Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde OBS! Kl. 15.00 2014-11-26

Sammanträde OBS! Kl. 15.00 2014-11-26

Datum
Klockan
15:00
Plats
Tingshuset, Storgatan 26, Ljungby

1 Ordföranden hälsar välkommen.

2 Förslag på justerare Conny Simonsson och Carina Bengtsson, ersättare Jan Lorentzson, tid och plats för justering: måndagen den 1 december kl. 15.00 på kansliavdelningen.

3 Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund.

4 Inlämnande av motioner och interpellationer.

5 Inlämnande av medborgarförslag.

6 Svar på motion om att rusta upp stugorna i hembygdsparken.

7 Svar på motion angående att införa en särskild plats för motorburen ungdom.

8 Svar på motion om att ta bort avgiften för att lämna tryckt trä och asbest.

9 Revidering av reglementen för nämnderna och kommunstyrelsen samt antagande av reglemente för tekniska nämnden, överförmyndarnämnden och demokratiberedningen.

10 Beslut om beviljande av byggnadskreditiv till Arenabolaget.

12 Budget 2015 och plan 2016-2019. (fler handlingar finns på extranätet under Ekonomi/Budget/Budget 2015)

13 Förlängning av giltighet för Policy mot mutor och bestickning.

14 Avveckling och avregistrering av Sunnerbo härads sparbanks jubileumsfond.

15 Revidering av fotvårdstaxa.

16 Revidering av taxa för trygghetslarm.

18 Införande av sanktionsavgift vid olovligt nyttjande av offentlig plats i Ljungby kommun.

19 Gemensam organisation och system för E-arkiv. Beslut om medlemskap i kommunalförbundet Sydarkivera.

20 Godkännande av trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och riksfärdtjänst.

22 Val av lekmannarevisor för kommunalförbundet VoB Kronoberg.

23 Val av lekmannarevisorer för Märta Ljungbergs donationsfond.

24 Val av auktoriserad revisor för Ljungby kommuns samförvaltning nr 1.

25 Val av auktoriserad revisor för Stiftelsen Social samfond för allmänna hjälpmedel.

26 Val av auktoriserad revisor för Stiftelsen Carl Edvard Dahlins biblioteks- och kulturfond.

27 Val av auktoriserad revisor för Dora och Gustav Strömvalls minnesfond.

28 Val av auktoriserad revisor för Stiftelsen JA Nilssons donationsfond.

29 Val av auktoriserad revisor för Märta Ljungbergs donationsfond.

31 Val av barn- och utbildningsnämnd.

32 Val av kultur- och fritidsnämnd.

33 Val av miljö- och byggnämnd.

37 Val av överförmyndarnämnd.

38 Val av ledamot och ersättare i familjerättsnämnd gemensam med Markaryd och Älmhult.

40 Val av styrelse för Ljungby Energi AB/Ljungby Energinät AB.

41 Val av styrelse för Ljungbybostäder AB.

42 Val av styrelse för Ljungby Holding AB.

43 Val av styrelse för Ljungby Utveckling AB.

44 Val av styrelse för IHD Industrihotell AB.

45 Val av nämndemän, Växjö Tingsrätt.

46 Val till Kommunalförbundet VoB Kronoberg.

47 Val till Märta Ljungbergs donationsfonds direktion.

48 Val till Stiftelsen JA Nilssons donationsfond.

49 Val till Stiftelsen Vallerstads Gård, Reftele.

50 Val till Elisabeth Olssons stiftelse.

51 Val till Stiftelsen Linggården.

52 Val av huvudman till Sparbanksstiftelsen Kronan.

53 Meddelanden.

Ljungby kommuns medverkan i val av ombud till Sveriges kommuner och landstings kongress 2015. Vid eventuellt förhinder, var vänlig kontakta kommunledningsförvaltningen på telefon 0372-78 91 17, som kallar in ersättare. Föreslagna justerare som inte har möjlighet att närvara vid den föreslagna justeringstiden ombeds meddela kommunledningskontoret, så att nya förslag på justerare kan tas fram innan sammanträdet. Ann-Charlotte Wiesel Ordförande LJUNGBY KOMMUN KUNGÖRELSE Kommunfullmäktige Vid eventuellt förhinder, var vänlig kontakta
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (252 kb)

§122 Inlämnande av motioner och interpellationer

§123 Inlämnande av medborgarförslag

§124 Rusta upp stugorna i hembygdsparken

§125 Inför en särskild plats för motorburen ungdom Svar på motion

§126 Ta bort avgiften för att lämna tryckt trä och asbest på Bredemad Svar på motion

§127 Revidering av reglementen för nämnderna och kommunstyrelsen samt antagande av reglementen för tekniska nämnden, överförmyndarnämnden och demokratiberedningen

§128 Byggnadskreditiv till upprustning och ombyggnation av Sunnerbohov ochTtrojahallen

§130 Budget 2015 och plan 2016-2019

§131 Förlängning av giltighet för policy mot mutor och bestickning

§132 Avveckling och avregistrering av Sunnerbo Härads Sparbanks jubileumsfond

§133 Revidering av fotvårdstaxa

§134 Revidering av taxa för trygghetslarm

§135 Höjning av VA-taxan

§136 Sanktionsavgift vid olovligt nyttjande av offentlig plats i Ljungby kommun

§137 Gemensam organisation och system för e-arkiv

§138 Trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och riksfärdtjänst

§139 Val av Kommunrevision

§140 Val av auktoriserad revisor för Ljungby kommuns samförvaltning nr 1

§141 Val av auktoriserad revisor för Stiftelsen Social samfond för allmänna hjälpmedel

§142 Auktoriserad revisor för Stiftelsen Carl Edvard Dahlins biblioteks- och kulturfond

§143 Val av auktoriserad revisor för Dora och Gustav Strömvalls minnesfond

§144 Val av auktoriserad revisor för Stiftelsen J A Nilssons donationsfond

§145 Val av auktoriserad revisor för Märta Ljungbergs donationsfond

§146 Val av Kommunstyrelse

§147 Val av Barn- och utbildningsnämnd

§148 Val av Kultur- och fritidsnämnd

§149 Val av Miljö- och byggnämnd

§151 Val av teknisk nämnd

§153 Val av överförmyndarnämnd

§154 Ledamöter i gemensam Familjerättsnämnd med Markaryd och Älmhult

§155 Val av demokratiberedning

§156 Val av Styrelse för Ljungby Energi AB/Ljungby Energinät AB

§157 Val av Styrelse för Ljungbybostäder AB

§158 Val av styrelse för Ljungby Holding AB

§159 Val av styrelse för Ljungby Utveckling AB

§160 Val av styrelse för IHD Industrihotell AB

§161 Val av Nämndemän, Växjö Tingsrätt

§162 Kommunalförbundet VoB Kronoberg

§163 Val till Stiftelsen J A Nilssons donationsfond

§164 Val till Stiftelsen Vallerstads Gård, Reftele

§165 Val till Elisabeth Olssons stiftelse

§166 Val av Stiftelsen Linggården

§167 Val av huvudman till Sparbankstiftelsen Kronan