Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2012-04-24

Sammanträde 2012-04-24

Datum
Klockan
17:30
Plats
GARVAREN, Ljungby, Strålforssalen

1 Ordföranden hälsar välkommen.

2 Förslag på justerare Anneli Ahlqvist och Irené Svensson, ersättare Leif Rogerstam, tid och plats för justering: fredagen den 27 april kl. 15.15 på kansliavdelningen.

3 Information om den pågående byggnationen av Åsikten.

4 Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund.

6 Svar på interpellation om sänkta ingångslöner.

8 Beslut om skolorna i Torpa, Kånna och Södra Ljunga åter ska öppnas i kommunal regi.

9 Årsredovisning för Ljungby kommun 2011.

10 Utvecklingsprogram för sjön Bolmens östra strand. Antagande av program.

13 Svar på motion om att se över pensionsreglerna för våra förtroendevalda.

14 Instruktion till ombud vid 2012-års ordinarie årsstämmor för samtliga bolag inom Ljungby Holding AB-koncernen.

15 Val av styrelse, auktoriserad revisor och lekmannarevisor till IHD Industrihotell AB.

§37 Fastställande av dagordning

Beslut

Ärende nr 9 Årsredovisning för Ljungby kommun 2011 utgår från dagordningen.

Ärendet

_____________________

§38 Information

Information om den pågående byggnationen av Åsikten.

Byggprojektledare Stefan Åberg, fastighetsavdelningen, ger en lägesrapport.

§39 Frågestund

Allmänhetens frågestund

1. Gunilla Mattson-Dahl frågar tekniska utskottets ordförande om det inom projektet för utbyggnad av bredband finns möjlighet att kablar läggs ned som boende i efterhand kan ansluta sig till.

Tekniska utskottets ordförande, Carina Bengtsson (C) svarar att kommunen samlägger kabelrör där Eon utför nedgrävning av elkabel, men endast där.

2. Gunilla Mattson-Dahl frågar kommunstyrelsens ordförande vilket som är viktigast, människor eller ting – det satsas i staden, men landsbygden får inga resurser.

Kommunstyrelsens ordförande, AnnCharlotte Wiesel (M) svarar att alla oavsett var man bor har likartade behov. Insatserna i budgeten tar hänsyn till olika former av behov och de görs under ansvar för hela kommunens utveckling.

3. Gunilla Mattson-Dahl frågar barn- och utbildningsnämndens ordförande om kommunen kommer att medverka till att Kånnaskolan öppnas som friskola.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande, Bo Ederström (M) svarar att kommunen inte har organisation för att hjälpa friskolor. Nämnden har besvarat en fråga från Skolinspektionen angående möjligheterna att öppna skolan som friskola. I svaret beskrevs de aktuella förhållandena vad gäller renoveringsbehov, m.m.

4. Gunilla Mattson-Dahl frågar valnämndens ordförande varför få röster till ett parti i de allmänna valen tillmäts betydelse jämfört med motsvarande i en folkomröstning? Få röstade eftersom frågeställningen var fel.

Valnämndens ordförande, Karin Bondeson (M) svarar att den fråga som ställdes i folkomröstningen var formulerad som den framgick av namnlistorna.

Fullmäktigeledamöternas frågestund

1. Roland Johansson (ALT) frågar Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av att kommunen sjunkit i ranking vad gäller företagarnas bedömning av kommunens insatser för det lokala näringslivet.

Kommunstyrelsens ordförande, AnnCharlotte Wiesel (M) svarar att situationen är bekymrande och något överraskande med tanke på att ett antal insatser gjordes 2011. Nu satsas det på att träffa företrädare för näringslivet för att reda ut vad som ligger bakom bedömningarna.

Kommunstyrelsens vice ordförande, Carina Bengtsson (C) svarar att en mängd åtgärder gjorts, tillskapandet av en Business Arena, samarbetet kring utveckling av området kring Bolmen, Smålands sjörike, tillsättandet av en företagslots, m.m.

2. Christer Henriksson (KD) frågar kommunstyrelsens ordförande varför det tillsatts en kanslichef på kommunledningsförvaltningen när det gått ut ett påbud om besparingar för alla nämnder.

