Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2011-03-29

Sammanträde 2011-03-29

Datum
Klockan
17:30
Plats
GARVAREN, Ljungby, Strålforssalen

1 Ordföranden hälsar välkommen.

2 Förslag på justerare Marianne Eckerbom och Marie Åberg Johansson, ersättare Karin Bondeson, tid och plats för justering: måndagen den 4 april 2011 kl. 15.30 på kommunledningskontoret.

3 Information - Regionförbundet södra Småland, ordförande Roland Gustbée och regiondirektör Peter Hogla.

5 Inlämnande av motioner och interpellationer.

6 Inlämnande av medborgarförslag.

8 Revidering av reglementet för intern kontroll.

9 Tilläggsanslag investeringar 2010-2011.

§27 Information

Roland Gustbée, ordförande, och Peter Hogla, regiondirektör, informerar om Regionförbundet södra Småland och regionindelningen. Kommunfullmäktige diskuterar frågan i grupper, vars synpunkter redovisas.

§28 Frågestund

1. Tryggve Svensson (V) frågar, mot bakgrund av att arrendet för de inköpta studentbostäderna i Brunnsparken går ut den 1 juli, kommunstyrelsens ordförande vad som ska ske efter detta datum.

Kommunstyrelsens ordförande meddelar att ärendet hanteras i tekniska utskottet och tekniska utskottets ordförande, Carina Bengtsson (C) svarar att en diskussion pågår med mäklare och att fastigheterna antingen säljs samlat eller enskilt.

2. Kerstin Wiréhn (V) frågar, mot bakgrund av att det sammanslagna servicekontoret för skattemyndigheten, försäkringskassan och arbetsförmedlingen läggs ned, kommunstyrelsens ordförande om det kan accepteras att Ljungby mister denna mycket uppskattade personliga service.

Kommunstyrelsens ordförande, Ann-Charlotte Wiesel (M) svarar att det inte kan accepteras. Ärendet har tagits upp i regionstyrelsen och en gemensam skrivelse kommer att skickas till regeringen. Kerstin Wiréhn (V) tackar för svaret och ber att också alliansens riksdagsledamöter ska kontaktas i ärendet.

3. Rosalina Gauffin (KB) frågar kommunstyrelsens ordförande om hanteringen av hennes motion om fibernät till lika pris för alla och anser att den inte borde avslagits.

Kommunstyrelsens ordförande, Ann-Charlotte Wiesel (M) svarar att fibernätsutbyggnaden nu utreds av konsult och att partierna är eniga om att arbeta för en utbyggnad. Men det går inte att garantera att alla kan få del.

§29 Inlämnande av motioner och interpellationer

Beslut

Motionerna överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Interpellationen är besvarad

Redogörelse för ärendet

Motioner

I en motion daterad den 22 mars 2011 föreslår Centern genom Carina Bengtsson att Kånna och Torpa skola får bli kvar som kommunal skolverksamhet till skolstarten hösten 2012. Centern menar att det inte är försvarbart, vare sig för barnens bästa eller ekonomiskt, att lägga ner skolorna ett år för att sen starta upp dem igen ett år senare.

I en motion daterad den 21 mars 2011 föreslår Vänsterpartiet genom Tryggve Svensson att Torpa skola får en andra chans. Eftersom det i fullmäktige finns en majoritet för att bevara Torpa skola yrkar Vänsterpartiet på att bevarandet av Torpa skola får en snabb behandling i kommunstyrelsen den 5 april för att sedan beslutas i fullmäktige den 26 april.

Sverigedemokraterna genom Jan Lorentzon föreslår i en motion den 14 februari 2011 att övergångsstället på Märta Ljungbergsvägen vid lasarettet flyttas. Muren längs vägen gör att gående från Kyrkogatan inte observeras av bilister som kommer norrifrån på Märta Ljungbergsvägen. För att undvika att det inträffar olyckor föreslås att övergångsstället flyttas ca 30 m norrut (anslutning Södra Torggatan) alternativt att man avvecklar övergångsstället helt och hållet eftersom det finns ett ytterligare ca 50 meter söder om det aktuella övergångsstället (vid kyrkan).

