Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2015-01-13

Sammanträde 2015-01-13

Datum
Klockan
08:00
Plats
Kommunhuset, sammanträdesrum Bolmen

1 Fastställande av dagordning

2 Revidering av arvodesreglementet.

3 Anlägg en cykelväg mellan Berghemsrondellen och Rosendalsrondellen. Svar på medborgarförslag.

4 Ta inte bort grönytor och träd vid godsmagasinet innan beslut om ny byggnation fattats. Svar på medborgarförslag.

5 Sätt upp ett ändamålsenligt staket vid Hamnedaskolans fotbollsplan. Svar på medborgarförslag.

6 Ansökan om kommunalt investeringsbidrag från Agunnaryds Bygdegårdsförening.

7 Begär utdrag ur belastningsregistret vid nyanställningar inom hemtjänsten. Svar på motion.

8 Revidering av kommunstyrelsens delegeringsordning.

9 Ändring av personuppgiftsombud för kommunstyrelsen.

10 Tjänstgöringsordning för ersättare i styrelser, nämnder och utskott.

12 Val av personal- och arbetsmarknadsutskott.

13 Val av ledamöter och ersättare till Brottsförebyggande rådet.

14 Val av ombud till Entreprenörsregionens utvecklingsråd.

15 Val av ledamot och ersättare till Föreningen Europakorridoren.

16 Val av ledamot (tillika ordförande) och ersättare till kommunala tillgänglighetsrådet.

17 Val av ledamot (tillika ordförande) och ersättare till kommunala pensionärsrådet.

18 Val av representant och ersättare till Winnet Kronoberg.

19 Val av kontaktpolitiker till ungdomsrådet.

20 Val av ansvarig för att bevaka barnens rätt enligt barnkonventionen.

21 Val av politiker med särskilt ansvar för internationella frågor.

22 Val av ombud till Kommuninvests Föreningsstämma.

23 Intern kontroll av introduktion för nyanställda.

24 Redovisning av delegationsbeslut.

25 Redovisning av meddelanden.

Ordförande Magnus Gunnarsson Kallelse 1(2) Kommunstyrelsen