Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2013-05-28

Sammanträde 2013-05-28

Datum
Klockan
17:30
Plats
Tingssalen, Storgatan, Ljungby, tisdagen den 28 maj 2013

Kaffe och fralla serveras innan sammanträdet.

OBS platsen! Ingång via dörren till höger Läs mer... (Ljungbybostäders tidigare lokal).

Kl. 16.30 informerar arkivarien bland annat om verksamheten, vad som finns i arkivet och arbetet med att bevara Hertzbergs fotosamling (inte en del av

1 Ordföranden hälsar välkommen.

2 Förslag på justerare Roland Johansson och Magnus Carlsson, ersättare Jan Lorentzson, tid och plats för justering: måndagen den 3 juni kl. 16.00 på kansliavdelningen.

3 Konstpedagogen på Ljungbergsmuseet informerar om sitt arbete.

4 Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund.

5 Inlämnande av motioner och interpellationer.

7 Svar på interpellation om planerad hyresfastighet på kvarteret Sländan.

9 Svar på motion om industrimuseum i Ljungby.

11 Permutation av testamentet till Davidsonska donationen. Beslut om yttrande.

12 Aktualitetsbeslut av Ljungby kommuns översiktsplan 2006.

14 Instruktion till ombud vid 2013-års ordinarie bolagsstämmor för samtliga bolag inom Ljungby Holding AB-koncernen och IHD Industrihotell AB.

16 Revisionsberättelse och beslut om ansvarsfrihet för gemensamma nämnden.

18 Årsredovisning 2012 - IHD Industrihotell AB.

19 Valärende - ny ledamot och nya ersättare till IHD Industrihotell AB.

20 Valärende - ny ersättare i miljö- och byggnämnden.

22 Tjänstgöringsordning för inkallande av ersättare i kommunfullmäktige och regionfullmäktige.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (157 kb)

§48 Information

Konstpedagog Linda Tranquist informerar om sitt arbete på Ljungbergmuseet.

§49 Frågestund

Allmänhetens frågestund

Ingen ställer frågor under allmänhetens frågestund.

Ledamöternas frågestund

1. Alf Johansson (KB) frågar kommunstyrelsens ordförande Ann-Charlotte Wiesel (M) hur värderingen av skolfastigheterna i Södra Ljunga har gått till, kommunen verkar ha satt ett oskäligt pris menar Johansson.

Ann-Charlotte Wiesel (M) svarar att frågan hanteras av tekniska utskottet. Wiesel vet att fastigheten är värderad till 1,6 mkr, men att kommunen har gått ner till 1,5 mkr. Kommunen har försökt att underlätta för skolan genom subventionerad hyra första året och har även försökt lösa skolskjutsfrågor och annat, men vi har också ett ansvar för hur vi hanterar skattemedel, svarar Wiesel.

2. Christer Henriksson (KD) frågar tekniska utskottets ordförande Carina Bengtsson (C) om upphandlingen av möbler till Åsikten. Är inte Ljungby kommun skyldig att följa LOU (lagen om offentlig upphandling), frågar Henriksson.

Carina Bengtsson (C) svarar att det är precis det vi gör. Högsta förvaltningsdomstolen prövar ärendet. Upphandlarna har varit i kontakt med SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) och allt är i sin ordning.

3. Tryggve Svensson (V) frågar tekniska utskottets ordförande Carina Bengtsson (C) om friskolan i Södra Ljunga: Varför säljer ni inte fastigheterna till friskolan för en symbolisk summa och ger dem en chans att fortsätta driva sin verksamhet?

Carina Bengtsson (C) svarar att förhandlingar pågår med skolan och att hon inte kan ge någon information förrän förhandlingarna är klara. Då ska Bengtsson informera alla.

4. Roland Johansson (ALT) frågar kultur- och fritidsnämndens ordförande Anders Bondeson (M) om Ljungby Volleybolls damlag med anledning av att laget har dragit sig ur elitserien: Laget har fått bidrag för resor, om det bidraget redan är utbetalt, återkallar man bidraget då?

Anders Bondeson (M) svarar att kommunen aldrig lämnar bidrag till resor. Däremot har laget fått aktivitetsstöd. Vi följer de regler vi har.

