Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2011-08-30

Sammanträde 2011-08-30

Datum
Klockan
17:30
Plats
GARVAREN, Ljungby, Strålforssalen

1 Ordföranden hälsar välkommen.

2 Förslag på justerare Magnus Gunnarsson och Margaretha Andersson, ersättare Anders Bondeson, tid och plats för justering: måndagen den 5 september 2011 kl. 15.30 på kommunledningskontoret.

3 Information: Nya FN konventionen för personer med funktionsnedsättning, Martin Edberg Idé & Kunskapscentrum i Växjö

4 Information: Införande av extranät.

6 Inlämnande av motioner och interpellationer.

7 Inlämnande av medborgarförslag.

8 Handlingsplan för tillgänglighet i Ljungby kommun.

9 Tillägg till översiktsplanen för Strandskyddet och utveckling av landsbygden. Antagande av plan.

10 Försäljning av kommersiella fastigheter.

11 Revidering av reglementen för kommunstyrelsen och nämnderna.

12 Anställ en miljöstrateg. Svar på motion.

13 Inrätta ett studentbostadsbolag. Svar på motion.

14 Förebyggande arbete. Svar på motion.

15 Nytt riktmärke för kommunalrådslöner. Svar på motion.

16 Svenska kollektivavtal vid kommunal upphandling. Svar på motion.

17 Krav på kollektivavtal vid offentlig upphandling. Svar på motion.

18 Kånna och Torpa skolor får bli kvar som kommunal skolverksamhet till skolstarten hösten 2012. Svar på motion.

19 Ge skolan i Torpa en andra chans. Svar på motion.

20 Behåll Torpa skola i kommunal regi tills nästa år då den kan drivas vidare som friskola. Svar på motion.

21 Behåll Kånna skola i kommunal regi tills nästa år då den kan drivas vidare som friskola. Svar på motion.

22 Bevara fritids i Kånna. Svar på motion.

23 Bevara fritids i Torpa. Svar på motion.

24 Avvakta med att verkställa beslut om nedläggning av skolor. Svar på medborgarförslag.

25 Skjut upp nedläggningen av Kånna och Torpa skola. Svar på medborgarförslag.

26 Låt skolorna i Torpa och Kånna få vara kvar i kommunens regi under åtminstone ett läsår till. Svar på medborgarförslag.

27 Låt det få finnas en skola i Torpa. Svar på medborgarförslag.

§78 Information

Nya FN konventionen för personer med funktionsnedsättning, Martin Edberg från Idé & Kunskapscentrum i Växjö informerar.

Införande av extranät, Eva-Marie Norén Holgersson, kommunledningskontoret informerar.

§79 Frågestund

Alf Johansson (KB) frågar kommunstyrelsens ordförande vad som ska ske med den av honom väckta motionen om utbyggnad av Västergatan i Lagan. Ett bättre alternativ vore utbyggnad av denna sträcka av E4 till motorvägsstandard, men trafikverket prioriterar tydligen en sådan utbyggnad lågt.

Kommunstyrelsens ordförande, Ann-Charlotte Wiesel (M), svarar att kostnaden för utbyggnad av Västergatan är mycket hög. Bland annat krävs tätning av marken kring vattentäkten med specialmattor. Utbyggnaden är tillsvidare lagd på is. Vad gäller ombyggnaden av E4an finns det även många som är positiva, så frågan är förhoppningsvis inte avgjord ännu.

§80 Inlämnande av motioner och interpellationer

Beslut

Motionerna överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Redogörelse för ärendet

Motion för cykelstrategi

I en motion den 10 augusti 2011 yrkar Vänsterpartiet genom Kerstin Wiréhn att det upprättas en cykelstrategi för Ljungby kommun.

Wiréhn skriver att Cykelfrämjandet har påpekat att Ljungby kommun saknar strategi och erbjuder sig att granska kommunen och utifrån det upprätta en strategi för ökad cykling. Ökad cykling rimmar bra med målen i Ljungby kommuns plan för ”Hållbar utveckling” både när det gäller ökad motion och minskat koldioxidutsläpp menar Wiréhn. Cykelstrategin föreslås planeras för hela kommunen.

Motion om smidig återvinning

Den socialdemokratiska fullmäktigegruppen föreslår i en motion genom Anne Karlsson och Janewert Johansson den 15 augusti 2011 att Ljungby kommun skaffar en anläggning för miljöfarligt avfall. Då många hyresvärdar slutat att omhänderta miljöfarligt avfall hamnar mycket av detta med hushållsavfallet. Det finns relativt billiga anläggningar som kan placeras jämte glas och burkanläggningen i någon av de större butikerna, skriver socialdemokraterna i sin motion. De föreslås också att tekniska kontoret får i uppdrag att ge likvärdig service på landsbygden.

Motion om ett seminarium för klimatet och miljön

Vänsterpartiet genom Tryggve Svensson föreslår den 16 augusti 2011 att Ljungby kommun håller ett seminarium för klimatet och miljön. Svensson hänvisar till tidningen Miljöaktuellts rankning av Sveriges kommuner där Ljungby hamnar på 265 plats av 288. Detta menar Svensson visar att kommunen behöver mer kunskap om miljö och klimat. Ett seminarium med kända föreläsare skulle vara ett bra sätt att påbörja arbetet för ett bättre Ljungby menar Vänsterpartiet.

