Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2011-03-01

Sammanträde 2011-03-01

Datum
Klockan
17:30
Plats
Grand vid salutorget i Ljungby

1 Ordföranden hälsar välkommen.

2 Förslag på justerare Lars Solling och Christer Henriksson, ersättare Marianne Eckerbom, tid och plats för justering: måndagen den 7 mars kl. 15.30 på kommunledningskontoret.

4 Inlämnande av motioner och interpellationer.

5 Inlämnande av medborgarförslag.

6 Utredning - hållbara skolor.

7 Lika pris för anslutning till fibernät oavsett var i kommunen vi bor. Svar på motion.

8 Skapa möjligheter till gemensamt boende för par på särskilda boenden. Svar på motion.

9 Bygglovsbefrielse för solfångare inom Ljungby kommun. Svar på motion.

10 Revidering av taxa för prövning och tillsyn av vindkraftanläggningar.

11 Ny taxa för Bredemads industritipp.

12 Förslag till bildande av studentbostadsbolag. Svar på skrivelse.

13 Tjänstgöringsordning för ersättare.

§14 Frågestund

Kommunstyrelsens ordförande, Ann-Charlotte Wiesel (M), besvarar två frågor som ställdes vid förra mötet i kommunfullmäktige.

1. På Tryggve Svenssons (V) fråga när den klocka som utlovats sättas upp vid busstationen kommer på plats meddelas att den nu är på plats i väntsalen.

2. På Roland Johanssons (ALT) fråga om hur mycket de arkitektfirmor kostat som tagit fram förslag till ny utformning av centrumområdet svarar Ann-Charlotte Wiesel (M) att de tre arkitektfirmor som lämnat förslag om utformning av centrumområdet fått en ersättning om 120000 kronor vardera plus resekostnader.

§15 Inlämnande av motioner och interpellationer

Beslut

Motionerna överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendet

1. Tryggve Svensson (V) föreslår i en motion inlämnad den 15 februari 2011 att en kommunalrådslön sätts till 40.000:- per månad. Detta efter att Moderaternas kommunalråd i höstas efterlyste ett riktmärke för att följa en rimlig ersättning till kommunalråd. Tryggve Svensson menar att en kommunalrådslön bör jämföras med den lön en lärare vid universitetet får.

2. Vänsterpartiet yrkar i en motion av Kerstin Wiréhn den 14 februari 2011 att det utreds hur en kulturskola kan drivas och vilka de ekonomiska förutsättningarna kan bli. Detta som ett steg i att stödja utvecklingen mot ett rikare kulturliv som en viktig faktor för att göra Ljungby kommun mer attraktiv att bo och bo kvar i. Samtidigt menar Kerstin Wiréhn att Rosa Huset skulle kunna få en vettig användning som kulturhus.

§16 Inlämnande av medborgarförslag

Ks2011/0093  317

Beslut

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.

Ärendet

I ett medborgarförslag den 16 februari föreslås att den sista biten av Axel Ångbagares gata och Industribron bör belysas. Idag är det mycket mörkt på ovanstående sträcka, vilket inbjuder till brott. Belysning är både vackert och fyller en funktion menar förslagsställaren.

Meddelas att kommunfullmäktiges presidium har behandlat medborgarförslaget och föreslår att det överlämnas till kommunstyrelsen för slutligt beslut.

§17 Utredning Hållbara skolor

KS2010/0579  600

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att enligt utredningens förslag B, att skolorna i Kånna, Södra Ljunga och Torpa läggs ned.

Ärendet

Under våren 2009 påbörjade en parlamentarisk grupp med representanter från samtliga partier i kommunfullmäktige att utreda grundskoleorganisationen i Ljungby kommun. Utredningen kallades Hållbara skolor. I utredningen presenteras fem förslag till ny skolorganisation i Ljungby kommun.

Beredning

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 15 november 2010 att föreslå kommunfullmäktige besluta att lägga ned skolorna i Kånna, Södra Ljunga och Torpa. I beslutsunderlaget ingick förutom utredningen Hållbara skolor även barn- och utbildningsförvaltningens beräkning av elevtalsutveckling i Ljungby kommun för läsåren 2010/2011-2016/2017, barnkonsekvensanalys samt en konsekvensbedömning av arbetsmiljön.