5. Conny Simonsson (S) frågar personalutskottets ordförande Carina Bengtsson (C) om utmaningen till näringslivet angående anställning av ungdomstraineer: Hur väl förankrad är utmaningen i näringslivet och om de inte nappar, vad tänker personalutskottet göra med pengarna då?

Carina Bengtsson (C) svarar att kommunen har kontakt med Ljungby Business Arena för att sprida utmaningen och de andra forum där kommunen träffar näringslivet. Om utmaningen inte leder till anställningar inom näringslivet så har kommunchefen fått i uppdrag att ta fram minst ett tiotal anställningar inom kommunen. Bland annat kommer en av traineerna att arbeta som ungdomssamordnare.

6. Anne Karlsson (S) frågar socialnämndens ordförande Arne Johansson (C) vad som händer med frågan om bättre uppväxtvillkor för våra barn. Socialdemokraterna har lämnat in en motion om att upprätta en plan för att bekämpa barnfattigdomen.

Arne Johansson (C) svarar att vi har lyft frågan om hur vi ska hantera frågan och jobba vidare med den till tre nämnder (socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden). Medel är avsatta i nästa års budget, i det förslag som lämnas till kommunstyrelsen nästa vecka.

7. Anne Karlsson (S) frågar kommunstyrelsens ordförande Ann-Charlotte Wiesel (M) om arbetsmarknadsåtgärder. Socialdemokraterna har lämnat in två motioner i ärendet men inte fått något svar ännu.

Ann-Charlotte Wiesel (M) svarar att arbetsmarknadsåtgärder inte är en kommunal fråga, men att vi har behov av att underlätta i de här frågorna. Frågorna behandlas av personalavdelningen och näringslivsavdelningen.

8. Conny Simonsson (S) frågar kommunstyrelsens ordförande Ann-Charlotte Wiesel (M): Tycker du att alliansregeringen har misslyckats med arbetsmarknadsåtgärder?

Ann-Charlotte Wiesel (M) svarar att vi har sett till att väldigt många har fått jobb. Besluten ligger på statlig nivå. Vi arbetar tätt med arbetsförmedlingen i kommunen.

9. Björn Gullander (V) frågar kommunstyrelsens ordförande Ann-Charlotte Wiesel (M) vad mötena med arbetsförmedlingen har gett för resultat?

Ann-Charlotte Wiesel (M) svarar att vi arbetar konkret i två frågor, dels hur vi ska gå vidare för att komma tillrätta med arbetslösheten, dels integrationsfrågor. De hör ihop. Kommunen tillskapar utbildningar och ger möjlighet att skaffa intyg till exempelvis de som har svetsat i många år. Det är en fråga vi också jobbar med i entreprenörsregionen.

§50 Inlämnande av motioner och interpellationer

Beslut

Motionerna överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Interpellationen besvaras nästa fullmäktigesammanträde.

Redogörelse för ärendet

I en motion inlämnad den 23 maj 2013 föreslår Tryggve Svensson (V) att fullmäktige nästa år återgår till normaltid och inleder mötena 18.30. Detta för att start kl. 17.30 passar dåligt för många som yrkesarbetar och att det vid många tillfällen kolliderar med landstingsfullmäktiges möten, menar Tryggve Svensson.

Ta bort förhandscensuren vid frågestunden på fullmäktige snarast!
Det föresIår Tryggve Svensson (V) i en annan motion, inlämnad den 23 maj 2013. Frågestunden var en utveckling av demokratin men att inte låta kommunens innevånare komma till tals utan en förhandsgranskning är att misstro sina medborgare, tycker Tryggve Svensson.

Anne Karlsson (S) har den 22 maj 2013 lämnat en interpellation med fyra frågor om arbetsmarknadsåtgärder till personalutskottets ordförande Carina Bengtsson (C).

§51 Inlämnande av medborgarförslag

Beslut

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrlsen för slutligt beslut.

Redogörelse för ärendet

En medborgare föreslår den 6 maj att kommunen ska servera halalkött på skollunchen. Motiveringen till förslaget är att på samma sätt som andra äter specialkost av olika varianter bör de som av kulturella religiösa traditioner måste äta halalkött få det serverat på skollunchen. Det gör flera andra kommuner i Sverige. Medborgaren skriver att det är ett stort problem för barnen som inte kan gå hela dagarna utan att äta något. Det påverkar koncentrationen i skolan. Om de tar med egen mat tycker både vuxna och barn att det är ett orättvist beteende och det uppstår konflikter. Halalkött är inte dyrare än vanlig husmanskost, avslutar medborgaren.

