Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2011-05-24

Sammanträde 2011-05-24

Datum
Klockan
17:30
Plats
GARVAREN, Ljungby, Strålforssalen

1 Ordföranden hälsar välkommen.

Förslag på justerare: Magnus Carlsson och Elisabet Lindström-Johannesson, ersättare Jan Lorentzson, tid och plats för justering: måndagen den 30 maj 2011 kl. 15.30 på kommunledningskontoret.

2 Information: Våra kommunala aktiebolag - Spelregler, roller, ägarinflytande, ekonomi, mm. av revisor Mats Häggbring från Deloitte AB.

4 Inlämnande av motioner och interpellationer.

5 Inlämnande av medborgarförslag.

6 Taxa för tillståndshantering av explosiva varor.

7 Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen.

8 Förfrågningsunderlag, val av utförare i hemtjänsten (LOV).

9 Återställ Ljungsjön och strandområdet runtom - Svar på motion.

10 Försäljning av del av fastigheten Sundet 1:1.

11 Årsredovisning för samförvaltade stiftelser 2010.

12 Årsredovisning för Märta Ljungbergs Donationsfond 2010.

13 Årsredovisning för VoB Kronoberg 2010.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (173 kb)

§53 Information

Revisor Mats Häggbring från Deloitte AB informerar om situationen för de kommunala bolagen under rubriken: Våra kommunala aktiebolag – Spelregler, roller, ägarinflytande, ekonomi, mm. av.

§54 Frågestund

1. Harriet Kristensson (S) frågar kultur- och fritidsnämndens ordförande om hanteringen av ett medborgarförslag om att utomhusbadet ska vara gratis i sommar och hålla öppet till kl. 19.00. Ärendet togs upp direkt i nämnden, men lyftes ut eftersom det inte var berett.

Kultur- och fritidsnämndens ordförande, Anders Bondeson (M) svarar att det lyftes ut eftersom nämnden inte har budget för en sådan hantering utan är beroende av att få medel från kommunstyrelsen. Frågan om bidrag till nämnden har inte väckts ännu utan ska behandlas i kommunstyrelsen först.

2. Kerstin Wiréhn (V) frågar Ann-Charlotte Wiesel (M) vad den politiska förändringen till en miniallians innebär personellt och resursmässigt.

Ann-Charlotte Wiesel (M) svarar att man regerar vidare i minoritet. I augusti ska om- och fyllnadsval tas upp i kommunfullmäktige och vid kommande kommunstyrelse kommer frågan om revidering av arvodesreglementet som ett tjänstemannauppdrag att tas upp.

3. Magnus Karlsson (S) frågar kommunstyrelsens ordförande med anledning av uppgiften att Karl-Oskar-skolan har hyrt lokaler i kvarteret Solrosen om en sådan användning är förenlig med områdesbestämmelserna.

Kommunstyrelsens ordförande, Ann-Charlotte Wiesel (M), svarar att frågan hamnar under miljö- och byggnämndens ansvar och får tas upp där.

4. Kommunstyrelsens ordförande Ann-Charlotte Wiesel (M) besvarar en fråga från föregående möte i vilken Björn Gullander (V) i samband med behandlingen av bostadsförsörjningsprogrammet frågade efter rutinerna för hur ungdomars åsikter redovisas.

Svaret är att ungdomarnas åsikter redovisats direkt i programmet och att barnkonsekvensanalys sker i enlighet med en mall där olika punkter uppmärksammas.

5. Carina Bengtsson (C) frågar Ann-Charlotte Wiesel (M) vem som ska göra ändringen av arvodesreglementet.

Ann-Charlotte Wiesel (M) svarar att revideringen av reglementet satts på dagordningen redan tidigare.

6. Conny Simonsson (S) frågar Ann-Charlotte Wiesel (M) om ändringen av den politiska organisationen behöver hänga ihop med ändringen av arvodesreglementet.

Ann-Charlotte Wiesel svarar nej och att man avser att fortsätta styra med utgångspunkt från de mandat man har och i mån av behov leta stöd för åtgärder hos andra partier.

