Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2008-02-12

Sammanträde 2008-02-12

Datum
Klockan
08:00
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare Ann-Charlotte Wiesel.

Visionsarbete

2 Kommunstyrelsens ledamöter besöker under mandatperioden Bryssel och Europaparlamentet. - Carina Bengtsson

3 Kommunen arrangerar årligen fyra seminarier/studiebesök. - Carina Bengtsson

Information

4 Kommunstyrelsens ordförande informerar.

5 Information om bredbandsutbyggnaden. - Peter Wiman

Uppföljning

6 Verksamhetsberättelse 2007 från näringslivs- och utvecklingsavdelningen. - Anette Olsson, Eva Simonsson, Hans-Gunnar Bremer

Beslutsärenden

7 Insatser som syftar till att underlätta och mildra negativa effekter av förestående generationsskifte. - Carina Hermansson

8 Justering av årsarvoden. - Carina Hermansson

9 Samråd av Centrumplanen. - AnnKristin Rådberg, Henrik Johansson

10 Plan för Hållbar utveckling i Ljungby kommun. - Alf Carlsson, Malin Söderberg

11 Detaljplan för Replösa Byagård (vid Byagårdens förskola) i Ljungby stad. Beslut om godkännande. - Olle Ring

12 Förfrågan om medfinansiering och kriterier för medfinansiering. - Anette Olsson

13 Risk- och sårbarhetsanalys för Ljungby kommun. - Anders Forserud

14 Plan för krishantering för Ljungby kommun. - Anders Forserud

15 Genomförandeavtal avseende Hölminge 8:6. Godkännande av genomförandeavtal. - Bert Milling

16 Ge tjejer en möjlighet till att träna feministiskt självförsvar. Svar på motion. - Irene Hedfors

17 Särskilt boende och senior- och hyreslägenheter. Svar på motion. - Irene Hedfors

18 Lokal handlingsplan för jämställdhetsarbetet på kommunledningskontoret 2008 och utvärdering av 2006 och 2007 års jämställdhetsarbete. - Irene Hedfors

Delegationsärenden och anmälningsärenden

19 Redovisning av delegationsbeslut.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (112 kb)

§26 Visionsarbete

Enligt kommunstyrelsens handlingsplan i visionsarbetet redovisas följande aktiviteter:

 1. Kommunstyrelsens ordförande redogör för kommande besök under mandatperioden i Bryssel och Europaparlamentet, genom en resa arrangerad av Regionförbundet södra Småland, tillsammans med andra kommuner. Områden som ska studeras är bland annat arbetsrätt, klimatet och SKLs verksamhet i Bryssel.

 2. Kommunstyrelsens ordförande redogör för arrangerande av fyra seminarier/studiebesök under året.

 3. Anne Karlsson (s) organiserar den 14 april en studieresa inom Ljungby kommun för kommunstyrelsens ledamöter, med besök på bland annat Kv. Nålen, Bredemad, avloppsreningsverket och Laganskolan.

Kommunstyrelsens handlingsplan i visionsarbetet ska uppdateras under nästa kommunstyrelsesammanträde.

§27 Information

 1. Kommunikation- och IT-chefen informerar om bredbandsutbyggnaden som under år 2007 gick enligt planerna och enligt den beräknade budgeten.

 2. Kerstin Wiréhn (v) rapporterar från kursen Hur kan den lokala och regionala demokratin förnyas, arrangerad av SKL.

 3. Conny Simonsson (s) och Kerstin Wiréhn (v) rapporterar från mötet med ungdomsrådet. Bland annat diskuteras inflytandedagen, bussresor till skolBalders och en utredning gjord av Göteborgs universitet om ungdomars inflytande där man jämför ungdomar i Boden och Ljungby.

§28 Uppföljning

Näringslivs- och landsbygdsutvecklaren, turismchefen och företagslotsen redovisar verksamhetsberättelse 2007 för näringslivs- och utvecklingsavdelningen.

§29 Insatser som syftar till att underlätta och mildra negativa effekter av förestående generationsskifte

Dnr 2008/0052 029

Beslut

Utredningen skickas på remiss till samtliga förvaltningar/nämnder för synpunkter senast den 30 april 2007.