Kommunledningskontoret har därefter utrett konsekvenserna av en skolnedläggning ur perspektivet landsbygdsutveckling. En sammanställning av dokument och inkomna skrivelser överlämnas av kommunledningskontoret inför kommunfullmäktiges beslut om Ljungby kommuns grundskoleorganisation.

Arbetsutskottet överlämnar den 25 januari 2011 ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut och ger kommunledningen i uppdrag att inför kommunstyrelsens behandling av ärendet komplettera beslutsunderlaget med en sammanställning av de ekonomiska konsekvenserna av nedläggning respektive bevarande av landsbygdsskolor.

Kommunstyrelsen beslutar den 8 februari 2011 att föreslå kommunfullmäktige besluta

· att skolan i Torpa ska behållas,

· att skolorna i Södra Ljunga och Kånna läggs ner,

· att en fördjupad utredning för skolorna i Vittaryd, Torpa och Hamneda görs med utgångspunkt i ”Hållbara skolor” och redovisas för kommunstyrelsen i januari 2012 och

· att kommunen ska arbeta aktivt för att skolan i Södra Ljunga kan fortsätta sin verksamhet som friskola.

Yrkanden

Ann-Charlotte Wiesel (M), med instämmande av Kjell Jormfeldt (MP), Christer Henriksson (KD) och Bo Ederström (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Karl-Gustaf Sundgren (C), med instämmande av Marianne Eckerbom (C), Kerstin Wiréhn (V), Jan Lorentzon (SD), Lars-Ove Johansson (C), Lars Solling (FP), Björn Gullander (V), Ewa Karlsson (C), Arne Johansson (C) och Alf Johansson (KB) yrkar att inga skolor ska läggas ned och att det bildas en arbetsgrupp med uppdraget Våga satsa på att hela kommunen ska leva och ta fram vilka åtgärder som behövs för att alla befintliga skolor ska bli stabila och hållbara över tid.

Marie Åberg Johansson (S), med instämmande av Magnus Carlsson (S) yrkar att kommunfullmäktige beslutar enligt utredningens förslag B, att skolorna i Kånna, Södra Ljunga och Torpa läggs ned.

Tryggve Svensson (V) yrkar att ärendet återremitteras. Motiveringen är att det behövs vidare utredning av skolskjuts, hur fritids ska lösas, vilken skola eleverna ska erbjudas och investeringskostnader för lokalerna, inklusive avtalet med Södra Ljunga vad gäller uppvärmning.

Beslutsgång 1

Ordföranden frågar inledningsvis kommunfullmäktige om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag och finner att ärendet ska avgöras idag.

Omröstning

Omröstning begärs och genomförs med följande omröstningsordning: ja-röst för att ärendet ska avgöras idag och nej-röst för att ärendet ska återremitteras. Omröstningen utfaller med 44 ja-röster och 4 nej-röster, 1 frånvarande. Se omröstningsbilaga! Kommunfullmäktige har därigenom beslutat att ärendet ska avgöras idag.

Beslutsgång 2

Kommunfullmäktige godkänner att ordföranden utser kommunstyrelsens förslag till huvudförslag och att han, för att få fram ett motförslag, ställer Karl-Gustaf Sundgrens (C), m.fl. yrkande mot Marie Åberg Johanssons (S), m.fl. yrkande.

Ordföranden frågar därefter om kommunfullmäktige bifaller att Karl-Gustaf Sundgrens (C), m.fl. yrkande utses till motförslag eller om kommunfullmäktige bifaller att Marie Åberg Johanssons (S), m.fl. yrkande utses till motförslag och finner att kommunfullmäktige bifaller att Karl-Gustaf Sundgrens (C), m.fl. yrkande utses till motförslag.