Kommunstyrelsens ordförande, AnnCharlotte Wiesel (M) svarar att tjänsten helt finansieras inom budget.

§40 Inlämnande av motioner och interpellationer

Beslut

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Interpellationen besvaras vid kommande sammanträde.

Redogörelse för ärendet

Motion

Ljungby behöver hitta en egen modell för att öka inflyttningen till kommunen och för att ha möjlighet att bli ett konkurrenskraftigt komplement till Växjö. I en motion inkommen den 4 april 2012 yrkar den Socialdemokratiska fullmäktigegruppen genom Anne Karlsson och Conny Simonsson att Ljungby kommun ska tillse att det finns konkurrenskraftiga bostäder i Ljungby kommun och att gratis busskort införs för ungdomar 18-25 år som studerar på Linnéuniversitetet och som är skrivna i kommunen.

Interpellation

Interpellation om de före detta studentbostäderna i Brunnsparken inkom den 13 april 2012.

Tryggve Svensson (V) frågar tekniska utskottets ordförande.

1. Vem ska återställa Brunnsparken?

2. När kan du lova att Brunnsparken är återställd i ursprungligt skick?

§41 Svar på interpellation

Ks2012/0170  024

Beslut

Interpellationen är besvarad.

Ärendet

Anne Karlsson (S) ställde den 27 mars 2012 en interpellation till Carina Bengtsson (C), personalutskottets ordförande, om Centerpartiets förslag om sänkta ingångslöner på hela arbetsmarknaden.

Anne Karlsson (S) frågar personalutskottets ordförande:

1. Vilka lönenivåer anses är lämpliga som ingångslön för en sjuksköterska, undersköterska, inom äldreomsorg, personlig assistent och personal inom kök och lokalvård?

2. Hur många nyanställningar beräknas att Ljungby kommun kan göra om ingångslönerna sänks med 25 %?

Carina Bengtsson (C) lämnar ett skriftligt svar på interpellationen. ________________________

§42 Inlämnande av medborgarförslag

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att samtliga medborgarförslag överlämnas till kommunstyrelsen för slutligt beslut.

Redogörelse för ärendet

1. I ett medborgarförslag inlämnat den 26 mars 2012 föreslår Josefin Granrot en gång-och cykelväg mellan Agunnaryds vägskäl och Agunnaryd.

Motivering: I och med att den nya busslinjen 157 stannar vid vägskälet har behovet uppstått. Det är ca två km att gå eller cykla ut till hållplatsen. Vägen är en 70-väg utan vägren. En gång- och cykelväg skulle bidra till det bättre både ur miljö och säkerhetsaspekt.

2. Åsa Solman föreslår i ett medborgarförslag inlämnat den 11 april 2012 att den vägvisande skylt Centrum som hänvisar trafiken från ringleden in förbi Karl-Oskar skolan, Sunnerbogymnasiet samt Hjortsbergsskolan tas bort.

Motivering: Att undvika mer trafik än nödvändigt att passera skolor och tät bebyggelse.

Åsa Solman föreslår samtidigt i ett annat förslag att den mycket komplicerade ”dubbelkorsningen” vid Ågårdsvägen/Strömgatan görs om till rondell eller annan lösning för att undvika olyckor.

§43 Genomförande av folkomröstning

Ks2011/0432  101

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att inte vidta någon ytterligare åtgärd i skolfrågan med anledning av folkomröstningen 2012-03-25.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 14 juni 2011 att hålla en rådgivande folkomröstning i Ljungby kommun i ärendet nedläggning av landsbygdsskolor.

I oktober 2011 beslutade kommunfullmäktige, efter förslag från valnämnden, om praktiska frågor för genomförandet av folkomröstningen.

Den 25 mars 2012 arrangerades folkomröstningen i kommunen.

Frågan som ställdes var:

Ska skolorna i Kånna, Södra Ljunga och Torpa åter öppnas i kommunal regi?

Svarsalternativen var: A. Ja B. Nej C. Avstår.

