Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2012-02-28

Sammanträde 2012-02-28

Datum
Klockan
17:30
Plats
GARVAREN, Ljungby, Strålforssalen

1 Ordföranden hälsar välkommen.

2 Förslag på justerare Harriet Kristensson och Maida Dzanic, ersättare Ann-Kristin Petersson, tid och plats för justering: måndagen den 5 mars kl. 16.00 på kansliavdelningen.

3 Information om medborgardialoger av Lena Langlet, Sveriges Kommuner och Landsting.

4 Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund.

5 Inlämnande av motioner och interpellationer.

7 Fråga ungdomarna om det finns intresse för ett allaktivitetshus. Svar på motion.

10 Revidering av placeringspolicy för Ljungby kommuns donationsstiftelser.

11 Revidering av tjänstgöringsordning för ersättare.

12 Revidering av beslut om röstlokaler för folkomröstningen.

15 Godkännande av avsägelser i styrelsen för Ljungby Energi AB och Ljungby Energinät AB.

16 Entledigande av uppdrag som ledamöter och ersättare i styrelsen för Ljungby Energi AB och Ljungby Energinät AB.

17 Val av ny styrelse för Ljungby Energi AB och Ljungby Energinät AB.

19 Förvärv av aktierna i IHD Industrihotell AB.

§11 Information

Information om medborgardialoger av Lena Langlet, Sveriges Kommuner och
Landsting utgår pga. sjukdom.

§12 Frågestund

Allmänhetens frågestund

1. Gunilla Mattsson-Dahl frågar kommunstyrelsens ordförande om det projekt om utbyggande av bredband som drivs av Ljungby Energi med Niklas Sandstedt som projektledare. Eon börjar lägga kablar i april med ca 2 mil i torpaområdet. Kan nedläggning av fiber samordnas och hur kommer kostnaderna att fördelas? En kostnad som nämnts är 72000 kronor per hushåll plus kostnad för anslutning till fastighet.

Kommunstyrelsens ordförande, Ann-Charlotte Wiesel (M), svarar att frågan är aktuell i många byar. En samordning med Eon som grävt ned kablar under ett antal år efter stormen Gudrun borde ha ägt rum, men så har ej skett. Alla partier är eniga om att utbyggnad av fibernät måste prioriteras, men att det är mycket kostsamt. Därför har det finansierats en projektledare hos Ljungby Energi för att kartlägga behoven. Det ska bildas en grupp med politiker och tjänsteman som ska ta fram en handlingsplan för arbetet. Bland annat ska behandlas frågor som gemensamma villkor för alla och vilka kostnader det kan röra sig om för hushållen.

2. Tommy Göransson frågar kommunstyrelsens ordförande frågar om det är mest fördelaktigt att finansiera kommunens verksamhet med Ljungby Energis överskott eller ur skattemedlen. Kommer Ljungby Energi att få medel till framtida utbyte av energianläggning.

Kommunstyrelsens ordförande, Ann-Charlotte Wiesel (M), svarar att det handlar om att betala räntor på och amortera av moderbolagets lån, inte att finansiera kommunens normala verksamhet. Alternativet vore att finansiera räntor och amortering genom att skära ned på kommunens verksamhet och det vill vi inte göra. Finansiering av framtida anläggning bestäms av kommunfullmäktige vid den tidpunkten.

3. Lennart Larsson frågar tekniska utskottets ordförande när biblioteket i Lidhult kommer att kunna bli klart. Processen har tagit lång tid.

Tekniska utskottets ordförande, Carina Bengtsson (C) meddelar att ett förslag till lösning med bibliotek i ICA-handlarens lokaler är framtaget och finansieringen diskuteras. Eventuellt kan bidrag fås av länsstyrelsen. Besked till ICA-handlaren ska ges inom denna eller nästa vecka. Processen har inte förhalats av kommunen.

4. Inga-Lill Nordgren frågar barn- och utbildningsnämndens ordförande hur mycket dyrare skolskjutsarna blivit som en följd av nedläggningen av skolor.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Bo Ederström (M) svarar att merkostnaden beräknas till 250000 kronor per termin. Kostnadsökningen minskas av att kilometerkostnaden blivit lägre.