Omröstning

Omröstning begärs och genomförs med följande omröstningsordning: ja-röst för bifall till att Karl-Gustaf Sundgrens (C), m.fl. yrkande utses till motförslag och nej-röst för bifall till att Marie Åberg Johanssons (S), m.fl. yrkande utses till motförslag.

Omröstningen utfaller med 17 ja-röster och 31 nej-röster, 1 frånvarande. Se omröstningsbilaga! Kommunfullmäktige har därigenom beslutat att utse Marie Åberg Johanssons (S), m.fl. yrkande till motförslag.

Beslutsgång 3

Ordföranden frågar därefter om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Marie Åberg Johanssons (S), m.fl. yrkande eller om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Omröstning

Omröstning begärs och genomförs med följande omröstningsordning: ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag och nej-röst för bifall till Marie Åberg Johanssons (S), m.fl. yrkande att kommunfullmäktige beslutar enligt utredningens förslag B, att skolorna i Kånna, Södra Ljunga och Torpa läggs ned.

Omröstningen utfaller med 15 ja-röster och 16 nej-röster, 17 avstår, 1 frånvarande. Se omröstningsbilaga! Kommunfullmäktige har därigenom beslutat i enlighet med Marie Åberg Johanssons (S), m.fl. yrkande att kommunfullmäktige beslutar enligt utredningens förslag B, att skolorna i Kånna, Södra Ljunga och Torpa läggs ned.

Reservationer

Centerpartiet, Vänsterpartiet, Folkpartiet och Sverigedemokraterna avger skriftliga reservationer mot beslutet.

§18 Lika pris för anslutning till fibernät oavsett var vi bor i kommunen

Ks2010/0457  014

Svar på motion

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen eftersom frågan är under utredning och inte går att besvara i dagsläget. Kommunledningskontoret ska rapportera resultatet av utredningen till kommunstyrelsen.

Ärendet

Rosalina Gauffin (KB) har för Kommunens Bästa lämnat in en motion där hon föreslår att Ljungby kommun som ägare till det kommunala bolaget Ljungby Energi AB verkar för en enhetlig anslutningskostnad för uppkoppling till det fibernät som för närvarande är under utbyggnad i kommunen. Gauffin skriver i motionen att cirka hälften av kommunens invånare är bosatta utanför Ljungby tätort och att de saknar mycket av den service som boende i Ljungby tätort har.

Kommunledningskontoret har handlagt motionen och skriver i ett tjänsteyttrande den 5 januari 2011 att det pågår ett arbete för att genomföra en inventering av fiberinfrastrukturen i Ljungby kommun. Det finns ett behov av att identifiera nödvändiga fibersträckningar och kalkylera kostnad för anläggande.

Eftersom inventeringen inte är genomförd ännu, finns det i dagsläget inte någon helhetsbild av vad en utbyggnad i hela kommunen kommer att kosta, enligt kommunledningskontoret. De skriver därför att motionen inte kan besvaras i dagsläget.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 8 februari 2011 kommunfullmäktige besluta att avslå motionen eftersom frågan är under utredning och inte går att besvara i dagsläget. Kommunledningskontoret ska rapportera resultatet av utredningen till kommunstyrelsen.

§19 Skapa möjligheter till gemensamt boende för par på särskilda boenden

Ks2009/0598  730

Svar på motion

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att om lämplig lägenhet för två personer finns tillgänglig ska makar kunna erbjudas gemensamt boende i särskilt boende för äldre, även om bara en av parterna är berättigad till särskilt boende.

För att undvika att det i särskilt boende bor personer som inte har ett biståndsbehov, ska ett förbehåll finnas som innebär att om den make/maka som beviljats insatsen av någon anledning inte längre behöver plats i boendet, så ska socialnämnden pröva den kvarboendes rätt till särskilt boende enligt gällande lagstiftning eller vara behjälplig till en annan bostad. De ärendena beslutas då av socialnämndens arbetsutskott.

Ärendet

Ole Kongstad har för Vänsterpartiet lämnat in en motion i vilken han föreslår att Ljungby kommun bör skapa möjligheter till gemensamt boende för par på särskilda boenden, genom att äldre par, om de vill, får tillgång till ett gemensamt särskilt boende om så bara den ena parten har rätt till det och att man planerar en större andel tvårumslägenheter i det särskilda boendet på Åsikten.

