Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2008-03-11

Sammanträde 2008-03-11

Datum
Klockan
08:00
Plats
Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

Ärenden

1 Förslag till justerare Krister Lundin.

Visionsarbete

2 Uppdatering av visionsarbetet för kommunstyrelsen. - Irene Hedfors

3 Sammanställning av medborgardialog i Ljungby kommun. - Irene Hedfors

4 Handlingsplan för jämställda löner. - Ann-Charlotte Wiesel

Uppföljning

5 Verksamhetsberättelse 2007 Konsument Ljungby. - Margaretha Cedvik

Information

6 Kommunstyrelsens ordförande informerar.

7 Plankontoret informerar om aktuella planer och vindkraft.

8 Ensamkommande flyktingbarn. - Mats Carlsson

Beslutsärenden

10 Pensionspolicy för Ljungby kommun. - Carina Hermansson

11 Ändring av kommunens reglementen för styrelse och nämnder. - Göran Lundberg

12 Kriterier för medfinansiering av EU-projekt. - Anette Olsson

13 Borgensansökan för boulehall. - Magnus Johansson, Bert Milling

14 Resultatbalansering 2007 till 2008. - Magnus Johansson

15 Tilläggsbudgetering investeringar 2008. - Magnus Johansson

16 Bokslut 2007 - kommunledningskontoret. - Irene Hedfors, Magnus Johansson

17 Bokslut 2007 - tekniska kontoret. - Bert Milling, Marie Steneland

18 Vandringsled vid ån Lagan i samhället Lagan. - Kenneth Pettersson

19 Ljungby kommuns författningssamling för kommunal parkeringsövervakning. Beslut om revidering. - Kenneth Pettersson

20 Marksamfälligheten Bråna by. - Bert Milling

21 Tekniska kontorets jämställdhetsplan 2007/2008. - Bert Milling

22 Miljöundersökning för före detta Sågverket i Bolmen. Beslut om huvudman för projektet. - Bert Milling

Delegationsärenden och anmälningsärenden

23 Redovisning av delegationsbeslut.

24 Meddelanden.

Vid eventuellt förhinder var vänlig kontakta kommunledningskontoret på telefonnummer 0372-78 91 10 varifrån ersättare kallas.

Carina Bengtsson
Ordförande

Kommunstyrelsens anslag till oförutsedda utgifter 2008
Anslag budget 500,0 kkr
Disponerat 31,3 kkr
Förslag 2008-03-11 - kkr
Återstår 468,7 kkr

Medel för EU-projekt 2008
Anslag budget 1 000 000 kkr
Disponerat 233 000 kkr
Förslag 2008-03-11 - kkr
Återstår 767 000 kkr

§43 Visionsarbete

1. Visionsarbetet för kommunstyrelsen uppdateras.

2. Kommunchefen redovisar sammanställning av medborgardialog i Ljungby kommun och förslag på nya möjligheter till dialog med kommuninvånarna.

3. Ann-Charlotte Wiesel redogör för handlingsplanen för jämställda löner. Lönekartläggning enligt jämställdhetslagen rapporteras årligen.

§44 Uppföljning

Ks2008/0080  150

Konsumentsekreteraren redovisar verksamhetsberättelse 2007 för Konsument Ljungby.

§45 Information

1. Plankontoret informerar om aktuella planer och vindkraft.

2. Mats Carlsson informerar om verksamheten för ensamkommande flyktingbarn.

3. Kerstin Wiréhn (v) rapporterar från Inflytandedagen 2008, där ungdomar i kommunen fick information om kommunen, ungdomsrådet och centrumplanen, samt lämnade förslag till politikerna.

§46 Pensionspolicy för Ljungby kommun

2008/0104  024

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för revidering av förslaget, så att pensionspolicyn är en garanti för samtliga anställda.

Ärendet

Personalavdelningen har upprättat ett förslag till pensionspolicy för Ljungby kommun.

