiden

från ordinarie bolagsstämma 2011 till ordinarie bolagsstämma 2015 utses ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott.

§160 Val av styrelse för Ljungby Utveckling AB

Beslut

Kommunfullmäktige fattar följande beslut:

Till ledamöter och ersättare i styrelsen för Ljungby Utveckling AB för tiden

från ordinarie bolagsstämma 2011 till ordinarie bolagsstämma 2015 utses ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott.

§161 Val till förbundsfullmäktige för Regionförbundet södra Småland

Beslut

Kommunfullmäktige fattar följande beslut:

Ledamöter och ersättare i för Regionförbundet södra Småland

Ledamöter: Ersättare:

Ann-Charlotte Wiesel (M)

Södra Torggatan 12B

341 30 Ljungby

Jan Sahlin (M)

Box 835

341 18 Ljungby

Carina Bengtsson (C)

Myrarås, Rönnebo

341 77 Agunnaryd

Ewa Karlsson (C)

Sjöbacken, Nockarp

341 77 Agunnaryd

Anne Karlsson (S)

Strandsro, Åby

340 14 Lagan

Conny Simonsson (S)

Olstorpsgatan 8E

341 36 Ljungby

Jan Lorentzson (SD)

Linnégatan 9A

340 14 lagan

Leif Rogerstam (SD)

Strömgatan 2B

341 37 Ljungby

§162 Val till Märta Ljungbergs donationsfonds direktion

Beslut

Kommunfullmäktige fattar följande beslut:

Ledamöter och ersättare i stiftelsen Märta Ljungbergs donationsfonds direktion för tiden 2011-2014 utses enligt följande:

Ledamöter: Ersättare:

Joel Karlsson (M)

Persgårdsvägen 2

341 70 Ljungby

Thomas Jeppsson (M)

Genvägen 8

341 33 Ljungby

Ann-Kristin Petersson (M)

Smedjegatan 3

3410 30 Ljungby

Ann-Charlotte Wiesel (M)

Södra Torggatan 12B

341 30 Ljungby

Lennart Hansson (C)

Rataryd

341 94 Ljungby

Göran Sjödahl (C)

Rataryd

341 94 Ljungby

Olle Salomonsson (C)

Bäck

340 13 Ljungby

Mats Magnusson (C)

Arvidsgård Kånna

341 91 Ljungby

Bodil Ramshammar (FP)

Jakobsgård Angelstad

341 94 Ljungby

Nils-Erik Wetter (KD)

Älgstigen 4A

341 37 Ljungby

Karl-Gustav Lönn (S)

Kvänjarpsvägen 8

341 70 Ljungby

Lennart Karlsson (S)

Kvänjarpsvägen 12

341 70 Ljungby

Kenneth Henrysson (S)

Bokholmen 4, Angelstad

341 95 Ljungby

Liselott Åhlander (S)

Solbackavägen 24

341 94 Ljungby

Kerstin Henriksson (S)

Märta Ljungbergsvägen 32

341 35 Ljungby

Harriet Kristensson (S)

Olstorpsgatan 8E

341 36 Ljungby

Lena Bergman (V)

Harabergsgatan 34 C

341 36 Ljungby

Ingegärd Johansson (V)

Tegelbruksgatan 7

341 31 Ljungby

Ordförande: Lennart Hansson (C)

Vice ordförande: Karl-Gustav Lönn (S)

§163 Val till Stiftelsen J A Nilssons donationsfond

Beslut

Kommunfullmäktige fattar följande beslut:

Ledamöter till stiftelsen J A Nilssons donationsfond för tiden 2011-2014 utses enligt följande:

Ledamöter:

Gösta Carlsson (M)

Stackarp Norregård 3

340 12 Annerstad

Yngve Bengtsson (c)

Boda

340 12 Annerstad

Jonny Johansson (c)

Norrtorpa Ekebacken

340 12 Annerstad

Yvonne Wiberg (S)

Slättevrå

340 10 Lidhult

Sigvard Andervad (MP)

Skifteryd

340 12 Annerstad

§164 Val till Stiftelsen Vallerstads Gård, Reftele

Beslut

Kommunfullmäktige fattar följande beslut:

Ombud för stiftelsen Vallerstads Gård för tiden 2011-2014 utses enligt följande:

Ombud:

Jan Sahlin (M)

Box 835

341 18 Ljungby

Anders Pettersson (C)

Klockaregården Bolmsö

341 95 Ljungby

§165 Val till Elisabeth Olssons stiftelse

Beslut

Kommunfullmäktige fattar följande beslut:

