Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2011-06-14

Sammanträde 2011-06-14

Datum
Klockan
16:30
Plats
GARVAREN, Ljungby, Strålforssalen

1 Ordföranden hälsar välkommen.

2 Förslag på justerare Jan Lorentzson och Magnus Gunnarsson, ersättare Arne Johansson, tid och plats för justering: måndagen den 20 juni kl. 15.30 på kommunledningskontoret.

4 Inlämnande av motioner och interpellationer.

5 Inlämnande av medborgarförslag.

6 Beslut om folkomröstning ska hållas i frågan om nedläggning av landsbygdsskolor.

7 Placeringspolicy för Ljungby kommuns pensionsmedel.

8 Kommuninvest - tydligt medlemsansvar.

9 Tilläggsanslag för friidrottsanläggningsprojekt.

10 Samordnad taxa för tillsyn enligt tobakslagen, alkohollagen och lagen om försäljning av vissa läkemedel.

11 Taxa enligt plan- och bygglagen inklusive kart- och mättaxa.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (153 kb)

§66 Inlämnande av motioner och interpellationer

Beslut

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Redogörelse för ärendet

1. I en motion daterad den 5 april 2011 uppmanar Socialdemokraterna genom Marie Åberg Johansson Ljungby kommun:

att se över försäkringsskyddet för elever, barn och andra grupper inom kommunens verksamhetsområde inför nya försäkringsupphandlingen

att de nya försäkringsvillkoren omfattar såväl olycksfall som sjukdom och ska gälla dygnet runt för ovan nämnda grupper inom kommunens verksamhetsområde

att vara en föregångskommun gällande denna fråga.

2. Carlos Lysebring (M) meddelar att han, för revidering, drar tillbaka inlämnad motion om komplettering till Ljungby kommuns vindkraftsplan.

§67 Inlämnande av medborgarförslag

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslag 1 till kommunstyrelsen för slutligt beslut. Kultur- och fritidsnämnden ska höras i ärendet. Vidare beslutar kommunfullmäktige att förslag 2 överlämnas till kommunstyrelsen för slutligt beslut.

Redogörelse för ärendet

1. Gör hembygdsmuseum av Tämmesboda, syskonen Aronssons gård
Inkom den 25 maj 2011

Motivering: Vi måste bevara och vårda det gamla för att kunna visa kommande generationer hur det gamla bondesamhället såg ut och hur självhushållningen fungerade förr.

2. Gör Ljungby till en Fairtrade City

Inkom den 13 juni 2011

Motivering: Lagen om offentlig upphandling ger idag ett utrymme att knyta
sociala villkor till upphandlingen. Genom att inkludera sociala och etiska villkor i upphandlingen av produkter främjas produktion som utförs enligt riktlinjerna i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, konventionen om barnens rättigheter samt ILO:s grundläggande konventioner. Mot detta yrkas att Ljungby tar de första stegen mot en mer etisk konsumtion.

§68 Folkomröstning

Ks2011/0186  611

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar, med anledning av folkinitiativet, att hålla en rådgivande folkomröstning i Ljungby kommun i ärendet nedläggning av landsbygdsskolor.

Ärendet

En initiativanmälan lämnades till Ljungby kommun den 23 mars 2011 att starta en namninsamling för en folkomröstning i ärendet nedläggning av landsbygdsskolor.

Den 2 maj 2011 lämnades cirka 3800 namnunderskrifter in till kommunen. Namnunderskrifterna är skrivna på listor med rubriken ”Namninsamling för en folkomröstning i Ljungby kommun i protest mot fullmäktiges beslut 2011-03-01 att lägga ner våra landsbygdsskolor”.

Enligt kommunallagen ska en rådgivande folkomröstning hållas i en kommun om minst tio procent av de röstberättigade invånarna i kommunen begär det, såvida inte minst två tredjedelar av fullmäktiges närvarande ledamöter säger nej till en folkomröstning.

Kommunledningskontoret har verifierat att minst 2306 namnunderskrifter är korrekta, vilket är mer än tio procent av de röstberättigade i Ljungby kommun.

Beredning

Kommunstyrelsen beslutar den 31 maj 2011 att begäran om en folkomröstning med anledning av nedläggning av landsbygdsskolor ska överlämnas till fullmäktige för beslut i juni månad.

