Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2012-12-11

Sammanträde 2012-12-11

Datum
Klockan
17:30
Plats
GARVAREN, Ljungby, Strålforssalen

1 Ordföranden hälsar välkommen.

2 Förslag på justerare Jessica Lyckvall och Gun Lindell, ersättare Lars-Ove Johansson, tid och plats för justering: måndagen den 17 december kl. 16.00 på kansliavdelningen.

4 Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund.

5 Inlämnande av motioner och interpellationer.

6 Svar på interpellation om teknisk utrustning i kommunala möteslokaler. (Svaret publiceras på extranätet)

7 Inlämnande av medborgarförslag.

12 Revidering av policy för information och kommunikation.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (178 kb)

§135 Information

Kommunstyrelsens ordförande, Ann-Charlotte Wiesel meddelar att Ljungby kommuns befolkning ökat med 101 personer sedan 1 november förra året. Ökningen ger en positiv signal till omvärlden och medför ett ökat statligt bidrag med 4,5 miljoner kronor.

§136 Frågestund

Allmänhetens frågestund

Gunilla Mattsson Dahl frågar barn- och utbildningsnämndens ordförande mot bakgrund av pågående namninsamling som protest mot besparingar på Sunnerbogymnasiet om det inte borde satsas på fler lärare snarare än nya datorer.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande, Bo Ederström (M) svarar att sparbetinget aviserades redan innan sommaren men att åtgärder inte vidtagits. Antalet lärare minskas inte på grund av inköpet av datorer. Datorn är ett pedagogiskt hjälpmedel som kan anpassas till olika sätt att arbeta.

Ledamöternas frågestund

1) Tekniska utskottets ordförande, Carina Bengtsson (C), svarar på en fråga om vattenkonsten vid Skinnarerondellen som Pia Johansson (S) ställde vid kommunfullmäktiges senaste möte. Vattnet cirkulerar i en behållare som fylls på med dricksvatten vid behov. Kontrolleras en gång i veckan.

2) Christer Henriksson (KD) ber barn- och utbildningsnämndens ordförande om en kommentar till budgetsituationen vid Sunnerbogymnasiet. Underskottet motsvarar mer än hälften av inkomsten av skattehöjningen. Han frågar hur ordföranden tar sitt ansvar för att reda ut situationen.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande, Bo Ederström (M), kommenterar hur underskottet uppkommit. Bland annat har antalet elever minskat. Nämnden är mycket medveten om situationen och han verkar för att beslutade besparingsåtgärder ska vidtas.

3) Roland Johansson (ALT) frågar kommunfullmäktiges ordförande om något kan göras för att förbättra ljudet i fullmäktigesalen

Kommunfullmäktiges ordförande, Stefan Willforss (C) svarar att presidiet ska undersöka vad som kan göras.

4) Marie Åberg Johansson (S) frågar kommunstyrelsens ordförande om återbetalningen av AFA försäkringsmedel. Har kommunen betalat för mycket?

Kommunstyrelsens ordförande, Ann-Charlotte Wiesel svarar samtliga kommuner och landsting fått medel återbetalda.

Marie Åberg Johansson (S) menar att återbetalningarna hänger samman med försämrade villkor för viss personal, innebärande att sjuka längre än tre månader får en låg ersättning. Kan något göras för att en del av återbetalningen kan gå till olika stödåtgärder. Kommunstyrelsens ordförande, Ann-Charlotte Wiesel svarar att personalutskottet arbetar med stödjande åtgärder, bland annat rehabilitering.

§137 Inlämnande av motioner och interpellationer

Beslut

Motionerna överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Redogörelse för ärendet

1. I Södertälje pågår ett projekt för att minska arbetslösheten. I korthet går det ut på att de kommunala bolagen och dess underleverantörer erbjuder praktikplatser till arbetslösa. I en motion daterad den 5 december 2012 yrkar den socialdemokratiska fullmäktigegruppen genom Anne Karlsson och Conny Simonsson att:

– kommunen och dess bolag undersöker möjligheterna till att inrätta en arbetsmodell likt den ovan beskrivna.