Ledamöternas frågestund

1. Björn Gullander (V) frågar tekniska utskottets ordförande om den negativa utvecklingen vad gäller Rosendalsområdet. Markplaneringen blir 10 miljoner dyrare än beräknat. Har utvecklingsmöjligheterna för området analyserats noggrant och när är kostnaderna intjänade?

Tekniska utskottets ordförande, Carina Bengtsson (C), svarar att det visar sig att områdets markförhållanden avviker från vad som avtalats med entreprenören, Gustav R. Johansson och att en revidering kan bli aktuell. Hemfosa/Byggfasts option för exploateringen av området har gått ut. Kommunen tror på en positiv framtida utveckling och att markområdet behövs.

2. Tryggve Svensson (V) påpekar till valnämndens ordförande att valnämnden beslutat att inte utse politiker som röstmottagare i kommande folkomröstning men att valnämnden utsett en politiker till att som reserv tjänstgöra röstmottagare. Valnämndens ordförande, Karin Bondeson (M) är inte närvarande och frågan får besvaras vid kommande möte.

3. Tryggve Johansson (V) frågar socialnämndens ordförande vad som kommer att göras med anledning av att det finns 27 hemlösa i Ljungby.

Socialnämndens ordförande, Arne Johansson (C), svarar att siffran förefaller högre än vad som brukar rapporteras, omkring 10 personer, men att det kan bero på hur begreppet hemlös definieras. Intagna på kriminalvårdsanstalter och personer som inte har fast adress har kanske räknats in.

4. Anne Karlsson (S) frågar centerpartiets ordförande, med hänvisning till respekt för i demokratisk ordning fattade beslut, om partiet medverkar på ja-sidan i den kommande folkomröstningen och hur man i så fall resonerar.

Carina Bengtsson (C) meddelar att centerpartiet inte är med aktivt i kampanjen.

5. Anne Karlsson (S) frågar kommunstyrelsens ordförande om hur finansiering av ett eventuellt öppnande av skola i Torpa skulle klaras mot bakgrund av kommunens besparingskrav på 50 miljoner kronor.

Kommunstyrelsens ordförande, Ann-Charlotte Wiesel (M), svarar att detta kan besvaras närmare först när bokslutet är klart, men att oavsett att det är ett tufft läge måste budgeten klaras.

6. Anne Karlsson (S) frågar personalutskottets ordförande vad som planeras med framtida utdelningar av kommunens jämställdhetspris. Årets utdelning skulle varit en högtidlig och uppmärksammad ceremoni, men så blev det inte. Detta bidrar till ett minskande intresse för insatser.

Personalutskottet ordförande, Carina Bengtsson (C) svarar att det var en beklaglig miss i planeringen, det är en viktig markering och den ska göras bättre nästa gång utdelning ska ske.

7. Roland Johansson (ALT) frågar kommunstyrelsens ordförande om det inte vore bättre att avsätta ledamöterna i kommunens nämnder och styrelser som har fått budgetunderskott jämfört med styrelsen i ljungby Energi som skapat överskott.

Kommunstyrelsens ordförande, Ann-Charlotte Wiesel (M), svarar att det nog inte är politiskt gångbart. Nämnderna gör ett bra arbete och det finns utanförliggande orsaker till att underskott uppstår.

8. Tryggve Svensson (V) frågar socialnämndens ordförande varför Ljungby kommun förhalar etablering av en familjecentral i Ljungby. Landstinget säger sig vänta på svar från oss.

Socialnämndens ordförande, Arne Johansson (C), svarar att frågan varit aktuell sedan år 2000 och att den som förhalar frågan är landstinget, inte kommunen.

§13 Inlämnande av motioner och interpellationer

Beslut

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Kvarstående frågor vad gäller interpellationen besvaras vid nästa fullmäktigesammanträde.

Redogörelse för ärendet
För den socialdemokratiska fullmäktigegruppen föreslår Janewert Johansson i en motion daterad den 23 februari 2012 en rad åtgärder som ska förstärka kommunens budget. I första hand bör man titta på kostnad/utgiftssidan för budgetförstärkning menar socialdemokraterna och föreslår bl. a en ansvarsfullare budgetdisciplin. En annan åtgärd som föreslås är att alla återbesättningar av tjänster prövas noggrant speciellt på chefs- och mellanchefsnivå. Vidare föreslås samtliga sammanträden noga nagelfaras och restriktioner införs för tjänsteresor och kurser/konferenser. Det mest övergripande i förslaget menar Janewert Johansson är samordning med närliggande kommuner om både ”varor” och tjänster. Socialdemokratiska fullmäktigegruppen föreslår att kommunchefen tar initiativet till överläggningar med grannkommunerna.