Socialdemokratiska fullmäktigegruppen föreslår i en motion daterad den 18 mars 2011 att kommunen köper den gamla Favörsfastigheten och anlägger en bowlinghall i den. Detta bland annat med anledning av uppgifter från Svenska bowlingförbundet där det framgår att arbetsmiljöbestämmelserna har fått en strängare tillämpning som eventuellt kommer att medföra att bowlinghallen i Ljungby måste stängas. Anläggningen är idag mycket gammal och nedsliten och det kommer att krävas åtgärder med betydande kostnader. Då utbyggnadsmöjligheterna på nuvarande plats är begränsade borde man titta på alternativ.

Har miljöarbetet i kommunen tagit paus? Den frågan ställer den Socialdemokratiska fullmäktigegruppen i en motion daterad den 15 mars 2011. Under större delen av förra mandatperioden bedrevs ett framgångsrikt miljöarbete bland annat av en engagerad miljöstrateg. Denna tjänst vakanssattes. Väl medvetna om det besvärliga budgetläget anser socialdemokraterna att en miljöstrateg ska anställas. Detta är en investering för framtiden.

Interpellation

Tryggve Svensson (V) har lämnat in en interpellation angående miljöproblemen i Dörarp till Miljö- och byggnämndens ordförande. Följande frågor ställs:

1. Vem äger fastigheten?

2. Sedan när äger vederbörande fastigheten?

3. Vilket pris betalade ägaren för fastigheten?

4. Vilket pris begär ägaren för fastigheten?

5. Vilket statsbidrag väntar på att kunna användas för saneringen av fastigheten?

Miljö- och byggnämndens ordförande besvarar interpellationen muntligt och skriftligt under dagen sammanträde.

§30 Inlämnande av medborgarförslag

Beslut

Följande medborgarförslag överlämnas till kultur- och fritidsnämnden för beslut:

1. Inrättande av fritidsgård för mellanstadieelever.

Följande medborgarförslag överlämnades till miljö- och byggnämnden för beslut:

7. Ej riva, men använda hus B och C på Kungshögsskolan till annat ändamål.

Följande medborgarförslag överlämnas till kommunstyrelsen för beslut:

2. Fler isättningsmöjligheter för båtar i turist och fiskekommunen.

3. Cykelväg längs gamla banvallen mellan Ljungby och Lagan.

4. Cykelväg längs den nedlagda järnvägsvallen från Vittaryd till Lagan.

5. Cykelväg mellan Ljungby och Värnamo.

6. Kommunen övertar snöskottningen av trottoarer.

11. Hydda/lokal till missbrukare för att avlasta offentliga lokaler.

Medborgarförslagen om nedläggningen av skolorna i Kånna och Torpa skolor behandlas i anslutning till beredningen av de motioner om skolorna som lämnades in av vänsterpartiet respektive centerpartiet (som behandlades under föregående dagordningspunkt).

Redogörelse för ärendet

1. En medborgare föreslår den 22 februari 2011 att det ska finnas en fritidsgård för barn i mellanstadieåldern som är öppen alla lov. Idag finns det ingenstans för barnen att ta vägen förrän de börjar på högstadiet. I motiveringen menar förslagsställaren att det skulle hindra att barnen driver runt och hittar på bus.

2. I ett medborgarförslag daterat den 26 februari efterlyser en medborgare fler isättningsmöjligheter för båtar i turist och fiskekommunen Ljungbys sjöar och åar. I sin motivering menar medborgaren att det borde gå att i samarbete med kommunen, fiskekortsföreningar (troligen ökade intäkter) och fiskeklubbar anordna enkla sjösättningsramper och parkeringsmöjligheter på betydligt fler ställen än vad som nu är fallet. Givetvis även Bolmen där sjösättningmöjligheterna av miljöskäl borde ligga betydligt tätare. Sen bör man givetvis märka ut dessa fina ramper på våra turist och fiskekartor så alla våra fisketurister hittar dem.