– om det finns möjligheter – att inrätta densamma.

2. Bättre utbildning om konsumentfrågor och privatekonomi i våra kommunala skolor yrkar Alternativet i en motion daterad den 11 december 2012. Ljungby kommun borde vara en föregångskommun menar Maida Dzanic och Roland Johansson.

3. I en motion daterad 11 december 2012 yrkar Alternativet genom Roland Johansson och Maida Dzanic att den fasta ersättningen upphör och att vanligt arvode utgår till 1:e vice ordföranden i samtliga nämnder i Ljungby kommun.


§138 Svar på interpellation om teknisk utrustning i kommunala mötes- och samlingssalar

KS2012/0486  101

Beslut

Interpellationen är besvarad.

Ärendet

Anne Karlsson (S) har i en interpellation om teknisk utrustning i kommunala mötes- och samlingssalar ställt tre frågor till kommunstyrelsens ordförande Ann-Charlotte Wiesel.

Kommunstyrelsens ordförande har lämnat ett skriftligt svar.

§139 Inlämnande av medborgarförslag

Inga medborgarförslag har inkommit.

§140 Sociala investeringar

Ks2012/0365  700

Svar på motion

Beslut

Kommunfullmäktige bifaller motionen.

Ärendet

Kerstin Wiréhn (V) yrkar i en motion den 15 september 2012 att Ljungby kommun anordnar en utbildningsdag för politiker och tjänstemän om sociala investeringsfonder.

Kommunledningsförvaltningen skriver den 5 november 2012 att forskning har visat på ett samband mellan familjebakgrund, hälsa, utbildning, dåliga uppväxtvillkor och social utsatthet som vuxen. Genom att arbeta förebyggande med forskningsbaserade metoder kan stora pengar sparas och mänskligt lidande undvikas. De sociala investeringsfonderna ska göra det möjligt för förvaltningar att arbeta kommunövergripande med insatser för att förebygga problem. Fonderna finansieras genom att den nämnd som söker pengar till ett projekt får en minskad budgetram när insatserna lett till besparingar. Utrymmet som den minskade budgetramen ger ska användas till nya investeringar.

De kommuner som valt att satsa på sociala investeringsfonder menar att dessa gör det möjligt att arbeta långsiktigt med samordnade preventiva insatser genom att satsa resurser på det förebyggande arbetet på ett nytt sätt, till exempel gränsöverskridande. I längden ger det stora vinster, inte minst mänskliga. Det innebär också att kostnader för mer omfattande insatser i framtiden undviks.

Flera kommuner har valt att satsa pengar på projekt som motverkar frånvaro i skolan. Flera satsar också på insatser som syftar till att få ut ungdomar i arbete genom att till exempel erbjuda kommunala anställningar.

Det finns en risk för utökad byråkrati och administration i samband med att en förvaltning vill satsa förebyggande eftersom de ska ansöka från central förvaltning. Varje förvaltning ansvarar för sin budget och kan egentligen göra dessa satsningar ifall de gör bedömningen att det är en investering som går att räkna hem. Det som kan vara svårt i sociala frågor är kalkyler för hur mycket en förebyggande insats sparar eftersom det är så många faktorer som spelar in.

Det som är en fördel med gemensamt sökta medel för en satsning är att flera förvaltningar tillsammans bestämmer sig för att arbeta förvaltningsövergripande med en fråga, men även den möjligheten finns idag.

Den sociala investeringsfonden måste initialt finansieras på något sätt. I kommuner som har infört systemet har man ibland tagit i anspråk tidigare års överskott. Ett annat sätt är att omfördela från nämndernas budgetar. Modellen med social investeringsfond bygger på att det finns en central fond som nämnderna får söka projektmedel från. Efter projektets genomförande så återbetalas medlen till den centrala fonden, motsvarande den tid som projektet har medfört minskade kostnader för kommunen.

