Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2008-04-08

Sammanträde 2008-04-08

Datum
Klockan
08:00
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare Karl-Gustaf Sundgren.

Uppföljning

2 Intern kontroll - upphandlingar på tekniska kontoret. - Bo Dalesjö

3 Redovisning av genomförda/ej genomförda internkontroller 2007. - Bo Dalesjö

Information

4 Nytt om näringsliv.

5 Principer inför budget. - Magnus Johansson

6 Kommunstyrelsens ordförande informerar.

7 EU-information. - Sara Nilsson, Regionförbundet södra Småland

9 Stormens Hus. - Irene Hedfors

10 Friskvårds- och rehabiliteringsarbetet i kommunen. - Jennie Ronefors, Mikael Fransson

Beslutsärenden

11 Årsredovisning. - Magnus Johansson

12 Ändring i kommunstyrelsens delegationsordning för utkvittering av värdehandlingar. - Magnus Johansson

13 Reservkraftförsörjning av Ljungby kommuns byggnader. Genomförandeplan och kostnadsberäkning. - Jan Bernhardsson

14 Upphandling av företagshälsovård. - Christer Cederberg

15 Lokalt partistöd. Svar på motion. - Göran Lundberg

16 Delegation till tekniska utskottet att besluta om kommunal parkeringsövervakning samt avgifterna upp till gränsen för högsta kontrollavgift. - Göran Lundberg

17 Kyrkstigen i Angelstad. Beslut om utbyggnad och finansiering. - Kenneth Pettersson

18 Fastigheten Sländan 7 i Ljungby. Beslut om genomförandeavtal. - Per-Olov Almqvist

19 Del av fastigheten Berghem 12:1 i Ljungby. Beslut om försäljning. - Per-Olov Almqvist

20 Fastigheten Eka 3:5 i Ljungby. Beslut om förvärv. - Per-Olov Almqvist

21 Fastigheten Sundet 1:1. Begäran om permutation. - Per-Olov Almqvist

22 Bevara stationsområdet. Svar på motion. - Irene Hedfors

23 Nästa: Stambanan! Svar på motion. - Irene Hedfors

24 Fler alternativ i centrumplanen. - Irene Hedfors

25 Avtal med Idé & Resurscentrum. - Irene Hedfors

26 Revisionsrapport: "Granskning av LUAB:s borgensåtagande åt enskilt företag." - Irene Hedfors

Delegationsärenden och anmälningsärenden

28 Redovisning av delegationsbeslut.

§61 Tyst minut

Kommunstyrelsen håller tyst minut för kollegan Sixten Lagerbielke (m), ledamot i kommunstyrelsen och före detta ordförande i kommunfullmäktige, bland många andra uppdrag.

§62 Uppföljning

Beslut

 1. Upphandlingar på tekniska kontoret ska ske i enlighet med de synpunkter som framförs i den interna kontrollen. Ärendet ska följas upp och redovisas i kommunstyrelsen i november 2008.

 2. De synpunkter som framförs i redovisningen ska beaktas.

Ärendet

 1. Controllern redovisar intern kontroll – upphandlingar på tekniska kontoret.

 2. Controllern redovisar genomförda internkontroller 2007.

§63 Information

 1. Ekonomichefen informerar om principer inför budgetarbetet.

 2. Regionförbundet södra Småland informerar om EU.

 3. VD för Centrum för Informationslogistik (CIL) informerar om verksamheten.

 4. Slutredovisning av förstudien om Stormens Hus.

§64 Årsredovisning

Ks2008/0149  041

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna årsredovisning för Ljungby kommun år 2007.

Ärendet

Kommunledningskontoret har upprättat bokslut och årsredovisning för 2006. Årsredovisningen som även innehåller en sammanställd redovisning ger infor­mation om det ekonomiska utfallet för 2006 års verksamhet och redovisar den ekonomiska ställningen 2006-12-31. Årsredovisningen innehåller även förvalt­ningarnas verksamhetsredovisningar, uppföljning av mål m.m.

Beredning

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 18 mars 2008 och beslutade föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna årsredovisning för Ljungby kommun år 2007.

§65 Ändring i kommunstyrelsens delegationsordning för utkvittering av värdehandlingar

Ks2008/0144  002

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att upphäva tidigare beslut § 197/2007 och att fatta följande beslut:

 1. Ros-Marie Hillerstål Karlsson, Annelie Danielsson, Karin Skogh och Eva-Marie Norén Holgersson ges fullmakt att var för sig utkvittera de paketavier, postförskotts- och värdeförsändelser som lämnas i samband med hämtning av kommunens post.