§81 Inlämnande av medborgarförslag

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna följande medborgarförslag till kommunstyrelsen för slutligt beslut:

1. Avgiftsfria telefonsamtal till kommunen.
2. Anlägg en gångväg utmed norra sidan av Ulvabäcken

3. Bygg ihop Kronoskogen med Myrebobacken och Ljungsjön samt skapa en skidåknings-/vandrings- eller löpslinga runt Ljungsjön

5. Skapa en form av marknadsplats internt för kommunens verksamheter där enheter kan lägga ut exempelvis möbler som inte används
8. Bygg ut cykelvägen på södra sidan av Värnamovägen från Åbrinken till Lagan centrum
9. Anlägg ett övergångsställe över Värnamovägen, mellan kraftverket och Åbrinken

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna följande medborgarförslag till barn- och utbildningsnämnden för slutligt beslut:

4. Sätt ett sista datum för att anmäla om elever ska gå i kommunal eller fristående skola till höstterminen.

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna följande medborgarförslag till socialnämnden för slutligt beslut:

6. Utöka sjuksköterskepoolen
7. Samlokalisera all hemsjukvård

Redogörelse för ärendet

1. Avgiftsfria telefonsamtal till kommunen.
Inkom den 29 juli 2011.
Motivering: Den som behöver ringa exempelvis till socialförvaltningen kanske inte har så mycket pengar på sitt telefonkort och placeras man i kö kan pengarna ta slut innan man har hunnit komma fram till kommunens växel.

2. Anlägg en gångväg utmed norra sidan av Ulvabäcken. Gångvägen ska vara tillräckligt bred för att vara framkomlig med till exempel barnvagn eller rollator.
Inkom 15 juli 2011.
Motivering: Området utmed Ulvabäcken är ett mycket naturskönt område som borde göras tillgängligt för många fler av kommunens invånare.

3. Bygg ihop Kronoskogen med Myrebobacken och Ljungsjön samt skapa en skidåknings-/vandrings- eller löpslinga runt Ljungsjön.
Inkom 12 juli 2011.
Motivering: I samband med att dels Ljungsjön restaureras och dels att sågverket ska läggas ner och en ny detaljplan ska göras öppnar sig nu ett gyllene tillfälle för Ljungby kommun att skapa ett stort och mångsidigt fritids- och idrottsområde av hög klass. Det kan bli ett av Ljungbys stora kännetecken.

4. Sätt ett sista datum för att anmäla om elever ska gå i kommunal eller fristående skola till höstterminen.
Inkom den 12 juli 2011.
Motivering: Det gör det lättare för skolorna att planera hur många klasser de ska ha, hur mycket personal de behöver och hur det ser ut med skolskjutsarna.

5. Skapa en form av marknadsplats internt för kommunens verksamheter där enheter kan lägga ut exempelvis möbler som inte används
Inkom den 12 juli 2011.
Motivering: Detta skapar återvinning, det är mycket som inte används utan bara står i något förråd. Andra verksamheter kanske har glädje av det som står i en verksamhets förråd.

6. Utöka sjuksköterskepoolen
Inkom den 30 juni 2011.
Motivering: En frånvarande sjuksköterska bör ersättasgenom sjuksköterskepoolen precis som en frånvarande undersköterska ersätts från deras resurs. Förslagsställaren menar att sjuksköterskepoolen måste utökas för att täcka frånvaro av sjuksköterska på sex olika orter i kommunen.

7. Samlokalisera all hemsjukvård
Inkom den 30 juni 2011.
Motivering: All hemsjukvård, till exempel kommunrehab, hemsjukvård och biståndshandläggare, under samma tak sparar pengar genom bättre samarbete och utnyttjande av resurser samt ökad patientsäkerhet.

8. Bygg ut cykelvägen på södra sidan av Värnamovägen från Åbrinken till Lagan centrum
Inkom den 30 juni 2011.
Motivering: Cykelvägen slutar vid Stallet och folk cyklar istället med bilisterna på Värnamovägen in till byn.

9. Anlägg ett övergångsställe över Värnamovägen, mellan kraftverket och Åbrinken
Inkom den 30 juni 2011.
Motivering: Ett övergångsställe med refug skulle göra det lättare att korsa Värnamovägen, för att komma till exempel till vårdcentralen i Lagan, utan att behöva gå en omväg.

§82 Handlingsplan för tillgänglighet i Ljungby kommun

Ks2010/0599  730

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta handlingsplanen för tillgänglighet i Ljungby kommun enligt kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar att namnet på Kommunala handikapprådet ändras till Kommunala tillgänglighetsrådet

Ärendet

En arbetsgrupp har tagit fram förslag till en handlingsplan för personer med funktionsnedsättning (revidering av den tidigare handikapplanen). Arbetsgruppen består av tjänstemän från olika förvaltningar, kommunala bolag och representanter för de olika handikappföreningarna.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 16 augusti 2011 kommunfullmäktige besluta att anta handlingsplanen för tillgänglighet i Ljungby kommun med ändringen att i punkt 9.2 stryks arbetsutskottet så att hela rådet informeras.

Kommunstyrelsen föreslår också kommunfullmäktige besluta att namnet på Kommunala handikapprådet ändras till Kommunala tillgänglighetsrådet

Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunledningskontoret i uppdrag att marknadsföra den befintliga synpunktshanteringen.