Det som görs i de kommuner som infört sociala investeringsfonder verkar vara sådant som Ljungby kommun till viss del redan är med i till exempel anställningar för dem som har ekonomiskt bistånd, skolprojektet Plug-In och projektet Framtid Kronoberg.

En utbildning motsvarande en halvdag skulle kosta cirka femtiotusen kronor, inräknat föreläsare, politikerarvoden samt lokal.

Kommunledningsförvaltningen skriver den 5 november 2012 att kommunstyrelsen har att ta ställning till om Ljungby kommun ska anordna en utbildningsdag för politiker och tjänstemän om sociala investeringsfonder.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 4 december 2012 att kommunfullmäktige bifaller motionen.

§141 Sociala kooperativ

Ks2012/0140  140

Svar på motion

Beslut

Kommunfullmäktige bifaller motionen, med motiveringen att det sociala entreprenörskapet kan bidra till arbete åt de grupper som idag står utanför arbetsmarknaden.

Ärendet

Kerstin Wiréhn (V) föreslår i en motion den 13 mars 2012 att en strategi för hur Ljungby kommun kan stödja sociala kooperativ ska utarbetas. Många människor är idag utanför den ordinarie arbetsmarknaden, men kan ändå ha en begränsad arbetsförmåga i ett anpassat arbete. Ett sätt att arbeta på sina villkor är att starta sociala kooperativ, skriver motionären. I motionen står att kommunen inte har någon klar strategi för vem som ska stötta och med vad, utan man blir hänvisad till olika förvaltningar och tjänstemän.

Kommunledningsförvaltningen skriver den 28 augusti 2012 att Ljungby kommun är medlem i den ekonomiska föreningen Coompanion Kronoberg. Föreningen får statligt stöd för att ge kostnadsfri information och rådgivning till länets invånare i att starta och driva kooperativ och har tre rådgivare anställda. De tjänstemän i kommunen som möter invånare som funderar på att starta egen verksamhet tillsammans med andra, hänvisar till rådgivarna på Coompanion Kronoberg.

Socialförvaltningen i Ljungby kommun har ett särskilt bidrag till sociala organisationer i kommunen. Stödet syftar till att uppmuntra ideellt socialt arbete. Det finns två bidragsformer; grundbidrag till varje organisation som uppfyller de allmänna förut­sättning­arna och bidrag baserat på det sociala arbetet.

Kommunledningsförvaltningen föreslår att motionen avslås med motiveringen att så länge det finns professionella rådgivare att tillgå, för kommunens invånare, behöver kommunen inte utse tjänsteman med uppdrag att stötta bildande av sociala kooperativ. Coompanion Kronoberg har i uppdrag att ge länets invånare kostnadsfri information och rådgivning i arbetet med att bilda sociala kooperativ. Kommunledningsförvaltningen anser att någon strategi för hur Ljungby kommun kan stödja sociala kooperativ inte behövs.

Kommunstyrelsen beslutade 2012-10-02 att återremittera svaret på motionen. Anledningen till det är att politiken vill se hur frågan om strategi
för stöd till sociala kooperativ hänger ihop med kommunens näringslivsstrategi.

Kommunledningsförvaltningen skriver den 5 november 2012 att den tidigare näringslivsstrategin 2007-2010 haft en prioriterad insats kallad social-ekonomi-företag. I den nuvarande handlingsplanen för näringslivsavdelningen 2012 saknas skrivning om socialt entreprenörskap.

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen, med motiveringen att det sociala entreprenörskapet kan bidra till arbete åt de grupper som idag står utanför arbetsmarknaden. Näringslivsavdelningens handlingsplan kommer att revideras vid årsskiftet. I den nya versionen 2013 kommer det att framgå hur näringslivsavdelningen kommer att stödja socialt entreprenörskap som sociala kooperativ.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 4 december 2012 att kommunfullmäktige bifaller motionen, med motiveringen att det sociala entreprenörskapet kan bidra till arbete åt de grupper som idag står utanför arbetsmarknaden.