Yrkanden

Carina Bengtsson (C), med instämmande av Stefan Willfors (C),

Björn Gullander (V), Jan Lorentzon (SD), Tryggve Svensson (V),

Rosalina Gauffin (KB), Karl-Gustaf Sundgren (C) och Alf Johansson (KB) yrkar att en folkomröstning med anledning av nedläggning av landsbygdsskolor ska genomföras.

Ann-Charlotte Wiesel (M), med instämmande av Roland Johansson (ALT),

Lars Solling (FP), Anne Karlsson (S), Bo Ederström (M) och

Johanna Jormfeldt (MP) yrkar att en folkomröstning med anledning av nedläggning av landsbygdsskolor inte ska genomföras.

Beslutsgång

Ordföranden frågar ledamöterna om en folkomröstning med anledning av nedläggning av landsbygdsskolor ska genomföras eller ej och finner att kommunfullmäktige beslutar att en folkomröstning inte ska genomföras.

Omröstning

Omröstning begärs och genomförs med följande omröstningsordning: ja-röst för att folkomröstning ska genomföras, nej-röst för att folkomröstning inte ska genomföras.

Omröstningen utfaller med 17 ja-röster och 32 nej-röster. Se omröstningsbilaga! Eftersom färre än två tredjedelar av fullmäktiges ledamöter röstat nej till folkomröstning har kommunfullmäktige därmed beslutat att genomföra en folkomröstning med anledning av nedläggning av landsbygdsskolor.

§69 Placeringspolicy för Ljungby kommuns pensionsmedel

Ks2011/0297  040

Beslut

Kommunfullmäktige antar kommunledningskontorets förslag till placeringspolicy för Ljungby kommuns pensionsmedel att gälla från och med 2011-10-01.

Policyn ersätter reglementet för placering av Ljungby kommuns förvaltning av pensionsmedel antagen av kommunfullmäktige 2006-02-23.

Ärendet

Ljungby kommun har sedan 1997 placerat pengar för att täcka framtida pensionskostnader. Ljungby kommun har sedan 2005 ett samarbete med Alvesta och Lessebo kommuner gällande kapitalförvaltning, exempelvis framtagande av policy, upphandling och möten med förvaltare.

Avtalet med den nuvarande förvaltaren löper ut under hösten 2011. Därför bör en ny placeringspolicy tas fram inför kommande upphandling. Kommunledningskontoret överlämnar den 11 maj 2011 förslag till ny placeringspolicy för Ljungby kommuns pensionsmedel.

Den största förändringen i förslaget är att det nu finns en betydligt starkare koppling till åtagandet – de framtida pensionsutbetalningarna. De etiska reglerna föreslås även behandla frågor som mänskliga rättigheter och miljöfrågor, från att tidigare ha handlat om alkohol, tobak och vapen.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 31 maj 2011 att kommunfullmäktige antar kommunledningskontorets förslag till placeringspolicy för Ljungby kommuns pensionsmedel att gälla från och med 2011-10-01.

Policyn ersätter reglementet för placering av Ljungby kommuns förvaltning av pensionsmedel antagen av kommunfullmäktige 2006-02-23.

§70 Kommuninvest – Tydligt medlemsansvar

Ks2011/0114  040

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att ingå nytt regressavtal med Kommuninvest ekonomiska föreningar och medlemmarna i föreningen samt Kommuninvest i Sverige AB,

att regressavtalet ska ersätta nuvarande regressavtal, benämnt ”Avtal”, daterat 1993-05-07,

att ingå avtal med Kommuninvest i Sverige AB gällande kommunens ansvar för Kommuninvest i Sverige AB:s motpartsexponeringar avseende derivat.

Ärendet

Ljungby kommun blev medlem i Kommuninvest ekonomiska förening år 2009.

Vid årsstämman 2011 beslutade medlemmarna i föreningen att medlemmarna ska ingå dels ett förtydligat regressavtal, dels ett garantiavtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 31 maj 2011kommunfullmäktige besluta

att ingå nytt regressavtal med Kommuninvest ekonomiska föreningar och medlemmarna i föreningen samt Kommuninvest i Sverige AB,

att regressavtalet ska ersätta nuvarande regressavtal, benämnt ”Avtal”, daterat 1993-05-07,

att ingå avtal med Kommuninvest i Sverige AB gällande kommunens ansvar för Kommuninvest i Sverige AB:s motpartsexponeringar avseende derivat.