Samtliga röstlokaler och röstmottagningsställen som användes i det ordinarie valet år 2010 användes under folkomröstningen. Kommuninvånarna kunde lämna sina röster på sammanlagt 22 platser i kommunen den 25 mars. Dessutom fanns möjlighet att lämna sin röst på fyra platser den 19-22 mars.

Valnämnden genomförde den 26 mars 2012 en kontrollräkning och granskning av samtliga röster som lämnats in under folkomröstningen och överlämnar härmed det slutliga resultatet till kommunfullmäktige:

I Ljungby kommun fanns den 25 mars 2012 totalt 21 933 röstberättigade medborgare. Av dessa valde 6169 medborgare att rösta (28 %). Av dessa röstade 3670 ja, 2202 röstade nej och 272 valde avstår.

Beredning

Kommunstyrelsen beslutar den 10 april 2012 att föreslå att kommunfullmäktige beslutar att inte vidta någon ytterligare åtgärd i skolfrågan med anledning av folkomröstningen 2012-03-25.

Yrkanden

Carina Bengtsson (C), med instämmande av Kerstin Wiréhn (V), Jan Lorentzon (SD) och Alf Johansson (KB) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att snarast öppna Torpa skola som F-3 skola och att underlätta för Lingbygdens friskola att starta undervisning i Kånna.

Kjell Jormfeldt (MP), med instämmande av Krister Lundin (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att kommunfullmäktige beslutar att inte vidta någon ytterligare åtgärd i skolfrågan med anledning av folkomröstningen 2012-03-25.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag eller beslutar i enlighet med Carina Bengtssons (C), m.fl. yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Omröstning

Omröstning begärs och verkställs med följande omröstningsordning: ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag och nej-röst för bifall till Carina Bengtssons (C), m.fl. yrkande.

Omröstningen utfaller med 30 ja-röster mot 19 nej-röster. Se omröstningsbilaga!

Kommunfullmäktige har därigenom beslutat att bifalla kommunstyrelsen förslag att kommunfullmäktige beslutar att inte vidta någon ytterligare åtgärd i skolfrågan med anledning av folkomröstningen 2012-03-25

§44 Utvecklingsprogram för sjön Bolmens östra strand

Ks2010/0540  210

Antagande av program

Beslut

Kommunfullmäktige antar programmet.

Ärendet

Plankontoret föreslår i en skrivelse den 29 november 2011 att kommunstyrelsen beslutar att ett utvecklingsprogram för sjön Bolmens östra strand ska upprättas. Det föreslagna programområdet från Öjarp i söder till Tannåker/Bollstad i norr har utvecklats mycket de senaste decennierna och kommunen förutsätter att intresset för att bygga bostäder inom området även i framtiden kommer att vara stort.

Beredning

Miljö- och byggnämnden beslutar den 24 november 2010 att föreslå kommunstyrelsen besluta att ett utvecklingsprogram för sjön Bolmens östra strand ska upprättas enligt föreslagen projektplan.

Utvecklingsprogrammet ska visa på hur man utifrån ett helhetsperspektiv kan exploatera och bevara områden inom den nämnda geografiska avgränsningen. Programmet blir användbart dels som planeringsunderlag vid framtida planer, bygglovfrågor, VA frågor och dels ett program som belyser hur kultur- natur och friluftsområden kan utvecklas. I programmet belyses också vilka förutsättningar som behövs för besöks- och turismnäringen samt behovet och möjligheterna med servicepunkter.

Ansvarig nämnd för projektet är kommunstyrelsen och styrgruppen är presidierna i kommunstyrelsen, tekniska utskottet och miljö- och byggnämnden.

Arbetsgruppen består av tjänstemän från miljö- och byggkontoret, tekniska kontoret, kommunledningskontoret samt kultur- och fritidsförvaltningen.

En referensgrupp bestående av nyckelpersoner inom det avgränsade området har fungerat som stöd till arbetsgruppen och arkitekterna med lokala kunskaper och idéer om området samt gett förslag på idéer om vad som behövs utvecklas.

Kommunstyrelsen beslutar den 11 januari 2011 att ett utvecklingsprogram för sjön Bolmens östra strand ska upprättas enligt föreslagen projektplan.

Den 5 oktober 2011 rapporterar plankontoret att ett förslag till utvecklingsprogram är framtaget och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att förslaget samråds med allmänheten och berörda myndigheter samt kommuner.