Kommunstyrelsen beslutar också att handlingsplanen ska utvärderas efter ett år.

§83 Tillägg till översiktsplanen för Strandskyddet och utveckling av landsbygden

Ks2009/0445  212

Beslut

Kommunfullmäktige antar tillägget till översiktsplanen ”Landsbygdsutveckling i strandnära lägen” daterat 27 juni 2011 och att godkänner den särskilda sammanställningen enligt miljöbalken.

Ärendet

Plankontoret tog år 2009 fram ett förslag till projektplan för att upprätta ett tillägg till översiktsplanen för Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden. Planen godkändes av kommunstyrelsen den 6 oktober 2009 och plankontoret fick då i uppdrag att upprätta tillägget till översiktsplanen.

Ärendet har varit på samråd under tiden 26 maj – 13 augusti 2010 med bland annat länsstyrelsen, andra myndigheter, kommuner, föreningar och privatpersoner. Under samrådstiden har ett antal yttranden lämnats in. De sammanfattas i samrådsredogörelsen daterad 2010-12-14.

Efter samrådet har planförslaget bearbetats och kommunstyrelsen beslutade den 8 februari 2011 att tillägget till översiktsplanen för landsbygdsutveckling i strandnära lägen ställs ut för granskning under tiden 1 mars – 2 maj 2011.

Plankontoret föreslår den 1 augusti 2011 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta tillägget till översiktsplanen ”Landsbygdsutveckling i strandnära lägen” daterat 27 juni 2011 och att godkänna den särskilda sammanställningen enligt miljöbalken.

Beredning

Kommunstyrelsen godkänner den 16 augusti 2011 tillägget till översiktsplanen ”Landsbygdsutveckling i strandnära lägen” daterat 27 juni 2011 och överlämnar det till kommunfullmäktige för antagande.

Kommunstyrelsen föreslår också att kommunfullmäktige godkänner den särskilda sammanställningen enligt miljöbalken.

Yrkanden

Kerstin Wiréhn (V) yrkar återremiss av ärendet med hänvisning till att det i översiktsplanen inte borde tillåtas bebyggelse i orörda områden, endast i redan bebyggda.


Beslutsgång

Ordföranden frågar inledningsvis om kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska återremitteras eller avgöras idag och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag.

Därefter frågar ordföranden om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.

§84 Försäljning av kommersiella fastigheter

Ks2011/0402  107

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att fastigheterna inte ska säljas för att de centrala delarna av centrumplanen ska kunna genomföras. När de delarna av planen är genomförda ska Ljungbybostäder återkomma till kommunfullmäktige med ny förfrågan.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 28 februari 2008 att låta Ljungbybostäder AB sälja kommersiella fastigheter för att kunna finansiera byggnation av nya lägenheter. Ljungbybostäder AB anlitade en mäklare för att sälja två fastigheter, Minerva 6 och Sländan 7, men inga anbud har lämnats.

Ljungbybostäder skriver den 28 juli 2011 att huvudanledningen till detta är att de två fastigheter som lagts ut till försäljning inte utgör en tillräckligt stor portfölj. Därför föreslår Ljungbybostäder att ytterligare fastigheter läggs ut till försäljning.

Eftersom frågan är av principiell betydelse och av större vikt önskar Ljungbybostäder inhämta kommunfullmäktiges ställningstagande i frågan om även fastigheterna Stjärnan 5/Meteoren 2, Månen 1 (parkeringsplats) och Myran 1,7 kan säljas.

Kommunfullmäktige ombeds även ta ställning till om en eventuell försäljning ska ske:

1. som en portfölj till en köpare,

2. uppdelat på olika portföljer till olika köpare, eller

3. som enstaka objekt.

Beredning

Kommunstyrelsen beslutar den 16 augusti 2011 att föreslå kommunfullmäktige att fastigheterna inte ska säljas för att de centrala delarna av centrumplanen ska kunna genomföras. När dessa delar av centrumplanen är genomförda ska Ljungbybostäder återkomma till kommunfullmäktige med ny förfrågan.

Yrkanden

Roland Johansson (ALT) yrkar att ärendet ska återremitteras för att ge möjlighet att undersöka vilket försäljningspris fastigheterna skulle betinga.

Beslutsgång

Ordföranden frågar inledningsvis om kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska återremitteras eller avgöras idag och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag.

Därefter frågar ordföranden om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.

§85 Revidering av reglementen för kommunstyrelsen och nämnderna

Ks2011/0135  003

Beslut

Kommunfullmäktige antar förslagen till revidering av reglementen för barn- och utbildningsnämnden, kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden, miljö- och byggnämnden och socialnämnden att gälla från den 1 oktober 2011.

Ärendet

I början av varje mandatperiod bör kommunstyrelsen och nämnderna se över reglementet som styr deras ansvarsområden och organisation.

Samtliga nämnder har under våren 2011 sett över sina reglementen avseende nämndens ansvarsområden och organisation och lämnat förslag till revidering för antagande av kommunfullmäktige.

Därefter har alla förvaltningar arbetat gemensamt för att samtliga reglementen ska ha samma struktur och språk. Områden som har setts över är en förenkling av språket samt en anpassning till kommunens grafiska profil.

I detta arbete har också ett fåtal paragrafer omarbetats efter diskussioner och funderingar i de olika nämnderna, i syfte att uppnå ett gemensamt regelverk kring nämndernas och kommunstyrelsens arbetssätt.

