Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2013-04-23

Sammanträde 2013-04-23

Datum
Klockan
17:30
Plats
GARVAREN, Ljungby, Strålforssalen

1 Ordföranden hälsar välkommen.

2 Förslag på justerare Karin Bondeson och Alf Johansson, ersättare Roland Johansson, tid och plats för justering: måndagen den 29 april kl. 16.00 på kansliavdelningen.

3 Ljungby - en Fair Trade City.

4 Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund.

7 Kräv utdrag ur belastningsregistret för personal inom äldre- och handikappomsorgen. Svar på motion.

8 Bättre utbildning om konsumentfrågor i våra kommunala skolor. Svar på motion.

9 Ändrad taxa för prövning och anmälan om avloppsanordning.

10 Revidering av regler för kommunbidrag till icke statsbidragsberättigade enskilda vägar inom Ljungby kommun.

12 Inlämnande av revisionsberättelse och beslut om ansvarsfrihet. (Revisionsberättelsen publiceras på extranätet under fullmäktiges kungörelse 2013-04-23)

14 Redovisning av motioner som inte besvarats inom ett år.

§34 Information

Ljungby diplomeras som en Fair Trade City utav Linda Ålrud från Fairtrade Sverige.

Medborgarna som lämnat in medborgarförslag att Ljungby ska arbeta för att bli en Fair Trade City deltar. Deltar gör också arbetsgruppen som har jobbat med frågan sedan kommunstyrelsen beslutade den 8 november 2011 att ge tekniska kontoret i uppdrag att sätta igång arbetet för Fairtrade City-diplomering.

§35 Allmänhetens frågestund

Inga medborgare ställer frågor.

Ledamöternas frågestund

1. Roland Johansson (ALT) frågar hur en god man kan ta emot gåvor från huvudmannen. Finns det inga regler mot detta?

Kommunstyrelsens ordförande Ann-Charlotte Wiesel (M) svarar att det finns etiska regler kring detta. Överförmyndaren förklarar gärna de reglerna mer i detalj.

2. Björn Gullander (V) frågar kommunstyrelsens ordförande Ann-Charlotte Wiesel (M) om arbetet med att revidera kommunens energiplan har kommit igång och i så fall hur det går.

Ann-Charlotte Wiesel (M) svarar att det arbetet inte har kommit igång ännu, men att det är på gång.

3. Anne Karlsson (S) frågar kommunstyrelsens ordförande Ann-Charlotte Wiesel (M) angående hörslingor i offentliga lokaler. Det har sagts att det ska finnas namn och telefonnummer till ansvarig i varje rum, men Anne Karlsson (S) har noterat att det saknas i något eller några rum.

Ann-Charlotte Wiesel (M) svarar att tekniska förvaltningen har lovat att det ska läggas ut, men att de förmodligen inte har hunnit göra det i alla lokaler ännu. Wiesel ska ta upp frågan med tekniska förvaltningen.

4. Roland Johansson (ALT) säger att det går rykten om att en hiss håller på att installeras i Godsmagasinet, trots att huset ska flyttas.

Tekniska utskottets ordförande Carina Bengtsson (C) känner inte till detta, men lovar att undersöka saken.

5. Christer Henriksson (KD) frågar barn- och utbildningsnämndens ordförande Bo Ederström (M) angående beskedet att vårdnadsbidraget ska tas bort. Henriksson undrar om barn- och utbildningsnämnden har fattat det beslutet och i så fall, om barn- och utbildningsnämnden är överordnad kommunfullmäktige i dessa frågor och därmed kan ändra fullmäktiges beslut.

Bo Ederström (M) bekräftar att barn- och utbildningsnämnden den 22 april beslutade att ta bort bidraget. Nämnden kom fram till att det var de som hade infört vårdnadsbidraget, men om det är felaktigt så får nämnden föra upp frågan till fullmäktige för beslut.

6. Christer Henriksson (KD) frågar barn- och utbildningsnämndens ordförande Bo Ederström (M) angående beslutet att dra in dagbarnvårdare i Lagan och Dörarp. Henriksson frågar om de anser att alternativa tillsynsformer är onödiga och om de tycker att alla barn är lika och behöver samma form av tillsyn.