Interpellation

I en interpellation daterad 27 februari 2012 ställer Anne Karlsson (S), med anledning av Alternativets i media, på stan och i fullmäktigeförsamlingen framförda synpunkter på kvinnor som ledare, tre frågor till Alternativet om hur partiet ser på kommunens jämställdhetsarbete.

Roland Johansson (ALT) svarar att Alternativet anser att det viktiga är hur uppdrag sköts, inte om det är kvinnor eller män som innehar det. Kvarstående frågor kan besvaras vid kommande möte.

Anne Karlsson (S) ber om ett skriftligt svar på förhand.

§14 Inlämnande av medborgarförslag

Beslut

Medborgarförslag 1 överlämnas till kultur- och fritidsnämnden för slutligt beslut.

Medborgarförslag 2-5 överlämnas till kommunstyrelsen för slutligt beslut.

Redogörelse för ärendet

1. Sätt upp skärmväggar i duschrummet i Sunnerbohallen föreslår Karin Dolk i ett medborgarförslag den 13 januari 2012. Lite avskildhet i duscharna skulle innebära bättre hygien i simhallen menar förslagsställaren.

2. Ta ner stora träd längs Norrleden föreslår Karl-Axel Svensson i ett förslag den 16 januari 2012. Med motiveringen att träden har växt sig stora sen husen byggdes och tar allt mer av kvällssolen. Småträd som ger insynsskydd och minska buller får gärna vara kvar.

3. Avverka inte stora träd längs Norrleden menar Bengt-Åke Alriksson i sitt medborgarförslag den 27 januari 2012. Ålägg istället parkförvaltningen att snarast ta fram en förvaltningsplan för att tillförsäkra långsiktigt skydd för de skyddszoner som finns. Tillförsäkra också kompetens inom parkavdelningen om modernt kontinuitetsskogsbruk i syfte att i dessa skyddszoner motverka försämrad funktion bl.a. som miljöfilter.

4. Sätt upp farthinder, av den typ man kör runt, utanför Hamneda skola föreslår Kristina Bengtsson i ett förslag den 19 januari 2012. Vägen blir mer och mer trafikerad och är bred vilket inbjuder till hög hastighet. Barnen blir lämnade/hämtade vid vägen. Bättre att agera innan något händer.

5. Gör en hundrastgård i Brunnsparken föreslår Anders Karlsson i ett medborgarförslag den 3 februari 2012. Använd den gamla skridskobanan för ändamålet, ytan är redan grusbelagd och belysning finns. Ett stängsel, några parkbänkar och några papperskorgar är allt som behövs.

§15 Fråga ungdomarna om det finns intresse för ett allaktivitetshus

KS2011/0642  810

Svar på motion

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen där Alternativet kräver att kommunen genomför en enkätundersökning bland elever för att undersöka intresset för ett allaktivitetshus.

Ärendet

Maida Dzanic har för Alternativet den 9 december 2011 lämnat in en motion där hon kräver att kommunen genomför en enkätundersökning med elever i årskurs 7 för att ta reda på om det finns intresse för ett ”allaktivitetshus”.

Motionen har ungefär samma innehåll som en motion som lämnades in i november 2009 (samlingslokaler för ungdomar i åldern 15-20 år). Denna motion avslogs av kommunfullmäktige och kultur- och fritidsförvaltningen fick i uppdrag att göra en inventering av vad som finns att göra för ungdomar idag och därefter göra en informationssatsning till målgruppen.

En arbetsgrupp arbetade med motionen från 2009 och deras slutsats var i september 2011 följande:

Arbetsgruppens bedömning är att Ljungby kommun är för liten för en renodlad samlingslokal för unga i den åldersgruppen.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 14 februari 2012 att kommunfullmäktige avslår motionen där Alternativet kräver att kommunen genomför en enkätundersökning bland elever för att undersöka intresset för ett allaktivitetshus.

Yrkanden

Roland Johansson (ALT) yrkar att motionen bifalls

Beslutsgång

Ordföranden frågar kommunfullmäktige om motionen ska bifallas eller avslås och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Omröstning

Omröstning begärs och genomförs med följande omröstningsordning: ja-röst för bifall till att motionen avslås, nej-röst för bifall till att motionen bifalls.