Kommunstyrelsen beslutar den 8 november 2011 att förslaget till utvecklingsprogram samråds med allmänheten, berörda myndigheter och kommuner.

Utvecklingsprogrammet för sjön Bolmens östra strand har varit på samråd mellan den 22 november 2011 och 17 januari 2012. Två samrådsmöten har ägt rum under samrådstiden; ett i Tannåker den 24 november 2011 och ett i Bolmens samhälle den 1 december 2011.

Plankontoret har sammanställt inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse.

Utvecklingsprogrammet har bearbetats efter samrådet. Det reviderade utvecklingsprogrammet kan godkännas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige kan anta den. Utvecklingsprogrammet ska fungera som ett ramverk för fortsatt planering och utredning.

Kommunstyrelsen godkänner den 10 april 2012 utvecklingsprogrammet för sjön Bolmens östra strand och föreslår att kommunfullmäktige antar programmet.

§45 Motion om kulturskola

Ks2011/0084  860

Svar på motion

Beslut

Kommunfullmäktige bifaller motionen.

Ärendet

Kerstin Wiréhn (V) lämnade den 14 februari 2011 in en motion där hon för Vänsterpartiet yrkar att kommunen ska utreda hur kommunen kan driva en kulturskola och vilka de ekonomiska förutsättningarna för en sådan skulle bli.

Beredning

Motionen överlämnades till kultur- och fritidsnämnden för yttrande och de beslutade den 15 februari 2012 att föreslå att kommunfullmäktige ger nämnden i uppdrag att göra en utredning i enlighet med motionen.

Kommunledningsförvaltningen föreslår den 20 mars 2012 att kommunfullmäktige bifaller motionen och ger kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att genomföra en utredning av möjligheter och förutsättningar för att driva en kulturskola i Ljungby kommun.

Kommunstyrelsen föreslår den 10 april 2012 att kommunfullmäktige bifaller motionen.

Yrkande

Kerstin Wiréhn (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

§46 Motion om budgetförstärkning

Ks2012/0100  040

Svar på motion

Beslut

Kommunfullmäktige konstaterar att de förslag till budgetförstärkningar som föreslås i motionen i stora delar redan finns etablerade och att kommunen har för avsikt att fortsätta att delta i olika forum för samverkan och aktivt arbeta i enlighet med motionens intentioner.

Motionen anses därmed vara besvarad.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2012-02-28 § 13 att överlämna motion från Janewert Johansson och den socialdemokratiska fullmäktigegruppen till kommunstyrelsen för beredning. I motionen föreslås åtgärder för att förstärka kommunens budget. Motionären menar att detta i första hand ska ske genom att titta på kostnadssidan.

I motionen föreslår den socialdemokratiska fullmäktigegruppen följande åtgärder:

1. En ansvarsfullare budgetdiciplin

2. Personalsidan, alla återbesättningar av tjänster prövas noggrant, speciellt på chefs och mellanchefsnivå.

3. Samtliga sammanträden ska noggrant nagelfaras, är de nödvändiga eller kan man istället använda modern digitalteknik. Någon form av översyn.

4. Restriktioner när det gäller tjänsteresor liksom deltagande i kurser och konferenser.

5. Nya delegationsbestämmelser när det gäller inköp.

6. Alla beslutade investeringar måste omprövas årligen och en del eventuellt strykas.

”Det mest övergripande är vårt förslag om samordning med närliggande kommuner. Detta ska gälla både varor och tjänster” skriver motionären vidare och anger som exempel på varor och tjänster som kan vara aktuella för samordning följande: maskiner, fordon, udda arbetsredskap exempelvis väghyvlar, sopmaskiner, vältar, fordon och material inom räddningstjänsten, tjänster som stadsarkitekt, jurister, konsumentrådgivare, ekologer, tillgänglighetskonsulter, energisparrådgivare och miljöstrateg.

Slutligen föreslår motionären att kommunchefen tar initiativ till överläggningar mellan närliggande kommuner.

Kommunledningsförvaltningen redovisar i skrivelse daterad 2012-03-14 det arbete som redan pågår i kommunen.