§55 Inlämnande av motioner och interpellationer

Beslut

Motionerna överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Redogörelse för ärendet

Roland Johansson, Alternativet, föreslår i en motion daterad den 4 maj 2011 att kommunfullmäktige i Ljungby kommun på försök inför en frågestund även för allmänheten. Detta för att öka det politiska intresset hos våra kommuninvånare.

I en motion daterad den 9 maj 2011 föreslår Vänsterpartiet genom Tryggve Svensson att kommunfullmäktige beslutar att inrätta ett studentbostadsbolag. Vänstern menar att det inte är rätt att det är hyresgästerna i Ljungby bostäder som får subventionera tomma studentbostäder. Frågan hade aktualiserats av styrelsen för Ljungby-bostäder och bör tas upp igen menar motionären.

I en motion daterad den 23 maj 2011 yrkar den socialdemokratiska fullmäktigegruppen genom Matija Rafaj att en idrottsutbildning med inriktning volleyboll införs på Sunnerbogymnasiet. Ljungby Volleybollförening tog i våras klivet upp i elitserien vilket var glädjande. Deras framgångar har uppmärksammats både ute i landet och på lokal nivå. Intresset för sporten har ökat vilket ger Ljungby kommun ökat marknadsvärde. Ett samarbete mellan Sunnerbogymnasiet och Ljungby volleybollförening när det gäller en idrottsutbildning skulle vara gynnsamt för utvecklingen av volleybollen i Ljungby och för Sunnerbogymnasiet menar motionären.

§56 Inlämnande av medborgarförslag

Beslut

Förslag 1 överlämnas till miljö- och byggnämnden för slutligt beslut.

Förslag 2-7 överlämnas till kommunstyrelsen för slutligt beslut.

Redogörelse för ärendet

1. Revidera vindkraftsplanen från 2008.
Motivering: Flera kommuner i Sverige har reviderat sina planer och jämställt hus på landet med hus i stan så att avståndet ändrades från 500 meter till 1000 meter. Vi anser inteatt vindkraftverk i kommunen ska vara högre än 150 meter. Brandförsvarets helikoptrar kommer vid skogsbränder troligtvis inte att flyga in i vindkraftsparker med nuvarande godkända höjder.

2. Gör Godsmagasinet tillgängligt genom att installera en ramp eller hiss.
Motivering: Godsmagasinet, som ägs av Ljungby kommun, är en mycket bra och användbar lokal i centrala Ljungby. Tyvärr är den inte tillgänglig för alla eftersom det saknas en handikappramp eller hiss.

3. Gör mer för miljön.
Motivering: Nu när Ljungby fyller 75 år skulle man förbjuda plastpåsar och istället dela ut tygkassar med Ljungbys emblem. Jag önskar mig en miljöby med Ljungby-bor som tänker på miljön.

5+6+7 . Gör Ljungby till en Fair Trade City/rättviseby
Motivering 5+6: Det är viktigt att på olika nivåer i samhället ta ansvar för att möta globala utmaningar om hur jordens resurser ska användas och vilka levnads- och arbetsvillkor de människor som producerar varorna vi köper har. ..
Fair Trade city är en diplomering till kommuner som engagerar sig för etisk konsumtion. Den innebär att kommunen lever upp till kriterier som rör etisk upphandling, ett aktivt informationsarbete samt utbud av etiskt märkta produkter i butik och på arbetsplatser. Lagen om offentlig upphandling ger idag ett utrymme att knyta social villkor till upphandlingen. Bl.a mot bakgrund av detta föreslås att Ljungby kommun ska fatta beslut att bli en Fairtrade City.

Motivering 7: Gör Ljungby till en rättviseby Vi ska använda svenska språket och inte kalla det för fair trade.

§57 Taxa för tillståndshantering av explosiva varor

Ks2010/0604  406

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att ge miljö- och byggnämnden ansvaret för tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor.

Kommunstyrelsen föreslår också att kommunfullmäktige beslutar att anta taxa för tillståndshantering av explosiva varor enligt följande:

Försäljning/förvaring

Explosiva varor/fyrverkerier

Godkännande av föreståndare

Nytt tillstånd

Förlängt*

Nytt tillstånd

Förnyat **

Förlängt***

2800 kronor

2100 kronor

Ingår

700 kronor

Ingår

* Om det gamla tillståndet förlängs och ansökan innehåller alla nödvändiga

dokument för tillståndshandläggningen debiteras en lägre avgift.