§71 Tilläggsanslag för friidrottsanläggning

KS2011/0309  827

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att budget för friidrottsanläggning utökas med
3,5 mkr och att finansiering sker genom minskat anslag för kommunledningskontorets budget för exploateringsutgifter.

Ärendet

Kultur- och fritidsförvaltningen har fått i uppdrag att anlägga en friidrottsanläggning i kvarteret Fritiden. De investeringsmedel som anslagits för en anläggning i Kronoskogen räcker inte till. Kultur- och fritidsnämnden måste därför begära tilläggsanslag om projektet ska genomföras.

Beredning

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 18 maj 2011 att begära tilläggsanslag på 3,5 mkr till anläggande av friidrottsanläggning och att ge kultur- och fritidschefen i uppdrag att slutföra upphandlingen och utfärda ett tilldelningsbeslut.

Kommunledningskontoret skriver den 19 maj 2011 att eftersom investeringsbudgeten redan är på en hög nivå är det en fördel att göra en ombudgetering från befintlig budget för att inte öka investeringsbudgeten ännu mer. Kommunledningskontoret har en investeringsbudget för exploateringsutgifter på 5 mkr. Enligt uppgift från tekniska kontoret kommer man inte att ha behov av budgeten i år.

Kommunstyrelsen föreslår den 31 maj att kommunfullmäktige beslutar att budget för friidrottsanläggning utökas med 3,5 mkr och att finansiering sker genom minskat anslag för kommunledningskontorets budget för exploateringsutgifter.

Yrkanden

Anders Bondeson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

§72 Samordnad taxa för tillsyn enligt tobakslagen, alkohollagen och lagen om försäljning av vissa läkemedel

Ks2010/0231  700

Ks2010/0246  406

Ks2011/0235  702

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att uppdra åt socialnämnden att ansvara för tillsyn enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel,

att fastställa taxa för tillsyn/kontroll vad gäller näringsidkare som säljer tobaksvaror, folköl eller receptfria läkemedel enligt förslag daterat 2011-05-11, vilket innebär bland annat följande:

Avgift som avser

Anmälningsavgift (engångskostnad)

Tillsynsavgift

Kontrollavgift

Tobak

700 kr

700 kr

Ingen avgift

Folköl

700 kr

700 kr

Ingen avgift

Receptfria läkemedel

Ingen avgift

1 600 kr *

700 kr

*De 1 600 kronorna i tillsynsavgift avseende receptfria läkemedel är en årlig avgift som fastställs av och betalas till Läkemedelsverket.

Om en näringsidkare har försäljning av två av varutyperna ovan betalas en avgift motsvarande 1,5 tillsyns-/kontrollavgift, dvs. 1050 kr.

Om en näringsidkare har försäljning av samtliga tre varutyper ovan betalas avgift motsvarande 2 tillsyns-/kontrollavgifter, dvs. 1400 kr.

Ärendet

Sedan lagen om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730) trädde i kraft den 1 november 2009 har kommunerna ansvar för den lokala kontrollen av lagens efterlevnad. Kommunfullmäktige i varje kommun måste besluta vilken nämnd som ska ha kontrollansvaret enligt lagen.

Socialnämnden beslutade den 21 april 2010 att föreslå kommunfullmäktige att ge socialnämnden i uppdrag att ansvara för denna kontroll samt fastställa en taxa för tillsynen.

Miljö- och byggnämnden beslutade den 21 april 2010 att föreslå kommunfullmäktige att fastställa taxa för prövning och tillsyn enligt tobakslagen.

Arbetsutskottet beslutade den 18 maj 2010 att återremittera ärendena för att samordna taxan och tillsynen av försäljningen av tobaksvaror, folköl och vissa receptfria läkemedel.