Kommunledningsförvaltningen konstaterar att förslagen i motionen till stora delar, om än inte i alla delar, redan har genomförts eller är under utredning inom kommunens olika förvaltningar.

Kommunstyrelsen delar uppfattningen att nämnderna ska bedriva sina verksamheter inom de tilldelade budgetramarna. I allt väsentligt har detta under de senaste åren också skett, med undantag av socialnämnden och under 2011 av kommunstyrelsens tekniska förvaltning.

När det gäller prövning av tjänster finns en särskild förvaltningsövergripande grupp(PR-gruppen) som bland annat har just det uppdrag som efterfrågas i motionen.

Som en följd av en revision avseende kommunens upphandlingar under hösten 2011 har diskussioner inletts om att kraftigt reducera antalet personer inom förvaltningarna som kan avropa varor och tjänster.

Motionärens förslag att alla investeringar ska omprövas årligen, sker redan inom ramen för den årliga budgetberedningen.

Samordning av tjänster och vid köp av varor sker idag på olika sätt inom följande verksamheter: överförmyndaren, konsumentrådgivare, budget- och skuldrådgivare i Ljungby, kommunekologen i Älmhult, länsövergripande upphandlingssamverkan och marknadsföringen av ”Smålands Sjörike” och ”Södra Småland”.

Utöver dessa regelrätta avtal och tjänsteköp finns en rad olika samverkansgrupper och nätverk där Ljungby kommun på andra sätt samverkar med andra kommuner, landstinget, Linnéuniversitetet, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Näringslivsorganisationer m fl.

Kommunstyrelsen ser dock att det, precis som motionären föreslår, går att utveckla samverkan ytterligare inom vissa områden och då finns i länet redan väl utbyggda strukturer för samverkan.

I kommunchefens och samtliga förvaltningschefers ordinarie uppdrag ligger att pröva möjligheterna till samverkan med andra kommuner. Kontinuerliga överläggningar sker också mellan förvaltningscheferna 4-6 gånger per år i Regionförbudet Södra Smålands regi. En rad andra tjänstemän deltar också i överläggningar och olika nätverk med kollegor inom och utanför länet. Det är mycket tack vare dessa nätverksträffar som all den samverkan som sker i dag kommit till stånd.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 10 april 2012 att kommunfullmäktige konstaterar att de förslag till budgetförstärkningar som föreslås i motionen i stora delar redan finns etablerade och att kommunen har för avsikt att fortsätta att delta i olika forum för samverkan och aktivt arbeta i enlighet med motionens intentioner.

Motionen kan därmed anses vara besvarad.

§47 Se över pensionsreglerna för våra förtroendevalda

KS2011/0658  024

Svar på motion

Beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen och fortsätter att följa regelverket ”Bestämmelser om pension och avgångsersättningar för förtroendevalda (PBF)” i avvaktan på vad som kommer att förändras vid en central översyn av regelverket.

Ärendet

Tryggve Svensson föreslår i en motion i november 2011 att fullmäktige snarast beslutar om en översyn av pensionsreglerna för kommunens förtroendevalda. Tryggve Svensson menar att i dagsläget kan en politiker gå i pension vid 50 års ålder. Detta har vi inte längre råd med, skriver Svensson.

Enligt ett kommunfullmäktigebeslut från 23 januari 2003 gäller i Ljungby kommun ”Bestämmelser om pension och avgångsersättningar för förtroendevalda (PBF)”. Dessa bestämmelser omfattar förtroendevalda på heltid eller betydande del av heltid och syftet med regelverket är att ge de personer som vill ge sig in i politiken ett ekonomiskt skyddsnät. Bestämmelserna innebär bland annat att sjukpension kan betalas ut om vissa krav uppfylls, likaså visstidspension, ålderspension och avgångsersättning, med mera.

Kommunledningsförvaltningen skriver den 2 februari 2012 att pensionsförmånerna beräknas på medelvärdet av de två årsinkomster som närmast föregår avgångsåret. Om en person haft uppdrag under delar av dessa två år avgör kommunen hur medelvärdet ska beräknas. Avgångsersättning beräknas på det årsarvode som gäller för avgångsåret.