Bo Ederström (M) svarar att det numera bara finns fem dagbarnvårdare i kommunen från att ha varit många fler för ett antal år sedan. Det är föräldrarna som styr den utvecklingen. Idag finns elva barn hos fem dagbarnvårdare. Flera av dem ska gå i pension inom ett par år och nyrekrytering är svårt. Enskilda personer kan starta pedagogisk omsorg i sina hem. Barn- och utbildningsförvaltningen kan svara på frågor kring detta.

§36 Inlämnande av motioner och interpellationer

Beslut

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Interpellationen besvaras på fullmäktiges sammanträde den 28 maj 2013.

Redogörelse för ärendet

I en motion daterad den 4 april 2013 föreslår den socialdemokratiska fullmäktigegruppen genom Janewert Johansson och Gun Lindell att kommunen omgående startar en projektering för en bostadsbyggnation på järnvägsområdet.


I en interpellation daterad den 10 april 2013 ställer Tryggve Svensson (V) tre frågor till Ljungbybostäders ordförande angående planerad hyresfastighet på kvarteret Sländan:

o Vad är orsaken till att ingen byggnation kom till stånd?

o Är planerna fortfarande aktuella?

o När kan vi förvänta oss att byggnationen kommer igång?

§37 Inlämnande av medborgarförslag

Beslut

Medborgarförslag 1 och 2 överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.

Medborgarförslag 3 överlämnas till kultur- och fritidsnämnden för beslut.

Redogörelse för ärendet

1. Flera medborgarförslag om stora rovdjur i Ljungby kommun har kommit in till kommunen. Där kräver man bland annat att Ljungby kommun ska se till att en socioekonomisk konsekvensbeskrivning skapas som utreder vargstammens effekt på kommunens medborgares säkerhet, livskvalitet samt påverkan på turism och produktion av ekologisk och närproducerad köttråvara.

2. Sätt upp motionsredskap som ett rörligt konstverk vid Åsikten föreslår en medborgare. Detta skulle bli ett trevligt och roligt inslag mellan Lagaån och Åsikten där Ljungbys vackraste gång/cykelvägar kommer att sammanstråla. Alla Lagaåns möjligheter måste tas till vara menar medborgaren och ser en fortsättning av strandpromenaden ner till Skinnarna och den nya bron som självklar.

3. I ett medborgarförslag föreslås att Mjälens badplats görs till en fin badplats för alla. Vårstäda och rusta upp toaletter och lekplats. Utöka trivseln med att tillföra ett ställe där man kan köpa något drickbart, glass osv. Och sist men inte minst se över säkerheten för ev. drunkningstillbud menar medborgaren.

§38 Kräv utdrag ur belastningsregistret för personal inom äldre- och handikappomsorgen

KS2012/0468  730

Svar på motion

Beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen med anledning av att personalutskottet sedan tidigare har beslutat att kommunen ska följa den lagstiftning som finns och inte begära utökad registerkontroll av personal. Rutiner för hantering av registerkontroll är framtagna.

Ärendet

Jan Lorentzson yrkar för Sverigedemokraterna i november 2012 att kommunen eller motsvarig vårdgivare ska begära utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning av personal inom äldre- och handikappomsorgen.

Skälet till att detta behövs menar Lorentzson är att många äldre utsätts för olika typer av övergrepp, ekonomiska eller andra. Utdrag ur belastningsregistret krävs vid nyanställning av personal inom skola och barnomsorg, detta bör krävas även vid nyanställningar inom äldre- och handikappomsorgen.

Kommunledningsförvaltningen redogör i skrivelse daterad den 1 mars 2013 för den lagstiftning som gäller registerkontroll av personal. Sveriges kommuner och Landsting rekommenderar inte att besluta om registerkontroll utöver gällande lagstiftning. Skälet till detta är att regeringen bereder ett lagförslag som kommer att reglera möjligheterna att begära registerkontroll utöver gällande lagstiftning.