Beredning

Förslaget till Pensionspolicy för Ljungby kommun har MBL-förhandlats, § 11, den 26 februari 2008.

Personalutskottet beslutade den 26 februari 2008 att anta förslaget till Pensionspolicy för Ljungby kommun och föreslår kommunstyrelsen att överlämna förslaget till kommunfullmäktige för antagande.

§47 Ändring av kommunens reglementen för styrelse och nämnder

Ks 2008/0077  101

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att styrelsens och nämndernas reglementen ändras så att det för bordläggning eller återremittering av ett ärende i styrelse eller nämnd krävs enkel majoritet. Denna bestämmelse ska också tillämpas i utskott.

Kommunstyrelsen föreslår också kommunfullmäktige att besluta om en komplettering till nuvarande regel i kommunstyrelsens och nämndernas reglementen om möjlighet att utse ersättare för ordföranden vid sjukdom eller annat hinder under längre tid än tre månader. Regeln bör kompletteras så att den även gäller vice och andre vice ordföranden.

Vidare föreslås att ”och i förekommande fall 2:e vice ordförande” ska strykas i § 11 tredje stycket i kommunstyrelsens reglemente:

Till kommunalråd/oppositionsråd ska utses kommunstyrelsens ordförande och kommunstyrelsens vice ordförande och i förekommande fall 2:e vice ordförande.

Ändringen föreslås träda i kraft den 1 april 2008.

Ärendet

Vid senaste översynen av kommunstyrelsens och nämndernas reglementen kom av misstag att införas kommunfullmäktiges regelsystem beträffande bordläggning och återremittering av ärenden. I kommunfullmäktige gäller enligt kommunallagen 5 kap. 36 § att när ett ärende tas upp till behandling första gången ska det bordläggas eller återremitteras om minst en tredjedel av ledamöterna begär det.

Detta gäller inte styrelsen eller nämnden. För dem gäller kommunallagens huvudregel, vilket innebär att det alltid krävs enkel majoritet för att ett ärende under behandling i styrelse eller nämnd ska bordläggas eller återremitteras.

Vidare bör en komplettering göras till nuvarande regel i kommunstyrelsens och nämndernas reglementen om möjlighet att utse ersättare för ordföranden vid sjukdom eller annat hinder under längre tid än tre månader. Regeln bör kompletteras så att den även gäller vice och andre vice ordföranden.

Vad gäller kommunstyrelsens reglemente bör överenskommelse om följande strykning ske i § 11 tredje stycket:

Till kommunalråd/oppositionsråd ska utses kommunstyrelsens ordförande och kommunstyrelsens vice ordförande och i förekommande fall 2:e vice ordförande.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 26 februari 2008 att överlämna kommunledningskontorets förslag till beslut till kommunstyrelsen och att ändringen föreslås träda i kraft den 1 april 2008.

§48 Kriterier för medfinansiering av EU-projekt

Ks2008/0102  156

Beslut

Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets förslag till kriterier för med­finansiering till projektstöd inom landsbygdsprogrammet under 2008 och modell för genom­förande.

Ärendet

På kommunstyrelsens sammanträde den 12 februari 2008 uppdrogs åt kommunledningskontoret att komplettera förslaget till kriterier för medfinansiering till projektstödsansökningar och föreslå en modell för genomförande.

Beredning

Kommunledningskontoret har i skrivelse den 4 mars 2008 redovisat kriterier och modell för genomförande för med­finansiering till projektstöd inom landsbygds­programmet under 2008.

Det reviderade förslaget på kriterier består av fyra punkter:

· Projektets syfte ska ligga i linje med kommunens övergripande mål om att vara en av de bästa kommunerna att leva och bo i.

· Projektet ska bidra till något nyskapande, men även vara långsiktigt.

· Projektets resultat ska komma fler än projektägaren till godo varför projektägaren ska presentera resultatet i något av kommunens olika forum som t.ex. sammanträde för kommunstyrelsen eller kommunträff för lokala utvecklingsgrupper.