Socialnämnden (Sn 2011-03-16 § 39) och miljö- och byggnämnden (MoB 2011-03-23 § 31) har därefter tagit fram förslag till en samordnad taxa som presenterades för kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 april 2011. Arbetsutskottet beslutade då att återremittera ärendet ytterligare en gång för att klargöra frågan om anmälningsavgifter. Den 11 maj 2011 överlämnade miljö- och byggförvaltningen och socialförvaltningen ett förtydligande av den föreslagna taxan.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 31 maj 2011 kommunfullmäktige besluta

att uppdra åt socialnämnden att ansvara för tillsyn enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel,

att fastställa taxa för tillsyn/kontroll vad gäller näringsidkare som säljer tobaksvaror, folköl eller receptfria läkemedel enligt förslag daterat 2011-05-11, vilket innebär bland annat följande:

Avgift som avser

Anmälningsavgift (engångskostnad)

Tillsynsavgift

Kontrollavgift

Tobak

700 kr

700 kr

Ingen avgift

Folköl

700 kr

700 kr

Ingen avgift

Receptfria läkemedel

Ingen avgift

1 600 kr *

700 kr

*De 1 600 kronorna i tillsynsavgift avseende receptfria läkemedel är en årlig avgift som fastställs av och betalas till Läkemedelsverket.

Om en näringsidkare har försäljning av två av varutyperna ovan betalas en avgift motsvarande 1,5 tillsyns-/kontrollavgift, dvs. 1050 kr.

Om en näringsidkare har försäljning av samtliga tre varutyper ovan betalas avgift motsvarande 2 tillsyns-/kontrollavgifter, dvs. 1400 kr.

§73 Taxa enligt plan- och bygglagen inklusive kart- och mättaxa

Ks2011/0307  406

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta taxa för ny plan- och bygglag daterad den 25 maj 2011 och att justeringsfaktor N fastställs till 0,8 och justeringsfaktor N fastställs till 0,2 i planärenden.

Ärendet

Byggnadsnämnden har enligt plan- och bygglagen möjligheter att ta ut en avgift i ärenden om plan, lov, förhandsbesked och anmälan samt för nybyggnadskarta, framställning av arkivbeständiga handlingar eller andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder. Nämnden kan dessutom ta ut en avgift för planbesked, villkorsbesked och ingripandebesked samt för tekniska samråd, slutsamråd, tillsynsbesök på arbetsplatsen och kungörande av beslut om lov eller förhandsbesked i Post- och Inrikes Tidningar.

Med anledning av den nya plan- och bygglagen (SFS 2011:900) som trädde i kraft den 2 maj 2011 får byggnadsnämnden flera nya arbetsuppgifter att hantera.

Miljö- och byggnämnden föreslår därför att taxan enligt plan- och bygglagen revideras. Avgifterna är avsedda att täcka kommunens kostnader för den aktuella myndighetsutövningen. Kommunen får inte ta ut högre avgift än som svarar mot kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som kommunen tillhandahåller.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 31 maj att kommunfullmäktige beslutar att anta taxa för ny plan- och bygglag daterad den 25 maj 2011 och att justeringsfaktor N fastställs till 0,8 och justeringsfaktor N fastställs till 0,2 i planärenden.

§74 Policy för sponsring

Ks2011/0181  018

Beslut

Kommunfullmäktige antar Policy för sponsring.

Ärendet

Ljungby kommun har idag inte någon policy för sponsring. Det finns inte heller några andra dokument som reglerar vad kommunen ska sponsra, vem som fattar beslut om sponsring eller hur kommunens verksamheter får ta emot sponsring.

Avsaknaden av styrdokument gör det svårt att hantera önskemål om sponsring från enskilda och föreningar och att få en långsiktighet i de satsningar kommunen gör.

Det råder också en oklarhet i om och hur kommunens verksamheter får ta emot sponsorstöd av utomstående.

Med en policy blir det inte bara tydligt vad som är sponsring utan också vad som ska prioriteras, vem som handlägger ärendena och vem som fattar beslut.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 31 maj 2011 kommunfullmäktige att anta Policy för sponsring med tillägget att redovisning av tecknade avtal görs till respektive nämnd en gång per år.

§75 Förslag till budget 2012

Ks2011/0295  041

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla alliansens förslag till budget för 2012 med följande förändringar/tillägg under rubriken Uppdrag:

Punkt 2 ändras från att 500 tkr till att 900 tkr ska avsättas till ungdomar, därav en musiklärartjänst.

Punkt 13 läggs till: Minska antalet barn i grupperna i förskolan under denna mandatperiod.

