Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2008-01-15

Sammanträde 2008-01-15

Datum
Klockan
08:00
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare Alf Johansson.

Visionsarbete

2 Fokusgrupper kring skötsel av gator och grönytor. - Sten Moberg

Uppföljning

3 Intern kontroll av rutiner vid beställning av arbeten - tekniska kontoret. - Magnus Johansson

4 Redovisning av yttranden från Ljungby Energi AB och Ljungby Holding AB angående intern kontroll av avkastningskrav inom Ljungby Energi. - Bo Dalesjö

Information

5 Kommunstyrelsens ordförande informerar.

6 Slutrapport från projektet arbetsmarknadssamordning i Ljungby kommun. - Irene Hedfors

Beslutsärenden

7 Förslag till förändrad budgetprocess. - Magnus Johansson

8 Personalindragningar på Björkäng i Lidhult. - Birgitta Svensson

9 Företagsamma Bolmenbygden. - Anette Olsson

10 Remiss av revidering av Alkohol- och drogpolitiskt program för Ljungby kommun. - Irene Hedfors

11 Ungdomspolitiskt program. - Malin Söderberg

12 Plan för Hållbar utveckling i Ljungby kommun. - Irene Hedfors

13 Ansökan om ställningstagande till och kommunal borgen för förvärv av och utbyggnad på Torg 13:16 i Ljungby kommun. - Anders Forserud

14 Fastigheterna Bolmsö 2:25 och Södra Ljungkullen 5 i Ljungby. Beslut om försäljning. - Bert Milling

15 Banvallen i Ljungby. Beslut om eventuell försäljning. - Bert Milling

16 Kommunalt bidrag till statsbidragsberättigade enskilda vägar. - Kenneth Pettersson

17 Ljungby kommuns författningssamling för kommunal parkeringsövervakning. Beslut om revidering. - Kenneth Pettersson

18 Revisionsrapport: Granskning av kommunens kapital i form av gator och ledningar. - Bert Milling

19 Ny arkivlokal. - Irene Hedfors

20 Hyrespolicy hos Ljungbybostäder AB. - Irene Hedfors

21 Ägardirektiv till Ljungbybostäder för studentbostäder. - Irene Hedfors (Handlingar delas ut vid sammanträdet).

22 Regionnät södra Småland - SydNet. - Peter Wiman

23 Bidrag till ny sändare till Radio Ljungby. - Peter Wiman

24 För en bra väg till konsten. Svar på motion. - Peter Wiman

25 Ny plan för skydd av värdefull natur i Kronobergs län under perioden 2008-2010. Remiss från Länsstyrelsen. - AnnKristin Rådberg

26 Ansökan om förlängning av nätkoncession för linje enligt ellagen. Remiss från Energimyndigheten. - AnnKristin Rådberg

27 Detaljplan för del av Hölminge 8:6 i Angelstads församling, Ljungby kommun. Antagande av detaljplan. - Olle Ring

28 Detaljplan för ett område vid Ljungby södra infart (kvarteret Motellet med mera) inom sydvästra industriområdet i Ljungby stad. Antagande av detaljplan. - Olle Ring

Delegationsärenden och anmälningsärenden

29 Redovisning av delegationsbeslut.

§1 Visionsarbete

Sten Moberg redogör för planerat arbete med fokusgrupper kring skötsel av gator och grönytor i Ryssby och på Ekebacken-området i Ljungby stad.

§2 Uppföljning

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningarna, med tillägget att uppföljning av rutinerna på Tekniska kontoret ska följas upp om ett år och redovisas för kommunstyrelsen.

Ärenden

 1. Intern kontroll av rutiner vid beställning av arbeten – tekniska kontoret.

 2. Redovisning av yttranden från Ljungby Energi AB och Ljungby Holding AB angående intern kontroll av avkastningskrav inom Ljungby Energi.

§3 Information

Kommunchefen redovisar slutrapporten från projektet arbetsmarknads­samordning i Ljungby kommun och det planerade samarbetet inom detta område med Tingsryds kommun.

§4 Förslag till förändrad budgetprocess

Dnr 2008/0011 041

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till förändrad budgetprocess.

Ärendet

Kommunledningskontoret fick i samband med beslut om budget 2008 i uppdrag att ta fram förslag till en förändrad budgetprocess för 2009 års budget. Bakgrunden till uppdraget är den mängd olika äskanden som har framkommit från förvaltningar och nämnden efter beslut om rambudget.

Kommunledningskontoret överlämnar i skrivelse den 27 december 2007 förslag till förändrad budgetprocess.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår vid sitt möte den 8 januari 2008, § 6, att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till förändrad budgetprocess.

§5 Personalneddragningar på Björkäng i Lidhult

Ks 2007/0447 730

Beslut

Kommunstyrelsen antar socialförvaltningens yttrande som sitt eget och översänder det som svar på skrivelsen.