§52 Svar på interpellation om planerad hyresfastighet på kvarteret Sländan

Ks2013/0187  231

Beslut

Interpellationen är besvarad

Ärendet

Tryggve Svensson (V) ställde i en interpellation om planerad hyresfastighet på kvarteret Sländan, frågor till Ljungbybostäders ordförande.

Ljungbybostäders ordförande har lämnat skriftligt svar på interpellationen och besvarar den muntligt under sammanträdet.

§53 Svar på motion om fiberutbyggnad

Ks2013/0066  156

Beslut

Fullmäktige avslår motionen.

Ärendet

I en motion inlämnad 2013-02-12, från den socialdemokratiska fullmäktigegruppen undertecknad av Anne Karlsson och Jan Ewert Johansson föreslås att bidraget för fiberutbyggnad på landsbygden ”höjs till de fastighetsägare som finns längst från stamnätet”, samt att ”finansiering sker med ett årligt uttag från Ljungby Energis vinst med 1 miljon kronor per år”.

Motionärerna framhåller att eftersom Ljungby kommun är stor till ytan med långa avstånd mellan hus och byar blir det oerhört kostsamt för enskilda kommuninvånare att bekosta utbyggnad av accessnätet till fastigheten även om kommunen bekostar stamnätet och lämnar bidrag till accessnätet med maximalt 7000 kronor per hushåll. Bidraget bör därför enligt motionärerna höjas och de anser också att det är rimligt att avsätta en miljon kronor årligen från Ljungby Energis vinst för att finansiera detta.

Yttrande

Under 2012 och början av 2013 har Ljungby kommun tillsammans med flera berörda intressenter bedrivit ett intensivt arbete för att ta fram en policy och en verksamhetsplan för att möjliggöra en utbyggnad av fiber för bredbands- kommunikation i hela kommunen. Tjänstemän och politiker från Ljungby kommun och Ljungby Energinät AB, representanter för fiberföreningar, sockenråd, LRF och näringslivet har alla deltagit i detta arbete. Det rådde stor enighet i arbetsgruppen om förslagen till policy och verksamhetsplan.

Arbetsgruppens förslag resulterade i att Kommunfullmäktige 2013-03-19 antog ”policy för fiber för bredband” i vilken bland annat storleken på kommunens bidrag, i total enighet, fastslogs till maximalt 7000 kronor per fastighet för projekt där anslutningsavgiften överstiger 20000 kronor inklusive moms, för den enskilde.

Med anledning av den gedigna process som genomförts där alla medverkande politiska partier var eniga om innehållet i det förslag till policy och verksamhetsplan som togs fram, samt det faktum att kommunfullmäktige 2013-03-19 antog policyn utan att någon avvikande uppfattning deklarerades, föreslår kommunledningsförvaltningen att motionen ska avslås.

Enligt kommunfullmäktiges ägardirektiv för Ljungby Holding AB ska det koncernbidrag som årligen erhålls från dotterbolagen först och främst användas för att betala räntor på Ljungby Holding AB:s lån och därefter i huvudsak för amorteringar på dessa lån. Avsikten med denna skrivning i ägardirektivet är att eventuella vinster i kommunens bolag endast i undantagsfall ska kunna användas för att finansiera driftkostnader för kommunal verksamhet. Skulle kommunfullmäktige bifalla motionen bör detta has i åtanke, med anledning av motionärernas finansieringslösning för den föreslagna bidragshöjningen.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 14 maj 2013 att fullmäktige avslår motionen.

Yrkanden

Anne Karlsson (S) och Janewert Johansson (S) yrkar bifall till motionen.

Carina Bengtsson (C), Ann-Charlotte Wiesel (M) och Christer Henriksson (KD) yrkar avslag på motionen.

Beslutsordning

Ordföranden frågar fullmäktige om de beslutar att bifalla motionen eller att avslå motionen. Ordföranden finner att fullmäktige beslutar att avslå motionen.

Omröstning

Omröstning begärs och genomförs med följande beslutsordning: ja-röst för att avslå motionen och nej-röst för att bifalla motionen. Omröstningen resulterar i 28 ja-röster och 19 nej-röster. Fullmäktige har därmed beslutat att avslå motionen.