Ljungby kommuns representant för Elisabeth Olsson stiftelse för tiden

2011-2014 utses enligt följande:

Ljungby kommuns representant:

Ingvar Johansson (C)

Ryssbyholm

341 76 Ryssby

§166 Val av Stiftelsen Linggården

Beslut

Kommunfullmäktige fattar följande beslut:

Ledamot och ersättare för stiftelsen Linggården för tiden 2011-2014 utses enligt följande:

Ledamot: Ersättare:

Bertil Andersson (C)

Viltstigen 8

341 91 Ljungby

Lars-Erik Karlsson (C)

Sommarsäte

341 91 Ljungby

§167 Sven och AnnMargret Ljungbergs stiftelse

Beslut

Kommunfullmäktige fattar följande beslut:

Adjungerad ledamot för Sven och AnnMargret Ljungbergs stiftelse för tiden 2011-2014 utses enligt följande:

Adjungerad ledamot:

Arne Johansson (C)

Domarydsvägen 19

340 14 Lagan

§168 Sockenkommittéerna för Davidsonska donationen (Bolmsö och Tannåker)

Beslut

Kommunfullmäktige fattar följande beslut:

Bolmsö

Ledamöter: Ersättare:

Mats Ingemarsson (M)

Lunnagård Bolmsö

341 95 Ljungby

Patrik Lööw (M)

Hornstrand, Bolmsö

341 95 Ljungby

Anders Pettersson (C

Klockargården, Bolmsö

341 95 Ljungby

Per-Olof Andersson (C)

Horn Bolmsö

341 95 Ljungby

Simon Karlsson (C)

Torp Bolmsö

341 95 Ljungby

Bertil Gustavsson (C)

Möcklagård Bolmsö

341 95 Ljungby

Tannåker

Ledamöter:

Ersättare:

Jan Sahlin (M)

Ärnanäs, Tannåker

341 95 Ljungby

x

Karl-Olof Bolmefors (C)

Flahult, Tannåker

341 95 Ljungby

Göran Waltersson (C)

Tannåker Fällan

341 95 Ljungby

Bertil Rosenlind (S)

Skogen Tannåker

341 95 Ljungby

x

§169 Val av ombud och ersättare i Lagans vattenråd

Kommunfullmäktige fattar följande beslut:

Ombud : Willy Uvebrandt (C)

§170 Val av Nämndemän, Växjö Tingsrätt

Beslut

Kommunfullmäktige fattar följande beslut:

Nämndemän:

Lars Nordqvist (M)

Rosenvägen 10

340 14 Lagan

Carlos Lysebring (M)

Norrtorpa Högagården 4

340 12 Annerstad

Peter Berg (M)

Lilla Toget 4

341 30 Ljungby

Inger Johansson (C)

Berghemsgatan 4

340 10 Lidhult

Conny Eliasson (C)

Hult

340 10 Lidhult

Inge Nyberg (FP)

Torseryd

340 10 Lidhult

Mats Karlsson (KD)

Stackarp Eriksberg

340 12 Annerstad

Erica Forsberg (MP)

Lingvägen 5

341 91 Ljungby

Irené Svensson (S)

Byvägen 10

341 94 Ljungby

Catharina Öberg (S)

Vårhemsgatan

340 10 Lidhult

Matija Rafaj (S)

Brånavägen 13

341 77 Agunnaryd

Ingemar Karlsson (S)

Vårgatan 5

341 70 Ljungby

Göran Johansson (ALT)

Byholma Nyhem

340 10 Lidhult

Ulf Bergner (KB)

Timotejvägen 11

341 38 Ljungby

§171 Ledamöter i gemensam Familjerättsnämnd med Markaryd och Älmhult

Beslut

Kommunfullmäktige fattar följande beslut:

Ledamot Ersättare

Karin Bondeson (M)

Grönstensvägen 5

341 34 Ljungby

Arne Johansson (C)

Domaryd

340 14 Lagan

Yrkanden

Conny Simonsson (S) yrkar att Gun Lindell (S) ska utses till ledamot i den gemensamma familjerättsnämnden med Markaryd och Älmhult.

Ann-Charlotte Wiesel (M) yrkar bifall till valberedningens förslag.

Ordföranden ställer Conny Simonssons (S) yrkande mot Ann-Charlotte Wiesels (M) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Ann-Charlotte Wiesels (M) yrkande att utse Karin Bondeson (M) till ledamot i den gemensamma familjerättsnämnden med Markaryd och Älmhult.