Ärendet

Anhöriga till boende på Björkäng i Lidhult har till kommunstyrelsen i Ljungby kommun inkommit med en skrivelse angående personalneddragningar på Björkäng i Lidhult. Av skrivelsen framgår att man är mycket nöjd med vården som den nu är och vädjar därför om att nuvarande personaltäthet ska behållas.

Beredning

Socialförvaltningen har den 27 november 2007, på uppdrag av socialnämnden §156/2007, upprättat förslag till svar åt kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott antog vid sitt möte den 11 december 2007,

§ 44, socialförvaltningens yttrande som sitt eget och beslöt att överlämna det till kommunstyrelsen.

§6 Företagsamma Bolmenbygden

Ks 2007/0516 156

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner att Ljungby kommun aktivt deltar i ett projekt med syfte att stärka Bolmenbygdens attraktions- och konkurrenskraft. Projektet finansieras med 100000 kronor per år i fem år, vilka tas från kommunens förvaltnings­övergripande budget för medfinansiering.

Ärendet

På kommunstyrelsen den 27 november 2007 informerades om visionen ”Företagsamma Bolmenbygden”. Enligt presenterat projektupplägg ska Hylte kommun vara projektägare för ett femårigt projekt kallat ”Inspire”. Projektet Inspire kommer att omsätta 7,5 miljoner kronor, varav 275000 kronor består av medfinansiering av de fyra kommunerna runt sjön Bolmen. Medfinansiering från Ljungby kommun beräknas till 100000 kronor per år plus tjänstemannatid.

Beredning

Kommunledningskontoret föreslår i skrivelse den 30 november 2007 att Ljungby kommun deltar aktivt i ett projekt med syfte att stärka Bolmenbygdens attraktions- och konkurrenskraft med ovan nämnda ekonomiska förutsättningar (100000 kronor/år och 250 tjänstemannatimmar under fem år), samt verkar för att få en slagkraftig enighet kring utvecklingen av Bolmen tillsammans med de tre övriga kommunerna och de tre berörda regionerna.

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 11 december 2007 och beslöt att föreslå att kommunstyrelsen godkänner att Ljungby kommun aktivt deltar i ett projekt med syfte att stärka Bolmenbygdens attraktions- och konkurrenskraft, samt att projektet finansieras med 100000 kr per år vilka tas från kommunens förvaltningsövergripande budget för medfinansiering.

§7 Remiss av revidering av Alkohol- och drogpolitiskt program för Ljungby kommun

Ks 2007/0492 761

Beslut

Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets förslag till yttrande som sitt eget.

Ärendet

Kommunstyrelsen har fått möjlighet att lämna synpunkter på remissförslaget om alkohol- och drogpolitiskt program för Ljungby kommun 2007.

Beredning

Kommunledningskontoret har den 5 december 2007 lämnat ett yttrande över remissförslaget.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 11 december 2007 överlämnat kommunledningskontorets yttrande till kommunstyrelsen utan förslag till eget beslut.

Yrkanden

Kerstin Wiréhn (v) yrkar att mål 48 avstyrks, dvs, att ingen representation med alkohol får förekomma.

Beslutsordning

Ordföranden ställer Kerstin Wiréhns yrkande mot kommunledningskontorets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommun­lednings­kontorets förslag.

§8 Ungdomspolitiskt program

Dnr 2007/0262 00

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta det ungdomspolitiska programmet.

Ärendet

Demokratisamordnaren har tillsammans med ungdomar och politiker under våren arbetat fram ett förslag till ungdomspolitiskt program. Yttranden har inkommit från kultur- och fritidsnämnden samt barn- och utbildningsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens synpunkter har inarbetats i programmet liksom delar av barn- och utbildningsnämndens.

Kommunledningskontoret har överlämnat det ungdomspolitiska programmet daterat den 7 december 2007 till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beslut.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 8 januari 2008 överlämnat det Ungdomspolitiska programmet till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beslut.

Yrkanden

Sten Moberg (fp), med instämmande av Harriet Kristensson (s), yrkar bifall till förslaget.

§9 Ansökan om ställningstagande till och kommunal borgen för förvärv av och utbyggnad på Torg 13:16 i Ljungby kommun

Dnr 2007/0554 040

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att kommunfullmäktige tar positiv ställning till bolagets förvärv av och utbyggnad på fastigheten Torg 13:16,

att för lånefinansiering av investeringen bevilja Ljungby Utveckling AB kommunal borgen om maximalt 18 Mkr mot en borgensavgift på 0,15 % p.a. av lånat belopp. Kreditgivare kommer att antas på förmånligaste villkor enligt lämnade offerter.

Ärendet

Ljungby Utveckling AB erbjöds i augusti 2007 möjlighet att förvärva fastigheten Torg 13:16 i Ljungby kommun (Västergatan 20, Lagan). Bolaget har beslutat att, under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande och borgensåtagande, förvärva fastigheten och bygga ut befintlig industribyggnad med cirka 2200 m2. Tillbyggnaden ska innehålla produktionslokal samt kontor och personalutrymme i två plan.