§142 Policy för kommunal borgen

Ks2012/0456  040

Beslut

Kommunfullmäktige antar policy för kommunal borgen att gälla från och med den 1 januari 2013, vilket inkluderar en höjning av borgensavgiften från 0,25 procent till 0,40 procent av skuld och gäller enbart för kommunala bolag.

Kommunstyrelsen föreslår också att kommunfullmäktige beslutar att tidigare borgenspolicy, antagen av kommunfullmäktige 2009-11-17, upphör att gälla den 31 december 2012.

Ärendet

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till policy för kommunal borgen. Policyn ersätter den nuvarande borgenspolicyn som antogs av kommunfullmäktige 2009-11-17. Policyn föreskriver när kommunal borgen kan lämnas och vilka analyser som ska göras i samband med beslut.

Den enda ändringen som kommunledningsförvaltningen föreslår gäller borgensavgiften som föreslås höjas från 0,25 procent till 0,40 procent av skuld med kommunal borgen. Den föreslagna höjningen gäller enbart kommunala bolag. Motivet för höjningen är att enligt EU:s statsstödsregler och lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag så ska kommunen ta ut en marknadsmässig borgensavgift för att kompensera för den ekonomiska fördel detta innebär för det kommunala bostadsbolaget.

Kommunledningsförvaltningen föreslår den 13 november 2012 att kommunfullmäktige beslutar att anta policy för kommunal borgen att gälla från och med 1 januari 2013 och att tidigare borgenspolicy, antagen av kommunfullmäktige 2009-11-17, upphör att gälla 31 december 2012.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 4 december 2012 att kommunfullmäktige antar policy för kommunal borgen att gälla från och med den 1 januari 2013, vilket inkluderar en höjning av borgensavgiften från 0,25 procent till 0,40 procent av skuld och gäller enbart för kommunala bolag.

Kommunstyrelsen föreslår också att kommunfullmäktige beslutar att tidigare borgenspolicy, antagen av kommunfullmäktige 2009-11-17, upphör att gälla den 31 december 2012.

§143 Policy för kontroll av ekonomiska transaktioner

Ks2012/0457  040

Beslut

Kommunfullmäktige antar policy för kontroll av ekonomiska transaktioner att gälla från och med den 1 januari 2013 och att reglementet för kontroll av ekonomiska transaktioner, antaget av kommunfullmäktige mars 2005, upphör att gälla den 31 december 2012.

Ärendet

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till policy för kontroll av ekonomiska transaktioner. Policyn ersätter nuvarande reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner, som antogs av kommunfullmäktige i mars 2005. Policyn gäller kontroll i form av attest och intern kontroll av kommunens samtliga ekonomiska transaktioner. Endast mindre justeringar har gjorts från nuvarande reglemente.

Kommunledningsförvaltningen föreslår den 13 november 2012 att kommunfullmäktige beslutar att anta policy för kontroll av ekonomiska transaktioner att gälla från och med 1 januari 2013 och att reglementet för kontroll av ekonomiska transaktioner, antaget av kommunfullmäktige mars 2005, upphör att gälla 31 december 2012.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 4 december 2012 att kommunfullmäktige antar policy för kontroll av ekonomiska transaktioner att gälla från och med den 1 januari 2013 och att reglementet för kontroll av ekonomiska transaktioner, antaget av kommunfullmäktige mars 2005, upphör att gälla den 31 december 2012.

§144 Revidering av policy för information och kommunikation

Ks2012/0436  018

Beslut

Kommunfullmäktige antar den reviderade policyn för information och kommunikation.

Ärendet

Ljungby kommun har tagit fram en ny struktur för styrdokument. I samband med att informationspolicyn skulle läggas över i den nya mallen för policy har informatörsgruppen under ledning av chefsinformatören reviderat policyn.