Socialförvaltningen skriver i yttrande den 25 mars 2010 att om båda personerna i ett parförhållande ska ha rätt till särskilt boende, trots att den ena personen inte har behov av bistånd i denna form, krävs en lagändring och att finansieringsprincipen ska tillämpas. Konsekvenserna skulle annars bli att antalet lägenheter på särskilt boende måste utökas betydligt och utan finansiering, på grund av förvaltningsrättsliga principer och regler om besittningsskydd.

Beredning

Socialnämnden beslutar den 21 april 2010 att avge yttrande till kommunstyrelsen i enlighet med socialförvaltningens skrivelse.

Arbetsutskottet beslutar den 8 juni 2010 att föreslå att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Kommunstyrelsen beslutar den 10 augusti 2010 § 139 att återremittera ärendet för att ta fram ett förslag till regler för gemensamt boende utifrån hur Värnamo kommun arbetar med denna fråga och regler i kommuner som redan har infört parbogaranti.

Socialförvaltningen har därefter kontaktat Värnamo kommun och Lessebo kommun och tagit del av en enkätundersökning som har gjorts om möjligheten för äldre par att fortsätta leva tillsammans i äldreboende.

Socialnämnden beslutar den 8 december 2010 § 131 att föreslå kommunstyrelsen besluta att om lämplig lägenhet för två personer finns tillgänglig ska makar kunna erbjudas gemensamt boende i särskilt boende för äldre.

För att undvika att det i särskilt boende bor personer som inte har ett biståndsbehov, ska ett förbehåll finnas som innebär att om den make/maka som beviljats insatsen avlider, så ska socialnämnden pröva den kvarboendes rätt till särskilt boende enligt gällande lagstiftning eller vara behjälplig till en annan bostad. De ärendena beslutas då av socialnämndens arbetsutskott

Kommunstyrelsen föreslår den 8 februari 2011 kommunfullmäktige besluta att om lämplig lägenhet för två personer finns tillgänglig ska makar kunna erbjudas gemensamt boende i särskilt boende för äldre, även om bara en av parterna är berättigad till särskilt boende.

För att undvika att det i särskilt boende bor personer som inte har ett biståndsbehov, ska ett förbehåll finnas som innebär att om den make/maka som beviljats insatsen av någon anledning inte längre behöver plats i boendet, så ska socialnämnden pröva den kvarboendes rätt till särskilt boende enligt gällande lagstiftning eller vara behjälplig till en annan bostad. De ärendena beslutas då av socialnämndens arbetsutskott.

§20 Bygglovsbefrielse för solfångare inom Ljungby kommun

Ks2010/0456  370

Svar på motion

Beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Ärendet

Alf Johansson (KB) har för Kommunens Bästa lämnat in en motion där partiet föreslår att installationer av solfångare bygglovbefrias inom Ljungby kommun, som ett led i arbetet för en bättre miljö.

Beredning

Miljö- och byggnämnden behandlade ärendet den 15 december 2010 och skriver i sitt beslut att de bedömer att det inte är möjligt att bygglovsbefria installationer av solfångare med nuvarande lagstiftning. Riksdagen beslutade år 2009 att avslå en motion med samma begäran, vilket klargör nämndens bedömning. Vid en förfrågan om installation av solfångare bedömer miljö- och byggnämnden i det enskilda fallet om åtgärden är av sådan storlek och omfattning att det avsevärt kommer att påverka byggnadens yttre och därmed är bygglovspliktig.

Kommunstyrelsen föreslår den 8 februari 2011 kommunfullmäktige att avslå motionen.

§21 Revidering av taxa för prövning och tillsyn av vindkraftsanläggningar

Ks2011/0008  371

Beslut

Kommunfullmäktige antar ändringen i bilaga 2 i Taxa för miljö- och byggnämndens verksamhet avseende prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

Ärendet

Taxan som gäller för miljö- och byggnämndens prövning och tillsyn av vindkraftsanläggningar enligt miljöbalken antogs av kommunfullmäktige den 24 februari 2009, § 20. Senare under året, den 1 augusti 2009, förändrades miljölagstiftningen, vilket bland annat innebar att gränserna för prövning av vindkraft övergick från att vara baserade på verksamhetens effekt till att baseras på antal vindkraftverk och totalhöjd.