3. Anlägg cykel- och gångväg längs gamla banvallen från Ljungby och i första hand Lagan (helst hela vägen till Värnamo). Detta föreslås i ett medborgarförslag den 24 februari 2011 med motiveringen att nu när slipers och räls är borta är vägen så gott som klar. Gamla E4:an är olämplig och trafikfarlig för cyklister och fotgängare.

4. Gör om den nedlagda järnvägsvallen från Vittaryd till Lagan till cykelväg föreslås av en medborgare den 2 mars 2011. Många cyklar ner till Lagan och vägen är livligt trafikerad av tung trafik till Tenneco.

5. I ett annat medborgarförslag daterat den 10 mars 2011 föreslår en medborgare att på gamla spåret anlägga en cykelväg mellan Ljungby och Värnamo. Halva spåret asfalterad cykelväg och halva som grusad ridbana. I sin motivation skriver medborgaren att en cykelled är ett sätt att marknadsföra turismsatsningen i fyra kommuner, både via motion, naturupplevelse och trafiksäkerhet.

6. Kommunen bör överta snöskottning av trottoarer menar en medborgare i ett medborgarförslag den 11 februari 2011. Det skulle innebära bättre skottade trottoarer och jämnare kvalitet. Kommunen äger trottoarerna, inte husägaren. Norrlandsplogning på smågatorna uppskattas!

7. I ett medborgarförslag daterat den 7 mars 2011 föreslås att möjligheten att bygga om Kungshögskolorna till samhällsnyttiga ändamål ska utredas. Motiveringen är att byggnaderna kan återanvändas och lösa viktiga samhällsproblem istället för att rivas.

Sjukhem/äldreboende, familjecentral och aktivitetshus är några förslag.

8. Avvakta att verkställa beslut av nedläggning av Kånna och Torpa skolor ytterligare ett läsår. Det föreslås av medborgare i fyra liknande medborgarförslag som lämnats in i mars 2011. Motiveringarna är att det behövs tid, dels att planera för ev. friskolor, dels för att det inte funnits någon information om bussar och fritidsverksamhet. Barnens framtid behöver längre planering!

9. Riv upp beslutet att lägga ner Torpa och Kånna skolor skriver en medborgare i ett medborgarförslag från 15 mars 2011. På de berörda orterna jobbar man febrilt med att försöka få igång friskolor. Torpa är särskilt hårt drabbat eftersom man förespeglats att få vara kvar menar medborgaren.

10. I ett medborgarförslag daterat den 19 mars 2011 föreslår en medborgare att möjligheten för folkomröstning i frågan om skolnedläggning ska utredas. Medborgaren menar att kommuninvånarna borde ha fått veta att landsbygdsskolorna var nedläggningshotade innan valet.

11. I det ”nya Ljungby” borde det planeras en hydda för A-laget skriver en medborgare i ett medborgarförslag som lämnades in den 16 mars. Ett ställe med golv, väggar och tak skulle avlasta offentliga lokaler menar förslagsställaren.

§31 Revidering av arvodesreglementet

KS2011/0053  003

Beslut

Kommunfullmäktige reviderar Arvodesreglementet för Ljungby kommun enligt följande:

· Antalet ledamöter i kommunrevisionen som får årsarvode (§ 3) ändras från 2+1 till 5.

· I § 3 tas meningen om samråd kring andre vice ordförandes arbetsuppgifter bort och ersätts av följande: i andre vice ordförandes årsarvode ingår ersättning för bl. a följande arbetsuppgifter:

o Beredning inför sammanträden.

o Leda sammanträden vid ordförandens och förste vice ordförandens frånvaro.

o Justera protokoll.

o Delta i interna presidiekonferenser.

o Inläsning av handlingar.

· I § 3 om årsarvode läggs till att presidierna i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, miljö- och byggnämnden, socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden, tekniska utskottet och personalutskottet erbjuds mobiltelefon och e-postadress av Ljungby kommun.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 10 december 2010 att revidera arvodesreglementet för Ljungby kommun.