Personalutskottet beslutade redan den 5 februari 2013 att kommunen ska följa den lagstiftning som finns och inte begära utökad registerkontroll av personal. Personalavdelningen fick samtidigt i uppdrag att ta fram rutin för hur registerkontrollen ska hanteras. Dessa rutiner är framtagna.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 9 april 2013 att kommunfullmäktige avslår motionen med anledning av att personalutskottet sedan tidigare har beslutat att kommunen ska följa den lagstiftning som finns och inte begära utökad registerkontroll av personal. Rutiner för hantering av registerkontroll är framtagna.

Yrkanden

Roland Johansson (ALT) yrkar bifall till motionen.

Arne Johansson (C) och Ann-Charlotte Wiesel (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att avslå motionen.

Beslutsordning

Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar enligt Roland Johanssons (ALT) yrkande att bifalla motionen eller enligt Arne Johanssons (C) med flera yrkande att avslå motionen. Ordföranden finner att fullmäktige beslutar att avslå motionen.

Omröstning

Omröstning begärs och genomförs med följande beslutsordning: ja-röst för att avslå motionen och nej-röst för att bifalla motionen. Omröstningen resulterar i 41 ja-röster och 5 nej-röster. 2 ledamöter avstår från att rösta. 48 ledamöter är närvarande. Se omröstningsbilaga.

Kommunfullmäktige har därmed beslutat att avslå motionen.

§39 Bättre undervisning om konsumentfrågor och privatekonomi

Ks2012/0529  150

Svar på motion

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att svara att kommunen har som ambition att arbeta mer förebyggande med information om konsumentfrågor och privatekonomi i skolan och hänvisar i övrigt till kommunledningsförvaltningens yttrande till motionen. Därmed anses motionen besvarad.

Ärendet

Den 11 december 2012 lämnade Alternativet genom Roland Johansson och Maida Dzanic in en motion gällande förbättring av undervisningen inom konsumentfrågor och privateko­nomi på kommunens skolor. Målet för den förbättrade undervisningen är att kommu­nens ungdomar undviker att hamna hos Kronofogden. Förhoppningen är att Ljungby kommun ska vara en föregångskommun vad gäller undervisningen om konsumentfrågor och privatekonomi.

Kommunledningsförvaltningen skriver den 25 februari 2013 att det idag finns två konsumentrådgivare fördelat på 1,9 tjänst, i Ljungby kommun. Dessa konsumentrådgivare jobbar också med elva andra kommuner i samarbetet Konsu­ment Södra Småland som Ljungby kommun är initiativtagare till. I uppdraget för konsumentrådgivarna ingår såväl rådgivning via bland annat telefon och e-post samt fö­rebyggande arbete. Konsumentrådgivarna har årligen gjort utskick till alla kommuners gymnasie­skolor, men få av dem har svarat. Under 2012 föreläste konsumentrådgivarna på Sun­nerbogymnasiet vid fem tillfällen.

I Ljungby kommun finns också en person som arbetar som budget- och skuldrådgivare. I uppdraget ingår bland annat att ge råd och stöd i budget- och skuldfrågor och att arbeta förebyggande, där ungdo­mar ses som en viktig målgrupp.

I samband med att gymnasieskolan fick en ny läroplan 2011, stärktes kravet på under­visning om konsumentfrågor och privatekonomi, enligt kommunledningsförvaltningen. Sunnerbogymnasiet samarbetar med såväl skolinformationsprojektet ”Ung privatekonomi” som banker och bju­der dess­utom in kon­sumentrådgivare när man önskar. Vidare jobbar Sunnerbogymnasiet även med Konsumentverkets ma­terial, bland annat ”Koll på ca­shen”. I grundskolan sker undervisningen om dessa frågor främst i hem- och konsumentkun­skap, men även i samhällskunskap.

Kommunledningsförvaltningen ställer sig positiva till en sats­ning på Ljungby kommuns ungdomar. Med dagens ekonomiska ramar kan de dock inte utöka det förebyggande arbetet. Ett förslag till nytt avtal för Konsument södra Småland presenteras i vår för medlemskommunerna. I det förslaget ingår möjligheter till ökade resurser och därmed en än mer aktiv verksamhet med in­riktning mot kommunens ungdomar.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 9 april 2013 att kommunfullmäktige beslutar att svara att kommunen har som ambition att arbeta mer förebyggande med information om konsumentfrågor och privatekonomi i skolan och hänvisar i övrigt till kommunledningsförvaltningens yttrande till motionen. Därmed anses motionen besvarad.