Kommunledningskontoret överlämnar den 1 augusti 2011 reglementen för barn- och utbildningsnämnden, kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden, miljö- och byggnämnden och socialnämnden för antagande av kommunfullmäktige.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 16 augusti 2011 att kommunfullmäktige antar förslagen till revidering av reglementen för barn- och utbildningsnämnden, kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden, miljö- och byggnämnden och socialnämnden att gälla från den 1 oktober 2011.

Särskilt yttrande

Christer Henriksson (KD) avger ett särskilt yttrande, bilaga 1.

§86 Anställ en miljöstrateg

Ks2011/0170  022

Svar på motion

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad med hänvisning till kommunledningskontoret redogörelse daterad 2011-06-27.

Ärendet

Anne Karlsson (S) och Janewert Johansson (S) har för Socialdemokraterna lämnat in en motion om miljöarbetet i kommunen. I motionen beskrivs att det tidigare funnits en tjänst som miljöstrateg, men att den tjänsten av olika anledningar tagits bort. Socialdemokraterna yrkar att en miljöstrateg åter ska anställas.

Kommunledningskontoret skriver i en redogörelse den 27 juni 2011 att kommunfullmäktige redan har beslutat att återinföra tjänsten som miljöstrateg. Detta skedde i samband med kommunfullmäktiges beslut om budget för år 2012 (2011-06-14 § 75). Enligt beslutet kommer miljö- och byggnämnden att omfördela sin budget och ta på sig ansvaret för miljöfrågorna/miljöstrateg.

Kommunledningskontoret föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar att anse motionen vara besvarad med hänvisning till kommunledningskontorets redogörelse.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 16 augusti 2011 att kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad med hänvisning till kommunledningskontoret redogörelse daterad 2011-06-27.

Yrkande

Marianne Eckerbom (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

§87 Inrätta ett studentbostadsbolag

Ks2011/0288  280

Svar på motion

Beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Ärendet

Tryggve Svensson (V) föreslår i en motion daterad 2011-05-08 att kommunfullmäktige beslutar att inrätta ett studentbostadsbolag.

Frågan aktualiserades av styrelsen för Ljungbybostäder år 2009 och kommunfullmäktige beslutade den 1 mars 2011 att avvisa förslaget. Eftersom fullmäktiges sammanträde den 1 mars 2011 dominerades av frågan om nedläggning av landsbygdsskolor och denna fråga avslogs utan att någon debatt fördes finns det enligt motionären anledning att åter ta upp frågan.

Kommunledningskontoret uppger i en skrivelse den 27 juni 2011 flera anledningar till varför ett särskilt studentbostadsbolag inte bör bildas och föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 16 augusti 2011 att kommunfullmäktige avslår motionen.

Yrkande

Conny Simonsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag

§88 Svar på motion om förebyggande arbete

Ks2010/0377  761

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att bilda en gemensam arbetsgrupp som ska arbeta med förebyggande arbete bland barn och ungdomar. Nämnderna ska samordna sina resurser, såväl personellt som ekonomiskt, och göra en gemensam plan för hur arbetet ska läggas upp.

Resultatet av det gemensamma förebyggande arbetet ska följas upp och redovisas efter två år.

Fullmäktiges föreslås besluta att motionen därigenom är bifallen.

Ärendet

Kerstin Wiréhn (V) skriver i en motion daterad den 6 augusti 2010 att både forskning och erfarenhet visar att förebyggande arbete lönar sig både samhällsekonomiskt och för den enskilde. Wiréhn yrkar i motionen att pengar avsätts i budgeten för förebyggande arbete vilka förfogas gemensamt av socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen, att förvaltningarna gör en gemensam plan för hur arbetet ska läggas upp och att arbetet utvärderas efter två år.

Kommunledningskontoret har utrett frågan och lämnar i skrivelse daterad 2011-04-11 förslag till svar på motionen. Kommunledningskontoret föreslår att motionen bifalls med tillägget att även kultur- och fritidsnämnden inbegrips i arbetet.

Förslaget skickades på remiss socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden som alla var positiva till förslaget.

Kommunledningskontoret föreslår därför i skrivelse den 8 juni 2011 att kommunfullmäktige beslutar att socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att bilda en gemensam arbetsgrupp som ska arbeta med förebyggande arbete bland barn och ungdomar. Nämnderna ska samordna sina resurser, såväl personellt som ekonomiskt, och göra en gemensam plan för hur arbetet ska läggas upp.

Resultatet av det gemensamma förebyggande arbetet ska följas upp och redovisas efter två år.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 21 juni 2011 kommunfullmäktige besluta att socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att bilda en gemensam arbetsgrupp som ska arbeta med förebyggande arbete bland barn och ungdomar. Nämnderna ska samordna sina resurser, såväl personellt som ekonomiskt, och göra en gemensam plan för hur arbetet ska läggas upp.

Resultatet av det gemensamma förebyggande arbetet ska följas upp och redovisas efter två år.

Fullmäktiges föreslås besluta att motionen därigenom är bifallen.

Yrkande

Kerstin Wiréhn (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

§89 Nytt riktmärke för kommunalrådslöner

KS2011/0092  024

Svar på motion.

Beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att kommunalrådslönen anses rimlig vid jämförelse med kringliggande kommuner och ställd i relation till uppdragets arbetsinnehåll, omfattning, krav, ansvar med mera. Nuvarande arvodesreglemente för kommunalråd har gällt sedan 2003 med uppräkning enligt angivna regler.

Ärendet

Tryggve Svensson (V) föreslår i en motion inlämnad den 15 februari 2011 att en kommunalrådslön sätts till 40 000 kronor per månad. Detta efter att Moderaternas kommunalråd hösten 2010 efterlyste ett riktmärke att följa för en rimlig ersättning till kommunalråd. Tryggve Svensson menar att en kommunalrådslön bör jämföras med den lön en universitetslärare får.

Beredning

Personalutskottet uppdrar den 11 april 2011 åt personalavdelningen att ta fram beslutsunderlag till personalutskottets sammanträde i maj 2011.

Kommunledningskontoret redovisar den 3 maj 2011 kommunalrådens arvoden och jämför dessa arvoden med angränsande kommuner och funnit att Växjö kommun ligger något högre medan Alvesta, Älmhult och Markaryds kommunalråd ligger under Ljungby kommuns arvoden.

Personalutskottet beslutar den 9 maj 2011 att motionen återremitteras till kommunledningskontoret, som ska ta fram förslag till beslut inför personalutskottets sammanträde i juni.

Kommunledningskontoret skriver den 30 maj 2011 att kommunalrådens lön bedöms ligga i nivå med uppdragets arbetsinnehåll, omfattning, krav, ansvar med mera. Kommunledningskontoret skriver vidare att Ljungby kommuns kommunalrådslöner förefaller rimliga vid jämförelse med angränsande kommuner och att en sänkning av kommunalrådens löner därför inte anses aktuellt. Nuvarande arvodesreglemente för kommunalråd har gällt sedan 2003 med uppräkning enligt angivna regler.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 21 juni 2011 kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till att kommunalrådslönen anses rimlig vid jämförelse med kringliggande kommuner och ställd i relation till uppdragets arbetsinnehåll, omfattning, krav, ansvar med mera. Nuvarande arvodesreglemente för kommunalråd har gällt sedan 2003 med uppräkning enligt angivna regler.

Yrkande

Ann-Charlotte Wiesel (M), med instämmande av Carina Bengtsson (C) och Ulla-Britt Storck (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kerstin Wiréhn (V) yrkar att motionen ska bifallas.

Beslutsgång

Ordföranden ställer Kerstin Wiréhns (V) yrkande mot kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att avslå motionen.

Jäv

Anne Karlsson (S) deltar inte i ärendet.

§90 Svenska kollektivavtal vid kommunal upphandling

Ks2011/0209  050

Svar på motion

Beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Ärendet

Tryggve Svensson (V) har lämnat in en motion den 31 mars 2011 i vilken han föreslår att Ljungby kommun snarast ska skriva in krav på svenska kollektivavtal i upphandlingsreglementet.

Kommunledningskontoret skriver i ett yttrande den 30 maj 2011 att liknande motioner har lämnats in till riksdagen. Riksdagen beslutade att avslå motionerna mot bakgrund av att EU-domstolen har prövat tillåtligheten av krav på kollektivavtal vid upphandlingar och funnit att sådana krav strider mot gemenskapsrätten.

Den 10 mars 2011 biföll riksdagen en motion om förbättrade villkor för offentlig upphandling ur ett arbetsmiljöperspektiv. Den beviljade motionen är utformad så att krav relaterade till arbetsmiljö ska kunna ställas ”i enlighet med svenska kollektivavtal” vid upphandling.

Kommunledningskontoret skriver också att ställa vissa krav i enlighet med kollektivavtal är möjligt så länge kraven är förenliga med vad som uttalats av EU-domstolen. De krav som ställs måste dessutom vara proportionerliga i förhållande till vad som upphandlas och enbart omfatta den del av leverantörernas verksamhet som upphandlas.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 16 augusti 2011 att kommunfullmäktige avslår motionen.

§91 Krav på kollektivavtal vid offentlig upphandling

Ks2011/0255  050

Svar på motion

Beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Ärendet

Conny Simonsson (S) och Stefan Fredriksson (S) yrkar i en motion daterad den 19 april 2011 att krav på kollektivavtal ställs vid offentlig upphandling och att upphandlingsreglementet revideras med krav på detsamma.

Kommunledningskontoret skriver i ett yttrande den 30 maj 2011 att liknande motioner har lämnats in till riksdagen. Riksdagen beslutade att avslå motionerna mot bakgrund av att EU-domstolen har prövat tillåtligheten av krav på kollektivavtal vid upphandlingar och funnit att sådana krav strider mot gemenskapsrätten.

Den 10 mars 2011 biföll riksdagen en motion om förbättrade villkor för offentlig upphandling ur ett arbetsmiljöperspektiv. Den beviljade motionen är utformad så att krav relaterade till arbetsmiljö ska kunna ställas ”i enlighet med svenska kollektivavtal” vid upphandling.

Kommunledningskontoret skriver också att ställa vissa krav i enlighet med kollektivavtal är möjligt så länge kraven är förenliga med vad som uttalats av EU-domstolen. De krav som ställs måste dessutom vara proportionerliga i förhållande till vad som upphandlas och enbart omfatta den del av leverantörernas verksamhet som upphandlas.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 16 augusti 2011 att kommunfullmäktige avslår motionen.