§172 Val av överförmyndare

Beslut

Kommunfullmäktige fattar följande beslut:

Till överförmyndare och personlig ersättare för överförmyndaren för tiden 2011 till utgången av 2014 utses följande:

Överförmyndare Ersättare

Göran Lundberg

Vävaregatan 3

340 14 Lagan

Inger Johansson (C)

Berghemsgatan 4

341 10 Lidhult

§173 Kommunalförbundet VoB Kronoberg

Beslut

Kommunfullmäktige fattar följande beslut:

Ledamot och personlig ersättare i kommunalförbundet VoB Kronoberg för tiden 2011-2014 utses enligt följande:

Ledamot Ersättare

Arne Johansson (C)

Domarydsvägen 19

340 14 Lagan

Kerstin Wiréhn (V)

Mossgatan 2

341 39 Ljungby

§174 Valärende - avsägelse av politiskt uppdrag

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Jimmy Perssons (ALT) avsägelse av uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.

Ärendet

Jimmy Persson (ALT) anhåller i skrivelse den 24 september 2010 om omedelbar befrielse från uppdraget som ledamot kommunfullmäktige 2011-2014 på grund av personliga skäl.

Beredning

Valberedningen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna Jimmy Perssons (ALT) avsägelse.

§175 Meddelanden

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av meddelanden.

Ärendet

1. Länsstyrelsen beslutade den 10 november 2010 att avsluta ärendet gällande klagomål på överförmyndarens hantering av ett godmansärende i Ljungby kommun. Länsstyrelsen fann vid en uppföljning att överförmyndaren har vidtagit tillräckliga åtgärder.

2. Länsstyrelsen beslutade den 9 november 2010 att avsluta ärendet gällande tillsyn av överförmyndarverksamheten i Ljungby kommun. Länsstyrelsen fann vid en uppföljning att överförmyndaren har vidtagit tillräckliga åtgärder.

3. Socialnämnden rapporterar den 12 oktober 2010 att beslut inte har verkställts inom tre månader från beslutsdatum.

§176 Utdelning av kulturstipendium, kulturpris och byggnadsvårdspris

Beslut

1. Ett kulturstipendium tilldelas Maja Thoresen, Ljungby.

2. Ett kulturpris tilldelas Annelis Johansson, Ljungby.

3. Ett kulturpris tilldelas Olle Rydell, Ljungby.

4. Ett kulturpris tilldelas Ola Hemström, Odensjö.

4. Ett byggnadsvårdspris tilldelas Hamneda hembygdsförening för fastigheten Hembergs lanthandel i Hamneda.

Ärendet

Kultur- och fritidsnämnden har vid sitt sammanträde den 29 november 2010 beslutat om årets mottagare av kulturstipendium, kulturpris och byggnadsvårdspris:

Ett kulturstipendium på 8000 kronor tilldelas Maja Thoresen, Ljungby

- Som uppmuntran för fortsatta studier inom skådespeleri.

Maja Thoresen är född och uppvuxen i Ljungby. Trots att hon inte är 20 år fyllda ännu har hon medverkat i flera musikaler, tagit sång- och danslektioner samt satt upp två mindre dramer med fokus på uttryck och rörelse. Gymnasiala studier på estetiska programmet, inriktning teater, på Katedralskolan i Växjö gav Maja Thoresen blodad tand och hon bestämde sig för att satsa på att bli skådespelare. I stor konkurrens blev hon antagen till Skara skolscen, som ger förberedande utbildningar till dem som vill arbeta som skådespelare.

Ett kulturpris på 2000 kronor tilldelas Annelis Johansson, Ljungby

- Som stöd och uppmuntran till fortsatt utveckling inom litteraturens och dramatikens områden.

Redan som tonåring nominerades Annelis Johansson till Lilla Augustpriset. Annelis Johansson har senare läst litteraturvetenskap och arbetat som berättarpedagog på Sagomuseet. Hon har skrivit två rosade ungdomsromaner: Fågelungar (2007) och Hedvig (2010) och har som 26-åring valts in i Sveriges Författarförbund. Utöver detta är Annelis engagerad inom dans och skådespeleri och kunde ses i AlmRock Story, där hon också var regiassistent och betydde mycket för sammanhållningen i den stora produktionen.

Hon lever nu som fri författare utan anställningstrygghet. Hon har också planer för nya litterära och dramatiska projekt i Ljungby och som jag förstår det tänker hon stanna kvar i stan. Här kan hon från nu och in i framtiden bli en viktig kulturell person och det finns all anledningen för kommunen att vara rädd om henne.