För genomförande av detta projekt ber Ljungby Utveckling AB om

att kommunfullmäktige tar positiv ställning till bolagets förvärv av och utbyggnad på fastigheten Torg 13:16,

att för lånefinansiering av investeringen bevilja Ljungby Utveckling AB kommunal borgen om maximalt 18 Mkr mot en borgensavgift på 0,15 % p.a. av lånat belopp. Kreditgivare kommer att antas på förmånligaste villkor enligt lämnade offerter.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 8 januari 2008, § 3, att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige

att kommunfullmäktige tar positiv ställning till bolagets förvärv av och utbyggnad på fastigheten Torg 13:16,

att för lånefinansiering av investeringen bevilja Ljungby Utveckling AB kommunal borgen om maximalt 18 Mkr mot en borgensavgift på 0,15 % p.a. av lånat belopp. Kreditgivare kommer att antas på förmånligaste villkor enligt lämnade offerter.

Yrkanden

Roland Johansson (alt) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Kerstin Wiréhn (v) yrkar avslag.

Beslutsordning

Ordföranden ställer Kerstin Wiréhns yrkande mot Roland Johanssons bifall till arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

§10 Fastigheterna Bolmsö 2:25 och Södra Ljungkullen 5 i Ljungby

Dnr 2007/0511 253

Beslut om försäljning

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner upprättade avtal med Brickstone AB och PHJ Fastighets AB och noterar med tillfredsställelse att det byggs hyresrättslägenheter i Ljungby stad och ser fram emot snabb byggnation.

Ärendet

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse den 3 december 2007 att upprättade avtal med Brickstone Förvaltnings AB och PHJ Fastighets AB godkänns.

Enligt avtalen överlåter kommunen dels fastigheten Bolmsö 2:25 till Brickstone Förvaltnings AB för 651000 kronor och dels fastigheten Södra Ljungkullen 5 till PHJ Fastighets AB för 1100 00 kronor.

Fastigheten Bolmsö 2:25 kan delas in i nio villatomter enligt gällande plan. Arealen är 15 470 m². Köpeskillingen 651000 kronor motsvarar kommunens självkostnader för fastigheten. Enligt avtalet tillträder köparen 2008-02-01 och byggnationen skall ha påbörjats senast 2009-08-01.

Fastigheten Södra Ljungkullen 5 ligger intill köparens fastighet Södra Ljungkullen 6 på Storgatan i Ljungby. Södra Ljungkullen 5 är bebyggd med kulturbyggnaden ”Rakstugan”. Fastigheten har arealen 1235 m².

Enligt gällande detaljplan bör fastigheterna Södra Ljungkullen 5 och 6 ha samma ägare för att nyexploatering skall kunna ske.

Köparen tillträder fastigheten 2008-07-01.

Beredning

Tekniska utskottet har behandlat ärendet den 18 december 2007 och föreslår att kommunstyrelsen godkänner upprättade avtal med Brickstone AB och PHJ Fastighets AB.

Yrkanden

Sten Moberg (fp) yrkar, med instämmande av Roland Johansson (alt), Nils-Erik Wetter (kd), Alf Johansson (KB) och Ann-Charlotte Wiesel (m), bifall till tekniska utskottets förslag.

§11 Banvallen i Ljungby

Dnr 2007/0489 253

Beslut om eventuell försäljning

Beslut

Begäran om att få köpa banvallen väster om fastigheten Grepen 1 avslås.

Ärendet

JBM Skrot & Metall AB har inkommit med en skrivelse, daterad 2007-11-22, med önskemål om att få köpa banvallen väster om fastigheten Grepen 1 och begär därför en planändring.

Tekniska kontoret redovisar i skrivelse den 22 november 2007, efter samråd med kommunens projektgrupp, att kommunen inte ändrar planen och inte säljer marken.

Banvallen bör användas som gång- och cykelväg mellan Ljungby centrum och söderut mot Kånna.

§12 Kommunalt bidrag till statsbidragsberättigade enskilda vägar

Dnr 2007/0532 316

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att de nuvarande reglerna för både årligt driftbidrag till statsbidragsberättigade vägar och för särskilda driftbidrag till förbättringsarbeten och beläggningar behålls. Beräknade kostnadsutökningar utöver budget 2008 regleras vid resultatbalansering av tekniska kontorets bokslut för år 2007.

Ärendet

Kommunbidraget till drift och underhåll av statsbidragsberättigade enskilda vägar beräknas på den av Vägverket godkända underhållskostnaden och utgår bara om statsbidrag beviljats.

Till samtliga vägar utgår ett årligt driftbidrag till kostnaderna för det löpande vägunderhållet och till vissa vägar dessutom ett riktat särskilt driftbidrag till förbättringsarbeten och beläggningar.

Enligt nu gällande kommunbidragsregler skall ett årligt driftbidrag utgå med en sådan procentsats att stats- och kommunbidragen tillsammans blir 85 % av den statsbidragsgrundande kostnaden. Vanligtvis innebär detta 60 % i statsbidrag och 25 % i kommunbidrag.