Kommunledningskontoret skriver den 1 februari 2011 att behov har uppstått av att revidera det antagna reglementet på ytterligare två ställen. Dels har antalet revisorer ökat från fem till sju. Dels föreslås att de arbetsuppgifter som ingår i förste vice ordförandens årsarvode även ska ingå i andra vice ordförandes årsarvode.

Under personalutskottets sammanträde presenteras förslag till revidering av arvodesreglementet på ytterligare ett par punkter; dels föreslås presidierna i nämnder, kommunstyrelse och kommunfullmäktige erbjudas mobiltelefon och e-postadress av Ljungby kommun. Dels föreslås att den sista punkten i listan över uppgifter som ingår i årsarvodet tas bort, det vill säga att externa uppdrag föreslås ge rätt till ersättning även för ordföranden.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 8 mars att kommunfullmäktige att reviderar Arvodesreglementet för Ljungby kommun enligt följande:

· Antalet ledamöter i kommunrevisionen som får årsarvode (§ 3) ändras från 2+1 till 5.

· I § 3 tas meningen om samråd kring andre vice ordförandes arbetsuppgifter bort och ersätts av följande: i andre vice ordförandes årsarvode ingår ersättning för bl.a. följande arbetsuppgifter:

o Beredning inför sammanträden.

o Leda sammanträden vid ordförandens och förste vice ordförandens frånvaro.

o Justera protokoll.

o Delta i interna presidiekonferenser.

o Inläsning av handlingar.

· I § 3 om årsarvode läggs till att presidierna i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, miljö- och byggnämnden, socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden, tekniska utskottet och personalutskottet erbjuds mobiltelefon och e-postadress av Ljungby kommun.

· I § 3 om årsarvode, i stycket som uppräknar de uppgifter som ingår i ordförandens årsarvode, tas sista punkten om externa uppdrag bort.

Yrkanden

Kerstin Wiréhn (V) yrkar att den sista punkten i § 3 angående ordförandens årsarvode inte ska tas bort och att kommunfullmäktige i övrigt ska godkänna förslaget till revidering av arvodesreglementet.

Beslutsgång

Ordföranden ställer Kerstin Wiréhns (V) yrkande att den sista punkten i § 3 angående ordförandens årsarvode inte ska tas bort mot kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till revidering av arvodesreglementet.

Omröstning

Omröstning begärs och genomförs med följande omröstningsordning: ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag, nej-röst för bifall till Kerstin Wiréhns (V) yrkande att den sista punkten i § 3 angående ordförandens årsarvode inte ska tas bort.

Omröstningen utfaller med 23 ja-röster mot 26 nej-röster. Kommunfullmäktige har därigenom beslutat i enlighet med Kerstin Wiréhns (V) yrkande att den sista punkten i § 3 angående ordförandens årsarvode inte ska tas bort och att kommunfullmäktige i övrigt godkänner förslaget till revidering av arvodesreglementet.

§32 Revidering av reglementet för intern kontroll

Ks2011/0071  007

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att revidera reglementet för intern kontroll enligt kommunledningskontorets förslag 2011-01-21.

Ärendet

Ljungby kommun har sedan 2004 ett reglemente för intern kontroll. År 2009 granskade kommunrevisorerna kommunens arbete med intern kontroll. I sitt yttrande till kommunrevisionen svarade kommunstyrelsen att reglementet och anvisningarna för den interna kontrollen skulle arbetas om.

En arbetsgrupp har sedan tagit fram ett förslag till revidering av reglementet. Skillnaden mot tidigare reglemente är framför allt att vikten av att fastställa planer för intern kontroll baserat på riskbedömningar betonas. Dessutom föreslås att varje nämnd ska göra sina egna planer för intern kontroll.