§92 Kånna och Torpa skolor får bli kvar som kommunal skolverksamhet till skolstarten hösten 2012

Ks2011/0185  611

Svar på motion

Beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Ärendet

I en motion inkommen den 22 mars 2011 föreslår Carina Bengtsson (C) för Centerpartiet att Kånna och Torpa skolor får bli kvar som kommunala skolverksamheter till skolstarten hösten 2012. Centerpartiet motiverar sitt förslag med att det är för sent för Kånna och Torpa att ansöka om tillstånd för att starta friskolor till hösten 2011.

Beredning

Barn- och utbildningsnämnden har fått motionen för yttrande. Den 20 juni 2011 beslutar nämnden att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till barn- och utbildningsförvaltningens yttrande daterat 2011-06-07.

Barn- och utbildningsförvaltningen redogör i sitt yttrande för den långa process som startades i september år 2004 då barn- och utbildningsnämnden gav i uppdrag till en konsult att utreda skolorganisationen för grundskolan. Sedan kommunfullmäktige den 1 mars 2011 beslutade att skolorna i Södra Ljunga, Kånna och Torpa skulle läggas ner har barn- och utbildningsförvaltningen fått uppdraget att verkställa beslutet inför skolstarten höstterminen 2011.

Barn- och utbildningsnämnden har hittills inte fått någon ansökan om fristående skola i Torpa att yttra sig över.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 16 augusti 2011 att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Yrkande

Bo Ederström yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Reservation

Samtliga ledamöter i Centerpartiet, i Kommunens Bästa och i Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet.

§93 Ge skolan i Torpa en andra chans

Ks2011/0177  611

Svar på motion

Beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Ärendet

Tryggve Svensson (V) har lämnat in en motion daterad den 19 mars 2011 angående bevarandet av Torpa skola. I motionen skriver han att det finns en chans att rätta till misstaget som gjordes när kommunfullmäktige beslutade att lägga ner Torpa skola. Tryggve Svensson (V) yrkar att bevarandet av Torpa skola får en snabb behandling i kommunstyrelsen den 5 april för att sedan beslutas i fullmäktige den 26 april.

Beredning

Barn- och utbildningsnämnden har fått motionen för yttrande. Den 20 juni 2011 beslutar nämnden att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till barn- och utbildningsförvaltningens yttrande daterat 2011-06-08.

Barn- och utbildningsförvaltningen redogör i sitt yttrande för den beslutsprocess som ägde rum då fullmäktige fattade beslutet att lägga ner Torpa skola den 1 mars 2011. Förvaltningen skriver också att de i april månad hade kommit långt i processen med att verkställa fullmäktiges beslut.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 16 augusti 2011 att kommunfullmäktige avslår motionen.

Reservation

Samtliga ledamöter i Centerpartiet, i Kommunens Bästa och i Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet.

§94 Behåll Torpa skola i kommunal regi tills nästa år då den kan drivas vidare som friskola

Ks2011/0227  291

Svar på motion

Beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Ärendet

Kommunens Bästa har genom Alf Johansson (KB) och Rosalina Gauffin (KB) lämnat in en motion om att behålla Torpa skola i kommunal regi tills nästa år, då den kan drivas vidare som friskola. Enligt motionen är arbetet med att starta friskola i Torpa redan i full gång och det är viktigt att verksamheten under tiden inte utsätts för onödiga störningar.

Beredning

Barn- och utbildningsnämnden har fått motionen för yttrande. Den 20 juni 2011 beslutar nämnden att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till barn- och utbildningsförvaltningens yttrande daterat 2011-06-07.

Barn- och utbildningsförvaltningen redogör i sitt yttrande för den långa process som startades i september år 2004 då barn- och utbildningsnämnden gav i uppdrag till en konsult att utreda skolorganisationen för grundskolan.

Sedan kommunfullmäktige den 1 mars 2011 beslutade att skolorna i Södra Ljunga, Kånna och Torpa skulle läggas ner har barn- och utbildningsförvaltningen fått uppdraget att verkställa beslutet inför skolstarten höstterminen 2011.

Barn- och utbildningsnämnden har hittills inte fått någon ansökan om fristående skola i Torpa att yttra sig över.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 16 augusti 2011 att kommunfullmäktige avslår motionen

Reservation

Samtliga ledamöter i Centerpartiet och i Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet. Ledamöterna i Kommunens Bästa lämnar en skriftlig reservation mot beslutet. Bilaga 2

§95 Behåll Kånna skola i kommunal regi tills nästa år då den kan drivas vidare som friskola

Ks2011/0228  291

Svar på motion

Beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Ärendet

Kommunens Bästa har genom Alf Johansson (KB) och Rosalina Gauffin (KB) lämnat in en motion om att behålla Kånna skola i kommunal regi tills nästa år, då den kan drivas vidare som friskola. Enligt motionen är arbetet med att starta friskola i Kånna redan i full gång och det är viktigt att verksamheten under tiden inte utsätts för onödiga störningar.

Beredning

Barn- och utbildningsnämnden har fått motionen för yttrande. Den 20 juni 2011 beslutar nämnden att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till barn- och utbildningsförvaltningens yttrande daterat 2011-06-07.

Barn- och utbildningsförvaltningen redogör i sitt yttrande för den långa process som startades i september år 2004 då barn- och utbildningsnämnden gav i uppdrag till en konsult att utreda skolorganisationen för grundskolan.