· Projektägaren ska visa att Ljungby kommun är med och finansierar.

För att få projektstöd från Länsstyrelsen i Kronobergs län krävs för de allra flesta projekt att det finns en offentlig medfinansiär. Ljungby kommun välkomnar förfrågningar om medfinansiering till projektstödsansökningar genom tre ansökningsomgångar under 2008.

För sökta belopp på över 10000 kronor ska beslut fattas av kommun­styrelsen. För belopp under 10000 kronor ges delegation till näringslivs- och landsbygds­utvecklare inom ramen för egen tilldelad budget.

I november 2008 bör modellen ses över och ett nytt förslag tas fram för 2009. I väntan på att ett Leader-kansli etableras kan förslagna modell fylla sin funktion.

§49 Borgensansökan för boulehall

Ks2007/0188  827

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bevilja Joberor Boulesällskap borgen med 500 000 kr för ombyggnation av maskinhall i Berghem till boulehall.

Ärendet

Boulealliansen ansökte i mars 2007 om kommunalt stöd till nyanläggning av boulehall vid Sunnerbohallen. Kultur- och fritidsnämnden har den 18 april 2007 beslutat föreslå kommunstyrelsen att bevilja Boulealliansen ett kommunalt borgensåtagande.

Joberor har idag en tillfällig lokal i kv. Nålen som kommer att rivas under våren för att ge plats åt ett nytt bostadsområde. Joberor har varit i kontakt med tekniska chefen Bert Milling, som har föreslagit en kommunalt ägd fastighet i Berghem som kan byggas om till boulehall.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 26 februari 2008 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att bevilja Joberor Boulesällskap borgen för byggnation av boulehall, första etappen, med 500000 kr.

Yrkanden

Sten Moberg (fp), med bifall av Nils-Erik Wetter (kd), Roland Johansson (alt) och Ann-Charlotte Wiesel (m), yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

§50 Resultatbalansering 2007 till 2008

Ks2008/0117  041

Beslut

Resultatbalansering görs med 11963 tkr, enligt kommunledningskontorets förslag, förutom socialförvaltningen som inte behöver ta med sitt underskott på 4,9 mkr till nästa budgetår. Finansiering sker via eget kapital.

Ärendet

Kommunledningskontoret redovisar i skrivelse den 25 februari 2008 förslag till resultatbalansering av driftbudget 2007 till 2008.

Beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 26 februari 2008 och överlämnat ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut.

Yrkanden

Kerstin Wiréhn (s), med bifall av Conny Simonsson (s) och Roland Johansson (alt), yrkar att socialnämnden ska slippa ta med sig underskottet på 4,9 mkr till nästa budgetår.

Sammanträdet ajourneras mellan kl. 14.55 och 15.05.

Beslutsordning

Ordföranden ställer proposition på kommunledningskontorets förslag och Kerstin Wiréhns (v) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunledningskontorets förslag.

Omröstning

Omröstning begärs och verkställs med följande omröstningsordning:

Ja-röst för bifall till kommunledningskontorets förslag.

Nej-röst för bifall till Kerstin Wiréhns (v) m.fl. yrkande.

Omröstningen resulterar i 7 ja-röster mot 8 nej-röster. Se omröstningsbilaga.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med Kerstin Wiréhns (v) yrkande.

§51 Tilläggsanslag investeringar från 2007 till 2008

Ks2008/0116  041

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att investeringsmedel på 72514 tkr överförs enligt bilaga ”Investeringar 2007 – begäran om tilläggs­anslag till 2008 (tkr)”. Finansiering sker via minskning av rörelsekapitalet.

Ärendet

Kommunledningskontoret redovisar i skrivelse den 26 februari 2008 tilläggsbudgetering för investeringar 2008.

Beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 26 februari 2008 och överlämnat ärendet till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige utan eget förslag till beslut.

§52 Bokslut 2007 - kommunledningskontoret

Ks2008/0118  041

Beslut

Kommunledningskontorets bokslut för år 2007 godkänns.