Ärendet

Kommunstyrelsen beslutade den 8 maj 2007 att tillsätta en utredning vars uppdrag var att utreda förutsättningarna i kommunen vad gäller behov av arbetskraft och nyrekrytering under kommande femårsperiod samt lämna förslag till åtgärder för att arbetskraftssituationen i kommunen ska fungera tillfredsställande under perioden som helhet. Bland annat ska förutsättningarna för att bereda äldre personal mentorsuppgifter eller andra specialuppgifter utredas.

Beredning

Utredningen har behandlats i personalutskottet den 23 januari 2008. Personalchefen fick i uppdrag av personalutskottet att informera kommunstyrelsen om utredningen.

I kommunledningskontorets skrivelse den 6 februari 2008 lämnas följande förslag på insatser som syftar till att underlätta och mildra negativa effekter av förestående generationsskifte:

För att underlätta framtida rekrytering, behålla redan anställd personal och säkerställa kunskapsöverföring till nyanställda föreslås följande åtgärder:

 1. Koordinator för marknadsföring av Ljungby kommun som arbetsgivare.

 2. Kompetensutveckling och karriärvägar.

 3. Utvecklingsprogram för framtidens ledare (Trainee Kronoberg).

 4. Traineeprogram.

 5. Mentorskap.

 6. Projekt för äldre arbetstagare.

 7. Flexiblare arbetstider och rätt till heltid.

 8. Fortsatt satsning på friskvård och hälsa.

Sammanfattning av kostnaderna:

Koordinator för marknadsföring 600000 kronor

Utvecklingsprogram för framtidens ledare 170000 kronor

Traineer 1100000 kronor

Kostnad per år 1870000 kronor

§30 Justering av årsarvoden

Dnr 2008/0048 029

Beslut

 1. Kommunstyrelsen fastställer uppräknade årsarvoden gällande 2008.

 2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att vid kommande revidering av Arvodesreglemente för Ljungby kommun ändra i 13 § Belopps­förändringar så att ändringar av ersättningsbelopp som baseras på för­ändringar av gällande förhöjt prisbasbelopp inte behöver fastställas av kommunstyrelsen utan att förändringarna årligen verkställs av tjänsteman.

 3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tillsätta en parlamentarisk grupp för att se över arvodesreglementet.

Ärendet

Med anledning av att det förhöjda prisbasbeloppet för år 2008 är 41800 kronor (41100 kronor för 2007) uppräknas årsarvodena. Det innebär en justering av 3 § Årsarvode i Arvodesreglementet för Ljungby kommun.

Beredning

Personalutskottet behandlade ärendet den 23 januari 2008 och beslutade att föreslå kommunstyrelsen:

 1. Fastställa uppräknade årsarvoden gällande 2008.

 2. Att vid kommande revidering av Arvodesreglemente för Ljungby kommun föreslå kommunfullmäktige besluta att ändra i 13 § Belopps­förändringar så att ändringar av ersättningsbelopp som baseras på för­ändringar av gällande förhöjt prisbasbelopp inte behöver fastställas av kommunstyrelsen utan årligen verkställs av tjänsteman.

Yrkanden

Carina Bengtsson (c) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfull­mäktige att tillsätta en parlamentarisk grupp för att se över arvodesreglementet.

§31 Samråd av Centrumplanen

Dnr 2007/0091 212

Beslut

Plankontorets förslag till Centrumplan kan samrådas.

Ärendet

Plankontoret har, i samverkan med tekniska kontoret och kommunlednings­kontoret, upprättat ett förslag till Centrumplan. Centrumplanen är en fördjupning av översiktsplanen för Ljungby centrum enligt 4 kap. Plan- och bygglagen (PBL).

Syftet med centrumplanen är att visa hur kommunen vill att Ljungby centrum ska utvecklas i framtiden. Den är inte juridiskt bindande men är vägledande vid bland annat detaljplanering, bygglovgivning och vid utformning av torg och gator.

Plankontoret föreslår i skrivelse den 21 januari 2008 att kommunstyrelsen beslutar att förslaget till Centrumplanen kan samrådas.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 29 januari 2008 kommunstyrelsen att förslaget till Centrumplan kan samrådas.

Yrkanden

Kerstin Wiréhn (v), med bifall av Alf Johansson (KB), Nils-Erik Wetter (kd), och Gösta Carlsson (m), yrkar att ärendet återremitteras för att komplettera planen med ett fjärde alternativ där järnvägstrafik genom centrum ingår.