Kommunens taxa för tillsyn enligt miljöbalken behöver därför revideras. Revideringen behöver göras i bilaga nr 2 i den nu gällande taxan.

Beredning

Miljö- och byggnämnden beslutar den 15 december 2010 att föreslå att kommunfullmäktige antar ändringen i bilaga 2 i Taxa för miljö- och byggnämndens verksamhet avseende prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

Kommunstyrelsen föreslår den 8 februari 2011 att kommunfullmäktige antar ändringen i bilaga 2 i Taxa för miljö- och byggnämndens verksamhet avseende prövning och tillsyn enligt miljöbalken.


§22 Ny taxa för Bredemads industritipp

KS2011/0024  346

Beslut

Kommunfullmäktige antar förslaget till ny taxa för Bredemads industrideponi enligt följande:

1. Avfall för sortering på platta kostar 1150 kr/ton oavsett mängd avfall som lämnas för sortering.

2. Aska för deponering kostar 97 kr/ton plus avfallsskatt 435 kr/ton.

3. Arbete med fordon och förare kostar 630 kr/h.

4. Sortering i sorteringsverk åt extern kund kostar 1200 kr/h.

5. Mindre avsteg från industritaxan för Bredemads avfallsanläggning får vid enstaka tillfällen beslutas av kommunstyrelsen.

Den tidigare taxan beslutad 2009-02-10 med ändring 2010-02-01 upphör att gälla och föreslagen taxa för Bredemads avfallsanläggning börjar gälla när beslutet vunnit laga kraft.

Ärendet

Tekniska kontoret föreslår den 29 december 2010 att taxan för Bredemads industrideponi ändras på följande punkter:

1. Avfall för sortering på platta föreslås kosta 1150 kr/ton oavsett mängd avfall som lämnas för sortering.

2. Aska för deponering är en ny tjänst som föreslås kost 97 kr/ton plus avfallsskatt 435 kr/ton.

3. Arbete med fordon och förare höjs från 595 kr/h till 630 kr/h.

4. Sortering i sorteringsverk åt extern kund, 1200 kr/h.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 24 januari 2011 kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget till ny taxa för Bredemads industrideponi enligt följande:

1. Avfall för sortering på platta kostar 1150 kr/ton oavsett mängd avfall som lämnas för sortering.

2. Aska för deponering kostar 97 kr/ton plus avfallsskatt 435 kr/ton.

3. Arbete med fordon och förare kostar 630 kr/h.

4. Sortering i sorteringsverk åt extern kund kostar 1200 kr/h.

Den tidigare taxan beslutad 2009-02-10 med ändring 2010-02-01 upphör att gälla och föreslagen taxa för Bredemads avfallsanläggning börjar gälla när beslutet vunnit laga kraft.

Kommunstyrelsen föreslår den 8 februari 2011 att kommunfullmäktige beslutar enligt tekniska utskottets förslag daterat den 24 januari 2011, med tillägget att mindre avsteg från industritaxan för Bredemads avfallsanläggning får vid enstaka tillfällen beslutas av kommunstyrelsen.

§23 Förslag till bildande av studentbostadsbolag

Ks2009/0273  280

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avvisa Ljungbybostäders förslag om bildande av ett särskilt studentbostadsbolag.

Ärendet

Styrelsen för Ljungbybostäder AB har skickat ett förslag till kommunfullmäktige om att bilda ett studentbostadsbolag. Den bostadsgaranti som Ljungby kommun ger studenter har påverkat Ljungbybostäders ekonomi negativt då antalet studenter tidvis inte har uppgått till planerat antal. De studentbostäder som Ljungbybostäder har byggt på uppdrag av kommunen har då haft tomma lägenheter.