Ärendet

Budgetberedningen överlämnar förslag till budget för 2012.

Beredning

Kommunstyrelsen beslutar den 31 maj 2011 att föreslå kommunfullmäktige besluta om budget för 2012 enligt alliansens förslag, med följande förändringar/tillägg:

Punkt 2 ändras från att 500 tkr till att 900 tkr ska avsättas till ungdomar, därav en musiklärartjänst.

Punkt 13 läggs till: Minska antalet barn i grupperna i förskolan under denna mandatperiod.

Yrkanden

Anne Karlsson (S), med instämmande av Kerstin Wiréhn (V) och Björn Gullander (V) yrkar

att personaltätheten i förskolorna ska återställas, en satsning på 2,4 miljoner,

att vårdnadsbidraget ska slopas, en besparing på 0,8 mkr samt

att genom en organisationsförändring i arvodesreglementet så att ordförande och vice ordförande i nämnder och styrelser kommer från majoritet och opposition göra en besparing på 1 mkr

Anne Karlsson (S) yrkar

att införandet av ”datorer till alla” inom barn- och utbildningsnämnden fortsätter, en satsning på 2,9 mkr

att 0,9 mkr tillskjuts till kultur- och fritidsförvaltningen för inrättandet av gratis bad sommartid samt en tjänst som musiklärare

att 0,4 mkr satsas för att räddningstjänstens personaltäthet utökas till den bemanning som fanns tidigare

att projektet Företagsamma Bolmenbygden fortsätter, en satsning på 0,35 mkr

och i övrigt enligt kommunstyrelsens förslag

Kerstin Wiréhn (V), med instämmande av Björn Gullander (V), yrkar

att finansiella kostnader ska minskas med 5 mkr till 2011 års budgetnivå

att socialnämndens ram ska öka med 2,5 mkr

att öka kultur- och fritidsnämndens ram med 0,775 mkr för en satsning på ungdomar

att skapa en gemensam pott på 1 mkr för socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden för att arbeta förebyggande med barn och ungdomar

och i övrigt enligt kommunstyrelsens förslag

Roland Johansson (ALT) yrkar att miljö- och byggnämnden inte ska tillsätta en miljöstrateg och i övrigt enligt kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång 1

Ordföranden frågar fullmäktige om Anne Karlssons (S), m.fl. yrkande

att personaltätheten i förskolorna ska återställas, en satsning på 2,4 miljoner, ska bifallas och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Omröstning 1

Omröstning begärs och verkställs med följande omröstningsordning: ja-röst för avslag till yrkandet och nej-röst för bifall till yrkandet. Omröstningen utfaller med 31 ja-röster och 18 nej-röster. Se omröstningsbilaga! Kommunfullmäktige har därigenom beslutat att avslå yrkandet.

Reservation

Samtliga ledamöter i den Socialdemokratiska gruppen och Vänsterpartiets grupp reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande

Beslutsgång 2

Ordföranden frågar fullmäktige om Anne Karlssons (S), m.fl. yrkande att vårdnadsbidraget ska slopas, en besparing på 0,8 mkr ska bifallas och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Omröstning 2

Omröstning begärs och verkställs med följande omröstningsordning: ja-röst för avslag till yrkandet och nej-röst för bifall till yrkandet. Omröstningen utfaller med 31 ja-röster och 18 nej-röster. Se omröstningsbilaga! Kommunfullmäktige har därigenom beslutat att avslå yrkandet.

Reservation

Samtliga ledamöter i den Socialdemokratiska gruppen och Vänsterpartiets grupp reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande

Beslutsgång 3

Ordföranden frågar fullmäktige om Anne Karlssons (S), m.fl. yrkande att genom en organisationsförändring i arvodesreglementet så att ordförande och vice ordförande i nämnder och styrelser kommer från majoritet och opposition göra en besparing på 1 mkr ska bifallas och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Omröstning 3

Omröstning begärs och verkställs med följande omröstningsordning: ja-röst för avslag till yrkandet och nej-röst för bifall till yrkandet. Omröstningen utfaller med 25 ja-röster och 24 nej-röster. Se omröstningsbilaga! Kommunfullmäktige har därigenom beslutat att avslå yrkandet.