Omröstningen utfaller med 46 ja-röster mot 2 nej-röster, en avstår. Se omröstningsbilaga! Kommunfullmäktige har därigenom beslutat att avslå motionen.

§16 Arrangera ett seminarium för klimatet och miljön

KS2011/0414  400

Svar på motion

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige besvarar motionen enligt förslag från miljö- och byggnämnden:

I och med att ansvaret för de miljöstrategiska frågorna från och med 2012 är lagda på miljö- och byggnämnden kommer nämnden att strukturera upp arbetet och ta med förslaget om ett seminarium för klimatet och miljön i det fortsatta arbetet.

Ärendet

Tryggve Svensson har för vänsterpartiet lämnat in en motion om att Ljungby kommun behöver skaffa mer kunskap om miljö och klimat. Ljungby kommun hamnar enligt motionen på plats 265 av 288 när tidningen Miljöaktuellt rankar Sveriges kommuner. I motionen föreslår Tryggve Svensson att mer kunskap om miljö och klimat kan uppnås genom att arrangera ett seminarium om klimat och miljö. Författarna till boken ”Den stora förnekelsen”, Anders Wijkman och Johan Rockström skulle kunna anlitas av ljungby kommun för att hålla i ett seminarium och starta arbetet för ett bättre Ljungby.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 14 februari 2012 kommunfullmäktige att besvara motionen enligt förslag från miljö- och byggnämnden:

I och med att ansvaret för de miljöstrategiska frågorna från och med 2012 är lagda på miljö- och byggnämnden kommer nämnden att strukturera upp arbetet och ta med förslaget om ett seminarium för klimatet och miljön i det fortsatta arbetet.

Yrkanden

Tryggve Svensson (V) yrkar att motionen bifalls.

Marianne Eckerbom (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden frågar kommunfullmäktige om motionen ska bifallas eller anses besvarad och finner att kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses besvarad enligt förslag från Bygg- och miljönämnden.

§17 Särskilt ägardirektiv för Ljungby Holding AB

Ks2012/0011  140

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att göra ett tillägg i gällande ägardirektiv för Ljungby kommuns aktiebolag i enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag ”Bilaga 4 Särskilt ägardirektiv för Ljungby Holding AB”.

Kommunfullmäktige antar ett tillägg till andra stycket under rubriken ”Ekonomiska krav enligt nedan (tillägget markeras med kursiv stil):

De koncernbidrag som årligen erhålls från dotterbolagen ska först och främst användas för att betala räntor på Ljungby Holding AB:s lån och därefter i huvudsak för amorteringar på dessa lån. Syftet är att minska lånekostnaderna och skapa utrymme för framtida investeringar inom dotterbolagen. Koncernbidragen ska inte användas för att finansiera driften av kommunens löpande verksamhet.

Ärendet

Kommunstyrelsen uppdrog den 29 november 2011 åt kommunlednings-förvaltningen att ta fram ett förslag till särskilt ägardirektiv för Ljungby Holding AB inklusive ekonomiska krav för bolaget.

Kommunfullmäktige antog den 13 december 2011 gemensamt ägardirektiv för kommunens aktiebolag och särskilt ägardirektiv för Ljungbybostäder AB, Ljungby Energi AB och Ljungby Utveckling AB. Dessa dotterbolag hade sedan tidigare särskilda ägardirektiv, dock utan ekonomiska krav. För Ljungby Holding AB har tidigare inte funnits något särskilt ägardirektiv och det har inte heller funnits några ekonomiska krav i de generella ägardirektiven.

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till särskilt ägardirektiv för Ljungby Holding AB, daterat den 11 januari 2012. Detta är utformat som en bilaga till det gemensamma ägardirektivet för kommunens samtliga aktiebolag.

De ekonomiska krav som ställs i ägardirektivet är att soliditeten i Ljungby Holding AB ska uppgå till minst 5 %, med ett långsiktigt mål att nå 15 %. Årliga koncernbidrag från dotterbolagen ska först och främst användas för att betala räntor på Ljungby Holding ABs lån och därefter i huvudsak amorteringar på dessa lån. Ljungby Holding AB ska ha en ekonomisk ställning som medger utveckling av verksamheten i koncernens dotterbolag utan ägartillskott.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 14 februari 2012 att kommunfullmäktige beslutar att göra ett tillägg i gällande ägardirektiv för Ljungby kommuns aktiebolag i enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag ”Bilaga 4 Särskilt ägardirektiv för Ljungby Holding AB”.