Styrelsen för Ljungbybostäder AB föreslår att ett särskilt studentbostadsbolag bildas för att kunna upprätthålla bostadsgarantin samt att komma ifrån den negativa ekonomiska påverkan som denna garanti ger bolaget.

Kommunledningskontoret har tagit del av förslaget och skriver i ett yttrande den 3 januari 2011 att de inte ser något behov av att bilda ytterligare bolag för att uppnå syftet att kunna särredovisa studentbostäderna. Kommunledningskontoret föreslår därför att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avvisa Ljungbybostäders förslag om bildande av ett särskilt studentbostadsbolag.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 8 februari 2011 kommunfullmäktige besluta att avvisa Ljungbybostäders förslag om bildande av ett särskilt studentbostadsbolag.

Yrkanden

Christer Henriksson (KD), med instämmande av Tryggve Svensson (V), yrkar att ärendet ska återremitteras med motiveringen att bakgrunden till att frågan kommit upp inte är redovisad samt mot bakgrund av kommunfullmäktiges beslut om bostadsgaranti för studenter.

Beslutsgång

Ordföranden frågar kommunfullmäktige om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag och finner att ärendet ska avgöras idag.

Omröstning

Omröstning begärs och verkställs med följande omröstningsordning: ja-röst för bifall till att ärendet avgörs idag och nej-röst för bifall till att ärendet återremitteras.

Omröstningen utfaller med 44 ja-röster mot 4 nej-röster. Kommunfullmäktige har därigenom beslutat att ärendet ska avgöras idag.

Ordföranden frågar därefter om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar att avvisa Ljungbybostäders förslag om bildande av ett särskilt studentbostadsbolag.

Reservation

Tryggve Svensson (V) och Björn Gullander (V) inlämnar skriftlig reservation mot beslutet att inte godta återremiss av ärendet.

Christer Henriksson (KD) inlämnar skriftlig reservation mot beslutet att inte återremittera ärendet.

§24 Tjänstgöringsordning för ersättare

Ks2011/0018  101

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa följande tjänstgöringsordning för ersättare:

Centerpartiet: M, FP, MP, KD.

Folkpartiet: M, C, MP, KD.

Kommunens Bästa: V, KD.

Kristdemokraterna: M.

Miljöpartiet: FP, C, M, KD.

Moderaterna: C, FP, MP, KD.

Socialdemokraterna: V.

Vänsterpartiet: S, KB.

Ärendet

Kommunfullmäktige fastställer den ordning i vilken ersättare från andra partier kallas in att tjänstgöra när ersättare från det egna partiet inte är tillgängliga.

Kommunledningskontoret har sammanställt partigruppernas önskemål och föreslår att kommunfullmäktige fastställer tjänstgöringsordning för ersättare enligt följande:

Centerpartiet: M, FP, MP, KD.

Folkpartiet: M, C, MP, KD.

Kommunens Bästa: V, KD.

Kristdemokraterna: M.

Miljöpartiet: FP, C, M, KD.

Moderaterna: C, FP, MP, KD.

Socialdemokraterna: V.

Vänsterpartiet: S, KB.

Beredning

Kommunstyrelsen beslutade den 8 februari 2011 att föreslå kommunfullmäktige att fastställa tjänstgöringsordning för ersättare enligt presenterat förslag.

§25 Meddelanden

Beslut

Kommunfullmäktige lägger meddelandena till handlingarna.

Ärendet

1. Länsstyrelsen i Kronobergs län har utsett ny ersättare i kommunfullmäktige i Ljungby kommun. Från och med den 21 januari 2011 är Monica Nihlén ny ersättare för Alternativet.

2. Socialnämnden rapporterar den 17 januari 2011 att beslut inte har verkställts inom tre månader från beslutsdatum.

3. Mandatföredelning av ombud i Sveriges kommuner och landsting 2011-2015.

§26 Avsägelse av uppdrag

Ärendet

Stefan Willfors (C) meddelar skriftligen vid mötet att han avsäger sig samtliga uppdrag i Barn- och utbildningsnämnden med omedelbar verkan.