Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2011-11-22

Sammanträde 2011-11-22

Datum
Klockan
17:30
Plats
GARVAREN, Ljungby, Strålforssalen

1 Ordföranden hälsar välkommen.

3 Information från de kommunala bolagen.

5 Inlämnande av motioner och interpellationer.

7 Förslag om frimärkshäfte med motiv av Sven Ljungberg.

9 Samlingslokaler för ungdomar i åldern 15-20 år. Svar på motion.

10 Anlägg en bowlinghall i den gamla Favörsbyggnaden. Svar på motion.

11 Anlägg en gång- och cykelväg mellan Ljungby och Lagan. Svar på motion.

12 Flytta övergångsstället vid lasarettet. Svar på motion.

13 Revidering av förbundsordningen för Regionförbundet södra Småland.

14 Revidering av arbetsordningen för kommunfullmäktige.

§140 Information

Björn Eliasson VD Ljungby Bostäder AB, Bengt Karlsson, VD Ljungby Utveckling AB och Åke Danielsson, VD för Ljungby Energi AB rapporterar om verksamheten i de kommunala bolagen.

§141 Frågestund

1. Kerstin Wiréhn (V) frågar kommunstyrelsens ordförande om Ljungby kommer att verka för att bli försökskommun med ett tätt samarbete med arbetsförmedlingen och om man överväger en uppläggning med gemensamt kontor som man gjort i Markaryd.

Kommunstyrelsens ordförande, Ann-Charlotte Wiesel (M) svarar att ett inledande möte kommer att hållas med arbetsförmedlingen den 13 december. Om ett samarbete kommer att etableras och i så fall i vilka former är inte bestämt.

2. Kerstin Wiréhn (V) frågar ansvarig för jämställdhetsarbetet i kommunen vad som planeras. Frågan är ställd mot bakgrund av att kommunen - för att få tillgång till statliga medel för arbetet - ska ange vilka insatser under året som prioriteras i jämställdhetsplanen.

Ansvarig för jämställdhetsarbetet, personalutskottets ordförande, Carina Bengtsson (C), svarar att arbete pågår, men att det inte är klart.

3. Pia Johansson (S) frågar Barn- och utbildningsnämndens ordförande om hur möjligheten för arbetslösa och föräldralediga att ha två barn mellan 1-5 år i förskolan 15 timmar per vecka utfallit.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande, Bo Ederström (M) svarar att någon utvärdering inte gjorts, men att han med anledning av frågan avser att ta upp en diskussion om behovet av att utvärdera ordningen vid kommande möte i nämndens arbetsutskott.

4. Jan Lorentzon (SD) frågar tekniska utskottets ordförande om fiberutbyggnad i Lagan också kommer att omfatta en möjlighet för privatpersoner att ansluta sig.

Tekniska utskottets ordförande, Carina Bengtsson (C), svarar att medel avsatts för kartläggning av behoven och framtagande av förslag utformning av stomnät. Ljungby Energi AB utför arbetet och ett förslag till stomnät förbereds. Efter initiativ från allmänheten, t.ex. från byar, kan bolaget undersöka möjligheterna till anslutning. Statliga medel finns för bidrag till anslutning om kostnaderna för detta överstiger 20000 kronor per hushåll.

5. Roland Johansson (ALT) frågar Kommunstyrelsens ordförande om man fått information om vilka verksamheter som kommer att etableras i Rosendalsområdet.

Kommunstyrelsens ordförande, Ann-Charlotte Wiesel (M) svarar att man har regelbundna kontakter med de ansvariga, Hemfosa Fastigheter och Bygg-Fast. Kontrakt för ett antal etableringar är på gång, men ännu ej slutförda.

6. Conny Simonsson (S) frågar, med anledning av uppgifter i tidning att Miljöpartiet för deltagandet i alliansen kräver att utbyggnaden i spårområdet ska ske så att järnvägsspår kan dras genom området, kommunstyrelsens ordförande om hur utbyggnaden ska hanteras.

Kommunstyrelsens ordförande, Ann-Charlotte Wiesel (M) svarar att det finns en sådan överenskommelse och att den innebär att plats ska lämnas för ett kommunikationsstråk igenom området, inget annat. Överenskommelsen innebär att resten av området får bebyggas.

Kjell Jormfeldt (MP) meddelar att partiet i ett yttrande till plankontoret om planen påtalat vad som överenskommits.