Ärendet

Kommunledningskontoret har upprättat Bokslut för år 2007.

§53 Bokslut 2007 - tekniska kontoret

Ks2008/0091  041

Beslut

Tekniska kontorets bokslut för år 2007 godkänns.

Ärendet

Tekniska kontoret har upprättat bokslut för år 2007.

§54 Vandringsled vid ån Lagan i samhället Lagan

Ks2008/0086  330

Beslut

 1. Tekniska kontoret får i uppdrag att genomföra redovisat projekt.

 2. För finansiering av projektet omdisponeras 275000 kronor av tekniska kontorets investeringsbudget.

 3. Tekniska kontoret får kompensation för ökade driftkostnader med 20000 kronor per år exklusive kapitaltjänstkostnader från och med 2009.

Ärendet

Under våren 2006 ansökte tekniska kontoret om naturvårdspengar från Länsstyrelsen för att verkställa visionen i ”Grönstrukturplanen i Lagan” med projektet Vandringsled vid ån Lagan i samhället Lagan. I ansökan ingick även en hängbro i projektet. Länsstyrelsen beviljade bidrag för vandringsleden men avslog kostnaden för hängbron.

Projektet syftar till att synliggöra de natur- och kulturvärden som finns i ett område mellan ån Lagan och samhället Lagan. Området är ca 10 ha stort och idag relativt otillgängligt. I planen anges bland annat att detta område är det biologiskt mest värdefulla vid samhället. Målet är att skapa en vandringsled genom området och genom informationstavlor, sittplatser och grillplatser göra det attraktivt att besöka för i första hand de boende i Lagan.

Att fullfölja ursprungstanken med att även bygga delen med hängbron skulle ge hela projektet en ytterligare dimension och höja områdets kvalitet markant.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 27 februari 2008 att:

 1. Tekniska kontoret får i uppdrag att genomföra redovisat projekt.

 2. Av tekniska kontorets investeringsbudget omdisponeras 275000 kronor för finansiering.

 3. Tekniska kontoret får kompensation för ökade driftkostnader med 20000 kronor per år exklusive kapitaltjänstkostnader från och med 2009.

§55 Ljungby kommuns författningssamling för kommunal parkeringsövervakning

Ks2007/0558  514

Beslut om revidering

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

 1. Reviderad författningssamling daterad den 18 februari 2008 för kommunal parkeringsövervakning ska gälla fr.o.m. den 1 april 2008.

 2. Felparkeringsavgift ska tas ut enligt förslag till kommunal författningssamling för kommunal parkeringsövervakning daterad den 18 februari 2008.

 3. Delegera till tekniska utskottet att besluta om detaljerad tillämpning av Ljungby kommuns författningssamling för kommunal parkeringsöver­vakning samt besluta om avgifterna upp till gränsen för högsta kontroll­avgift.

Ärendet

Med anledning av att regeringen beslutat om att anta ny Vägmärkesförordning (2007:90) måste Ljungby kommun anpassa antagen författningssamling för kommunal parkeringsövervakning till nya Vägmärkesförordningen.

Samråd har skett med polisen i Ljungby.

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse den 18 februari 2008 kommunstyrelsen besluta att

 1. Reviderad författningssamling daterad den 18 februari 2008 för kommunal parkeringsövervakning skall gälla från och med 1 april 2008.

 2. Felparkeringsavgift ska tas ut enligt förslag till kommunal författningssamling daterad den 18 februari 2008.

 3. Delegera till tekniska utskottet att besluta om detaljerad tillämpning av till skrivelsen hörande bilaga (Ljungby kommuns författningssamling) samt besluta om avgifterna upp till gränsen för högsta kontrollavgift.

Beredning

Tekniska utskottet beslutade den 27 februari 2008 att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut.

§56 Marksamfälligheten Bråna by

Ks2008/0067  280

Beslut

Ljungby kommun skänker sin andel av likviden i marksamfälligheten Bråna by till Agunnaryds Lanthandelsfastighet Ekonomisk förening.