Om nuvarande kommunbidragsregler inte ändras kommer kostnaderna för de årliga driftbidragen att uppgå till 2,25 Mkr och kostnaden för de särskilda driftbidragen till 0,35 Mkr, dvs. totalt 2,6 Mkr mot budgeterade 2,1 Mkr år 2008.

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse den 5 december 2007 att tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta:

 1. Ett årligt driftbidrag till statsbidragsberättigade enskilda vägar skall från och med år 2008 utgå med en sådan procentsats att stats- och kommunbidragen tillsammans blir 80 % av den statsbidragsgrundande underhållskostnaden.

 2. De minskade kostnaderna för de årliga driftbidragen används till att täcka kostnaderna för de särskilda driftbidragen till förbättringsarbeten och beläggningar.

 3. De nuvarande reglerna för särskilda driftbidrag till förbättringsarbeten och beläggningar bibehålls.

Beredning

Tekniska utskottet har den 18 december 2007 överlämnat ärendet till kommunstyrelsen utan eget beslut.

Yrkanden

Sten Moberg (fp) yrkar för alliansen att de nuvarande reglerna för både årligt driftbidrag till statsbidragsberättigade vägar och för särskilda driftbidrag till förbättringsarbeten och beläggningar bibehålls. Kostnader över budget 2008 regleras vid resultatbalansering av tekniska kontorets bokslut för år 2007.

De socialdemokratiska ledamöterna ansluter sig till detta yrkande, liksom Kommunens Bästa.

Beslutsordning

Ordföranden ställer alliansens, med flera, yrkande mot Tekniska kontorets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med alliansens yrkande.

§13 Ljungby kommuns författningssamling för kommunal parkeringsövervakning

Dnr 2007/0558 514

Beslut om revidering

Beslut

Ärendet återremitteras till tekniska utskottet för ytterligare beredning av nivån för överträdelse enligt punkt 10.

Ärendet

Med anledning av att regeringen beslutat om att anta ny Vägmärkesförordning (2007:90) måste Ljungby kommun anpassa antagen författningssamling för kommunal parkeringsövervakning till nya Vägmärkesförordningen.

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse den 20 december 2007 att kommunfullmäktige beslutar att:

· Reviderad författningssamling daterad 2007-12-20 för kommunal parkeringsövervakning ska gälla fr.o.m. 2008-02-01.

· Felparkeringsavgift ska tas ut enligt bifogat förslag till kommunal författningssamling (Bilaga 1) daterad 2007-12-20.

· Delegera till tekniska utskottet att besluta om detaljerad tillämpning av Bilaga 1 (Ljungby kommuns författningssamling) samt besluta om avgifterna upp till gränsen för högsta kontrollavgift.

Beredning

Tekniska utskottet beslutade den 7 januari 2008 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att

· Reviderad författningssamling daterad 2007-12-20 för kommunal parkeringsövervakning ska gälla fr.o.m. 2008-02-01.

· Felparkeringsavgift ska tas ut enligt bifogat förslag till kommunal författningssamling (Bilaga 1) daterad 2007-12-20.

· Delegera till tekniska utskottet att besluta om detaljerad tillämpning av Bilaga 1 (Ljungby kommuns författningssamling) samt besluta om avgifterna upp till gränsen för högsta kontrollavgift.

Yrkanden

Roland Johansson (alt) yrkar att överträdelse enligt punkt 10 (parkerat fordon med något hjul utanför en uppställningsplats) ska bötläggas med 75 kr.

Ann-Charlotte Wiesel (m), med instämmande av Sten Moberg (fp), yrkar bifall till tekniska utskottets förslag.

Alf Johansson (KB) yrkar att en nivå på 200 kr bör inrättas för bötfällning enligt punkt 10.

De socialdemokratiska ledamöterna yrkar på återremiss av ärendet. Roland Johansson (alt) och Alf Johansson (KB) instämmer därefter i yrkandet på återremiss.

Mötet ajourneras för lunch mellan kl. 12.15 och 13.15.

Beslutsordning

Ordföranden ställer de socialdemokratiska ledamöternas m.fl. yrkande om återremiss mot tekniska utskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med de socialdemokratiska ledamöternas m.fl. yrkande.

§14 Revisionsrapport: Granskning av kommunens kapital i form av gator och ledningar

Dnr 2007/0380 007

Beslut

Tekniska kontoret får i uppdrag att skyndsamt ta fram mål och strategier för omläggningstakten av ledningsnät, gator och broar.

Ärendet

KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av Ljungby kommuns kapital i form av gator och ledningsnät.

Uppdragets syfte har varit att konstatera om kommunen har tillräcklig kunskap om kostnader och resurser som skjuts på framtiden samt belysa andra risker som är förenade med sänkt underhållsnivå avseende offentlig egendom.