Kommunledningskontoret fick den 14 februari i uppdrag att förtydliga hur de årliga koncernbidragen från dotterbolagen får användas.

Förslag till beslut

Kommunledningskontoret föreslår ett tillägg till andra stycket under rubriken ”Ekonomiska krav enligt nedan (tillägget markeras med kursiv stil):

De koncernbidrag som årligen erhålls från dotterbolagen ska först och främst användas för att betala räntor på Ljungby Holding AB:s lån och därefter i huvudsak för amorteringar på dessa lån. Syftet är att minska lånekostnaderna och skapa utrymme för framtida investeringar inom dotterbolagen. Koncernbidragen ska inte användas för att finansiera driften av kommunens löpande verksamhet.

§18 Placeringspolicy för Ljungby kommuns donationsstiftelser

KS2012/0010  046

Revidering

Beslut

Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till placeringspolicy för Ljungby kommuns donationsfonder.

Ärendet

Ljungby kommun förvaltar cirka 30 mkr i stiftelsemedel, större delen avser Dahlins fond. Förvaltningen sköts idag av Swedbank Robur, avtalet löper ut i maj 2012. Inför kommande upphandling av förvaltare har kommunledningsförvaltningen tagit fram ett förslag till revidering av gällande placeringspolicy för Ljungby kommuns donationsstiftelser. Förslaget till policy är till stora delar lika med den policy som gäller förvaltning av pensionsmedel.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 14 februari 2012 att kommunfullmäktige antar upprättat förslag till placeringspolicy för Ljungby kommuns donationsfonder.

§19 Revidering av tjänstgöringsordning för ersättare

KS2012/0021  101

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att revidera tjänstgöringsordningen för inkallande av ersättare när det gäller Vänsterpartiet, till följande:

Vänsterpartiet: Kommunens Bästa, Socialdemokraterna.

Ärendet

Vänsterpartiet har den 17 januari 2012 begärt att deras tjänstgöringsordning för ersättare revideras så att Kommunens Bästa står först på listan och Socialdemokraterna därefter.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 14 februari 2012 att kommunfullmäktige beslutar att revidera tjänstgöringsordningen för inkallande av ersättare när det gäller Vänsterpartiet, till följande:

Vänsterpartiet: Kommunens Bästa, Socialdemokraterna.

§20 Revidering av beslut om röstlokaler och röstmottagare

Ks2011/0432  101

Beslut

Kommunfullmäktige reviderar sitt beslut 2011-10-25 § 117 så att folkomröstning ska hållas i följande lokaler:

1. Röstlokal i distrikt Annelund: Matsalen på Kungshögsskolan (tidigare församlingshemmet vid Annelundskyrkan)

2. Röstlokal i distrikt Hammaren: Grand (tidigare Garvaren Nöje)

3. Röstlokal i distrikt Kånna: Församlingshemmet i Kånna (tidigare Kånnaskolan)

4. Röstmottagningsställe i distrikt Lidhult: Torpa Bystuga (tidigare Torpaskolan).

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade enligt valnämndens förslag den 25 oktober 2011 att samma röstlokaler och röstmottagningsställen som användes under valet år 2010 ska användas under folkomröstningen.

Under planeringen av genomförandet av folkomröstningen har det framkommit att andra lokaler är bättre anpassade att användas till folkomröstningen ur tillgänglighetssynpunkt eller att det nu finns lämpliga lokaler inom distriktet som ägs av Ljungby kommun.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår den 14 februari 2012 att kommunfullmäktige reviderar sitt beslut 2011-10-25 § 117 så att folkomröstning ska hållas i följande lokaler:

5. Röstlokal i distrikt Annelund: Matsalen på Kungshögsskolan (tidigare församlingshemmet vid Annelundskyrkan)

6. Röstlokal i distrikt Hammaren: Grand (tidigare Garvaren Nöje)

7. Röstlokal i distrikt Kånna: Församlingshemmet i Kånna (tidigare Kånnaskolan)

8. Röstmottagningsställe i distrikt Lidhult: Torpa Bystuga (tidigare förskolan i Torpa).

§21 Valärende – K-E Karlsson

Ks2012/0049  102

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Karl-Erik Karlssons (S) avsägelse som ledamot i kommunstyrelsen och som ersättare i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige utser Emma Johansson (S) till ny ledamot i kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige beslutar att be länsstyrelsen att utse ny ersättare i kommunfullmäktige för Socialdemokraterna.

