Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2014-11-03

Sammanträde 2014-11-03

Datum
Klockan
17.30
Plats
Tingshuset, Storgatan 26, Ljungby

1 Ordföranden hälsar välkommen.

2 Förslag på justerare Anne Karlsson och Magnus Gunnarsson, ersättare Conny Simonsson, tid och plats för justering: måndagen den 10 november kl. 9.00 på kansliavdelningen.

3 Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund.

4 Inlämnande av motioner och interpellationer.

5 Inlämnande av medborgarförslag.

6 Val av kommunfullmäktiges presidium.

7 Antal ledamöter och ersättare i politiska organ från nästa mandatperiod.

8 Svar på motion: Begränsa totalhöjden för vindkraftverk till 150 meter

9 Svar på motion: Upphäv detaljplan för järnvägsområdet.

10 Svar på motion om delade turer.

11 Svar på motion om ökad satsning på personal inom äldreomsorg.

12 Svar på motion: Inför Medborgarcafé innan fullmäktigesammanträdena under supervalåret.

13 Svar på motion angående vägning av hushållsavfall.

14 Renhållningsordning omfattande avfallsplan och renhållningsföreskrift.(Handlingar publiceras på extranätet)

15 Framtida organisation för Ljungby Gamla Torg samt skötsel av Hamneda Gästgiveri.

16 Ansökan om kommunal borgen från Bolmsö bygdegård.

17 Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2015.

18 Plats för kommunfullmäktiges sammanträden 2015.

19 Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden 2015.

20 Redovisning av obesvarade motioner.

21 Redovisning av besvarade och obesvarade medborgarförslag.

22 Årsredovisning JA Nilssons donationsfond 2013

23 Valärende - S Fredriksson (S)

24 Valärende - U Bergner (KB)

25 Meddelanden.

Vid eventuellt förhinder, var vänlig kontakta kommunledningsförvaltningen på telefon 0372-78 91 17, som kallar in ersättare. Föreslagna justerare som inte har möjlighet att närvara vid den föreslagna justeringstiden ombeds meddela kommunledningskontoret, så att nya förslag på justerare kan tas fram innan sammanträdet. Janewert Johansson, Fullmäktiges ålderman LJUNGBY KOMMUN KUNGÖRELSE Kommunfullmäktige Vid eventuellt förhinder, var vänlig kontakta
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (248 kb)

§99 Inlämnande av motioner och interpellationer

§100 Inlämnande av medborgarförslag

§101 Val av kommunfullmäktiges presidium

§102 Antal ledamöter och ersättare i politiska organ från nästa mandatperiod

§103 Begränsa totalhöjden för vindkraftverk till 150 meter inom kommunen Svar på motion

§104 Upphäv detaljplan för järnvägsområdet Svar på motion

§105 Avskaffa delade turer Svar på motion

§106 Satsning på personal inom äldreomsorgen Svar på motion

§107 Inför medborgarcafé innan fullmäktigesammanträdena under supervalåret Svar på motion

§108 Vägning av hushållsavfall Svar på motion

§109 Renhållningsordning för Ljungby kommun Omfattande avfallsplan och renhållningsföreskrift

§110 Framtida organisation för Ljungby Gamla Torg samt skötsel av Hamneda Gästgiveri

§111 Ansökan om kommunal borgen, Bolmsö bygdegård

§112 Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2015

§113 Plats för kommunfullmäktiges sammanträden 2015

§114 Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden 2015

§115 Redovisning av motioner som inte har besvarats inom ett år ­ oktober 2014

§116 Redovisning av medborgarförslag oktober 2014

§117 Årsredovisning för JA Nilssons Donationsfond 2013

§118 Valärende - Stefan Fredriksson (S)

§119 Valärende - U Bergner (KB)