I informationspolicyn formuleras den grundsyn och de värderingar som informationen och kommunikationen i vår kommun bör utgå ifrån. Den största skillnaden mot tidigare version är att policyn nu även omfattar webben (det finns alltså ingen separat webbpolicy) och att det har förtydligats att den gäller såväl processen där information överförs mellan människor (kommunikation) och budskapet (informationen) som överförs i kommunikationsprocessen. Dessutom har målet med policyn förtydligats och konkretiserats.

Kopplat till policyn kommer det att finnas handlingsplaner och rutiner för olika informations- och kommunikationskanaler till exempel webb, intranät, personaltidning.

Kommunledningsförvaltningen föreslår den 18 oktober 2012 att kommunfullmäktige beslutar att anta den reviderade Policy för information och kommunikation.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 4 december 2012 att kommunfullmäktige antar den reviderade policyn för information och kommunikation.

§145 Arvode till ej tjänstgörande ersättare

Ks2012/0498  101

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att arvoden till ej tjänstgörande ersättare tas bort, förutom till de partier som inte har en ledamot i nämnden eller styrelsen utan bara en ersättare. De partierna har rätt att ha en ersättare närvarande på sammanträdet med arvodering.

Arvodesreglementet revideras i enlighet med det här beslutet.

Ärendet

Alliansen har lämnat förslag till förbättringar av ekonomin den 9 maj 2012. Kommunstyrelsen beslutade den 5 juni 2012 att överlåta alliansens besparingsförslag till kommunledningsförvaltningen för utredning inför beslut i respektive nämnd, kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige.

Ett av besparingsförslagen var att ta bort arvode till ej tjänstgörande ersättare.

Under 2011 infördes möjligheten för ej tjänstgörande ersättare att närvara vid nämndssammanträden med arvode. Alliansen konstaterar att detta har inneburit en merkostnad på 400000 kr och föreslår att möjligheten ska begränsas.

Alliansen föreslår att endast de partier som inte har någon ordinarie ledamot har rätt att närvara med en arvoderad ersättare i de styrelser och nämnder där de har en plats som ersättare.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 4 december 2012 att kommunfullmäktige beslutar att arvoden till ej tjänstgörande ersättare tas bort, förutom till de partier som inte har en ledamot i nämnden eller styrelsen utan bara en ersättare. De partierna har rätt att ha en ersättare närvarande på sammanträdet med arvodering.

Arvodesreglementet revideras i enlighet med det här beslutet.

Yrkanden

Ann-Charlotte Wiesel (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag

Roland Johansson (ALT) yrkar att arvodet för ej tjänstgörande ersättare tas bort i nämnderna och att ersättare i de partier som inte har ordinarie ledamot i kommunstyrelsen får arvode, i syfte att få insyn

Anne Karlsson (S) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.

Beslutsordning

För att få ett motförslag till kommunstyrelsens ställer ordföranden Roland Johansson (ALT) yrkande mor Anne Karlssons (S) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar att Anne Karlssons (S) yrkande ska vara motförslag mot kommunstyrelsens förslag.

Omröstning

Omröstning begärs och genomförs med följande beslutsordning: ja-röst för bifall till Anne Karlssons (S) yrkande och nej-röst för Roland Johanssons (ALT) yrkande. Omröstningen resulterar i 37 ja-röster och 6 nej-röster, 6 ledamöter avstår från att rösta. Se omröstningsbilaga! Kommunfullmäktige har därigenom beslutat att Anne Karlssons (S) yrkande ska vara motförslag mot kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden ställer Anne Karlssons (S) yrkande mot kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Reservation

Samtliga ledamöter i den socialdemokratiska partigruppen reserverar sig mot beslutet.