Ärendet

Karl-Erik Karlsson (S) avsäger sig i skrivelse daterad 2012-01-24 samtliga kommunpolitiska uppdrag.

De uppdrag som Karl-Erik Karlsson (S) innehar är ersättare i kommunfullmäktige, ledamot i kommunstyrelsen, ersättare i personalutskottet och ersättare i tekniska utskottet.

Beredning

Valberedningen föreslår den 28 februari 2012 att kommunfullmäktige beslutar att godkänna Karl-Erik Karlssons (S) avsägelse som ledamot i kommunstyrelsen och som ersättare i kommunfullmäktige.

Valberedningen föreslår den 28 februari 2012 att kommunfullmäktige utser Emma Johansson (S) till ny ledamot i kommunstyrelsen.

Valberedningen föreslår den 28 februari 2012 också att kommunfullmäktige beslutar att be länsstyrelsen att utse ny ersättare i kommunfullmäktige för Socialdemokraterna.

§22 Valärende – S Westerberg

Ks2012/0083  102

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner Susanna Westerbergs (S) avsägelse, att kommunfullmäktige utser Ulrika Nilsson (S) till ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden och Susanna Westerberg (S) till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden.

Ärendet

Susanna Westerberg (S) avsäger sig i skrivelse daterad 2012-02-13 uppdraget som ledamot i barn- och utbildningsnämnden.

Beredning

Valberedningen föreslår den 28 februari 2012 att kommunfullmäktige godkänner Susanna Westerbergs (S) avsägelse, att kommunfullmäktige utser Ulrika Nilsson (S) till ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden och Susanna Westerberg (S) till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden.

§23 Godkännande av avsägelser

Ks2012/0016  102

Ks2012/0024  102

Ks2012/0026  102

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner Janewert Johanssons (S) och Anne Karlssons (S) avsägelser från uppdragen som ledamöter i styrelsen för Ljungby Energi AB och Ljungby Energinät AB.

Kommunfullmäktige godkänner Bo Dalesjös (S), Magnus Carlssons (S), Anders Jannessons (C) och Zeljko Jelicas (M) avsägelser från uppdragen som ersättare i styrelsen för Ljungby Energi AB och Ljungby Energinät AB.

Ärendet

Janewert Johansson (S) och Anne Karlsson (S) avsäger sig i skrivelser daterade 2012-01-12 och 2012-02-09 uppdragen som ledamöter i styrelsen för Ljungby Energi AB och Ljungby Energinät AB. I samma skrivelser avsäger sig Bo Dalesjö (S) och Magnus Carlsson (S) uppdragen som ersättare i styrelsen för Ljungby Energi AB och Ljungby Energinät AB.

Anders Janneson (C) avsäger sig i skrivelser daterade 2012-01-15 och 2012-02-07 uppdraget som ersättare i styrelsen för Ljungby Energi AB och Ljungby Energinät AB.

Zeljko Jelica (M) avsäger sig i skrivelser daterade 2012-01-15 och 2012-02-19 uppdraget som ersättare i styrelsen för Ljungby Energi AB och Ljungby Energinät AB.

Beredning

Valberedningen föreslår den 28 februari 2012 att kommunfullmäktige godkänner Janewert Johanssons (S) och Anne Karlssons (S) avsägelser från uppdragen som ledamöter i styrelsen för Ljungby Energi AB och Ljungby Energinät AB.

Valberedningen föreslår den 28 februari 2012 att kommunfullmäktige godkänner Bo Dalesjös (S), Magnus Carlssons (S), Anders Jannessons (C) och Zeljko Jelicas (M) avsägelser från uppdragen som ersättare i styrelsen för Ljungby Energi AB och Ljungby Energinät AB.

§24 Entledigande av ledamöter och ersättare i Ljungby Energi AB

Ks2012/0053  102

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att entlediga ledamöterna Christer Henriksson (KD), Anders Bondeson (M) och Nils-Rune Johansson (C) och ersättare

Josef Tingbratt (KD) från styrelsen för Ljungby Energi AB och Ljungby Energinät AB, med omedelbar verkan.