Ett kulturpris på 2000 kr kronor tilldelas Olle Rydell, Ljungby

- För att under många år varit en framträdande musikprofil i Ljungby kommun.

Olle Rydell, född 1926, har under många år varit en framträdande musikprofil i Ljungby kommun.

1939 bildade han sin första dansorkester, The Swingers. Orkestern utökades och fick namnet Lill-Olles svänggäng. Dansorkestern bytte än en gång namn till Lill-Olles orkester med den populära sättningen trumpet, tre saxofoner och piano, bas och trummor. Utöver dansorkestern var Olle Rydell under en lång period förste trumpetare i Ljungby Blåsorkester. Olle Rydell har under åren även varit ledare för flera revyorkestrar och har varit engagerad i arrangemangen kring Sunnerbo Lucia.

Mellan åren 1959-1972 spelade Olle Rydells orkester på de flesta av sydsveriges dansbanor. Nu var musikerna från de gamla banden utbytta. Några år senare kom de att bilda stommen i Jazz i Baljan. Parallellt med dansorkestern ledde Olle ett nybildat storband, Evergreens under åren 1969-1972.

Att orkestern från 1960-talet skulle komma tillbaka var det nog inte många som trodde. Allra minst Olle själv. Sedan 2004 har åtskilliga kyrkospelningar genomförts, ett 60-tal kyrkor har besökts. Nu består Olle Rydells Orkester av åtta musiker. Olle Rydell skriver fortfarande alla arrangemang och även ett antal egna kompositioner.

Ett kulturpris på 2000 kr kronor tilldelas Ola Hemström, Odensjö

- För att på många sätt visat djupt engagemang för Småland och för sin hembygd Odensjö.

Ola Hemström är född och uppvuxen i Odensjö och har alltid varit mycket fäst vid sin hembygd. Som radiojournalist på P1 har Ola Hemström gjort många dokumentärprogram om Småland och sin hemsocken.

Ola Hemström har på flera sätt engagerat sig i sin hembygd – genom intervjuer, utställningar, böcker och dokumentationer. Utställningen ”Ångbåtarnas tid på Bolmen och Unnen” beskriver en bortglömd epok i Bolmens historia. ”Samtal kring maskiner från förr” bevarar kunskap om äldre jordbruksmaskiner. Dokumentationen över hembygdsfesterna i Odensjö hembygdspark mellan 1952-1992 i visar ett stycke modern hembygdshistoria.

Efter stormen Gudrun skrev Ola Hemström boken ”Stormen – berättelser från en katastrof”, som gavs ut 9 januari 2006, på årsdagen av stormen. Boken följdes upp med en utställning som producerades i samarbete med Sagomuseet. Efter invigningen på Ljungby bibliotek gick utställningen på turné och visades på Naturhistoriska museet i Stockholm, Lantbruksmuseet Hjärtenholm i Alvesta samt på biblioteket i Älmhult.

2010 års pris för god byggnadsvård och kulturmiljövård

2010 års pris för god byggnadsvård och kulturmiljövård har tilldelats Hamneda hembygdsförening för fastigheten Hembergs lanthandel i Hamneda med följande motivering:

Kommunikationens betydelse för framväxten av samhällen är tydlig i Hamneda; alltifrån ån Lagan, Lagastigen, Skåne – Smålands järnväg, riksettan och nu E4:an. Idag är det rätt ofarligt att gå på järnvägsvallen i Hamneda samhälle men Hembergs lanthandel är en av fem byggnader längs med Stationsgatan som speglar Hamneda som ett stationssamhälle och den kommers som etablerades kring sekelskiftet 1900.

Hembergs lanthandel är en tidstypisk byggnad från 1800-talets andra hälft i en och en halv våning på en granitsockel med liggande träpanel och en präktig frontespis. Huset är såväl exteriört som interiört välbevarat.

Under innevarande år har Hamneda hembygdsförening på ett förtjänstfullt sätt genomfört en pietetsfull renovering av Hembergs lanthandel i Hamneda. På så sätt har hembygdsföreningen bidragit till att värna om en viktig byggnad i Hamneda samtidigt som man borgar för förståelsen av Hamneda som ett stationssamhälle. Hembygdsföreningar och andra ideella föreningar har en särskilt viktig roll, eftersom det finns engagemang, kunskap och intresse för byggnadsvård och lokalhistoria.