Kommunstyrelsen ska genom kommunledningskontoret bistå nämnderna med metodutveckling och till viss del personalresurser i arbetet med att utveckla den interna kontrollen. Ett förslag till tillämpningsanvisningar har därför tagits fram av kommunledningskontoret.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 8 mars kommunfullmäktige att besluta att revidera reglementet för intern kontroll enligt kommunledningskontorets förslag 2011-01-21.

§33 Tilläggsanslag investeringar från 2010 till 2011

Ks2011/0094  041

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att investeringsmedel på 232117 tkr överförs enligt kommunledningskontorets förslag 2011-02-10.

Finansiering sker via minskning av rörelsekapital.

Ärendet

Investeringsbudgeten, inklusive tidigare års överförda anslag, omfattade 398 mkr. Utfallet blev 139 mkr, det är en avvikelse på 258 mkr. Begäran om tilläggsanslag till 2011 har inkommit på sammanlagt 232 mkr.

Kommunledningskontoret föreslår att investeringsmedel på 232117 tkr överförs enligt kommunledningskontorets förslag 2011-02-10.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 8 mars kommunfullmäktige att besluta att investeringsmedel på 232117 tkr överförs enligt kommunledningskontorets förslag 2011-02-10 och att finansiering sker via minskning av rörelsekapital.

§34 Valärende - S Willforss

Ks2011/0124  102

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Stefan Willforss (C) avsägelse från uppdraget som ledamot i barn- och utbildningsnämnden.

Kommunfullmäktige beslutar att utse Gunnel Nilsson (C) till ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden. Till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden utses Louise Erlandsson (C).

Kommunfullmäktige beslutar att utse Kent Danielsson (C) till ny 1:e vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Ärendet

Under kommunfullmäktiges sammanträde den 1 mars 2011 avsade sig Stefan Willforss (C) sitt uppdrag i barn- och utbildningsnämnden.

Beredning

Valberedningen har den 29 mars 2011 beslutat att föreslå kommunfullmäktige att utse Gunnel Nilsson (C) till ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden. Till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden föreslår valberedningen att Louise Erlandsson (C) utses.

Valberedningen föreslår också att kommunfullmäktige utser Kent Danielsson (C) till ny 1:e vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

§35 Valärende - Å Rydén

Ks2011/0107  102

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Åsa Rydéns (FP) avsägelse från uppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämnden.

Kommunfullmäktige beslutar att utse Inger Jeppsson (FP) till ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden.

Ärendet

I en skrivelse skickad till kommunstyrelsens kansli den 28 februari 2011 säger Åsa Rydén (FP) upp sitt uppdrag som ersättare i kultur- och fritidsnämnden.

Beredning

Valberedningen har 29 mars 2011 beslutat att föreslå kommunfullmäktige att utse Inger Jeppsson (FP) till ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden.

§36 Valärende - T Davidsson

Ks2011/0145  102

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Tommy Davidsson (C) avsägelse från uppdraget som ledamot i kultur- och fritidsnämnden.

Kommunfullmäktige beslutar att utse Tommy Andersson (C) till ny ledamot i kultur- och fritidsnämnden.

Ärendet

I en skrivelse som inkom till kommunstyrelsens kansli den 10 mars 2011 säger Tommy Davidsson (C) upp sitt uppdrag som ledamot i kultur- och fritidsnämnden.

Beredning

Valberedningen har den 29 mars 2011 beslutat att föreslå kommunfullmäktige att utse Tommy Andersson (C) till ny ledamot i kultur- och fritidsnämnden.

§37 Meddelanden

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av meddelanden.

Ärendet

1. Länsstyrelsen kommer till Ljungby kommun för ett tillsynsbesök av överförmyndarverksamheten den 28 mars 2011.

2. Specialpedagogiska skolmyndigheten uppmärksammar i sin tidning Lika värde nr 1/11 det goda inkluderande arbete som pågår på Byagårdens förskola.

3. En initiativanmälan lämnades den 23 mars 2011 till Ljungby kommun angående insamling av namnunderskrifter för folkomröstning mot nedläggning av landsbygdsskolor.