Har förändring skett i verksamheten ska nytt tillstånd sökas.

** Om föreståndaren byts ut eller om tillståndet enbart ska förnyas tas en mindre
avgift ut.

***Vid förlängning av tillståndet ingår godkännandet av föreståndare.

Ärendet

Miljö- och byggnämnden har tillsynsansvar enligt lagen om brandfarliga varor. Den 1 september 2010 trädde den nya lagen om brandfarliga och explosiva varor i kraft. Kommunerna tog då över polismyndighetens uppgifter för tillståndsprövning och tillsyn av explosiva varor. Näringsidkare ska nu ansöka hos kommunen när det gäller förvärv, förvaring, handel och överföring inom Sverige gällande explosiva varor.

Miljö- och byggnämnden beslutade den 24 november 2010 att föreslå att kommunfullmäktige antar taxa för tillståndshantering av explosiva varor enligt följande:

Försäljning/förvaring

Explosiva varor/fyrverkerier

Godkännande av föreståndare

Nytt tillstånd

Förlängt*

Nytt tillstånd

Förnyat **

Förlängt***

2800 kronor

2100 kronor

Ingår

700 kronor

Ingår

* Om det gamla tillståndet förlängs och ansökan innehåller alla nödvändiga

dokument för tillståndshandläggningen debiteras en lägre avgift.

Har förändring skett i verksamheten ska nytt tillstånd sökas.

** Om föreståndaren byts ut eller om tillståndet enbart ska förnyas tas en mindre
avgift ut.

***Vid förlängning av tillståndet ingår godkännandet av föreståndare.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 10 maj 2011 kommunfullmäktige besluta att ge miljö- och byggnämnden ansvaret för tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor och att fullmäktige antar taxan för tillståndshantering enligt miljö- och byggnämndens förslag.

§58 Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen

Ks2010/0247  406

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att taxan för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen ska vara 700 kronor per hel timme handläggningstid och att tillämpningen av taxan regleras enligt miljö- och byggnämndens förslag daterat 2011-03-01.

Ärendet

Miljö- och byggnämnden har tillsynsansvar enligt strålskyddsförordningen över solarieverksamheter. Ansvaret innebär att miljö- och byggnämnden ska ta emot och granska anmälningar från anmälningspliktiga solarieverksamheter och kontrollera att de följer kraven på strålskydd.

Miljö- och byggnämnden beslutade den 23 mars 2011 att föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget till taxa för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen daterat 2011-03-01.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 10 maj 2011 kommunfullmäktige att anta taxan för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen enligt miljö- och byggnämndens förslag.

§59 Förfrågningsunderlag, val av utförare i hemtjänsten

Ks2011/0223  732

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera förfrågningsunderlaget för val av utförare i hemtjänsten för ytterligare utredning för att

1 utarbeta en gemensam policy för alla förvaltningar avseende tjänstledighet för att pröva annat arbete,

2 utarbeta en policy för vad som är att anse som konkurrerande verksamhet,

3 utreda om LOV i inledningsskedet enbart ska gälla servicetjänster.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 27 april 2010 att införa valfrihet på service- och omsorgsinsatser inom hemtjänsten i Ljungby kommun för att öka kvalitén och självbestämmandet.

Socialförvaltningen har därefter tagit fram ett förslag till förfrågningsunderlag som socialnämnden godkände med vissa ändringar den 16 mars 2011. Ärendet överlämnas till kommunfullmäktige för beslut.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 10 maj 2011 kommunfullmäktige besluta att godkänna förfrågningsunderlaget för val av utförare i hemtjänsten enligt socialnämndens förslag.

Kommunfullmäktige föreslås också fastställa socialnämndens förslag till revidering av kvalitetsgarantierna för hemtjänsten enligt följande:

- Servicetjänster ska påbörjas inom 14 dagar efter det att omsorgstagaren har meddelat sitt val av utförare.

- Omsorgstjänster ska påbörjas inom 72 timmar efter det att omsorgstagaren har meddelat sitt val av utförare.