På grund av att kritik riktats mot nuvarande regelverk har SKL för avsikt att göra en översyn av PBF.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 10 april 2012 att kommunfullmäktige avslår motionen och fortsätter att följa regelverket ”Bestämmelser om pension och avgångsersättningar för förtroendevalda (PBF)” i avvaktan på vad som kommer att förändras vid en central översyn av regelverket.

Yrkanden

Tryggve Svensson (V) yrkar att kommunfullmäktige bifaller motionen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag att avslå motionen mot Tryggve Svenssons yrkande att den ska bifallas och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att avslå motionen.

Omröstning

Omröstning begärs och verkställs med följande omröstningsordning: ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag, nej-röst för bifall till Tryggve Svenssons (V) yrkande.

Omröstningen utfaller med 42 ja-röster och 3 nej-röster, 4 avstår. Kommunfullmäktige har därigenom beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag att avslå motionen.

Reservation

Vänsterpartiets fullmäktigegrupp reserverar sig skriftligt mot beslutet:

”Reservation mot fullmäktiges ointresse för översyn av förtroendevaldas pensioner.”

§48 Instruktion till ombud vid 2012 års ordinarie årsstämmor för samtliga bolag inom Ljungby Holding AB-koncernen

Ks2012/0141  107

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att, under förutsättning av godkännande vid den samordnade ansvarsprövning av hela kommunkoncernen, instruera stämmoombudet att, i samtliga bolag inom Ljungby Holding AB-koncernen, vid stämman fatta beslut om att:

- fastställa resultat- och balansräkningar för bolagen och koncernen

- besluta att resultat disponeras enligt förslag i bolagens årsredovisningar

- bevilja styrelseledamöter och verkställande direktörer ansvarsfrihet för 2011 års förvaltning

- fastställa arvoden åt styrelser, lekmannarevisor och ersättare i enlighet med vid varje tidpunkt gällande ”Arvodesreglemente för Ljungby kommun”

- fastställa att ersättning till den auktoriserade revisorn skall utgå enligt av kommunfullmäktige godkänt avtal

- fastställa koncernbidrag för 2012 enligt ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige den 13 december 2011.

- fastställa nytt ägardirektiv för Ljungby kommuns aktiebolag

- fastställa bolagsordningar för Ljungby kommuns aktiebolag

Ärendet

Inför årets årsstämmor inom Ljungby Holding-koncernen behöver kommunfullmäktige utfärda fullmakt och lämna instruktioner till stämmoombudet.


Beredning

Kommunfullmäktige föreslås besluta att, under förutsättning av godkännande vid den samordnade ansvarsprövning av hela kommunkoncernen, instruera stämmoombudet att, i samtliga bolag inom Ljungby Holding AB-koncernen, vid stämman fatta beslut om att:

- fastställa resultat- och balansräkningar för bolagen och koncernen

- besluta att resultat disponeras enligt förslag i bolagens årsredovisningar

- bevilja styrelseledamöter och verkställande direktörer ansvarsfrihet för 2011 års förvaltning

- fastställa arvoden åt styrelser, lekmannarevisor och ersättare i enlighet med vid varje tidpunkt gällande ”Arvodesreglemente för Ljungby kommun”

- fastställa att ersättning till den auktoriserade revisorn skall utgå enligt av kommunfullmäktige godkänt avtal

- fastställa koncernbidrag för 2012 enligt ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige den 13 december 2011.

- fastställa nytt ägardirektiv för Ljungby kommuns aktiebolag

- fastställa bolagsordningar för Ljungby kommuns aktiebolag

Deltar ej i överläggning och beslut

Christer Henriksson (KD) deltar inte i överläggning och beslut.