§177 Utdelning av minnesgåvor till anställda i Ljungby kommun

Beslut

Följande personer tilldelas minnesgåvor för minst 25 års väl vitsordad tjänstgöring:

Namn Förvaltning

Boel Nilsson Barn- och utbildningsförvaltningen

Lena Karlsson Barn- och utbildningsförvaltningen

Laila Wessman Barn- och utbildningsförvaltningen

Birgitta Thulin Barn- och utbildningsförvaltningen

Lisbeth Nilsson Barn- och utbildningsförvaltningen

Birgitta Holmberg Barn- och utbildningsförvaltningen

Ann-Christine Woll Barn- och utbildningsförvaltningen

Birgit Olofsson Barn- och utbildningsförvaltningen

Gun Johansson Barn- och utbildningsförvaltningen

Anita Johansson Barn- och utbildningsförvaltningen

Annette Storm Barn- och utbildningsförvaltningen

Lena Söderlind Barn- och utbildningsförvaltningen

Kerstin Moberg Barn- och utbildningsförvaltningen

Ann-Britt Wallentin Barn- och utbildningsförvaltningen

Ingrid Waltersson Barn- och utbildningsförvaltningen

Carina Larsson Barn- och utbildningsförvaltningen

Marita Nielsén Barn- och utbildningsförvaltningen

Eva Johansson Barn- och utbildningsförvaltningen

Ingrid Asp Barn- och utbildningsförvaltningen

Eva Jönsson Barn- och utbildningsförvaltningen

Yvonne Jonasson Barn- och utbildningsförvaltningen

Lilian Karlsson Barn- och utbildningsförvaltningen

Helena Eileby Barn- och utbildningsförvaltningen

Anne-Lie Johansson Barn- och utbildningsförvaltningen

Lena Bengtsson Barn- och utbildningsförvaltningen

Irene Hammarstrand Socialförvaltningen

Gunnel Nilsson Socialförvaltningen

Anne-Mai Carlsson Socialförvaltningen

Ann-Christin Johansson Socialförvaltningen

Eva Ritzén Socialförvaltningen

Anne-Marie Karlsson Socialförvaltningen

Eva Brunke Socialförvaltningen

Rose-Marie Erlandsson Socialförvaltningen

Rosita Björnqvist Socialförvaltningen

Lena-Mari Sund Socialförvaltningen

Anna-Karin Noaksson Socialförvaltningen

Eva Toth Socialförvaltningen

Lorita Stensson De Vrij Socialförvaltningen

Anette Gustavsson Socialförvaltningen

Cathrine Johansson Socialförvaltningen

Rosita Augustsson Socialförvaltningen

Susanne Magnusson Socialförvaltningen

Helene Sandberg Socialförvaltningen

Pernilla Lönn Socialförvaltningen

Katarina Samuelsson Socialförvaltningen

Lillemor Nilsson Socialförvaltningen

Annelie Persson Socialförvaltningen

Anette Holst Socialförvaltningen

Helene Bergquist Socialförvaltningen

Bodil Moberg Socialförvaltningen

Kerstin Andersson Tekniska kontoret

Elsie Nilsson Tekniska kontoret

Helle Söderberg Tekniska kontoret

Annelie Andreasson Tekniska kontoret

Ärendet

Kommunfullmäktige har antagit bestämmelser rörande utdelning av minnesgåva till personal som har varit anställda i Ljungby kommun i minst 25 år, med en sysselsättningsgrad omfattande minst 40 % av den för motsvarande heltidsanställd gällande arbetstid.

Efter genomgång av personalavdelningens personalregister och kontroll hos förvaltningarna har framkommit att 54 personer är berättigade att bli tilldelade minnesgåva efter 25 års anställning i Ljungby kommun år 2010.

§178 Utdelning av minnesgåvor till förtroendevalda

Beslut

Följande förtroendevalda tilldelas minnesgåva 2010:

Karin Bondeson (M)

Sten Moberg (FP)

Ärendet

Kommunfullmäktige antog den 17 november 2009 en revidering av bestämmelser rörande utdelning av minnesgåva till anställda och förtroendevalda i Ljungby kommun.

Enligt de reviderade bestämmelserna ska förtroendevalda som har varit ledamöter i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, eller nämnd i minst 20 år tilldelas en minnesgåva.

Delegationen för utdelning av minnesgåva har den 6 oktober 2010 beslutat att tilldela minnesgåva till Karin Bondesson (M) och Sten Moberg (FP).

§179 Avslutning

Ordföranden tackar ledamöterna för visat intresse och för gott arbete under 2010 och önskar alla en god jul och ett gott nytt år 2011.