Kommunstyrelsen beslutade att en utvärdering av val av utförare i hemtjänsten (LOVen) ska göras ett år efter införandet.


Yrkanden

Gun Lindell (S), med instämmande av Anne Karlsson (S), yrkar att ärendet

i första hand återremitteras för ytterligare utredning för att

1 utarbeta en gemensam policy för alla förvaltningar avseende tjänstledighet för att pröva annat arbete,

2 utarbeta en policy för vad som är att anse som konkurrerande verksamhet,

3 utreda om LOV i inledningsskedet enbart ska gälla servicetjänster.

I andra hand att kommunfullmäktige beslutar att ändra förfrågningsunderlaget på följande sätt.

Sid 1: stryk sista meningen på sidan ”Högskoleutbildning hos denne ….”

Sid 14, Ansvarig för verksamheten: Ansvarig för verksamheten ska ha relevant högskoleutbildning.

Sid 5, Trygghetslarm: ny formulering: ”Utföraren ska åta sig….” Stryk ”om inte utföraren….”

Sid 5, Endast delegerade HSL-insatser: strykes.

Sid 6 Kapacitetstak: Tillägg: och miniminivå 400 timmar/månad.

Sid 14, Kollektivavtal, ändra: Kollektivavtal ska vara ett skallkrav i upphandlingsunderlaget.

Björn Gullander (V) instämmer i Gun Lindells (S) m.fl. yrkande och yrkar dessutom att, för att undvika att kriminella element kommer in i verksamheten, sökande ska kunna kontrolleras i polisens belastningsregister.

Arne Johansson (C), med instämmande av Roland Johansson (ALT), Karin Bondeson (M), Jessica Lyckvall (M) och Krister Lundin (M), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag eller om det ska återremitteras och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag.

Omröstning

Omröstning begärs och genomförs med följande omröstningsordning: ja-röst för att ärendet ska avgöras idag, nej-röst för att ärendet ska återremitteras.

Omröstningen utfaller med 29 ja-röster mot 20 nej-röster. Se omröstningsbilaga! Kommunfullmäktige har därigenom, eftersom det vid första behandlingen av ett förslag räcker att minst en tredjedel av de närvarande ledamöterna röstar för återremittering, beslutat att återremittera ärendet.

§60 Återställ Ljungsjön och strandområdet runtom

KS2010/0223  336

Svar på motion.

Beslut

Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad med hänvisning till att arbetet med restaurering av Ljungsjön redan är igång och har varit det sedan 2006.

Ärendet

Alf Johansson har för Kommunens Bästa i april 2010 lämnat in en motion i vilken föreslås att Ljungsjön och området däromkring fräschas upp för att bli ett område för rekreation och fritid. Motionären föreslår att tekniska kontoret återställer Ljungsjön och dess närområde.

Beredning

Länsstyrelsen beviljade år 2006 statligt bidrag till Ljungby kommun för att undersöka möjligheten att återskapa Ljungsjön. Området runt Ljungsjön röjdes upp, den före detta sjön grävdes ur och efteråt togs vattenprover med gott resultat.

Tekniska kontoret skriver i maj 2010 att gatu- och parkavdelningen vill gå vidare med projektet att gräva ur och återskapa Ljungsjön samt iordningställa grillplatser och vindskydd. Tekniska kontoret beräknar att hela projektet kommer att kosta 800000 kronor.

Tekniska utskottet uppdrog den 14 juni 2010 åt tekniska kontoret att ansöka om statligt naturvårdsbidrag till restaurering av Ljungsjön med kringliggande område. Tekniska kontoret skriver den 7 april 2011 att Länsstyrelsen beviljat ansökan om bidrag med 50 % av totalkostnaden, högst 400000 kronor. Länsstyrelsen anger i sitt beslut att arbetet kan inledas under 2011 och ska vara helt färdigt under 2012.

Kommunstyrelsen föreslår den 10 maj 2011 fullmäktige att motionen kan anses besvarad med hänvisning till att arbetet med restaurering av Ljungsjön redan är igång och har varit det sedan 2006.