Yrkanden

Ann-Charlotte Wiesel (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Reservation

Roland Johansson (ALT) och Maida Dzanic (ALT) reserverar sig mot beslutet.

§40 Ändrad taxa för prövning och anmälan om avloppsanordning

Ks2013/0193  406

Beslut

Kommunfullmäktige upphäver punkterna 1-6 avseende prövning av ansökan om inrättande av avloppsanordningen samt punkterna 1-2 avseende handläggning av anmälan avseende inrättande av avloppsanordning och ändring av avloppsanordning i taxebilaga 1 i ”Taxa för miljö- och byggnämndens verksamhet avseende prövning och tillsyn enligt miljöbalken”, antagen av kommunfullmäktige den 24 februari 2009 § 20 och ersätta dem med texten nedan:

Prövning

Prövning av ansökan om inrättande av avloppsanordning eller anslutning av vattentoalett enligt 13§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd avseende:

Prövning

1. Inrättande av vattentoalett med sluten tank

4 h

2. Inrättande av vattentoalett med sluten tank och anmälan av reningsanläggning för BDT vid samma tillfälle

6 h

3. Inrättande av vattentoalett med avloppsutsläpp till mark eller vatten 1-10 pe

6 h

4. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning
11-25 pe

9 h

5. Inrättande av annan avloppsanordning enligt vad kommunen föreskrivit

6 h

6. Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning

2 h

7. Tillståndspliktig verksamhet inrättande av vattentoalett som överstigen 25 pe

timavgift

Anmälan

1. Inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

4 h

2. Ändring av avloppsanordning enlig 14 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

2 h

Taxan börjar gälla från den 1 juli 2013.

Redogörelse för ärendet
Den 24 februari 2009 antog kommunfullmäktige taxan för miljö- och byggnämndens verksamhet avseende prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

I taxebilaga 1 finns bestämmelser om vilken avgift som ska utgå vid prövning eller anmälan av avloppsanordning.

Förvaltningen har uppmärksammat att debiterbar tid inte överensstämmer med den faktiska handläggningstiden. Timtaxan är idag 700 kronor. Avgiften för tillstånd till ett enskilt avlopp är idag enligt taxan 4 timmar. Den faktiska handläggningstiden uppgår till minst 6 timmar.

Ett tillstånd handläggs av administrativ personal, diarieföring, fakturering och arkivering, Miljöinspektören kontrollerar läge och placering av avloppsanordningen i förhållande till grannar, närliggande dricksvattentäkter, vattendrag och sjöar, fornminnesområden med mera. Kontakt tas med gräventreprenör, platsbesök görs för kontroll av provgrop. Detta för att kunna bedöma läge och utformning, grundvattennivåer och markbeskaffenhet samt eventuell skyddsnivå. Efter detta skrivs beslut om tillstånd som skickas till berörda parter. När avloppet är färdigställt inkommer en entreprenörsrapport som granskas så att avloppsanläggningen överrensstämmer med beslutat tillstånd.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 9 april 2013 att kommunfullmäktige upphäver punkterna 1-6 avseende prövning av ansökan om inrättande av avloppsanordningen samt punkterna 1-2 avseende handläggning av anmälan avseende inrättande av avloppsanordning och ändring av avloppsanordning i taxebilaga 1 i ”Taxa för miljö- och byggnämndens verksamhet avseende prövning och tillsyn enligt miljöbalken”, antagen av kommunfullmäktige den 24 februari 2009 § 20 och ersätta enligt nedan:

Prövning

Prövning av ansökan om inrättande av avloppsanordning eller anslutning av vattentoalett enligt 13§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd avseende:

Prövning

  1. Inrättande av vattentoalett med sluten tank

4 h

2. Inrättande av vattentoalett med sluten tank och anmälan av reningsanläggning för BDT vid samma tillfälle

6 h

3. Inrättande av vattentoalett med avloppsutsläpp till mark eller vatten 1-10 pe

6 h

4. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning
11-25 pe

9 h

5. Inrättande av annan avloppsanordning enligt vad kommunen föreskrivit

6 h

6. Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning

2 h

7. Tillståndspliktig verksamhet inrättande av vattentoalett som överstigen 25 pe

timavgift

Anmälan

  1. Inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

4 h

2. Ändring av avloppsanordning enlig 14 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

2 h

Taxan föreslås börja gälla från den 1 juli 2013.

