Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2018-12-17

Sammanträde 2018-12-17

Datum
Klockan
16:00
Plats
Ljungby Arena

1 . Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund.

2 . Inlämnande av motioner och interpellationer.

3 . Svar på interpellation om lokalförsörjningsplanen samt byggande av förskolor.

4 . Svar på interpellation om cykelväg mellan Vittaryd och Lagan med anledning av ombyggnaden av E:an

5 . Inlämnande av medborgarförslag.

6 . Avsägelse av politiska uppdrag (S) samt fyllnadsval av ledamot i styrelsen för Ljungby Energi AB till och med ordinarie bolagsstämma 2019.

7 . Val av ny andre vice ordförande i kommunfullmäktige.

8 . Verksamhetsområden för vatten och avlopp, Bolmens östra strand.

9 . Förvärv av del av fastigheten Össlöv 4:11.

10 . Förstudie för nybyggnation av skola vid Hjortsbergskolan.

11 . Investering för tilläggsarbeten i Ljungby centrum.

12 . Upphörande av barn- och utbildningsnämndens gymnasieutskott.

13 . Revidering av kommunstyrelsens reglemente.

14 . Revidering av tekniska nämndens reglemente.

15 . Revidering av kultur- och fritidsnämndens reglemente.

16 . Revidering av barn- och utbildningsnämndens reglemente.

17 . Revidering av socialnämndens reglemente.

18 . Revidering av miljö- och byggnadsnämndens reglemente.

19 . Revidering av instruktion för kommunalråd 20-2022.

20 . Överenskommelse och revidering av reglemente för gemensam nämnd för familjerättsliga frågor.

21 . Revidering av arvodesreglementet.

22 . Revidering av reglementen för det kommunala pensionärsrådet, det kommunala tillgänglighetsrådet, ungdomsrådet samt det brottsförebyggande rådet.

23 . Plats för kommunfullmäktiges sammanträden år 2019.

24 . Principer för hantering av schablonersättning för nyanlända.

25 . Indexuppräkning av timtaxa för miljöavdelningens verksamhetsområde.

26 . Budget för 2019 och plan för 2020-2023.

27 . Svar på motion om enkelt avhjälpta hinder.

28 . Val av lekmannarevisor till Ljungby Holding AB.

29 . Val av lekmannarevisor till Ljungby Utveckling AB.

30 . Val av lekmannarevisor till Ljungbybostäder AB.

31 . Val av lekmannarevisor till Ljungby Energi AB/Ljungby Energinät AB.

32 . Val av auktoriserad revisor till Val av auktoriserad revisor för Ljungby kommuns samförvaltning.

33 . Val av auktoriserad revisor för Stiftelsen Social samfond för allmänna hjälpmedel.

34 . Auktoriserad revisor för Stiftelsen Carl Edvard Dahlins biblioteks- och kulturfond.

35 . Val av auktoriserad revisor för Dora och Gustav Strömvalls minnesfond.

36 . Val av auktoriserad revisor för Stiftelsen J A Nilssons donationsfond.

37 . Val av auktoriserad revisor för Märta Ljungbergs donationsfond

38 . Val till Sunnerbo Samordningsförbund.

39 . Val av lekmannarevisorer till Märta Ljungbergs donationsfond.

40 . Val till Märta Ljungbergs donationsfonds direktion.

41 . Val till Stiftelsen J A Nilssons donationsfond.

42 . Val till Stiftelsen Vallerstads Gård, Reftele.

43 . Val till sockenkommittéerna för Davidsonska donationen.

44 . Val till Elisabeth Olssons stiftelse.

45 . Val till Stiftelsen Linggården.

46 . Val till den gemensamma familjerättsnämnden.

47 . Val av ordförande och vice ordförande i den gemensamma överförmyndarnämnden

48 . Meddelanden.

Ordförande Ann-Charlotte Wiesel (M) Kallelse
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (328 kb)

§144 Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund

§145 Inlämnande av motioner och interpellationer

§146 Svar på interpellation om lokalförsörjningsplanen samt byggande av förskolor

§147 Svar på interpellation om cykelväg mellan Vittaryd och Lagan med anledning av ombyggnaden av E4:an

§148 Inlämnande av medborgarförslag

§149 Val av ny ledamot samt vice ordförande i styrelsen för Ljungby Energi och Ljungby Energinät fram till årsstämman i maj 2019

§150 Val av ny andre vice ordförande i fullmäktige

§151 Verksamhetsområden för vatten och avlopp, Bolmens östra strand

§155 Upphörande av barn- och utbildningsnämndens gymnasieutskott

§157 Revidering av tekniska nämndens reglemente

§158 Revidering av kultur- och fritidsnämndens reglemente

§159 Revidering av barn- och utbildningsnämndens reglemente

§160 Revidering av socialnämndens reglemente

§161 Revidering av miljö- och byggnadsnämndens reglemente

§170 Svar på motion om enkelt avhjälpta hinder

§171 Val av lekmannarevisor till Ljungby Holding AB

§172 Val av lekmannarevisor till Ljungby Utveckling AB

§173 Val av lekmannarevisor till Ljungbybostäder AB

§174 Val av lekmannarevisor till Ljungby Energi AB/Ljungby Energinät AB

§175 Val av auktoriserad revisor för Ljungby kommuns samförvaltning

§176 Val av auktoriserad revisor för Stiftelsen Social samfond för allmänna hjälpmedel

§177 Auktoriserad revisor för Stiftelsen Carl Edvard Dahlins biblioteks- och kulturfond

§178 Val av auktoriserad revisor för Dora och Gustav Strömvalls minnesfond

§179 Val av auktoriserad revisor för Stiftelsen J A Nilssons donationsfond

§180 Val av auktoriserad revisor för Märta Ljungbergs donationsfond

§181 Val till Sunnerbo Samordningsförbund

§182 Val av lekmannarevisorer till Märta Ljungbergs donationsfond

§183 Val till Märta Ljungbergs donationsfonds direktion

§184 Val till Stiftelsen J A Nilssons donationsfond

§185 Val till Stiftelsen Vallerstads Gård, Reftele

§186 Val till sockenkommittéerna för Davidsonska donationen

§187 Val till Elisabeth Olssons stiftelse

§188 Val till Stiftelsen Linggården

§189 Val till den gemensamma familjerättsnämnden

§190 Val av ordförande och vice ordförande i den gemensamma överförmyndarnämnden