Yrkanden

Alf Johansson (KB) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer Alf Johanssons (KB) yrkande om bifall till motionen mot kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

§61 Försäljning av del av fastigheten Sundet 1:1

KS2007/0301  253

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner det preliminärt upprättade avtalet med Vittaryd-Dörarp Hembygdsförening. Genom avtalet säljer kommunen del av fastigheten Sundet 1:1 för 1000 kronor till Vittaryd-Dörarp Hembygdsförening.

Ärendet

Tekniska kontoret har upprättat ett preliminärt avtal med Vittaryd-Dörarps hembygdsförening. Genom avtalet köper hembygdsföreningen cirka 10,1 hektar av fastigheten Sundet 1:1 av kommunen.

På marken i fråga finns ett större och ett mindre bostadshus, flera uthus och före detta Sundets campinganläggning. Kammarkollegiet har medgivit kommunen att genomföra denna försäljning.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 10 maj 2011 kommunfullmäktige att godkänna det preliminärt upprättade avtalet med Vittaryd-Dörarp Hembygdsförening. Genom avtalet säljer kommunen del av fastigheten Sundet 1:1 för 1000 kronor till Vittaryd-Dörarp Hembygdsförening.

§62 Årsredovisning för samförvaltade stiftelser 2010

Ks2011/0263  046

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningarna för samtliga samförvaltade stiftelser för 2010 och beviljar kommunstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.

Ärendet

Ljungby kommun, i egenskap av förvaltare för Ljungby kommun samförvaltade stiftelser, har lämnat årsredovisningar för verksamhetsåret 2010.

De stiftelser som ingår i denna redovisning är:

Billengrenska donationen

Dora och Gustav Strömvalls minnesfond

Donation till Kånna kommun

Dahlins premiefond

Engelska premie- och stipendiefond/Lindqvist

Premiefonden grundskolans högstadium

Fröken Louise Fischerströms minne

Hulda Sohlbergs minnesfond

Inga och Alfred Karlbergs minnesfond

Ingelstadsdonationen

Kom. Ordf. August Petersons i Haga minnesfond

Karlbergs minnesfond

Sunnerbo härads Sparbanks jubileumsfond

Social samfond för äldreomsorgen

Social samfond för allmänna hjälpändamål

CE Dahlins biblioteks- och kulturfond.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 10 maj 2011 kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningarna för samtliga samförvaltade stiftelser för 2010 och bevilja kommunstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.

Jäv

Kommunstyrelsens ledamöter deltar inte i överläggning och beslut.

§63 Märta Ljungbergs Donationsfond - Årsredovisning 2010

Ks2011/0279  046

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för 2010 och beviljar ansvarsfrihet för styrelsen i Märta Ljungbergs Donationsfond för verksamhetsåret 2010.

Ärendet

Märta Ljungbergs Donationsfond har i enlighet med bestämmelser i reglemente överlämnat årsredovisning och revisionsberättelse för 2010 till kommunfullmäktige för beslut om ansvarsfrihet.

Jäv

Ledamoten i fondens styrelse Ann-Kristin Petersson (M) deltar inte i beslutet.

§64 Årsredovisning VoB Kronoberg 2010

Ks2011/0245  101

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för VoB Kronoberg 2010 och beviljar VoB´s direktion ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.

Ärendet

VoB Kronoberg har överlämnat årsredovisning och revisionsberättelse för 2010 till kommunfullmäktige för beslut om ansvarsfrihet.

Jäv

Gun Lindell (S) och Ann-Charlotte Wiesel (M) deltar inte i överläggning och beslut.

§65 Valärende

Ks2011/0294  102

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Inge Nybergs (FP) avsägelse som nämndeman vid Växjö tingsrätt godkänns, och att Ann Arousell Sålebo (FP)

väljs till ny nämndeman vid Växjö tingsrätt till utgången av 2014.

Ärendet

Inge Nyberg (FP) säger upp sitt uppdrag som nämndeman vid Växjö tingsrätt i skrivelse den 12 maj 2011.

Beredning

Valberedningen har behandlat ärendet den 24 maj 2011 och då föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att Inge Nybergs (FP) avsägelse som nämndeman vid Växjö tingsrätt godkänns och att Ann Arousell Sålebo (FP) väljs till ny nämndeman vid Växjö tingsrätt till utgången av 2014.