§142 Inlämnande av motioner och interpellationer

Beslut

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Redogörelse för ärendet

Socialdemokraterna har genom Conny Simonsson (S) och Anne Karlsson (S) lämnat in en motion gällande Ljungby kommuns förhållningssätt till leverantörer av välfärdstjänster som ägs helt eller delvis av Private equitybolag (Pe-bolag).

I motionen yrkar de att Ljungby kommun reviderar upphandlingspolicyn och skriver in att framtida leverantörer av välfärdstjänster inte ska ha ägarkopplingar till Pe-bolag och att framtida leverantörer av välfärdstjänster som ägs hel eller delvis av Pe-bolag inte tillåts teckna avtal.

§143 Inlämnande av medborgarförslag

Beslut

Förslag nr 1 överlämnas till barn- och utbildningsnämnden för slutligt beslut.

Förslag nr 2-4 samt 7-9 överlämnas till kommunstyrelsen för slutligt beslut.

Förslag nr 5 avvisas.

Vad gäller förslag nr 6 konstaterar kommunfullmäktige att liknande förslag är under utredning varför ingen ytterligare behandling krävs.

Redogörelse för ärendet

1. En medborgare föreslår att lärarstudenter på praktik vid skolor i Ljungby kommun ska bjudas på lunch för att locka dem att göra praktik i Ljungby. Förslaget har behandlats av kommunfullmäktiges presidium som föreslår att fullmäktige överlämnar medborgarförslaget till barn- och utbildningsnämnden för slutligt beslut.

2. En medborgare föreslår att nästan hela centrum ska göras bilfritt och att en offentlig toalett uppförs på Oxtorget. Förslaget har behandlats av kommunfullmäktiges presidium som föreslår att fullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för slutligt beslut.

3. En medborgare föreslår mot bakgrund av vad som framförs i debatten om nyttigt fett att en inventering och kartläggning ska ske i våra förskolor och skolor om vad barnen får i sig. Hon anser att helmjölk och helfet ost bör användas. Förslaget har behandlats av kommunfullmäktiges presidium som föreslår att fullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för slutligt beslut.

4. En medborgare föreslår att banvallen mellan Ljungby och Angelstad ska göras i ordning som cykelväg. Den behöver inte asfalteras. Förslaget har behandlats av kommunfullmäktiges presidium som föreslår att fullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för slutligt beslut.

En medborgares förslag att bevara Rosa Huset och använda det som pensionärernas hus föreslår presidiet att fullmäktige avvisar eftersom det är överspelat.

6. En medborgare föreslår att järnvägsbanken mellan Ljungby och Lagan asfalteras och görs till en gång- och cykelbana. Förslaget har behandlats av kommunfullmäktiges presidium som föreslår att fullmäktige konstaterar att liknande förslag är under utredning varför ingen ytterligare behandling krävs.

7. En medborgare föreslår att vänthallen vid Ljungby bussterminal låses och förses med ett kodlås som endast släpper in resenärer med biljettkod eller busskort. Förslaget har behandlats av kommunfullmäktiges presidium som föreslår att fullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för slutligt beslut.

8. En medborgare föreslår att Kånna gymnastiksal öppnas för uthyrning till föreningar och privatpersoner. Förslaget har behandlats av kommunfullmäktiges presidium som föreslår att fullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för slutligt beslut.

9. En medborgare föreslår att kommunen delar ut minst två refelexer per år till alla Ljungby kommuns invånare. Nya reflexer bör delas ut varje år eftersom det är en förbrukningsvara. Förslaget har behandlats av kommunfullmäktiges presidium som föreslår att fullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för slutligt beslut.

Yrkande

Kerstin Wiréhn (V) yrkar att medborgarförslag 6 om asfaltering av järnvägsbanken mellan Ljungby och lagan ska överlämnas till kommunstyrelsen för utredning

Beslutsgång

Ordföranden ställer presidiets förslag mot Kerstin Wiréhns (V) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med presidiets förslag.

Omröstning

Omröstning begärs och genomförs med följande omröstningsalternativ: ja-röst för bifall till presidiets förslag, nej-röst för bifall till Kerstin Wiréhns (V) yrkande.

Omröstningen utfaller med 27 ja-röster mot 22 nej-röster. Se omröstningsbilaga!

Kommunfullmäktige har därmed beslutat i enlighet med presidiets förslag-

§144 Förslag om frimärkshäfte med motiv av Sven Ljungberg

Ks2011/0530  860

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att tillskriva Posten med förslag att utge ett frimärkshäfte med motiv av Sven Ljungberg, år 2013.

Ärendet

Ljungby kommuns representant i Sven och AnnMargret Ljungbergs stiftelse, Arne Johansson (C), föreslår att Ljungby kommun ska föreslå Posten att utge ett frimärkshäfte med motiv av Sven Ljungberg, år 2013. Det år då Sven Ljungberg skulle ha fyllt 100 år.

Sven Ljungberg är känd i stora kretsar, inte bara som konstnär utan även som författare och samhällsdebattör. Han verkade också som direktör och senare rektor för Kungliga konsthögskolan i Stockholm år 1972-1981.

Arne Johansson (C) konstaterar att Sven Ljungbergs mångsidiga och konstnärliga gärning gör honom till en kulturpersonlighet av nationell betydelse.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 8 november 2011 att kommunfullmäktige beslutar att tillskriva Posten med förslag att utge ett frimärkshäfte med motiv av Sven Ljungberg, år 2013.

§145 Ny regionindelning

Ks2011/0050  101

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Ljungby kommun avser ingå i den föreslagna regionindelningen i södra Sverige.

Ärendet

Regeringspartierna presenterade i januari 2009 en överenskommelse om bildandet av regionkommuner. Den innebär bland annat att det även i fortsättningen ska finnas en direktvald regional politisk nivå med beskattningsrätt och att en regionreform kommer att genomföras.

Ansvarskommittén presenterade i februari 2007 betänkandet ”Hållbar samhällsutveckling med utvecklingskraft” där de föreslår att en rad viktiga samhällsuppgifter löses bäst på regional nivå. En förutsättning för det är att det skapas större och mer robusta regioner än dagens normallän med ca 250000 invånare. Förslaget är därför att dagens landsting ersätts med 6-9 regionkommuner som ges ett övergripande ansvar för hälso- och sjukvård samt regional utveckling.

Regionstyrelsernas och landstingens presidier i Kalmar, Kronoberg, Blekinge och Skåne län har vid överläggning den 13 september undertecknat en överenskommelse om att utarbeta en gemensam avsiktsförklaring för en gemensam regionbildning i södra Sverige senast 2019.

Regionförbundet södra Småland och Landstinget Kronoberg har beslutat att tillfråga respektive kommunfullmäktige i Kronobergs län avseende denna gemensamma avsiktsförklaring.

Kommunerna ska ta ställning till om man vill tillhöra en framtida regionbildning i södra Sverige. Om kommunen väljer att inte tillhöra den föreslagna regionbildningen måste kommunen senast år 2016 ha hittat en annan region/landsting att ansluta sig till.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 11 oktober 2011 kommunfullmäktige besluta att Ljungby kommun avser ingå i den föreslagna regionindelningen i södra Sverige.

Kommunfullmäktige beslutar den 25 oktober 2011 att återremittera ärendet för ytterligare partiöverläggningar om Ljungby kommun avser ingå i den föreslagna regionindelningen i södra Sverige eller i annan region.

Kommunstyrelsen föreslår den 8 november 2011 att kommunfullmäktige beslutar att Ljungby kommun avser ingå i den föreslagna regionindelningen i södra Sverige.

Yrkanden

Carina Bengtsson (C), med instämmande av Kjell Jormfeldt (MP), Björn Gullander (V), Jan Lorentzon (SD) och Roland Johansson (ALT) yrkar att Ljungby ska ingå i en region med Småland som bas.

Ann-Charlotte Wiesel (M), med instämmande av Anne Karlsson (S), Christer Henriksson (KD), Lars Solling (FP) och Rosalina Gauffin (KB) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer Kerstin Wiréhns (V), m.fl. yrkande mot kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Omröstning

Omröstning begärs och genomförs med följande omröstningsordning: ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag, nej-röst för bifall till Kerstin Wiréhns (V) yrkande.

Omröstningen utfaller med 32 ja-röster mot 17 nej-röster. Se omröstningsbilaga!

Kommunfullmäktige har därmed beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag att Ljungby kommun avser ingå i den föreslagna regionindelningen i södra Sverige.

Reservation

Samtliga ledamöter i Vänsterpartiets grupp reserverar sig mot beslutet.

Samtliga ledamöter i Centerpartiets grupp reserverar sig mot beslutet.

Samtliga ledamöter i Sverigedemokraternas grupp reserverar sig mot beslutet.

Samtliga ledamöter i Alternativets grupp reserverar sig mot beslutet.

§146 Samlingslokal för ungdomar i åldern 15-20 år

Ks2009/0582  810

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att motionen om en samlingslokal för unga avslås.

Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att göra en inventering av vad som finns att göra för ungdomar idag och att därefter göra en informationssatsning till målgruppen.

Ärendet

Jonna Nielsen (ALT) föreslår i en motion daterad 2009-11-25 att Ljungby kommun låter ungdomar i åldern 15-20 år disponera lokaler för aktiviteter som LAN, disco, musikträning, med mera. Nielsen skriver att ungdomarna är för gamla för fritidsgården och för unga för nöjesställena och att mycket fylleri och bråk kan undvikas om ungdomarna har någonstans att umgås.

Beredning

Kultur- och fritidsnämnden har fått motionen på remiss och skriver i ett yttrande den 19 maj 2010 att verksamheten på fritidsgårdarna vänder sig till ungdomar i åldern 15-17 år. I Hållplats Hammaren finns redan lokaler för ungdomar i åldern 18-20 år med cafeteria, musikstudio, biljardhall och lokaler för LAN. Kultur- och fritidsnämnden är positiva till tanken bakom motionen men för också upp ett antal frågeställningar gällande det praktiska genomförandet.

Kommunledningskontoret skriver i ett yttrande den 17 november 2010 att det inte finns behov av och inte är rimligt att med kommunala medel skapa ytterligare lokaler för ungdomar i åldern 15-20 år. Kommunstyrelsen föreslås därför föreslå kommunfullmäktige besluta att anta kommunledningskontorets yttrande som sitt eget och avslå motionen.

Kommunstyrelsen beslutar den 11 januari 2011 att återremittera motionen till kommunledningskontoret för en bredare undersökning av ett eventuellt behov av samlingslokal för ungdomar i åldern 15-20 år. Bland annat ska socialförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen, ungdomsrådet och brottsförebyggande rådet involveras i undersökningen.

Kommunledningskontoret har därefter bildat en förvaltningsövergripande arbetsgrupp för att undersöka behovet av en samlingslokal. I en skrivelse daterad 2011-09-09 skriver kommunledningskontoret att arbetsgruppen har bedömt att Ljungby kommun är för litet för att öppna en renodlad samlingslokal för unga. Gruppen konstaterar också att det redan finns många aktiviteter för unga att ägna sig åt i Ljungby kommun, men att flera av aktiviteterna är dåligt kända av ungdomarna.

Arbetsgruppen föreslår därför att motionen om en samlingslokal för unga avslås, men att kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att göra en inventering av vad som finns att göra för ungdomar idag och att därefter göra en informationssatsning till målgruppen.

Kommunstyrelsen föreslår den 8 november 2011 att kommunfullmäktige beslutar att motionen om en samlingslokal för unga avslås.

Kommunstyrelsen föreslår också att fullmäktige ger kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att göra en inventering av vad som finns att göra för ungdomar idag och att därefter göra en informationssatsning till målgruppen.

Yrkanden

Roland Johansson (ALT) yrkar att en enkät ska göras bland ungdomar 15-20 år om vad de önskar.

Lars Solling (FP), med instämmande av Ann-Charlotte Wiesel (M) 0ch Kjell Jormfeldt (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer Roland Johanssons (ALT) yrkande mot kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att motionen om en samlingslokal för unga avslås och att kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att göra en inventering av vad som finns att göra för ungdomar idag och att därefter göra en informationssatsning till målgruppen.

§147 Anlägg en bowlinghall i den gamla Favörsbyggnaden

Ks2011/0172  828

Svar på motion

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att ge tekniska kontoret i uppdrag att utreda kostnaderna för en upprustning/ombyggnation av Favörsbyggnaden, jämfört med kostnader för tillbyggnad av nuvarande bowlinghall. Motionen anses därmed vara besvarad.

Ärendet

Conny Simonsson (S) och Janewert Johansson (S) har för Socialdemokraterna lämnat in en motion i vilken de föreslår att kommunen köper fastigheterna Solrosen 1 och Solrosen 2 (Favörshusen) för att anlägga en bowlinghall där.