§41 Revidering av regler för kommunbidrag till icke statsbidragsberättigade enskilda vägar inom Ljungby kommun

KS2013/0140  318

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att revidera reglerna för icke statsbidragsberättigade enskilda vägar så att bidragsbeloppet höjs till 2.50 kronor per år och sträckmeter total väglängd.

Kommunfullmäktige beslutar att revidera reglerna för icke statsbidragsberättigade enskilda vägar så att summan på 500 kronor som lägsta utbetalningsbelopp tas bort. I stället gäller att vägen ska vara minst 400 meter lång för att bidrag ska betalas ut.

Beslutet ska gälla från och med den 1 januari 2013.

Ärendet

Tekniska förvaltningen skriver den 11 mars 2013 att Ljungby kommun betalar ut bidrag till enskilda vägar som inte får något statsbidrag. Bidrag betalas ut med 1.25 kronor per år och meter väg. Det lägsta belopp som betalas ut är 500 kronor och det innebär att vägen måste vara minst 400 meter lång

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 9 april 2013 att kommunfullmäktige beslutar att revidera reglerna för icke statsbidragsberättigade enskilda vägar så att bidragsbeloppet höjs till 2.50 kronor per år och sträckmeter total väglängd.

Kommunstyrelsen föreslår också att kommunfullmäktige beslutar att revidera reglerna för icke statsbidragsberättigade enskilda vägar så att summan på 500 kronor som lägsta utbetalningsbelopp tas bort. I stället gäller att vägen ska vara minst 400 meter lång för att bidrag ska betalas ut.

Beslutet föreslås träda i kraft från och med den 1 januari 2013.

§42 Årsredovisning för Ljungby kommun 2012

Ks2013/0160  041

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning för Ljungby kommun 2012.

Ärendet

Kommunledningsförvaltningen har upprättat bokslut och årsredovisning för 2012. Årsredovisningen som även innehåller en sammanställd redovisning ger information om det ekonomiska utfallet för 2012 års verksamhet och redovisar den ekonomiska ställningen 2012-12-31. Årsredovisningen innehåller även förvalt­ningarnas verksamhetsredovisningar och uppföljning av mål.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 9 april 2013 att kommunfullmäktige godkänner årsredovisning för Ljungby kommun 2012.

§43 Revisionsberättelse och beslut om ansvarsfrihet

Ks2013/0160  041

Beslut

Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för

ledamöterna i kommunstyrelsen,

ledamöterna i socialnämnden,

ledamöterna i barn- och utbildningsnämnden,

ledamöterna i miljö- och byggnämnden,

ledamöterna i kultur- och fritidsnämnden.

Ärendet

Kommunens valda revisorer har granskat kommunstyrelsens och övriga nämnders verksamhet, årsredovisning och förvaltning för år 2012. De har också granskat de kommunala bolagen och den gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor. Granskningen har utförts enligt kommunallagen, kommunens revisionsreglemente och god revisionssed i kommunal verksamhet.

Jäv

Ledamot i respektive nämnd eller styrelsen deltar inte i överläggning eller beslut vad avser frågan om ansvarsfrihet för det organ i vilket vederbörande tjänstgjort.

I beslutet om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen deltar inte Ann-Charlotte Wiesel, Krister Lundin, Jessica Lyckvall, Carina Bengtsson, Lars Solling, Christer Henriksson, Kjell Jormfeldt, Anne Karlsson, Conny Simonsson, Pia Johansson, Stefan Fredriksson, Kerstin Wiréhn och Roland Johansson.

I beslutet om ansvarsfrihet för barn- och utbildningsnämnden deltar inte Bo Ederström, Magnus Carlsson, Margaretha Andersson och Ulrika Nilsson.