Ärendet

Kommunstyrelsens ordförande tar under kommunstyrelsens sammanträde den 14 februari 2012 upp frågan om bristande förtroende för styrelsen i Ljungby Energi AB med anledning av den situation som uppstått under processen inför och efter kommunfullmäktiges antagande av bolagsordning och nya ägardirektiv för Ljungby kommuns aktiebolag.

Beredning

Kommunstyrelsen beslutar den 14 februari 2012 att föreslå kommunfullmäktige besluta att entlediga ledamöterna Christer Henriksson (KD), Anders Bondeson (M) och Nils-Rune Johansson (C) och ersättare Josef Tingbratt (KD) från styrelsen för Ljungby Energi AB och Ljungby Energinät AB, med omedelbar verkan.

Kommunstyrelsen beslutar också att be valberedningen lämna förslag till nya ledamöter och ersättare till styrelsen för Ljungby Energi AB och Ljungby Energinät AB, inför kommunfullmäktiges sammanträde den 28 februari 2012.

Kommunstyrelsen beslutar också att föreslå att kommunfullmäktige beslutar att utse nya ledamöter och ersättare till styrelsen för Ljungby Energi AB och Ljungby Energinät AB.

Yrkanden

Kerstin Wiréhn (V), med instämmande av Nils-Erik Wetter (KD),

Björn Gullander (V), Alf Johansson (KB), Karl-Gustaf Sundgren (C),

Roland Johansson (ALT) och Jan Lorentzon (SD), yrkar att ledamöterna

Christer Henriksson (KD), Anders Bondeson (M) och Nils-Rune Johansson (C) och ersättare Josef Tingbratt (KD) från styrelsen för Ljungby Energi AB och Ljungby Energinät AB inte ska entledigas.

Ann-Charlotte Wiesel (M), med instämmande av Carina Bengtsson (C) och Kjell Jormfeldt (MP) yrkar bifall till kommunstyrens förslag

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar att entlediga ledamöterna Christer Henriksson (KD), Anders Bondeson (M) och Nils-Rune Johansson (C) och ersättare Josef Tingbratt (KD) från styrelsen för Ljungby Energi AB och Ljungby Energinät AB, med omedelbar verkan eller om kommunfullmäktige beslutar att de inte ska entledigas och finner att kommunfullmäktige beslutar att entlediga dem.

Omröstning

Omröstning begärs och genomförs med följande omröstningsordning: ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag, nej-röst för bifall till Kerstin Wiréhns (V), m.fl yrkande.

Omröstningen utfaller med 37 ja-röster och 12 nej-röster. Kommunfullmäktige har därigenom beslutat att entlediga ledamöterna Christer Henriksson (KD), Anders Bondeson (M) och Nils-Rune Johansson (C) och ersättare Josef Tingbratt (KD) från styrelsen för Ljungby Energi AB och Ljungby Energinät AB, med omedelbar verkan.

Reservationer

Samtliga närvarande ledamöter för Kristdemokraterna, Vänstern, Alternativet, Kommunens Bästa och Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet

§25 Förslag till ny styrelse för Ljungby Energi AB och Ljungby Energinät AB

Ks2012/0053  102

Beslut

Kommunfullmäktige utser Ann-Charlotte Wiesel (M), Carina Bengtsson (C), Ewa Karlsson (C), Anne Karlsson (S) och Conny Simonsson (S) till ledamöter i styrelsen för Ljungby Energi AB och Ljungby Energinät AB

Kommunfullmäktige utser Krister Lundin (M), Lars-Ove Johansson (C),

Mariana Frisk-Holst (C), Pia Johansson (S) och Marie Åberg Johansson (S) till ersättare i Ljungby Energi AB och Ljungby Energinät AB

Beslöts att paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Kommunstyrelsen beslöt den 14 februari 2012 att föreslå att kommunfullmäktige beslutar att entlediga ledamöterna

Christer Henriksson (KD), Anders Bondeson (M) och Nils-Rune Johansson (C) och ersättare Josef Tingbratt (KD) från styrelsen för Ljungby Energi AB och Ljungby Energinät AB, med omedelbar verkan.