Sedan kommunfullmäktige den 1 mars 2011 beslutade att skolorna i Södra Ljunga, Kånna och Torpa skulle läggas ner har barn- och utbildningsförvaltningen fått uppdraget att verkställa beslutet inför skolstarten höstterminen 2011.

Barn- och utbildningsnämnden har hittills inte fått någon ansökan om fristående skola i Kånna att yttra sig över.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 16 augusti 2011 att kommunfullmäktige avslår motionen.

Reservation

Samtliga ledamöter i Centerpartiet och i Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet. Ledamöterna i Kommunens Bästa meddelar att tidigare inlämnad skriftlig reservation mot beslutet i föregående dagordningspunkt, se bilaga 2, även gäller detta beslut.

§96 Bevara fritids i Kånna

Ks2011/0247  291

Svar på motion

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad med hänvisning till att barn- och utbildningsnämnden den 20 juni 2011 § 121 beslutade att fritidshemsverksamhet ska anordnas i Kånna och Torpa i anslutning till förskolan, för elever inom respektive upptagningsområde.

Ärendet

Jan Lorentzson (SD) har för Sverigedemokraterna lämnat in en motion daterad 2011-04-19 där han föreslår att fritidshemmet i Kånna får vara kvar. Han skriver i motionen att det skulle underlätta för föräldrar som jobbar på olika håll i kommunen eftersom föräldrarna då har barnen ”hemma” efter skolan.

Beredning

Barn- och utbildningsnämnden har fått motionen för yttrande. Den 20 juni 2011 beslutar nämnden att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till barn- och utbildningsförvaltningens yttrande daterat 2011-06-08.

Barn- och utbildningsförvaltningen skriver i sitt yttrande att processen för att skapa fritidshem i Kånna har pågått sedan början av april då arbetsutskottet gav förvaltningschefen i uppdrag att undersöka möjligheterna att skapa pedagogisk omsorg i Kånna eller att ordna transport. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår den 8 juni 2011 att fritidsverksamhet ska öppnas i Kånna.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 16 augusti 2011 att kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad med hänvisning till att barn- och utbildningsnämnden den 20 juni 2011 § 121 beslutade att fritidshemsverksamhet ska anordnas i Kånna och Torpa i anslutning till förskolan, för elever inom respektive upptagningsområde.

§97 Bevara fritids i Torpa

Ks2011/0248  291

Svar på motion

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad med hänvisning till att barn- och utbildningsnämnden den 20 juni 2011 § 121 beslutade att fritidshemsverksamhet anordnas i Kånna och Torpa i anslutning till förskolan för elever inom respektive upptagningsområde.

Ärendet

Jan Lorentzson (SD) har för Sverigedemokraterna lämnat in en motion daterad 2011-04-19 där han föreslår att fritidshemmet i Torpa får vara kvar. Han skriver i motionen att det skulle underlätta för föräldrar som jobbar på olika håll i kommunen eftersom föräldrarna då har barnen ”hemma” efter skolan.

Beredning

Barn- och utbildningsnämnden har fått motionen för yttrande. Den 20 juni 2011 beslutar nämnden att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till barn- och utbildningsförvaltningens yttrande daterat 2011-06-08.

Barn- och utbildningsförvaltningen skriver i sitt yttrande att processen för att skapa fritidshem i Torpa har pågått sedan början av april då arbetsutskottet gav förvaltningschefen i uppdrag att undersöka möjligheterna att skapa pedagogisk omsorg i Torpa eller att ordna transport. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår den 8 juni 2011 att fritidsverksamhet ska öppnas i Torpa.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 16 augusti 2011 att kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad med hänvisning till att barn- och utbildningsnämnden den 20 juni 2011 § 121 beslutade att fritidshemsverksamhet anordnas i Kånna och Torpa i anslutning till förskolan för elever inom respektive upptagningsområde.

§98 Avvakta med att verkställa beslut om nedläggning av skolor

Ks2011/0158  611

Svar på medborgarförslag

Beslut

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget med hänvisning till att Ljungby kommun inte har fått någon ansökan om att driva friskola i Kånna eller Torpa att yttra sig över.

Ärendet

Inga-Lena Nordgren har lämnat in medborgarförslaget Avvakta med att verkställa beslutet om nedläggningen av Kånna och Torpa skolor tills höstterminen 2012, daterat 2011-03-14.

Beredning

Barn- och utbildningsnämnden har fått medborgarförslaget för yttrande. Den 20 juni 2011 beslutar nämnden att föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget med hänvisning till barn- och utbildningsförvaltningens yttrande daterat 2011-06-07.

Barn- och utbildningsförvaltningen skriver i sitt yttrande att kommunens skolorganisation för grundskolan är en fråga som har varit aktuell under lång tid och varit föremål för olika utredningar. På grund av detta har det varit möjligt för dem som har varit intresserade av att ansöka om att bedriva fristående skolor att göra det. Barn- och utbildningsnämnden har hittills inte fått någon ansökan om fristående skolor i Kånna eller Torpa att yttra sig över.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 16 augusti 2011 att kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget med hänvisning till att Ljungby kommun inte har fått någon ansökan om att driva friskola i Kånna eller Torpa att yttra sig över.

Reservation

Samtliga ledamöter i Centerpartiet, i Kommunens Bästa och i Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet.

