Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2017-04-24

Sammanträde 2017-04-24

Datum
Klockan
17:30
Plats
Ljungby Arena

1 . Årlig information om aktuella frågor i barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, miljö- och byggnämnden, socialnämnden, tekniska nämnden och överförmydarnämnden.

2 . Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund.

3 . Inlämnande av motioner och interpellationer.

4 . Svar på interpellation om Ljungby Arena.

5 . Inlämnande av medborgarförslag.

6 . Beslut om att ingå i Sunnerbo Samordningsförbund (Finsam).

7 . Svar på motion om Janssons ängar.

8 . Svar på motion om förskollärarutbildning.

9 . Svar på motion om kommunfullmäktiges arbetsordning.

10 . Årsredovisning för Ljungby kommun 2016.

11 . Inlämnande av revisionsberättelse och beslut om ansvarsfrihet.

12 . Antagande av biblioteksplan.

13 . Ansökan om borgen från Bolmstad Hamnförening.

14 . Valärende - J Gauffin ( S ).

15 . Valärende - A Stenbäck (SD).

16 . Redovisning av obesvarade motioner.

17 . Redovisning av medborgarförslag.

Ann-Charlotte Wiesel (M), ordförande Kungörelse
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (340 kb)

§35 Årlig information från nämnderna

§36 Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund

§37 Inlämnande av motioner och interpellationer

§38 Svar på interpellation om Ljungby Arena

§39 Inlämnande av medborgarförslag

§40 Beslut om att ingå i Sunnerbo Samordningsförbund (Finsam)

§41 Svar på motion om Janssons ängar

§42 Svar på motion om förskollärareutbildning

§43 Svar på motion om kommunfullmäktiges arbetsordning

§44 Årsredovisning för Ljungby kommun 2016

§45 Inlämnande av revisionsberättelse och beslut om ansvarsfrihet

§46 Antagande av biblioteksplan

§47 Ansökan om kommunal borgen från Bolmstad Hamnförening

§48 Valärende - J Gauffin (S)

§49 Valärende - A Stenbäck (SD)

§50 Redovisning av obesvarade motioner - april 2017

§51 Redovisning av medborgarförslag Beslut Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen.