Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2012-12-04

Sammanträde 2012-12-04

Datum
Klockan
08:00
Plats
Sammanträdesrum Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare: Lars-Erik Karlsson

Beslutsärenden

2 Friskvårdshalvtimme. - Anna Hesselstedt

3 Verksamhetsplan för pensioner. - Anna Hesselstedt

4 Svar på motion om sociala investeringar. - Anna Hesselstedt

5 Verksamhetsplan för jämställdhet 2012-2014. - Christofer Konnéus (Handlingar i färg finns på extranätet.)

6 Begäran att använda pengar avsatta för familjecentralen för fortsatt finansiering av socialsekreterare på "lilla familjecentralen". - Marie Elm Ågren

7 Policy för kommunal borgen. - Bo Dalesjö

8 Policy för kontroll av ekonomiska transaktioner. - Bo Dalesjö

9 Svar på motion om sociala kooperativ. - Jan Melkersson.

10 Revidering av policy för information och kommunikation. - Jan Melkersson.

11 Ansökan om kommunal medfinansiering från Slussen i Lagan. - Anette Olsson (ansökan publiceras på extranätet)

12 VA-policy med tillhörande VA-översikt. Beslut om samråd. - Eskil Svensson, Henrik Johansson (VA översikt publiceras på extranätet)

13 Stadsmiljöprogram. Beslut om godkännande. - Henrik Johansson (programmet publiceras på extranätet)

14 Ombyggnation av Stora Torg. Beslut om genomförande. - Bengt Karlsson och Henrik Johansson

15 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning.

16 Arvode till icke tjänstgörande ersättare.

17 Svar på motion om ersättare i nämnder och styrelser.

18 Delegering av personalärenden på miljö- och byggförvaltningen.

19 Förstudie av kvarteret Fritiden.

20 Yttrande om byggnadsminnesförklaring av Godsmagasinet. - Per-Olov Almqvist

21 Målsättning för offentlig etisk konsumtion i Ljungby kommun (Fair Trade). - CarlFredrik Ledin, Maria Johansson

Uppföljning

22 Ekonomisk uppföljning, oktober 2012. - Magnus Johansson, förvaltningscheferna

23 Budget 2013. - Magnus Johansson

24 Resultat av medarbetarenkät 2012. - Anna Hesselstedt och Åsa Lönn

25 Kommunstyrelsen informerar.

27 Regionförbundet Södra Småland.

Delegationsärenden och anmälningsärenden

28 Redovisning av delegationsbeslut.