§54 Svar på motion om industrimuseum i Ljungby

Ks2012/0541  875

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.

Ärendet

I en motion daterad 19 december 2012 föreslår Socialdemokraterna Anne Karlsson och Stefan Fredriksson att Ljungby kommun ska verka för att ett industrimuseum inrättas. Som en del i arbetet med att inrätta ett museum ska ett projekt inledas där Ljungbyföre­tagens historia, de anställdas berättelser samt bilder och liknande dokumenteras. Inblan­dade parter i projektet såhär långt är ABF, Centrum för arbetarhistoria och Socialdemo­kraterna i Ljungby kommun. I motionen framförs också att Ljungby kommun inte be­höver ställa upp med några reda pengar men att kommunen kanske kan ställa upp med del av kommunarkivariens tjänst.

Att Ljungbyföretagens historia samt de anställdas och företagsledningarnas berättelser, bilder och liknande dokumenteras vore en väldigt lovvärd satsning och något som är värdefullt för förståelsen för hela kommunens historia. Hur Ljungby kommun har ut­vecklats genom åren är starkt sammanlänkat med entreprenörskap, driftiga företagare och anställda med hög kompetens som har verkat i kommunens olika företag. För att visa hela bilden av framväxten av Ljungby kommuns näringsliv är det viktigt att låta de olika grupperna som har varit delaktiga under resans gång få framträdande roller. Ett in­dustrimuseum med en helhetssyn på näringslivets historia skulle kunna vara en intres­sant del i Ljungbys kulturliv.

För att komma igång med arbetet med inrättande av ett industrimuseum och för att kunna fi­nansiera ledningen av ett sådant projekt rekommenderas därför ABF, Social­de­mokraterna och Centrum för arbetarhistoria att gemensamt ansöka om pengar från Riks­an­tikvarie­ämbetets ”kulturarvslyftet”. Tanken är att pengarna som finns i Riksantikva­rieämbetets satsning ska gå till att vårda och tillgängliggöra kulturarvet. En satsning på ett industri­museum borde stämma väl överens med denna tanke vilket gör en ansökan lämplig.

En annan möjlighet kan vara att undersöka näringslivets intresse av att finansiera ett in­dustrimuseum. Ett samarbete mellan de olika aktörerna på arbetsmarknaden borde vara en passande väg att gå när det gäller ett projekt av detta slag.

Kommunledningsförvaltningen föreslår den 19 mars 2013 att motionen avslås. För att Ljungby kommun ska stå bakom ett industrimuseum behövs en bred uppslutning från näringslivets olika aktörer för att borga för en lyckad satsning. När denna uppslut­ning har nåtts kan frågan utredas på nytt.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 14 maj 2013att kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.

Yrkanden

Anne Karlsson (S), Kjell Jormfeldt (MP) och Björn Gullander (V) yrkar bifall till motionen.

Karl-Gustaf Sundgren (C), Roland Johansson (ALT) och Karin Bondeson (M) yrkar avslag på motionen.

Beslutsordning

Ordföranden frågar fullmäktige om de beslutar att bifalla motionen eller att avslå motionen. Ordföranden finner att fullmäktige beslutar att avslå motionen.

Omröstning

Omröstning begärs och genomförs med följande beslutsordning: ja-röst för att avslå motionen och nej-röst för att bifalla motionen. Omröstningen resulterar i 23 ja-röster och 24 nej-röster. Fullmäktige har därmed beslutat att bifalla motionen.

§55 Policy för hälsa

KS2013/0125  026

Beslut

Kommunfullmäktige antar policy för hälsa.

Ärendet

Kommunledningsförvaltningen har upprättat ett förslag till reviderad policy för hälsa. Policyn innehåller fyra delar:

Friskvård

Rehabilitering

Alkohol, droger och tobak

Företagshälsovård

Policyn ger en sammanfattande bild av arbetet med hälsofrågor i kommunen. I arbetet med revideringen har personalavdelningen samverkat med representanter från de största förvaltningarna i kommunen.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 14 maj 2013 att kommunfullmäktige antar policy för hälsa.

§56 Permutation av testamentet till Davidsonska donationen

KS2013/0219  046

Yttrande över förslag

Beslut

Kommunfullmäktige ställer sig bakom styrelsen för Davidsonska donationens stiftelses förslag till permutation av testamentet.

Ärendet

Styrelseledamot i Davidsonska donationen informerar under arbetsutskottets sammanträde den 23 april 2013 om donationen och förslaget att permutera testamentet för att anpassa stiftelsen efter de förutsättningar som råder idag.

Förslagen är att de 25 sockenkommittéerna ersätts med en kommitté om 22 personer, som är kunniga och erfarna inom jordbruket, att bidragen inte längre fördelas utifrån respektive sockens landareal utan utifrån sökt belopp, att stiftelsens säte ska vara Gislaved istället för Södra Hestra.

Ljungby kommun ombeds att liksom övriga fyra kommuner i Västbo Härad lämna ett yttrande på förslaget till permutation.

Kommunledningsförvaltningen föreslår den 6 maj 2013 att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ställer sig bakom styrelsen för Davidsonska donationens stiftelses förslag till permutation av testamentet.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 14 maj 2013 att kommunfullmäktige ställer sig bakom styrelsen för Davidsonska donationens stiftelses förslag till permutation av testamentet

§57 Aktualitetsbeslut av Ljungby kommuns översiktsplan 2006

Ks2012/0326  212

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner samrådsredogörelsen som underlag till aktualitetsbeslut av översiktsplan 2006.

Kommunfullmäktige beslutar att översiktsplanen 2006 för Ljungby kommun inte är aktuell och att en ny översiktsplan ska tas fram. Den gällande översiktsplanen gäller fram till dess att en ny tas fram.

Ärendet

Varje kommun ska enligt Plan- och Bygglagen 3 kap 1 §, ha en aktuell översiktsplan som redovisar kommunens syn på grunddragen i markanvändningen och bebyggelseutvecklingen. Ljungby kommuns gällande översiktsplan antogs den 1 juni 2006.

Minst varje mandatperiod ska kommunfullmäktige ta ställning till översiktsplanens aktualitet (PBL 3 kap 27§). Ställningstagandet ska innefatta hela kommunens översiktsplan inklusive särskilt antagna fördjupningar.

Kommunstyrelsen gav den 11 september 2011 planavdelningen i uppdrag att aktualitetspröva översiktsplanen enligt beslutad projektplan. Remissförfrågan skickades ut till bland annat samtliga kommunala nämnder, förvaltningar, bolag samt statliga myndigheter. Remissomgången pågick från den 27 november 2012 till den 1 mars 201. Sammanlagt 19 synpunkter har lämnats in, de redovisas i en samrådsredogörelse.

Miljö- och byggförvaltningen skriver den 9 april 2013 att den samlade bedömningen efter att remissomgången har gjorts är att översiktsplan 2006 inte längre är aktuell i alla delar. Det är av stor betydelse att översiktsplanen är aktuell, så den har tyngd och kan ge vägledning vid beslut och därför behöver översiktsplanen göras om. Kommunstyrelsen är ansvarig nämnd för arbetet med en ny översiktsplan och godkänner, efter aktualitetsbeslutet, projektplanen för hur arbetet med den nya översiktsplanen ska bedrivas.

Beredning

Kommunstyrelsen godkänner den 14 maj 2013 samrådsredogörelsen som underlag till aktualitetsbeslut av översiktsplan 2006.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att översiktsplanen 2006 för Ljungby kommun inte är aktuell och att en ny översiktsplan ska tas fram. Den gällande översiktsplanen gäller fram till dess att en ny tas fram.

§58 Beslut om att ta bort vårdnadsbidraget

KS2013/0230  634

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska återremitteras för att ta fram ett bättre beslutsunderlag.

Ärendet

Vårdnadsbidraget infördes den 1 januari 2009, efter beslut om budget för 2009 i

fullmäktige den 17 juni 2008.

Barn- och utbildningsnämnden har sett över organisationen för att anpassa budgeten 2013 med 5 mkr. Den 22 april 2013 beslutade nämnden om ett antal besparingsåtgärder, bland annat föreslår de att vårdnadsbidraget tas bort.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att vårdnadsbidraget tas bort och att inga nya ansökningar beviljas efter den 1 juli 2013.

Yrkanden

Christer Henriksson (KD), Björn Gullander (V), Jan Lorentzson (SD), Kjell Jormfeldt (MP), Tryggve Svensson (V), Karl-Gustaf Sundgren (C) och Arne Johansson (C) yrkar att ärendet ska återremitteras för bättre beslutsunderlag.

Christer Henriksson (KD) yrkar i andra hand att vårdnadsbidraget ska vara kvar om inte ärendet återremitteras. Karl-Gustaf Sundgren (C) och Annelie Ahlqvist (C) instämmer i yrkandet.

Conny Simonsson (S), Bo Ederström (M), Roland Johansson (ALT), Lars Solling (FP) och Anne Karlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att ta bort vårdnadsbidraget.

Ajournering

Sammanträdet ajourneras kl. 20.40-20.45.

Beslutsordning

Ordföranden frågar fullmäktige om ärendet ska avgöras idag eller om det ska återremitteras. Ordföranden finner att ärendet ska återremitteras.

§59 Instruktion till ombud vid 2013 års ordinarie årsstämmor för samtliga bolag inom Ljungby Holding AB-koncernen och IHD Industrihotell AB

Ks2013/0188  107

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

- utfärda fullmakt till stämmoombudet Krister Lundin, Villagatan 9C, 341 30 Ljungby att företräda samtliga aktier vid 2013 årsstämmor i Ljungby Holding AB med dotter- och dotterdotterbolag och IHD Industrihotell AB.

Kommunfullmäktige beslutar att instruera stämmoombudet att, i samtliga bolag inom Ljungby Holding AB-koncernen och IHD Industrihotell AB, vid stämman fatta beslut om att:

- bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet

- fastställa resultat- och balansräkningar för bolagen och koncernen

- besluta att resultat disponeras enligt förslag i bolagens årsredovisningar

- bevilja styrelseledamöter och verkställande direktörer ansvarsfrihet för 2012 års förvaltning

- fastställa arvoden åt styrelser, lekmannarevisor och ersättare i enlighet med vid varje tidpunkt gällande ”Arvodesreglemente för Ljungby kommun”

- fastställa att ersättning till den auktoriserade revisorn skall utgå enligt av kommunfullmäktige godkänt avtal

- fastställa koncernbidrag för 2013 enligt ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige den 19 mars 2013.

- fastställa nytt ägardirektiv för Ljungby kommuns aktiebolag

- fastställa nya bolagsordningar för Ljungby kommuns aktiebolag

Ärendet

Inför årets årsstämmor inom Ljungby Holding-koncernen behöver beslut fattas i frågor enligt nedanstående förteckning med beslutsförslag.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 14 maj 2013 att kommunfullmäktige beslutar att:

- utfärda fullmakt till stämmoombudet Krister Lundin, Villagatan 9C, 341 30 Ljungby att företräda samtliga aktier vid 2013 årsstämmor i Ljungby Holding AB med dotter- och dotterdotterbolag och IHD Industrihotell AB.

Kommunfullmäktige föreslås också besluta att instruera stämmoombudet att, i samtliga bolag inom Ljungby Holding AB-koncernen och IHD Industrihotell AB, vid stämman fatta beslut om att:

- bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet

- fastställa resultat- och balansräkningar för bolagen och koncernen

- besluta att resultat disponeras enligt förslag i bolagens årsredovisningar

- bevilja styrelseledamöter och verkställande direktörer ansvarsfrihet för 2012 års förvaltning

- fastställa arvoden åt styrelser, lekmannarevisor och ersättare i enlighet med vid varje tidpunkt gällande ”Arvodesreglemente för Ljungby kommun”

- fastställa att ersättning till den auktoriserade revisorn skall utgå enligt av kommunfullmäktige godkänt avtal

- fastställa koncernbidrag för 2013 enligt ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige den 19 mars 2013.

- fastställa nytt ägardirektiv för Ljungby kommuns aktiebolag

- fastställa nya bolagsordningar för Ljungby kommuns aktiebolag

§60 Årsredovisning 2012 för gemensamma nämnden

Ks2013/0068  757

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för den gemensamma nämnden 2012.

Ärendet

Gemensamma nämnden svarar för det familjerättsliga arbetet i Ljungby, Markaryds och Älmhults kommuner. Älmhults kommun har tagit fram bokslut för den gemensamma nämnden. Bokslutet visar på en nettokostnad på 467 tkr, att jämföra med budgeterad kostnad på 568 tkr, alltså ett budgetöverskott på 101 tkr. Två av tre familjerättssekreterare blev långtidssjukskrivna vilket har lett till en begränsad tillgänglighet.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 14 maj 2013 att kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för den gemensamma nämnden 2012.