§49 Val av styrelse, auktoriserad revisor och lekmannarevisor till IHD Industrihotell AB

Ks2012/0174  107

Beslut

Kommunfullmäktiges beslutar att följande personer utses till ledamöter i styrelsen för IHD Industrihotell AB:

Ann-Charlotte Wiesel, (M)

Carina Bengtsson, (C)

Ewa Karlsson, (C)

Anne Karlsson, (S)

Conny Simonsson, (S)

Kommunfullmäktiges beslutar att följande personer utses till ersättare i styrelsen för IHD Industrihotell AB:

Krister Lundin, (M)

Lars-Ove Johansson, (C)

Maryana Frisk-Holst, (C)

Pia Johansson, (S)

Marie Åberg-Johansson, (S)

Kommunfullmäktige beslutar att Anders Berglund, KPMG, utses till auktoriserad revisor och att Ingemar Karlsson (S) utses till lekmannarevisor för IHD Industrihotell AB och att Jan Sahlin (M) utses till lekmannarevisorns ersättare.

Ärendet

Ljungby kommun har köpt ett aktiebolag IHD Industrihotell AB, den 29 mars 2012. Bolaget är ett fastighetsbolag bestående av en fastighet i Dörarp. Syftet med köpet av bolaget är att möjliggöra sanering av marken i Dörarp. Bolaget kommer att avvecklas efter saneringen.

Kommunfullmäktige ska utse en ny styrelse och ersättare samt revisor och förtroendevald revisor för bolaget. Anders Berglund, KPMG, föreslås som revisor. Dessa val föregås av förslag från valberedningen.

Kommunstyrelsen beslutar den 10 april 2012 att utse Krister Lundin (M) till ordinarie ombud och Conny Simonsson (S) till ersättare för IHD Industrihotell AB: stämmor för tiden från 2012 års ordinarie årsstämma t.o.m. ordinarie årsstämma 2015.

Beredning

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår den 24 april 2012 att följande personer utses till ledamöter i styrelsen för IHD Industrihotell AB:

Ann-Charlotte Wiesel, (M)

Carina Bengtsson, (C)

Ewa Karlsson, (C)

Anne Karlsson, (S)

Conny Simonsson, (S)

Valberedning föreslår att följande personer utses till ersättare i styrelsen för IHD Industrihotell AB:

Krister Lundin, (M)

Lars-Ove Johansson, (C)

Maryana Frisk-Holst, (C)

Pia Johansson, (S)

Marie Åberg-Johansson, (S)

Valberedning föreslår att Anders Berglund, KPMG, utses till auktoriserad revisor och att Ingemar Karlsson (S) utses till lekmannarevisor och att Jan Sahlin (M) utses till lekmannarevisorns ersättare för IHD Industrihotell AB.

Jäv

Krister Lundin (M) deltar inte i beslutet.

§50 Redovisning av obesvarade motioner

Ks2012/0186  101

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av obesvarade motioner upprättad april 2012.

Ärendet

Kommunfullmäktige ska i enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning årligen vid kommunfullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträden redovisa de motioner som inte har besvarats inom ett år.

Kommunledningskontoret har upprättat en förteckning över den motion som inte har besvarats inom ett år vid tidpunkten för upprättandet av listan i april 2012 och överlämnar den till kommunfullmäktige.

§51 Redovisning av medborgarförslag

Ks2012/0192  101

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av obesvarade medborgarförslag april 2012 samt medborgarförslag som har besvarats under tiden oktober 2011 till mars 2012.

Ärendet

Sedan den 1 januari 2008 får alla som är folkbokförda i Ljungby kommun lämna medborgarförslag till kommunfullmäktige. Förslagen ska avse ämnen som hör till kommunens ansvarsområde. Kommunfullmäktige beslutar om de ska fatta beslut i ärendet eller om det ska överlämnas till en viss nämnd eller styrelsen för beslut.

Medborgarförslag ska i möjligaste mån utredas så att det kan tas beslut om förslaget inom ett år från att det lämnats in. Styrelse och nämnd som handlägger medborgar­förslag ska två gånger om året till fullmäktige redovisa de beslut som fattats med anledning av medborgarförslag samt de förslag som inte har beslutats inom ett år. Redovisningen ska göras på fullmäktiges april- och oktobersammanträden.

Beredning

Kommunledningskontoret redovisar en lista över det medborgarförslag som inte har besvarats inom ett år. Kommunledningskontoret har också ställt samman en redovisning över alla de medborgarförslag som har besvarats under tiden oktober 2011 till mars 2012, med en kort sammanfattning av respektive svar.