ClasGöran Carlsson (s), med bifall av Sten Moberg (fp), Roland Johansson (alt) och Ann-Charlotte Wiesel (m), yrkar att ärendet ska avgöras idag och att planen ska samrådas med de tre alternativ som plankontoret har upprättat.

Beslutsordning

Ordföranden ställer Kerstin Wiréhns (v), med flera, yrkande mot ClasGöran Carlssons (s), med flera, yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ClasGöran Carlssons yrkande.

Omröstning

Omröstning begärs angående Kerstin Wiréhns (v) m.fl. yrkande mot ClasGöran Carlssons (s) m.fl. yrkande och verkställs med följande omröstningsordning:

Ja-röst för bifall till ClasGöran Carlssons (s) m.fl. yrkande.

Nej-röst för bifall till Kerstin Wiréhns (v) m.fl. yrkande.

Omröstningen resulterar i 11 ja-röster mot 4 nej-röster. Se omröstningsbilaga.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ClasGöran Carlssons (s) m.fl. yrkande.

§32 Förslag till plan för hållbar utveckling i Ljungby kommun

Dnr 2007/0525 403

Beslut

Kommunstyrelsen antar förslaget till plan för hållbar utveckling i Ljungby kommun, daterat 2007-12-03 och ger kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram en implementeringsplan och att redovisa uppföljningen i kommunstyrelsen varje år.

Ärendet

Ljungby kommun arbetar sedan några år tillbaka strukturerat med utveckling i visionsarbetet Ljungby på väg. Planen för Hållbar utveckling ger en överblick över de miljö- och sociala frågor kommunen prioriterat och de områden som behöver förbättras.

Huvudsyftet med planen är att utgöra faktaunderlag och inspiration till visionsarbetet, där hållbarhetsfrågorna vävs in och konkretiseras genom handlingsplaner i verksamheten.

Beredning

Kommunledningskontoret har i skrivelse den 3 december 2007 överlämnat förslag till plan för Hållbar utveckling i Ljungby kommun.

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 8 januari 2008 och föreslår kommunstyrelsen att anta planen för Hållbar utveckling i Ljungby kommun.

Yrkanden

Kerstin Wiréhn (v) yrkar, med bifall av ClasGöran Carlsson (s) och Sten Moberg (fp), att kommunstyrelsen beslutar att en implementeringsplan ska göras och att planen ska följas upp i kommunstyrelsen.

§33 Detaljplan för Replösa Byagård (vid Byagårdens förskola) i Ljungby stad

Dnr 2008/0033 214

Beslut om godkännande

Beslut

Detaljplaneförslaget för Replösa Byagård (vid Byagårdens förskola) i Ljungby stad godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige för antagande.

Ärendet

Plankontoret har upprättat ett förslag till detaljplan för Replösa Byagård (vid Byagårdens förskola) i Ljungby stad.

Syftet med detaljplanen är att skapa ett nytt bostadsområde för villabebyggelse. En ny ringväg som ersätter den provisoriska ringvägen John A Lagers väg kan byggas i den norra delen av planområdet och John A Lagers väg kan då bli lokalgata. Planen innebär att 54 nya villatomter och ett mindre område för grupphus, radhus och liknande kan skapas. Dessutom utökas det befintliga förskoleområdet vid Byagårdens förskola för att möjliggöra en framtida utbyggnad.

Detaljplanen hanteras med normalt planförfarande enligt 5 kap. 20 § PBL.

Planförslaget har varit föremål för utställning under tiden 27 november – 28december 2007. Inkomna yttranden har sammanställts i ett utlåtande daterat den 7 januari 2008.

Beredning

Miljö- och byggnämnden har den 30 januari 2008, § 5 godkänt detaljplane­förslaget för Replösa Byagård (vid Byagårdens förskola) och överlämnat planen till kommunfullmäktige för antagande.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 29 januari 2008 att detaljplanen för Replösa Byagård godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige för antagande.

§34 Förfrågan om medfinansiering

Dnr 2008/0058 156

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

 1. att 133,000 kr ska tilldelas Agunnaryds sockenråd som medfinansiering till deras projekt ”Kompetens för kommunikation”. Pengarna tas ur kontot för medfinansiering av EU-projekt och utbetalning sker vid två tillfällen enligt kommunledningskontorets förslag.