I beslutet om ansvarsfrihet för kultur- och fritidsnämnden deltar inte Anders Bondeson, Ann-Kristin Petersson, Owe Trulsson, Sven-Olov Stenquist, Harriet Kristensson och Ulla-Britt Storck.

I beslutet om ansvarsfrihet för miljö- och byggnämnden deltar inte Marianne Eckerbom, Lars Nordqvist, Elisabeth Lindström-Johannesson, Stefan Fredriksson och Irene Svensson.

I beslutet om ansvarsfrihet för socialnämnden deltar inte Karin Bondeson, Arne Johansson, Annelie Ahlqvist, Gun Lindell och Björn Gullander.

§44 Borgen för kommunala bolag

Ks2013/0151  040

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Ljungby Holding AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 323000000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Ljungby Energi AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 100000000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Ljungbybostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 500000000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Ljungby Utveckling AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 160000000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Kommunfullmäktige beslutar att upphäva tidigare beslut om kommunal borgen Kf §122/2009.

Ärendet

Kommunfullmäktige beviljade den 11 december 2009 en generell borgen med ett högsta lånebelopp för de olika kommunala bolagen. I beslutet står att ”det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp”. Kommunledningsförvaltningen skriver den 19 mars 2013 att detta gör att bolagen inte kan tillgodoräkna sig amorteringar på lånen när man ska göra nyupplåning. Kommunledningsförvaltningen föreslår att den här meningen stryks och lämnar förslag till beslut av kommunfullmäktige. Beloppen i förslaget till beslut är oförändrade från tidigare beslut.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 9 april 2013 att

kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Ljungby Holding AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 323000000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader,

kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Ljungby Energi AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 100000000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader,

kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Ljungbybostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 500000000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader,

kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Ljungby Utveckling AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 160000000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader,

kommunfullmäktige beslutar att upphäva tidigare beslut om kommunal borgen Kf §122/2009.

§45 Redovisning av motioner som inte besvarats inom ett år

Ks2013/0182  101

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av obesvarade motioner.

Ärendet

Kommunfullmäktige ska i enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning årligen vid kommunfullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträden redovisa de motioner som inte har besvarats inom ett år.

Kommunledningskontoret rapporterar att det finns en motion som inte har besvarats inom ett år. Det är Janewert Johanssons (S) motion om att förstärka samarbetet mellan socialförvaltningen och polisen som lämnades in den 5 december 2011.

§46 Redovisning av medborgarförslag april 2013

Ks2013/0192  101

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av medborgarförslag.

Ärendet

Sedan den 1 januari 2008 får alla som är folkbokförda i Ljungby kommun lämna medborgarförslag till kommunfullmäktige. Förslagen ska avse ämnen som hör till kommunens ansvarsområden.

Medborgarförslag ska i möjligaste mån utredas så att det kan tas beslut om förslaget inom ett år från att det lämnats in. Styrelse och nämnd som handlägger medborgar­förslag ska två gånger om året till fullmäktige redovisa de beslut som fattats med anledning av medborgarförslag samt de förslag som inte har beslutats inom ett år. Redovisningen ska göras på fullmäktiges april- och oktobersammanträden.

Beredning

Kommunledningsförvaltningen konstaterar att det i dagsläget inte finns några medborgarförslag som inte besvarats inom ett år.

Kommunledningskontoret har också ställt samman en redovisning över de 14 medborgarförslag som har besvarats under tiden oktober 2012 till mars 2013, med en kort sammanfattning av respektive svar. Samtliga förslag med svar är publicerade på kommunens webbplats.

§47 Meddelanden

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av meddelanden.

Ärendet

1. Länsstyrelsen har utsett Deseré Hellberg (S) till ny ersättare i kommunfullmäktige efter Frankie Larsen (S).

2. Landstinget Kronoberg har lämnat in en ansökan om regionalt utvecklingsansvar i Kronobergs län till Socialdepartementet. Landstinget vill ta över det regionala utvecklingsansvaret och få status som regionkommun från och med 1 januari 2015.

3. Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen år 2013.