§61 Revisionsberättelse och beslut om ansvarsfrihet för gemensamma nämnden

Ks2013/0068  757

Beslut

Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för ledamöterna i gemensamma nämnden.

Ärendet

Kommunrevisorerna har granskat gemensamma nämndens verksamhet, årsredovisning och förvaltning för år 2012. Revisionen skriver i ett yttrande den 16 april att de tillstyrker att den gemensamma nämnden för familjerättsfrågor och dess förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för 2012.

Jäv

Ledamot Karin Bondeson (M) och ersättare Arne Johansson (C) deltar inte i beslutet på grund av jäv.

§62 Årsredovisning och revisionsberättelse VoB 2012

Ks2013/0236.750

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för VoB Kronoberg 2012 och beviljar VoB´s direktion ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

Ärendet

VoB Kronoberg har överlämnat årsredovisning och revisionsberättelse för 2012 till kommunfullmäktige för beslut om ansvarsfrihet. Lekmannarevisorer har granskat bolagets verksamhet under 2012 och bedömer att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt sätt.

Beslut om ansvarsfrihet ska fattas av varje medlemskommuns fullmäktige.

Jäv

Ledamot Arne Johansson (C) och ersättare Björn Gullander (V) deltar inte i beslutet på grund av jäv.

§63 Årsredovisning IHD Industrihotell AB

Ks2013/0204  107

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för IHD Industrihotell AB 2012.

Ärendet

IHD Industrihotell AB har upprättat årsredovisning för 2012 och överlämnar den till kommunfullmäktige för godkännande.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 14 maj 2013 att kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för IHD Industrihotell AB 2012.

§64 Valärende - ny ledamot och nya ersättare till IHD Industrihotell AB

Ks2013/0199  102

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna följande personers avsägelse av sina uppdrag i styrelsen för IHD Industrihotell AB:

Ewa Karlsson (C), ledamot

Lars-Ove Johansson (C), ersättare

Maryana Frisk-Holst (C), ersättare

Marie Åberg-Johansson (S), ersättare

Kommunfullmäktige beslutar att utse Krister Lundin (M), tidigare ersättare, till ny ledamot i styrelsen för IHD Industrihotell AB.

Kommunfullmäktige beslutar att utse följande personer till nya ersättare i styrelsen för IHD Industrihotell AB:

Jessica Lyckvall (M)

Thomas Jeppsson (M)

Lars-Erik Karlsson (C)

Stefan Fredriksson (S)

Ärendet

Ljungby kommun köpte aktiebolaget IHD Industrihotell AB den 29 mars 2012, ett fastighetsbolag bestående av en fastighet i Dörarp. Syftet med köpet av bolaget var att möjliggöra sanering av marken i Dörarp. Bolaget kommer att avvecklas efter saneringen.

Kommunfullmäktige utsåg den 24 april 2012 en ny styrelse samt revisor och lekmannarevisor för bolaget. Till ledamöter och ersättare utsågs de dåvarande ledamöterna och ersättarna i kommunstyrelsens arbetsutskott.

En av ledamöterna och ett flertal av ersättarna har avsagt sig uppdragen och nyval måste genomföras.

Beredning

Valberedningen föreslår den 28 maj 2013 att kommunfullmäktige beslutar att godkänna följande personers avsägelse av sina uppdrag i styrelsen för IHD Industrihotell AB:

Ewa Karlsson (C), ledamot

Lars-Ove Johansson (C), ersättare

Maryana Frisk-Holst (C), ersättare

Marie Åberg-Johansson (S), ersättare

Kommunfullmäktige beslutar att utse Krister Lundin (M), tidigare ersättare, till ny ledamot

i styrelsen för IHD Industrihotell AB.

Kommunfullmäktige beslutar att utse följande personer till nya ersättare i styrelsen för IHD Industrihotell AB:

Jessica Lyckvall (M)

Thomas Jeppsson (M)

Lars-Erik Karlsson (C)

Stefan Fredriksson (S)

§65 Valärende - ersättare till miljö- och byggnämnden

Ks2013/0059  102

Beslut

Kommunfullmäktige utser Joachim Nilsson (S) till ny ersättare i miljö- och byggnämnden.