Kommunens revisorer har behandlat och godkänt rapporten vid sitt sammanträde den 26 september 2007.

Tekniska kontoret har lämnat yttrande i skrivelse den 20 december över revisionsrapporten.

Beredning

Tekniska utskottet har den 7 januari 2008 godkänt tekniska kontorets yttrande daterat den 20 december 2007 över revisionsrapporten och överlämnat den till kommunstyrelsen.

Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen att tekniska kontoret får i uppdrag att skyndsamt ta fram mål och strategier för omläggningstakten av ledningsnät, gator och broar.

Yrkanden

Sten Moberg (fp) yrkar bifall till tekniska utskottets förslag till beslut.

§15 Ny arkivlokal

2007/0531 004

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att arkivlokaler ska hyras i Tingshuset.

Ärendet

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige att avsätta 285 tkr i 2008 budget till hyra av arktivlokal i Tingshuset. Förslaget omfattar förutom arkiv även hyra av tingssalen.

Ärendet återremitterades för ytterligare beredning. Frågeställningen i kommunfullmäktige i debatten om återremiss var om ändamålsenliga lokaler för arkiv kan finnas på annat ställe än i Tingshuset?

Beredning

Kommunledningskontoret har i en PM daterad den 10 december 2007 redovisat ärendet.

Ärendet är återremitterat från kommunfullmäktige 2007-11-22, § 161.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 11 december 2007 överlämnat ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut.

Kommunarkivarien har i skrivelse den 8 januari 2008 redogjort för hur frågan om arkivlokaler kan lösas i ett långsiktigt perspektiv.

Yrkanden

Sten Moberg (fp) yrkar att kommunens behov av arkivlokaler snarast löses i egna eller i lokaler ägda av kommunens bolag. Något behov av ny fullmäktigesal finns inte då den nuvarande salen är ändamålsenlig till en mycket rimlig kostnad. Det anslag på 285000 kr i 2007 års budget som finns avsatta till arkivlokal och fullmäktigesal i Tingshuset återgår därför till kommunens rörelsekapital. När ett nytt förslag till lokalisering av arkivlokaler tagits fram och kostnaderna är kända tas ett nytt finansieringsbeslut i fullmäktige.

Roland Johansson (alt), Alf Johansson (KB), Nils-Erik Wetter (kd) och Kerstin Wiréhn (v) yrkar bifall till Sten Mobergs förslag.

ClasGöran Carlsson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag i budgeten att kommunfullmäktige avsätter 285000 kr till hyra av arkivlokaler i Tingshuset.

Sammanträdet ajourneras mellan kl. 14.35 och 14.55.

Beslutsordning

Ordföranden ställer Sten Mobergs m.fl. yrkande mot ClasGöran Carlssons (s) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ClasGöran Carlssons (s) yrkande. Omröstning begärs.

Omröstning

Omröstning begärs angående Sten Mobergs (fp) m.fl. yrkande mot ClasGöran Carlssons (s) yrkande och verkställs med följande omröstningsordning:

Ja-röst för bifall till ClasGöran Carlssons (s) yrkande.

Nej-röst för bifall till Sten Mobergs (fp), m.fl. yrkande.

Omröstningen resulterar i 10 ja-röster mot 5 nej-röster. Se omröstningsbilaga.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ClasGöran Carlssons (s) yrkande.

§16 Hyrespolicy hos Ljungbybostäder AB

Dnr 2007/0328 231

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta hyrespolicy för Ljungbybostäder AB enligt styrelsens förslag redovisat i skrivelse den 20 december 2007 med följande ändring:

Grundkravet under punkt 3 stryks. Ett nytt grundkrav läggs till som punkt 5 med lydelsen Betalningsanmärkningar och/eller andra för boendet negativa referenser begränsar möjligheten att bli hyresgäst hos Ljungbybostäder AB och medför särskild prövning innan hyresavtal tecknas.

Hyrespolicyn föreslås gälla från och med den 1 mars 2008.

Ärendet

Ljungbybostäder AB har överlämnat förslag till hyrespolicy. Yttrande har inkommit från socialnämnden och med anledning av påpekanden från socialnämnden har ändringar gjorts i förslaget.

Styrelsen för Ljungbybostäder AB föreslår i skrivelse den 20 december 2007 att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige fastställa förslaget till hyrespolicy att gälla från och med den 1 mars 2008.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 8 januari 2008, § 4, och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta hyrespolicy för Ljungbybostäder AB enligt styrelsens förslag redovisat i skrivelse den 20 december 2007 med följande ändring:

Grundkravet under punkt 3 stryks. Ett nytt grundkrav läggs till som punkt 5 med lydelsen Betalningsanmärkningar och/eller andra för boendet negativa referenser begränsar möjligheten att bli hyresgäst hos Ljungbybostäder AB och medför särskild prövning innan hyresavtal tecknas.