 2. Kommunikations- och IT-chef Peter Wiman ges fullmakt att vidaredelegera rätt att utkvittera paketavier, postförskotts- och värdeförsändelser till den postdistributör som kommunen har avtal med.

 3. Kommunchef Irene Hedfors, kommunikations- och IT-chef Peter Wiman och ekonomichef Magnus Johansson ges fullmakt att var för sig utkvittera värdepost.

 4. Teknisk chef Bert Milling, ekonom/avdelningschef Marie Steneland och exploateringschef Per-Olov Almqvist ges fullmakt att var för sig utkvittera till tekniska kontoret ställd värdepost.

 5. Ekonomichef Magnus Johansson, inköpsansvarig Carl Fredrik Ledin och redovisningsekonom Kerstin Pettersson, ges fullmakt att var för sig med kontrasignation av ekonomihandläggare Åsa Linnarson, ekonomihandläggare Birgitta Johansson eller ekonomihandläggare Lilian Andersson, utkvittera bankmedel och underteckna plusgiroutbetalningar.

Ärendet

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen, med anledning av personalförändringar, att fatta nytt beslut över vilka personer/befattningshavare som ska ha rätt att verkställa i kommunstyrelsens reglemente föreskriven utkvittering av värdehandlingar.

Beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 mars 2008.

§66 Reservkraftförsörjning av Ljungby kommuns byggnader

Ks2007/0557  016

Antagande av policy och beslut om installationer

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta policyn för reservkraft­försörjning av Ljungby kommuns byggnader.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt tekniska kontorets förslag daterat 2008-04-08 som presenterats under dagens sammanträde, vilket innebär att äldreboenden och skolor får reservkraftsinstallationer under år 2008 till en kostnad av 5,4 mkr.

Kommunfullmäktige föreslås besluta att 5,4 mkr tas ur kommunens rörelsekapital för installation av reservkraftverk under 2008.

Ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sitt sammanträde den 23 oktober 2007 uppdra åt kommunledningskontoret att inventera och ta fram övergripande strategi för reservkraftförsörjningen i kommunägda byggnader.

Kommunledningskontoret har tillsammans med tekniska kontoret och Ljungby Energinät AB den 19 december 2007 överlämnat en rapport för reservkraft­försörjningen.

Beredning

Arbetsutskottet har den 8 januari 2008, § 1, ställt sig positiv till policyn för reservkraftförsörjning av Ljungby kommuns byggnader och uppdrar åt tekniska kontoret att lämna förslag på genomförandeplan med kostnadsberäkning.

Tekniska kontoret redovisar i sammanställning daterad 2008-03-13 genomförandeplan och kostnadsberäkning.

Arbetsutskottet behandlar ärendet den 18 mars 2008 och överlämnar det till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut.

Kommunledningskontoret påpekar i yttrande daterat den 2 april 2008 att investeringsnivån för 2008 är mycket hög och föreslår kommunstyrelsen att tilläggsbudgetering görs för reservkraftverk för äldreboende samt Ryssbyskolan. Finansiering sker via minskning av rörelsekapital med 3240000 kronor. Övriga investeringar hänskjuts till budgetberedningen.

Fastighetschefen presenterar under dagens sammanträde ett reviderat förslag på installationer daterat 2008-04-08 som innebär att äldreboenden och skolor får reservkraftsinstallationer under år 2008 till en kostnad av 5,4 mkr.

Yrkanden

ClasGöran Carlsson (s), med bifall av Sten Moberg (fp), Lars-Erik Karlsson (c) och Alf Johansson (KB), yrkar bifall till det förslag som tekniska kontoret presenterar idag.

§67 Upphandling av företagshälsovård

Ks2008/0137  026

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner förfrågningsunderlaget för upphandling av företagshälsovård.

Ärendet

Ljungby kommuns avtal med HVC för företagshälsovård upphör vid årsskiftet 2008/2009. Personalavdelningen har med anledning av detta arbetat fram förfrågningsunderlag och kravspecifikation för upphandling av företags­hälsovård.

Beredning

Personalutskottet har den 12 mars 2008 godkänt underlag för upphandling av företagshälsovård och överlämnat ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

§68 Lokalt partistöd

Ks2007/0312  101

Svar på motion

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att komplettera kommunens regler för partistöd enligt följande:

- partistöd utgår till partier som har mandat i kommunfullmäktige

- partiet måste ha sina platser i kommunfullmäktige besatta

- utbetalning görs endast till lokal partiförening.

Ändringen träder i kraft den 1 juni 2008.