 2. att ge kommunledningskontoret i uppdrag att komplettera förslaget till kriterier med ansökningstider för kommunal medfinansiering av projektstöd.

Ärendet

Kommunledningskontoret har 2008-01-24 tagit emot en förfrågan om medfinansiering till projekt ”Kompetens för kommunikation” från Agunnaryds sockenråd. Projektidén går ut på att anordna kompetensutveckling samt att marknadsföra bygden. Det kommer att ske genom köp av programlicenser och lärarledd utbildning i olika programverktyg som används för att skapa den lokala bygdetidningen, Kolbulletinen. Inom ramen för projektet ligger även tryckning och distribution av ett specialnummer.

Projektidén är formulerad i en projektstödsansökan till Länsstyrelsen i Kronobergs län. Alla projektstödsansökningar inom landsbygdsprogrammet 2007-2013 kräver offentlig medfinansiering, oftast hela 50 procent av projektbudgeten - vilket det är i det här fallet. Det innebär en förfrågan om medfinansiering på 133000 kronor från Ljungby kommun, eftersom projektet kommer att omsätta 266000 kronor. Resterande 133000 kronor kommer att sökas från Länsstyrelsen (Länsstyrelsens medel kommer från EU respektive Jordbruksverket).

Agunnarydsborna kommer att lägga 970 timmar i projektet, vilket värderas till en insats på 170000 kr (970 timmar x 175 kr). Agunnaryds sockenråd har erfarenhet från liknande kompetensutvecklingsprojekt som genomfördes år 2002.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 29 januari 2008 och överlämnade ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut. Arbetsutskottet gav också kommunledningskontoret i uppdrag att upprätta förslag till kriterier för medfinansiering av projektstödsansökningar.

Kommunledningskontoret har i ett yttrande daterat den 5 februari 2008 upprättat ett förslag till kriterier för medfinansiering till projektstöd inom landsbygds­programmet 2007-2013 och föreslår kommunstyrelsen att anta dem.

Yrkanden

Lars-Erik Karlsson (c) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag att tilldela Agunnaryds sockenråd medfinansiering till EU-projektet.

Krister Lundin (m), med bifall av Sten Moberg (fp) och ClasGöran Carlsson (s), yrkar att ansökningsdatum införs under året.

§35 Risk- och sårbarhetsanalys för Ljungby kommun

Dnr 2007/0552 016

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna Risk- och sårbarhetsanalysen och att ge förvaltningarna i uppdrag att genomföra åtgärdsförslagen.

Kommunstyrelsen föreslår också kommunfullmäktige besluta att en uppföljning av analysen ska redovisas för kommunstyrelsen om ett år.

Ärendet

Lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ställer krav på att alla kommuner har en plan för krishantering. Denna skall bygga en risk- och sårbarhetsanalys (RSA). Dessutom förutsätter medelstilldelningen till kommunernas krisberedskap att kommunerna har genomfört en risk- och sårbarhetsanalys.

Risk- och sårbarhetsanalysen har genomförts enligt en metod som benämns ROSA och som är väl anpassad för vår verksamhet. Länsstyrelsen har bistått kommunen med stöd i arbetet, dels med egen personal, dels med en resursperson från Aerotech Telub/Combitech.

Det interna arbetet med analysen har gjorts av kommunens riskhanteringsgrupp (RHG).

Beredning

Kommunledningskontoret har den 20 december 2007 överlämnat planen till kommunfullmäktige för godkännande.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 29 januari 2008 behandlat ärendet och föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att godkänna Risk- och sårbarhetsanalysen och att ge förvaltningarna i uppdrag att genomföra åtgärdsförslagen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog också att en uppföljning av risk- och sårbarhetsanalysen bör redovisas för arbetsutskottet om ett år.

§36 Plan för krishantering för Ljungby kommun

Dnr 2007/0553 016

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna planen för krishantering för Ljungby kommun.

Ärendet

Ett nytt krishanteringssystem håller på att byggas upp i Sverige. Syftet är att höja det svenska samhällets krishanteringsförmåga i fred.

Lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ställer krav på att alla kommuner har en plan för krishantering.

Beredning

Kommunledningskontoret har den 20 december 2007 överlämnat förslag till plan som utarbetats av kommunens riskhanteringsgrupp och föreslår att planen överlämnas till kommunfullmäktige för godkännande.