§146 Ersättare i nämnder och styrelser

Ks2012/0332  101

Svar på motion

Beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Ärendet

I en motion daterad den 13 augusti 2012, begär den socialdemokratiska fullmäktigegruppen att deras yrkande under fullmäktiges behandling av ärendet budget 2013 tas upp till ny behandling. Yrkandet handlade då om att arvode endast ska utgå till ersättare som kallats till tjänstgöring. De rekommenderade samtidigt att ersättare kallas till ett antal sammanträden under mandatperioden i utbildningssyfte. Vid de tillfällena ska arvode utgå.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 4 december 2012 att kommunfullmäktige avslår motionen.

Yrkanden

Anne Karlsson (S) yrkar bifall till motionen

Beslutsordning

Ordföranden ställer Anne Karlssons yrkande mot kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Reservation

Samtliga ledamöter i den socialdemokratiska partigruppen reserverar sig mot beslutet.

§147 Revidering av fullmäktiges arbetsordning

Ks2012/0297  101

Beslut

Kommunfullmäktige antar den föreslagna arbetsordningen att gälla från och med den 1 januari 2013 med följande förändringar av kommunstyrelsens förslag:

Förslaget att frågan kan stämmas av med ordföranden skriftligen eller muntligen i första stycket § 32 ändras till ska,

Kommunfullmäktige beslutar att den tidigare arbetsordningen upphör att gälla.

Ärendet

Kommunfullmäktiges presidium har lämnat förslag till ändringar i arbetsordningen för fullmäktige avseende interpellationer och frågestunden. Presidiets förslag till ändring är följande:

§ 30

En interpellation får enbart ställas till ordföranden eller vice ordföranden i nämnder och styrelser.

Interpellationen bör ska lämnas till kommunstyrelsens kansli senast två dagar före det sammanträde

§ 32

Frågor får bara ställas som handlar om den kommunala verksamheten. Frågorna ska vara korta och raka och kan enbart ställas till ordföranden och vice ordföranden i styrelser och nämnder. En kort redogörelse av frågan ska stämmas av skriftligen eller muntligen med fullmäktiges ordförande innan sammanträdes startar.

Replikskifte mellan frågande och svarande ska vara avklarat på max fyra minuter. Den frågande får max två minuter för att ställa frågan och den svarande får max två minuter för att svara på frågan. Den frågande får därefter max en minut för replik och den svarande får därefter max en minut för replik.

Kommunstyrelsen beslutade den 11 september att remittera förslaget att stämma av frågan med ordföranden innan sammanträdet, till arbetsgruppen för medborgardialog, som består av en representant för varje partigrupp. Medlemmarna i denna arbetsgrupp har därefter tagit med sig frågan till sitt parti för ytterligare diskussion.

Partigrupperna har lämnat sina synpunkter som redovisas för kommunstyrelsens arbetsutskott.

Beredning

Kommunstyrelsen beslutar den 4 december 2012 att föreslå att kommunfullmäktige antar den föreslagna arbetsordningen att gälla från och med den 1 januari 2013 med följande förändringar:

a. Förslaget att frågan ska stämmas av med ordföranden skriftligen eller muntligen i första stycket § 32 ändras från ska till kan,

b. Följande text läggs till den första meningen i andra stycket § 32: (den frågande får max två minuter att ställa frågan) och ge en kort redogörelse för bakgrunden till frågan.

Kommunfullmäktige föreslås också besluta att den tidigare arbetsordningen upphör att gälla.

Yrkanden

Stefan Willforss (C), med instämmande av Ann-Charlotte Wiesel (M), yrkar att texten i reglementets § 32 ska ändras så att frågor under frågestunden ska stämmas av med ordföranden

Kerstin Wiréhn (V), med instämmande av Roland Johansson (ALT) och

Christer Henriksson (KD), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsordning

Ordföranden ställer Stefan Willforss (C), m.fl. yrkande mot kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Stefan Willforss (C), m.fl. yrkande.