Ärendet

Skrivelse har inkommit från Agunnaryds Lanthandelsfastighet Ekonomisk Förening (ALEF) angående marksamfälligheten Bråna by. Ljungby kommun ingår med andelstalet 2,2461 % av marksamfälligheten såsom ägare av fastigheterna Bråna 3:31 och Bråna 3:38.

För ett 50-tal år sedan erhölls likvid för grusförsäljning som ger kommunen en tillgång på ca 353 kronor. ALEF vill att alla delägande fastighetsägare i samfälligheten skänker sin summa till ALEF för investering i lanthandel och drivmedelsmack i Bråna by.

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse den 18 februari 2008 att kommunstyrelsen beslutar att låta Ljungby kommun skänka sin andel av likviden till Agunnaryds Lanthandelsfastighet Ekonomisk förening.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 27 februari 2008 kommunstyrelsen besluta att Ljungby kommun skänker sin andel av likviden i marksamfälligheten Bråna by till Agunnaryds Lanthandelsfastighet Ekonomisk Förening.

§57 Tekniska kontorets jämställdhetsplan 2007/2008

Ks2008/0073  100

Beslut

Tekniska kontorets jämställdhetsplan 2007/2008 fastställs.

Ärendet

Tekniska kontoret har utarbetat förslag till Jämställdhetsplan 2007/2008.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 27 februari 2008 att kommunstyrelsen fastställer Jämställdhetsplan 2007/2008 för tekniska kontoret.

§58 Miljöundersökning för före detta Sågverket i Bolmen

Ks2008/0084  420

Beslut om huvudman för projektet

Beslut

 1. Tekniska kontoret ska åta sig att vara huvudman för projektet.

 2. Ärendet lämnas över till budgetberedningen för att lösa finansieringen.

Ärendet

Länsstyrelsen har gjort framställan om att en huvudstudie borde tas fram för ett marksaneringsprojekt på f.d. sågverket i Bolmen.

För att arbetet ska komma igång behövs beslut om huvudmannaskap.

Arbetet kommer att utföras i samarbete med Länsstyrelsen. Totalkostnaden kommer att ligga mellan två och fem miljoner kronor. Ljungby kommun får stå för tio procent av kostnaden och det gör att kommunens kostnad kommer att hamna mellan 200000 kronor och 500000 kronor.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 27 februari 2008 att:

 1. Tekniska kontoret ska åta sig att vara huvudman för projektet.

 2. Ärendet lämnas över till budgetberedningen för att lösa finansieringen.

§59 Redovisning av delegationsbeslut

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen.

Ärendet

 1. Tekniska kontoret har i sammanställning den 12 februari 2008 anmält de beslut som fattats av tekniska kontoret rörande markärenden m.m. under januari 2008 med stöd av kommunstyrelsens beslut 1992-01-09, § 9.

 2. Arbetsutskottets protokoll 2008-02-26 (§§ 7 – 10).

 3. Tekniska utskottets protokoll 2008-02-27 (§§ 5 – 8).

 4. Personalutskottets protokoll 2008-01-11 och 2008-01-23 (§§ 11 - 16).

 5. Centrala arbetsmiljökommitténs protokoll 2008-02-04 (§§ 1 - 5).

§60 Meddelanden

Beslut

Meddelandena läggs till handlingarna.

Ärendet

 1. Skrivelse angående nyetablering av samlingsbyggnad för Plymouthbröderna.

 2. Protokoll från Styrelsen i Ljungbybostäder AB den 24 januari 2008.

 3. Protokoll från Ljungby Utveckling AB styrelsemöte den 13 februari 2008.

 4. Protokoll från Ljungby Holding AB den 13 februari 2008.

 5. Länsstyrelsens meddelande om beslut den 13 februari 2008 till Svid Stiftelsen Svensk Industridesign avseende beviljat projektstöd till projektet Form och funktion för turistanläggningar i Ljungby kommun.