Tekniska kontoret skriver i ett yttrande den 30 juni 2011 att kommunen har förvärvat de två fastigheterna. Syftet med förvärvet av de båda fastigheterna har varit att kunna komplettera kvarteret Fritiden med mark för dess expansion.

Kultur- och fritidsnämnden har därefter blivit ombedda att lämna ett yttrande till motionen. De beslutar den 28 september 2011 att de ser positivt till förbättrade förutsättningar för bowlingen. Behovet av en ändamålsenlig bowlinghall är stor. Nämnden föreslår att tekniska kontoret får i uppdrag att utreda kostnaderna för en upprustning/ombyggnation av Favörsbyggnaden, jämfört med kostnader för tillbyggnad av nuvarande bowlinghall.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 8 november 2011 att kommunfullmäktige beslutar att ge tekniska kontoret i uppdrag att utreda kostnaderna för en upprustning/ombyggnation av Favörsbyggnaden, jämfört med kostnader för tillbyggnad av nuvarande bowlinghall. Motionen kan därmed anses vara besvarad.

§148 Anlägg en gång- och cykelväg mellan Ljungby och Lagan

Ks2011/0221  312

Svar på motion

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att hänvisa till kommunstyrelsens beslut den 8 november 2011 att ge tekniska kontoret i uppdrag att utreda förutsättningarna kring en norrgående cykelväg från Ljungby tätort. Därmed anses motionen vara besvarad.

Ärendet

Anne Karlsson och Marie Åberg Johansson yrkar i en motion daterad den 5 april 2011 att en gång- och cykelväg mellan Ljungby och Lagan anläggs. I en tidigare motion från den 9 februari 2009 yrkades att kostnaden för en cykelväg mellan orterna skulle utredas. I det svar som lämnades från tekniska kontoret och dess utskott den 21 mars 2011 uppgår kostnaden till 4 miljoner kronor.

Motionärerna skriver att med hänsyn till att önskemål finns om att förbinda de båda orterna och ur miljösynpunkt, trafikmiljö och folkhälsoperspektiv bedöms banvallen som ett mycket lämpligt område att anlägga en gång- och cykelväg.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 8 november 2011 att kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad med hänvisning till kommunstyrelsens beslut den 8 november 2011 att ge tekniska kontoret i uppdrag att utreda förutsättningarna kring en norrgående cykelväg från Ljungby tätort.

Yrkanden

Anne Karlsson (S), med instämmande av Alf Johansson (KB) och Conny Simonsson (S) yrkar bifall till motionen, innebärande att cykelvägen läggs på järnvägsbanvallen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer Anne Karlssons (S), m.fl. yrkande mot kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Omröstning

Omröstning begärs och genomförs med följande omröstningsordning: ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag, nej-röst för bifall till Anne Karlssons (S), m.fl. yrkande

Omröstningen utfaller med 27 ja-röster mot 21 nej-röster, 1 avstår. Se omröstningsbilaga.

Kommunfullmäktige har därigenom beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag att hänvisa till kommunstyrelsens beslut den 8 november 2011 att ge tekniska kontoret i uppdrag att utreda förutsättningarna kring en norrgående cykelväg från Ljungby tätort. Därmed anses motionen vara besvarad.

§149 Flytta övergångsstället vid lasarettet

Ks2011/0143  310

Svar på motion

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt tekniska kontoret att ta fram förslag på utformning av Märta Ljungbergsvägen mellan Hammarrondellen och Sunnerborondellen. Därmed anses motionen vara besvarad.

Ärendet

Jan Lorentzson har den 8 mars 2011 inkommit med en motion för Sverigedemokraterna. I motionen föreslås att övergångsstället vid lasarettet, där kyrkogatan ansluter till Märta Ljungbergsvägen, i Ljungby flyttas. Orsaken till att en flytt vore lämplig är enligt motionären att bilister som kommer norrifrån har svårt att upptäcka gående från lasarettet på väg till övergångsstället.

För att förhindra att onödiga olyckor inträffar i denna korsning föreslår Sverigedemokraterna att övergångsstället flyttas 30 meter norrut, så att det hamnar mitt emot Södra Torggatan istället. Om detta inte är genomförbart föreslår motionären att övergångsstället avvecklas och gående hänvisas till övergångsstället mitt emot kyrkan.