Kommunstyrelsen beslöt också att föreslå att kommunfullmäktige utser nya ledamöter och ersättare till styrelsen för Ljungby Energi AB och Ljungby Energinät AB och att be valberedningen lämna förslag till nya ledamöter och ersättare till styrelsen för Ljungby Energi och Ljungby Energinät AB, inför kommunfullmäktiges sammanträde den 28 februari 2012.

Kommunfullmäktige beslöt vid dagens sammanträde att entlediga ledamöterna

Christer Henriksson (KD), Anders Bondeson (M) och Nils-Rune Johansson (C) och ersättare Josef Tingbratt (KD) från styrelsen för Ljungby Energi AB och Ljungby Energinät AB, med omedelbar verkan.

Beredning

Valberedningen föreslår den 28 februari 2012 att kommunfullmäktige utser Ann-Charlotte Wiesel (M), Carina Bengtsson (C), Ewa Karlsson (C),

Anne Karlsson (S) och Conny Simonsson (S) till ledamöter i styrelsen för Ljungby Energi AB och Ljungby Energinät AB till ordinarie bolagsstämma 2012.

.


Valberedningen föreslår vidare att kommunfullmäktige utser

Krister Lundin (M), Lars-Ove Johansson (C), Maryana Frisk-Holst (C),

Pia Johansson (S) och Marie Åberg Johansson (S) till ersättare i

Ljungby Energi AB och Ljungby Energinät AB till ordinarie bolagsstämma 2012.

Meddelas att Krister Lundin (M) och Conny Simonsson (S) ej deltagit i valberedningens behandling av ärendet på grund av jäv.

Beslutsordning

Ordföranden konstaterar att valberedningen inte har haft mandat att föreslå en begränsad mandatperiod för styrelsen och att kommunfullmäktige ska bortse från den delen av förslaget. Förslaget gäller mandatperioden ut.

Särskilda yttranden

Ledamöterna i Kristdemokraterna avger ett skriftligt särskilt yttrande i vilket meddelas att man inte deltar i beslutet angående tillsättande av ny styrelse i Ljungby Energi AB.

Ledamöterna i Vänsterpartiet avger ett skriftligt särskilt yttrande i vilket meddelas att man inte deltar i beslutet angående tillsättande av ny styrelse i Ljungby Energi AB.

Reservation

Ledamöterna i Kristdemokraterna reserverar sig skriftligt mot beslutet att avsätta styrelsen för Ljungby Energi AB.

§26 Meddelanden

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner meddelandet

Ärendet

1. Socialnämnden rapporterar den 12 januari 2012 att sex beslut inte har verkställts inom tre månader från beslutsdatum.

§27 Förvärv av aktierna i IHD Industrihotell AB

Ks2007/0504  427

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsens ordförande fullmakt att teckna avtal med Ljungby Halkbana AB avseende förvärv av aktierna i IHD Industrihotell AB för 1,8 mkr.

Ärendet

Marken vid före detta metallytbehandlingsindustrin i Dörarp är förorenad och behöver saneras. Länsstyrelsen beviljade den 25 september 2008 bidrag till Ljungby kommun för att genomföra förberedelser inför marksaneringen. Bland annat måste byggnaderna på Dörarp 5:78 rivas.

Byggnaderna ägs av IHD Industrihotell AB. Förhandlingar om övertagande av aktierna i IHD Industrihotell AB har förts mellan Ljungby kommun och IHD Industrihotell AB sedan 2009. Flera förslag till avtal har tagits fram, men parterna har inte kommit överens.

Kommunfullmäktige beslutar den 26 april 2011 att ansöka om expropriationstillstånd för fastigheten Dörarp 5:78.

Den 13 februari 2012 överlämnar tekniska förvaltningen ett förslag till avtal mellan Ljungby kommun och Ljungby Halkbana AB avseende förvärv av aktierna i IHD Industrihotell AB för 1,8 mkr.

Tekniska förvaltningen skriver i sin tjänsteskrivelse att kommunen får 90 % i statsbidrag, enligt beslut av Länsstyrelsen, för att genomföra förvärvet. Resterande medel tas inom tekniska förvaltningens driftbudget för 2012.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 14 februari 2012 att kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsens ordförande fullmakt att teckna avtal med Ljungby Halkbana AB avseende förvärv av aktierna i IHD Industrihotell AB för 1,8 mkr.