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 29 januari 2008 och beslutade att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige godkänna planen för krishantering för Ljungby kommun.

§37 Genomförandeavtal avseende Hölminge 8:6

Dnr 2008/0054 214

Godkännande av genomförandeavtal

Beslut

Genomförandeavtal avseende Hölminge 8:6 med Göran och Marianne Heiling daterat 2008-01-21 godkänns.

Ärendet

Med anledning av att en ny detaljplan för Hölminge 8:6 antogs av kommunfull­mäktige den 31 januari 2008 har ett genomförandeavtal skrivits med exploatörerna som reglerar att det är Heiling som skall vidta erforderliga åtgärder och svara för planens genomförande.

Beredning

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse den 21 januari 2008 att kommunstyrelsen beslutar att det undertecknade genomförandeavtalet avseende Hölminge 8:6 med Göran och Marianne Heiling skall godkännas.

§38 Ge tjejer en möjlighet till att träna feministiskt självförsvar

Dnr 2007/0148 101

Svar på motion

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen är besvarad med hänvisning till kommunledningskontorets yttrande.

Ärendet

Hanna Söderlind (v) har lämnat in en motion om att ge tjejer en möjlighet till att träna feministiskt självförsvar för att öka sin självkänsla och inte acceptera sin underordnade ställning. Söderlind föreslår kommunfullmäktige att ge berörda kommunala skolor i uppdrag att erbjuda tjejer från årskurs 7 och uppåt en kurs i feministiskt självförsvar.

Beredning

Ungdomsrådet har genom demokratisamordnaren lämnat synpunkter i yttrande daterat den 16 maj 2007.

Barn- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet den 17 september 2007 och antagit barn- och utbildningskontorets yttrande som svar på motionen. Av yttrandet framgår att i skolornas värdegrundsarbete ingår att stärka självkänslan hos elever samt öka deras förmåga att kunna hantera konflikter verbalt. Även förvaltningens arbete mot kränkande behandlingar i övrigt gör att det inte är lämpligt med utbildning i fysiskt försvar.

Kommunstyrelsen har den 27 november 2007 beslutat att återremittera ärendet till kommunlednings­kontoret samt begär att i det reviderade motionssvaret ska det framgå vad feministiskt självförsvar innebär.

Kommunledningskontoret redogör i skrivelse den 3 december 2007 för feministiskt självförsvar och hur skolorna arbetar idag.

Arbetsutskottet beslutar den 29 januari 2008 föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen då feministiskt självförsvar skulle kunna vara en programpunkt under de temadagar som skolenheterna anordnar. Då har skolans rektor med lärare och elever gjort bedömningen att den aktiviteten behövs, är aktuell och passar in i sitt sammanhang.

Yrkanden

Kerstin Wiréhn (v), med bifall av Harriet Kristensson (s), yrkar bifall till motionen. Harriet Kristensson har dessutom tilläggsyrkandet att ge barn- och utbildningsnämnden och ungdomsrådet i uppdrag att arrangera temadagar med feministiskt självförsvar som programpunkt.

Sten Moberg (fp), med bifall av Roland Johansson (alt), yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Kjell Jormfeldt (mp), med bifall av Ann-Charlotte Wiesel (m), yrkar att motionen är besvarad med hänvisning till kommunledningskontorets yttrande.

Beslutsordning

Ordföranden ställer proposition på de tre yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Kjell Jormfeldts yrkande.

Omröstning

Omröstning begärs och ordförande ställer Kjell Jormfeldts yrkande som huvudförslag. Därefter ställer ordförande proposition på Kerstin Wiréhns yrkande mot Sten Mobergs yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att ställa Sten Mobergs yrkande mot Kjell Jormfeldts yrkande.

Omröstning verkställs med följande omröstningsordning:

Ja-röst för bifall till Kjell Jormfeldts (mp) m.fl. yrkande.

Nej-röst för bifall till Sten Mobergs (fp) m.fl. yrkande.

Omröstningen resulterar i 13 ja-röster mot 2 nej-röster. Se omröstningsbilaga.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med Kjell Jormfeldts (mp) yrkande.

§39 Särskilt boende och senior- och hyreslägenheter

Dnr 2007/0496 101

Svar på motion

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen bifallen eftersom ett arbete i enlighet med motionens innehåll har inletts på samtliga punkter i motionen.