Tekniska kontoret skriver den 5 oktober 2011 att det finns behov av att se över hela Märta Ljungbergsvägen, det vill säga sträckan mellan Hammarrondellen och Sunnerborondellen. En översyn skulle ha som syfte att öka trafiksäkerheten, skapa en säkrare skolväg, sänka bilisternas hastighet och stoppa genomfarten av lastbilar.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 8 november 2011 att kommunfullmäktige uppdrar åt tekniska kontoret att ta fram förslag på utformning av Märta Ljungbergsvägen mellan Hammarrondellen och Sunnerborondellen. Därmed kan motionen anses besvarad.

Yrkande

Jan Lorentzon (SD) yrkar bifall till motionens förslag att övergångsstället ska flyttas nu.

Beslutsgång

Ordföranden ställer Jan Lorentzon (SD) yrkande att övergångsstället ska flyttas nu mot kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

§150 Revidering av förbundsordningen för Regionförbundet södra Småland

Ks2011/0494  101

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner den reviderade förbundsordningen för Regionförbundet södra Småland.

Ärendet

Regionstyrelsen beslutade § 218/11 att föreslå att samtliga medlemmars fullmäktigeförsamlingar godkänner reviderad förbundsordning för Regionförbundet södra Småland.

Regionstyrelsens ordförande skriver den 22 september 2011 att revideringen främst föranleds av det tillkommande ansvarsområdet för förbundsstyrelsen som kollektivtrafikmyndighet de 1 januari 2012. Övriga delar som revideringen berör är bland annat förbundets mandatperiod och benämning av förbundsstyrelsen och förbundsfullmäktige.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 8 november 2011 att kommunfullmäktige godkänner den reviderade förbundsordningen för Regionförbundet södra Småland.

§151 Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige i Ljungby

Ks2011/0482  101

Beslut

Kommunfullmäktige antar förslaget till revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige i Ljungby kommun.

Den nya arbetsordningen ska börja gälla från den 1 januari 2012.

Ärendet

Kommunfullmäktiges presidium har tillsammans med kommunledningskontoret tagit fram förslag till revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige i Ljungby kommun.

Förslaget inkluderar ändringar i texten till ett enklare språk och i vissa fall förtydliganden, samt en layout som följer kommunens grafiska profil. Förslaget inkluderar också tillägg av tydligare regler kring talarordning och repliker, samt förslag till delegering av undertecknande av handlingar i ärenden som beslutats av fullmäktige.

Förslaget har dessutom noggrant jämförts med Sveriges Kommuner och Landstings nya förslag till arbetsordning för fullmäktige. Jämförelsen har resulterat i ett mindre antal förslag till tillägg samt ändringar i texten. Dessa har markerats med (SKL).

Ändringarna är tydligt markerade i förslagsdokumentet genom att tillägg är understrukna och text som föreslås tas bort är genomstruken.

Under sammanträdet föreslår kommunledningskontoret att ytterligare tillägg görs i paragrafen om frågestund, sedan kommunstyrelsen den 11 oktober 2011 beslöt att föreslå att kommunfullmäktige beslutar att införa frågestund för allmänheten på fullmäktiges sammanträden.

Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget till revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige i Ljungby kommun.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 8 november 2011 att kommunfullmäktige antar förslaget till revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige i Ljungby kommun.

Den nya arbetsordningen föreslås börja gälla från den 1 januari 2012.

§152 Valärende - H Kristensson

Ks2011/0567  102

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner Harriet Kristenssons (S) avsägelse från uppdraget som ledamot i valberedningen.

Till ny ledamot i valberedningen utses Magnus Carlsson (S).

Till ny ersättare i valberedningen utses Janewert Johansson (S).

Ärendet

Harriet Kristensson (S) har i skrivelse daterad 2011-10-25 avsagt sig uppdraget som ledamot i valberedningen.

Beredning

Valberedningen föreslår den 22 november 2011 att kommunfullmäktige godkänner Harriet Kristenssons (S) avsägelse från uppdraget som ledamot i valberedningen och att de utser Magnus Carlsson (S) till ny ledamot och

Janewert Johansson (S) till ny ersättare i valberedningen.

§153 Meddelanden

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av meddelanden.

Ärendet

1. Detaljplanen för del av Ljungby 7:130 med flera (Fabriksgatans förlängning) i Ljungby stad vann laga kraft den 17 oktober 2011.

2. Länsstyrelsen i Kronobergs län har utsett ny ersättare i kommunfullmäktige för vänsterpartiet efter Eric Holmback.

Ny ersättare är Eva Nyqvist Andersson.