Ärendet

Kommunfullmäktige utsåg den 26 februari 2013 Caroline Henrysson (S) till ny ledamot i miljö- och byggnämnden. Eftersom C Henrysson (S) tidigare var ersättare i samma nämnd ska en ny ersättare utses av fullmäktige.

Beredning

Valberedningen föreslår den 28 maj 2013 att fullmäktige utser
Joachim Nilsson (S) till ny ersättare i miljö- och byggnämnden.

§66 Valärende - M-L Gustafsson

Ks2013/0201  102

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner Marie-Louise Gustafssons (KD) avsägelse av uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige ber Länsstyrelsen att utse ny ersättare i fullmäktige för Kristdemokraterna.

Ärendet

Marie-Louise Gustafsson (KD) avsäger sig i skrivelse den 17 april 2013 uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige

Beredning

Valberedningen föreslår den 28 maj 2013 att kommunfullmäktige godkänner Marie-Louise Gustafsson (KD) avsägelse av uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.

Valberedningen föreslår också att fullmäktige ber Länsstyrelsen att utse ny ersättare i fullmäktige för Kristdemokraterna.

§67 Tjänstgöringsordning för inkallande av ersättare inklusive regionfullmäktige

Ks2013/0197  101

Beslut

Kommunfullmäktige antar följande tjänstgöringsordning för inkallande av ersättare till nämnder och styrelser:

Centerpartiet: M, FP.

Folkpartiet: M, C.

Kommunens Bästa: V, KD.

Kristdemokraterna: M.

Miljöpartiet: V, S, KB.

Moderaterna: C, FP.

Socialdemokraterna: V.

Vänsterpartiet: KB, S.

Kommunfullmäktige antar följande tjänstgöringsordning för inkallande av ersättare till regionfullmäktige:

Centerpartiet: M, FP, KD.

Folkpartiet: M, C, KD.

Kristdemokraterna: -.

Miljöpartiet: FP, C, M, KD.

Moderaterna: C, FP, KD.

Socialdemokraterna: V.

Sverigedemokraterna: M.

Vänsterpartiet: S.

Ärendet

Kommunfullmäktige fastställer i början av varje mandatperiod en turordning enligt vilken ersättare kallas in att tjänstgöra i nämnder och styrelser. I kommunfullmäktige får inga ersättare kallas in utanför partiet. I regionfullmäktige får man dock kalla in ersättare från andra partier om de personliga ersättarna inte har möjlighet att tjänstgöra.

Regionförbundet södra Småland påminner kommunerna den 11 april 2013 om att det finns möjlighet för kommunfullmäktige att fastställa en tjänstgöringsordning för inkallande av ersättare till regionfullmäktige.

Den ordning som gäller i Ljungby kommun idag, efter beslut i fullmäktige Kf 2011-03-01 § 24 och Kf 2012-02-28 § 19, är:

Centerpartiet: M, FP, MP, KD.

Folkpartiet: M, C, MP, KD.

Kommunens Bästa: V, KD.

Kristdemokraterna: M.

Miljöpartiet: FP, C, M, KD.

Moderaterna: C, FP, MP, KD.

Socialdemokraterna: V.

Vänsterpartiet: KB, S

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 14 maj 2013 att kommunfullmäktige antar följande tjänstgöringsordning för inkallande av ersättare till nämnder och styrelser:

Centerpartiet: M, FP.

Folkpartiet: M, C.

Kommunens Bästa: V, KD.

Kristdemokraterna: M.

Miljöpartiet: V, S, KB.

Moderaterna: C, FP.

Socialdemokraterna: V.

Vänsterpartiet: KB, S.

Kommunstyrelsen föreslår vidare att kommunfullmäktige antar följande tjänstgöringsordning för inkallande av ersättare till regionfullmäktige:

Centerpartiet: M, FP, KD.

Folkpartiet: M, C, KD.

Kristdemokraterna: -.

Miljöpartiet: FP, C, M, KD.

Moderaterna: C, FP, KD.

Socialdemokraterna: V.

Sverigedemokraterna: M.

Vänsterpartiet: S.

§68 Meddelanden

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av meddelanden.

Ärendet