§17 Regionnät södra Småland - SydNet

Ks 2007/0479 005

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar om finansiering av Regionnätet södra Småland med totalt 440 tkr. Finansiering sker via kommunens överskott av driftbudget för utbyggnaden av bredband.

Ärendet

En arbetsgrupp har sedan 2006 arbetat fram en gemensam syn på ett datanät inom regionen, ett så kallat regionnät.

Beredning

Kommunledningskontoret har i yttrande den 3 december 2007 redogjort för budget och finansiering för projektet och föreslår att finansieringen med totalt 440 tkr sker via kommunens överskott för driftbudget för utbyggnaden av bredband.

Kommunledningskontoret föreslår i yttrandet att kommunstyrelsens arbets­utskott föreslår kommunstyrelsen besluta om finansiering av regionnätet södra Småland med totalt 440 tkr

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 11 december 2007, § 5, att föreslå kommunstyrelsen att besluta om finansiering av Regionnätet södra Småland med totalt 440 tkr.

§18 Bidrag till ny sändare till Radio Ljungby

Ks 2007/0407 100

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Ljungby Närradioförening 31 250 kronor för inköp av ny radiosändare samt att medel tas ur kommunens anslag för oförutsedda utgifter 2008.

Ärendet

Ljungby Närradioförening ansöker i skrivelse den 10 oktober 2007 om bidrag med 35000 kronor för inköp av ny radiosändare. Enligt ansökan är den gamla sändaren ur funktion och inte möjlig att reparera.

Beredning

Kommunledningskontoret föreslår i yttrande den 5 november 2007 att kommunstyrelsen beviljar ett bidrag på 35000 kronor till Ljungby Närradioförening.

Enligt kommunledningskontoret är Ljungby Närradioförening en viktig informationskanal vid extraordinära händelser samt ett alternativt media för den i kommunen som har läs- och skrivsvårigheter.

Bidraget på 35000 kronor tas ur kommunens budget för oförutsedda utgifter 2008.

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 13 november 2007.

Peter Wiman informerade under kommunstyrelsens sammanträde den 15 januari 2008 att priset för radiosändaren har förhandlats ner till 31250 kr.

Yrkanden

Sten Moberg (fp) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.

§19 För en bra väg till konsten

Dnr 2007/0333 101

Svar på motion

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till kommunledningskontorets yttrande.

Ärendet

Tryggve Svensson har för vänsterpartiet lämnat in en motion, daterad den 3september 2007, i vilken föreslås att Ljungby kommun höjer standarden på Strandgatan som leder till Ljungbergmuseet.

Beredning

Tekniska utskottet har den 14 november 2007 föreslagit att motionen avslås då gatan inte är i kommunens ägo.

Kultur- och fritidsnämnden har den 21 november 2007 beslutat att inte lämna några synpunkter eftersom Strandgatan inte är en kommunal gata.

Kommunledningskontoret föreslår i yttrande den 4 december 2007 att motionen avslås med hänvisning till kommunledningskontorets yttrande.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar den 8 januari 2008, § 8, att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till kommunledningskontorets yttrande.

Yrkanden

Kerstin Wiréhn (v) yrkar på återremiss av ärendet för beräkning av kostnaden för någon form av hårdbeläggning på gatan.

Beslutsordning

Ordföranden ställer Kerstin Wiréhns (v) yrkande mot arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

§20 Ny plan för skydd av värdefull natur i Kronobergs län under perioden 2008-2010

Dnr 2007/0442 265

Remiss från Länsstyrelsen

Beslut

Kommunstyrelsen antar miljö- och byggnämndens yttrande 2007-12-12

(§ 217) som sitt eget och översänder det till Länsstyrelsen.

Ärendet

Länsstyrelsen har fastställt rullande treårsplaner för arbetet med områdesskydd sedan 1993. Med områdesskydd avses naturreservat, kulturreservat, biotop­skydds­område, naturminne och naturvårdsavtal. Planen ska beskriva vilka områden som Länsstyrelsen och länets kommuner prioriterar i arbete med skydd av områden med stora natur-, kultur- och friluftsvärden. Planen är inte rättsligt bindande.

Beredning

Miljö- och byggnämnden har i yttrande den 12 december 2007 (§ 217) framfört sina synpunkter och påpekar bland annat att det är viktigt att planarbetet för nya skyddade områden sker i samråd med kommunerna.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar den 8 januari 2008, § 1, att föreslå kommunstyrelsen att anta miljö- och byggnämndens yttrande 2007-12-12 (§217) som sitt eget och översända det till Länsstyrelsen.

§21 Ansökan om förlängning av nätkoncession för linje enligt ellagen

Ks 2007/0477 379

Remiss från Energimyndigheten

Beslut

Kommunstyrelsen antar plankontorets yttrande den 3 december 2007 som sitt eget och översänder det till Energimyndigheten.

Ärendet

Energimyndigheten begär i remiss den 8 november 2007 Ljungby kommuns yttrande över ansökan från E.ON Elnät Sverige AB om förlängning av gällande tillstånd (nätkoncession för linje) avseende 20 kV kraftledningar inom Ljungby kommun.