Omröstning

Omröstning begärs och verkställs med följande omröstningsordning: ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag och nej-röst för bifall till Stefan Willforss (C), m.fl. yrkande. Omröstningen utfaller med 21 ja-röster mot 27 nej-röster, 1 avstår. Se omröstningsbilaga! Kommunfullmäktige har därigenom beslutat i enlighet med Stefan Willforss (C), m.fl. yrkande att texten i reglementets § 32 ska ändras så att frågor under frågestunden ska stämmas av med ordföranden

.

Reservation

Samtliga ledamöter i vänsterpartiets partigrupp reserverar sig mot beslutet.

Samtliga ledamöter i den kristdemokratiska partigruppen reserverar sig mot beslutet.

Samtliga ledamöter i Alternativets partigrupp reserverar sig mot beslutet.

§148 Val av överförmyndare

KS2012/0506  190

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner Göran Lundbergs avsägelse av uppdraget som överförmyndare i Ljungby kommun och utser Ronnie Wallin till ny överförmyndare i Ljungby kommun under resterande mandatperiod.

Ärendet

Göran Lundberg avsäger sig i skrivelse den 29 november 2012 uppdraget som Överförmyndare i Ljungby kommun.

Beredning

Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige godkänner Göran Lundbergs avsägelse av uppdraget som överförmyndare i Ljungby kommun.

Valberedningen föreslår att fullmäktige utser Ronnie Wallin till ny överförmyndare i Ljungby kommun under resterande mandatperiod.

§149 Valärende – Ordförande i miljö- och byggnämnden

Ks2012/0523  102

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner Marianne Eckerboms (C) avsägelse av uppdraget som ordförande i miljö- och byggnämnden från och med 2013-01-01.

Kommunfullmäktige godkänner Kent Danielssons (C) avsägelse av uppdraget som 1e vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden samt utser honom till ny ordförande i miljö- och byggnämnden från och med 2013-01-01 och under resterande mandatperiod

Kommunfullmäktige utser Gunnel Nilsson (C) till ny 1e vice ordförande ersättare i barn- och utbildningsnämnden från och med 2013-01-01 och under resterande mandatperiod.

Kommunfullmäktige godkänner Tommy Anderssons (C) avsägelse från uppdraget som ledamot i kultur- och fritidsnämnden från 2013-01-01 och utser honom till ordinarie ledamot i barn- och utbildningsnämnden från och med 2013-01-01 och under resterande mandatperiod.

Ärendet

Marianne Eckerbom (C) avsäger sig i skrivelse 2012-12-04 samtliga uppdrag i miljö- och byggnämnden från den 1 januari 2013.

Kent Danielsson (C) avsäger sig i skrivelse 2012-12-06 samtliga uppdrag i barn- och utbildningsnämnden.

Tommy Andersson (C) avsäger sig i skrivelse 2012-12-11 uppdraget som ledamot i kultur- och fritidsnämnden från och med 2013-01-01.

Beredning

Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige godkänner Marianne Eckerboms (C) avsägelse av uppdraget som ordförande i miljö- och byggnämnden från och med 2013-01-01.

Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige godkänner Kent Danielssons (C) avsägelse av uppdraget som 1e vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden samt utser honom till ny ordförande i miljö- och byggnämnden från och med 2013-01-01 och under resterande mandatperiod

Valberedningen föreslår vidare att kommunfullmäktige utser Gunnel Nilsson (C) till ny 1e vice ordförande ersättare i barn- och utbildningsnämnden från och med 2013-01-01 och under resterande mandatperiod.

Valberedningen föreslår vidare att kommunfullmäktige godkänner Tommy Anderssons (C) avsägelse från uppdraget som ledamot i kultur- och fritidsnämnden från 2013-01-01 och utser honom till ordinarie ledamot i barn- och utbildningsnämnden från och med 2013-01-01 och under resterande mandatperiod.

§150 Avslutning

Ordföranden tackar alla ledamöter för ett gott arbete under året och önskar alla en god jul och ett gott nytt år.