§99 Skjut upp nedläggningen av Kånna och Torpa skola

Ks2011/0158  611

Svar på medborgarförslag

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget med hänvisning till att Ljungby kommun inte har fått någon ansökan om att driva friskola i Kånna eller Torpa att yttra sig över.

Ärendet

Louise Erlandsson har lämnat in medborgarförslaget Skjut upp nedläggningen av Kånna och Torpa skola, daterat 2011-03-17 med motiveringen att föräldrarna arbetar hårt för att kunna starta friskola på skolorna.

Beredning

Barn- och utbildningsnämnden har fått medborgarförslaget för yttrande. Den 20 juni 2011 beslutar nämnden att föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget med hänvisning till barn- och utbildningsförvaltningens yttrande daterat 2011-06-07.

Barn- och utbildningsförvaltningen skriver i sitt yttrande att kommunens skolorganisation för grundskolan är en fråga som har varit aktuell under lång tid och varit föremål för olika utredningar. På grund av detta har det varit möjligt för dem som har varit intresserade av att ansöka om att bedriva fristående skolor att göra det. Barn- och utbildningsnämnden har hittills inte fått någon ansökan om fristående skolor i Kånna eller Torpa att yttra sig över.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 16 augusti 2011 att kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget med hänvisning till att Ljungby kommun inte har fått någon ansökan om att driva friskola i Kånna eller Torpa att yttra sig över.

Reservation

Samtliga ledamöter i Centerpartiet, i Kommunens Bästa och i Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet.

§100 Låt skolorna i Torpa och Kånna få vara kvar i kommunens regi under åtminstone ett läsår till

Ks2011/0158  611

Svar på medborgarförslag

Beslut

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.

Ärendet

Helena Lindgren har skrivit medborgarförslaget Låt skolorna i Torpa och Kånna få vara kvar i kommunens regi under åtminstone ett läsår till, inkommet den 21 mars 2011. Motiveringen är dels att låta föräldrarna få en chans att fundera över/arbeta för friskola, dels att få avsluta på ett värdigt sätt. Helena Lindgren skriver också att föräldrarna bör få god tid att fatta beslut om vilken skola deras barn ska gå på istället. I dags läget finns ingen information om bussar eller fritidsverksamhet och barnen placeras på fyra olika skolor som varken föräldrar eller barn vet så mycket om.

Beredning

Barn- och utbildningsnämnden har fått medborgarförslaget för yttrande. Den 20 juni 2011 beslutar nämnden att föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget med hänvisning till barn- och utbildningsförvaltningens yttrande daterat 2011-06-07.

Barn- och utbildningsförvaltningen skriver i sitt yttrande att kommunens skolorganisation för grundskolan är en fråga som har varit aktuell under lång tid och varit föremål för olika utredningar. På grund av detta har det varit möjligt för dem som har varit intresserade av att ansöka om att bedriva fristående skolor att göra det. Barn- och utbildningsnämnden har hittills inte fått någon ansökan om fristående skolor i Kånna eller Torpa att yttra sig över.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 16 augusti 2011 att kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.

Reservation

Samtliga ledamöter i Centerpartiet, i Kommunens Bästa och i Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet.

§101 Låt det få finnas en skola i Torpa

Ks2011/0158  611

Svar på medborgarförslag

Beslut

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.

Ärendet

Inge Lundgren har skrivit medborgarförslaget Låt det finnas en skola i Torpa, daterad 2011-03-20. Lundgren föreslår i första hand att beslut ska fattas att skolan ska vara kvar i kommunal regi på grund av Torpas geografiska läge, annars kommer resorna för barnen att bli oacceptabelt långa. I andra hand vill Lundgren att kommunen ska vänta med att verkställa nedläggningsbeslutet till hösten 2012 så att föräldrarna hinner starta en friskola.

Beredning

Barn- och utbildningsnämnden har fått medborgarförslaget för yttrande. Den 20 juni 2011 beslutar nämnden att föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget med hänvisning till barn- och utbildningsförvaltningens yttrande daterat 2011-06-07.

Barn- och utbildningsförvaltningen skriver i sitt yttrande att kommunens skolorganisation för grundskolan är en fråga som har varit aktuell under lång tid och varit föremål för olika utredningar. På grund av detta har det varit möjligt för dem som har varit intresserade av att ansöka om att bedriva fristående skolor att göra det. Barn- och utbildningsnämnden har hittills inte fått någon ansökan om fristående skolor i Kånna eller Torpa att yttra sig över.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 16 augusti 2011 att kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.

Reservation

Samtliga ledamöter i Centerpartiet, i Kommunens Bästa och i Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet.

§102 Valärende - Lars-Erik Karlsson

Ks2011/0351  102

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner Lars-Erik Karlssons (C) avsägelse och beslutar att be Länsstyrelsen utse ny ledamot i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige utser Stefan Willforss (C) till ny ordförande i kommunfullmäktige.

Till ny ersättare i styrelsen för Ljungbybostäder AB utses Stefan Willforss (C).

Ärendet

Lars-Erik Karlsson (C) har i skrivelse daterad 2011-06-15 avsagt sig sina uppdrag som ledamot och ordförande i kommunfullmäktige samt ersättare i styrelsen för Ljungbybostäder AB.

§103 Meddelanden

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av meddelanden.

Ärendet

1. Socialnämnden rapporterar den 8 juli 2011 att beslut inte har verkställts inom tre månader från beslutsdatum.