De berörda kraftledningarna går strax väster om Ljungby stad genom ett område där Ljungby Energi AB innehar områdeskoncession.

Beredning

Plankontoret redovisar i yttrande den 3 december 2007 att möjligheten att planlägga de fastställda utredningsområdena kommer att begränsas av luft­ledningarna. Plankontoret anser därför att det vore önskvärt om luftledningarna fick en annan sträckning och/eller grävs ner på de ställen de går igenom de utpekade utredningsområdena.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 11 december att föreslå kommunstyrelsen att anta plankontorets yttrande som sitt eget och översända det till Energimyndigheten.

§22 Detaljplan för del av Hölminge 8:6 i Angelstads församling, Ljungby kommun

Dnr 2007/0341 214

Antagande av detaljplan

Beslut

 1. Kommunstyrelsen godkänner detaljplan för del av Hölminge 8:6 i Angelstads församling, Ljungby kommun.

 2. Detaljplanen överlämnas till kommunfullmäktige för antagande när genomförandeavtal har skrivits av exploatörerna.

Ärendet

Plankontoret har upprättat förslag till detaljplan för del av Hölminge 8:6 i Angelstads församling, Ljungby kommun.

Planområdet är beläget i anslutning till den södra delen av det planlagda fritidshusområdet Hölminge Broddagård som ligger vid sjön Bolmens östra strand väster om Hölminge by.

Syftet med detaljplanen är att skapa möjligheter att utvidga fritidshusområdet i Hölminge Broddagård med 12 nya bostadstomter.

Detaljplanen hanteras med normalt planförfarande enligt 5 kap. 20 § PBL.

Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 17 april – 14 maj 2007 enligt plan- och bygglagen (PBL) 5 kap. 23 §. De yttranden som inkommit under utställningstiden har sammanställts i ett utlåtande daterat 2007-06-12.

Beredning

Miljö- och byggnämnden har den 29 augusti 2007, § 133, godkänt detaljplanen för del av Hölminge 8:6 och överlämnat den till kommunfullmäktige för antagande.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 18 september 2007, § 2, beslutat att föreslå kommunstyrelsen att godkänna detaljplanen för del av Hölminge 8:6 i Angelstads församling, Ljungby kommun och att överlämna den till kommunfullmäktige för antagande.

Begäran om att strandskyddet skall upphävas inom planområdet har lämnats till Länsstyrelsen. Olle Ring meddelar under dagens sammanträde i kommunstyrelsen att Länsstyrelsen har beslutat att upphäva strandskyddet, enligt ansökan.

§23 Detaljplan för ett område vid Ljungby södra infart (kvarteret Motellet med mera) inom sydvästra industriområdet i Ljungby stad

Dnr 2007/0548 214

Antagande av detaljplan

Beslut

 1. Kommunstyrelsen godkänner detaljplan för ett område vid Ljungby södra infart (kvarteret Motellet med mera) inom sydvästra industriområdet i Ljungby stad.

 2. Detaljplanen överlämnas till kommunfullmäktige för antagande när de två genomförandeavtalen har skrivits av exploatörerna.

Ärendet

Plankontoret har upprättat förslag till detaljplan för ett område vid Ljungby södra infart (kvarteret Motellet med mera) inom sydvästra industriområdet i Ljungby stad.

Syftet med detaljplanen är att bredda markanvändningen till att omfatta handel, besöksverksamhet, bilservice, kontor och industri. Området har ett strategiskt viktigt läge för Ljungby kommun intill E4:an och riksväg 25. Detaljplanen medger en bred användning av området vilket kan bidra till en positiv utveckling för Ljungby stad och kommun.

Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 23 oktober –

20 november 2007. Inkomna yttranden har sammanställts i ett utlåtande daterat den 27 november 2007.

Beredning

Miljö- och byggnämnden har den 12 december 2007, § 218, godkänt detalj­planen för ett område vid Ljungby södra infart (kvarteret Motellet med mera) inom sydvästra industriområdet i Ljungby stad och överlämnat den till kommunfullmäktige för antagande.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 8 januari 2008, § 2, beslutat att föreslå kommunstyrelsen att godkänna detaljplanen för ett område vid Ljungby södra infart (kvarteret Motellet med mera) inom sydvästra industriområdet i Ljungby stad och att överlämna den till kommunfullmäktige för antagande.

Yrkanden

ClasGöran Carlsson (s), med instämmande av Alf Johansson (KB), Sten Moberg (fp), Ann-Charlotte Wiesel (m) och Nils-Erik Wetter (kd), yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Kerstin Wiréhn (v), med instämmande av Roland Johansson (alt), yrkar avslag till arbetsutskottets förslag.

Beslutsordning

Ordföranden ställer Kerstin Wiréhns m.fl. yrkande mot ClasGöran Carlssons (s) m.fl. yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ClasGöran Carlssons (s) yrkande. Omröstning begärs.