Reservation

Samtliga ledamöter i den Socialdemokratiska gruppen och Vänsterpartiets grupp reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande

Beslutsgång 4

Ordföranden frågar fullmäktige om Anne Karlssons (S) yrkande att införandet av ”datorer till alla” inom barn- och utbildningsnämnden fortsätter, en satsning på 2,9 mkr ska bifallas och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Reservation

Samtliga ledamöter i den Socialdemokratiska gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande

Beslutsgång 5

Ordföranden frågar fullmäktige om Anne Karlssons (S) yrkande

att 0,9 mkr tillskjuts till kultur- och fritidsförvaltningen för inrättandet av gratis bad sommartid samt en tjänst som musiklärare ska bifallas och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Reservation

Samtliga ledamöter i den Socialdemokratiska gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande

Beslutsgång 6

Ordföranden frågar fullmäktige om Anne Karlssons (S) yrkande

att 0,4 mkr satsas för att räddningstjänstens personaltäthet utökas till den bemanning som fanns tidigare ska bifallas och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Reservation

Samtliga ledamöter i den Socialdemokratiska gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande

Beslutsgång 7

Ordföranden frågar fullmäktige om Anne Karlssons (S) yrkande

att projektet Företagsamma Bolmenbygden fortsätter, en satsning på 0,35 mkr ska bifallas och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Reservation

Samtliga ledamöter i den Socialdemokratiska gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande

Beslutsgång 8

Ordföranden frågar fullmäktige om Kerstin Wiréhns (V), m.fl. yrkande att finansiella kostnader ska minskas med 5 mkr till 2011 års budgetnivå ska bifallas och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Reservation

Samtliga ledamöter i Vänsterpartiets grupp reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande

Beslutsgång 9

Ordföranden frågar fullmäktige om Kerstin Wiréhns (V), m.fl. yrkande att socialnämndens ram ska öka med 2,5 mkr ska bifallas och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Reservation

Samtliga ledamöter i Vänsterpartiets grupp reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande

Beslutsgång 10

Ordföranden frågar fullmäktige om Kerstin Wiréhns (V), m.fl. yrkande att öka kultur- och fritidsnämndens ram med 0,775 mkr för en satsning på ungdomar ska bifallas och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Reservation

Samtliga ledamöter i Vänsterpartiets grupp reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande

Beslutsgång 11

Ordföranden frågar fullmäktige om Kerstin Wiréhns (V), m.fl. yrkande att skapa en gemensam pott på 1 mkr för socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden för att arbeta förebyggande med barn och ungdomar ska bifallas och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Reservation

Samtliga ledamöter i Vänsterpartiets grupp reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande

Beslutsgång 12

Ordföranden frågar fullmäktige om Roland Johanssons (ALT) yrkande att miljö- och byggnämnden inte ska tillsätta en miljöstrateg ska bifallas och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Reservation

Samtliga ledamöter i Alternativets grupp reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande

Ordföranden frågar fullmäktige om fullmäktige i övrigt bifaller kommunstyrelsens budgetförslag 2012 och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget till budget 2012.

§76 Valärende

Ks2011/0299  102

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna Mats Perssons (S) avsägelse,

att utse Per Åberg (S) till ny ledamot i kultur- och fritidsnämnden,

att utse Emma Johansson (S) till ny ersättare i kultur- och fritidsnämnde.

Ärendet

Mats Persson (C) har i skrivelse den 13 maj 2011 sagt upp sitt uppdrag som ledamot i kultur- och fritidsnämnden

Beredning

Valberedningen har behandlat ärendet den 14 juni 2011 och då föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att

att godkänna Mats Perssons (S) avsägelse,

att utse Per Åberg (S) till ny ledamot i kultur- och fritidsnämnden,

att utse Emma Johansson (S) till ny ersättare i kultur- och fritidsnämnde.

§77 Meddelanden

Beslut

Kommunfullmäktige lägger meddelandena till handlingarna.

Ärendet

1. Länsstyrelsen i Kronobergs län har utsett ny ersättare i kommunfullmäktige i Ljungby kommun. Från och med den 1 juni 2011 är Peter Gera ny ersättare för Alternativet.

2. Skrivelse om landsbygdsutveckling och skolornas framtid från 12 sockenråd och föreningar