Ärendet

ClasGöran Carlsson har för den socialdemokratiska fullmäktigegruppen den 22november 2007 lämnat in en motion om särskilt boende och senior- och hyreslägenheter med hänvisning till den senaste tidens diskussion om särskilda boenden och bristen på hyreslägenheter.

I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta följande:

· Ett nytt särskilt boende byggs på Lagavallens grusplan

· Ljungbybostäder ges i uppdrag att bygga seniorlägenheter med hyresrätt på våningarna ovanför det särskilda boendet

· Ljungbybostäder startar därefter produktion av hyreslägenheter i kvarteret Sländan

· Ljungbybostäder får i uppdrag att sälja kommersiella lokaler för att kunna finansiera byggnation av nya lägenheter samt eventuell möjlighet till extra utdelning till ägaren/kommunen.

Beredning

Kommunfullmäktige har den 22 november 2007 överlämnat motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunledningskontoret redovisar i PM den 23 januari 2008 att ett arbete i enlighet med motionens innehåll har inletts på samtliga i motionen berörda punkter samt föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommun­styrelsen och kommunfullmäktige att anse motionen bifallen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 29 januari 2008 och föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anse motionen bifallen. Ett arbete i enlighet med motionens innehåll har inletts på samtliga i motionen berörda punkter.

Yrkanden

ClasGöran Carlsson (s), med bifall av Roland Johansson (alt), yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Harriet Kristensson (s) deltar inte i beslutet.

§40 Lokal handlingsplan för jämställdhetsarbetet på kommunlednings­kontoret 2008 och utvärdering av 2006 och 2007 års jämställdhets­arbete

Dnr 2007/0549 020

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner handlingsplanen och översänder den till personalutskottet.

Ärendet

Kommunledningskontoret har upprättat en lokal handlingsplan för jämställd­hets­­arbetet på kommunledningskontoret 2008 samt utvärderat 2006 och 2007 års jämställdhetsarbete.

Alla arbetsgivare ska enligt jämställdhetslagen bedriva ett aktivt och målinriktat jämställdhetsarbete. Arbetsgivare med tio eller fler anställda ska varje år upprätta en skriftlig plan för jämställdhetsarbete.

Ljungby kommun anger i en central policy övergripande mål och riktlinjer för jämställdhetsarbetet.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 29 januari 2008 beslutat föreslå kommunstyrelsen att godkänna handlingsplanen och att översända den till personalutskottet.

§41 Redovisning av delegationsbeslut

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen.

Ärendet

 1. Tekniska kontoret har i sammanställning den 9 januari 2008 anmält de beslut som fattats av tekniska kontoret rörande trafikärenden och brukandet av allmän platsmark under oktober – december 2007 med stöd av kommunstyrelsens beslut 1992-01-09, § 9.

 2. Tekniska kontoret har i sammanställning den 9 januari 2008 anmält de beslut som fattats av tekniska kontoret rörande markärenden m.m. under november och december 2007 med stöd av kommunstyrelsens beslut 1992-01-09, § 9.

 3. Arbetsutskottets protokoll 2008-01-08 och 2008-01-29 (§§ 1 – 7).

 4. Tekniska utskottets protokoll 2008-01-07 och 2008-01-30 (§§ 1 – 4).

 5. Personalutskottets protokoll 2008-01-11 och 2008-01-23 (§§ 1 - 10).

§42 Meddelanden

Beslut

Meddelandena läggs till handlingarna.

Ärendet

 1. Protokoll från VoB Kronoberg direktions sammanträde den 14 december 2007.

 2. Protokoll från Styrelsen i Ljungbybostäder AB den 19 december 2007.

 3. Länsstyrelsens beslut den 15 januari 2008 till Vägverket Produktion om tillstånd enligt miljöbalken att på fastigheten Eka 3:19 i Ljungby kommun anlägga och driva en anläggning för behandling av förorenade massor.

 4. Länsstyrelsens protokoll den 21 januari 2008 från genomförd tillsyn av överförmyndarens verksamhet i Ljungby kommun.

 5. Information från Sveriges Kommuner och Landsting om förslag till mallavtal med Vägverket om bistånd vid krissituationer m.m.

 6. Handlingsplan från Rikspolisstyrelsen ”Samverkan Polis och kommun – för en lokalt förankrad polisverksamhet i hela landet”.