Omröstning

Omröstning begärs angående Kerstin Wiréhns (v) m.fl. yrkande mot ClasGöran Carlssons (s), m.fl. yrkande och verkställs med följande omröstningsordning:

Ja-röst för bifall till ClasGöran Carlssons (s) m.fl. yrkande.

Nej-röst för bifall till Kerstin Wiréhns (v), m.fl. yrkande.

Omröstningen resulterar i 13 ja-röster mot 2 nej-röster. Se omröstningsbilaga!

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ClasGöran Carlsons (s) m.fl. yrkande.

§24 Redovisning av delegationsbeslut

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen.

Redogörelse av delegationsbeslut

 1. Kommunledningskontorets delegationsbeslut i sammanställning den 7januari 2008 rörande tilldelningsbeslut, anställningsbeslut och förordnande som fattats av kommunledningskontoret under tiden 1 oktober – 31 december 2007 med stöd av kommunledningskontorets delegationsordning.

 2. Arbetsutskottets protokoll 2007-12-11 (§§ 42 – 47).

 3. Tekniska utskottets protokoll 2007-12-18 (§§ 68 – 80).

 4. Personalutskottets protokoll 2007-10-24, 2007-11-21 och 2007-12-12 (§§43–53).

§25 Meddelanden

Beslut

Meddelandena läggs till handlingarna.

Redogörelse av meddelanden

 1. Cirkulär 07:62 från Sveriges Kommuner och Landsting angående Jobbgaranti för ungdomar.

 2. Öppet brev från Studieförbundet Vuxenskolan vari Sveriges kommuner utmanas i arbetet för en hållbar utveckling.

 3. Skrift från Sveriges Kommuner och Landsting om den kommunala revisionens förtroende.

 4. Protokoll från VoB Kronoberg direktions sammanträde den 14 november 2007.

 5. Rapport från Sveriges Kommuner och Landsting från Nätverket Dacke med jämförelse av kommunernas äldreomsorg.

 6. Personalutskottets beslut den 21 november 2007 angående pensionsavsätt­ning till förtroendevalda politiker.

 7. Gislaveds kommuns yttrande till Länsstyrelsen i Jönköpings län över styrelsens i Davidsonska donationens skrivelse angående val av sockenkommittéer i Davidsonska donationen för jordbrukets främjande i Västbo härad.

 8. Lagakraftbevis den 14 november 2007 angående naturreservatet Luberydsmossen i Ljungby kommun.

 9. Länsrättens i Kronobergs län beslut den 8 november 2007 angående överklagat beslut Ks § 138/2007, laglighetsprövning enligt kommunallagen (1991:900), fråga om inhibition.

 10. Länsrättens i Kronobergs län protokoll den 5 december 2007 angående överklagat beslut Ks § 138/2007, laglighetsprövning enligt kommunallagen (1991:900), fråga om syn med muntlig förhandling.

 11. Länsrättens i Kronobergs län dom den 12 december 2007 angående överklagat beslut Ks § 138/2007, laglighetsprövning enligt kommunallagen (1991:900), om ombyggnation av Kånnavägen i Ljungby.

 12. Pressmeddelande från Boverket som fördelat 4,8 miljoner kronor till utveckling av ungdomsverksamhet. Bolmsö Bygdegårdsförening har beviljats ett belopp av 320000 kronor.

 13. Styrelsen för Ljungby Energi AB sammanträdesprotokoll den 3 december 2007.

 14. Styrelsen för Ljungby Energinät AB sammanträdesprotokoll den 3 december 2007.

 15. Ljungby Utveckling AB:s svar gällande revisionsrapporten ”Övergripande granskning av Ljungby Utveckling AB”.

 16. Ljungby Energi AB:s yttrande gällande revisionsrapporten ”Övergripande granskning av Ljungby Energi AB”.

 17. Ljungbybostäder AB:s svar gällande revisionsrapporten ”Övergripande granskning av Ljungby Energi AB”.

 18. Cirkulär 07:76 från Sveriges Kommuner och Landsting angående Budgetförutsättningar för åren 2008-2010.

 19. Cirkulär 08:03 från Sveriges Kommuner och Landsting angående Nya regler om kommunens medverkan i arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

 20. Yttrande från Kommunala pensionärsrådet angående remissordning för Ljungby kommun.

 21. Sveriges Kommuner och Landstings styrelses beslut angående Höjning av omkostnadsersättning till uppdragstagare i rekommendationer för år 2008.

 22. Miljödepartementets beslut den 19 december 2007 angående överklagande i fråga om bildande av naturreservatet Vedåsa, Ljungby kommun.

 23. Länsstyrelsens rapport den 17 december 2007 avseende samhällsviktig verksamhet vid extraordinära händelser och pandemi.

 24. Verksamhetsberättelse för Brottsförebyggande rådet 2007.

 25. Skrivelse upprättad den 11 oktober 2007 till Migrationsverket för Janette Omutesi i syfte att förhindra en utvisning.