Motionen anses därmed bifallen.

Ärendet

Marie Åberg-Johansson och Tony Lindelöv har för socialdemokraterna lämnat in en motion angående lokala partistöd. I sin motion framför de:

För att säkerställa att det lokala partistödet i Ljungby kommun hamnar hos de lokala organisationerna föreslås

- att partierna måste ha sina platser i fullmäktige besatta

- att partistöd inte utgår om partiet upphört att vara representerat i fullmäktige

- att utbetalning endast sker till lokal partiförening.

Beredning

Kommunfullmäktige har den 30 augusti 2007, § 111 överlämnat motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunledningskontoret redovisar i skrivelse den 12 mars 2008 att partistödet i Ljungby kommun består av dels ett grundstöd per parti och dels ett stöd per mandat i kommunfullmäktige. Kommunledningskontoret skriver också att det i förarbetena till kommunallagen uttalas att partistöd uteslutande ska användas för lokal verksamhet och finner det därför angeläget att Ljungby kommuns regler för partistöd i möjligaste mån anpassas så att de säkerställer att partistödet används i lagens anda.

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 18 mars 2008 och föreslår att kommunfullmäktige beslutar att komplettera kommunens regler för partistöd enligt kommunledningskontorets förslag.

§69 Skrivelse till länstrafiken med yrkande på bättre anpassning av busstrafiken mellan Ljungby och Alvesta till nord- och sydgående tågtrafik

Ks2008/0155  530

Beslut

Kommunstyrelsen översänder ett yrkande till länstrafiken att koordineringen av bussarnas ankomst- och avgångstider till Stockholm- och Malmö-tågens avgångs- och ankomsttider till Alvesta måste förbättras.

Ärendet

Från Ljungby kommuns sida har det vid flera tillfällen framförts krav på att länstrafiken ska vidta åtgärder för att förbättra koordineringen av bussarnas ankomst- och avgångstider till Stockholm- och Malmö-tågens avgångs- och ankomsttider till Alvesta.

Det har påpekats att nuvarande dåliga koordination innebär lång väntetid i Alvesta för bussresenärer från Ljungby både inför avresan med tåget och inför hemresan med buss. Det leder till att många potentiella bussresenärer i stället tar bilen och betalar för parkering i Alvesta. En bättre koordinering av trafiken skulle ge dessa trafikanter ett klart incitament att ta bussen.

Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen översänder ett yrkande till länstrafiken att koordineringen av bussarnas ankomst- och avgångstider till Stockholm- och Malmö-tågens avgångs- och ankomsttider till Alvesta måste förbättras.

Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska behandlas som extra ärende under dagens sammanträde.

§70 Delegation till tekniska utskottet att besluta om kommunal parkeringsövervakning samt avgifterna upp till gränsen för högsta kontrollavgift

Ks 2007/0558  514

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att delegera till tekniska utskottet detaljerad tillämpning av Ljungby kommuns författningssamling för kommunal parkeringsöver­vakning samt att besluta om avgifterna upp till gränsen för högsta kontroll­avgift.

Ärendet

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse den 18 februari 2008 kommunstyrelsen besluta att

 1. Reviderad författningssamling daterad den 18 februari 2008 för kommunal parkeringsövervakning skall gälla från och med 1 april 2008.

 2. Felparkeringsavgift ska tas ut enligt förslag till kommunal författnings­samling daterad den 18 februari 2008.

 3. Delegera till tekniska utskottet att besluta om detaljerad tillämpning av till skrivelsen hörande bilaga (Ljungby kommuns författningssamling) samt besluta om avgifterna upp till gränsen för högsta kontrollavgift.

Beredning

Tekniska utskottet beslutade den 27 februari 2008 att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut.

Kommunstyrelsen beslutade den 11 mars 2008 föreslå kommunfullmäktige att besluta enligt tekniska kontorets förslag daterat den 18 februari 2008.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 31 mars 2008 konstaterades att kommunfullmäktige enligt kommunallagen endast kan delegera beslutsrätt till styrelse eller nämnd, inte utskott och beslutade därför att delegera detaljerad tillämpning av den kommunala parkeringsövervakningen samt beslut om avgifterna upp till gränsen för högsta kontrollavgiften till kommunstyrelsen.

§71 Kyrkstigen i Angelstad

Ks 2007/0294  512

Beslut om utbyggnad och finansiering

Beslut

Kommunstyrelsen ställer sig positiv till genomförande av projektet. Ärendet återremitteras till tekniska utskottet för förslag till finansiering inom beslutad investeringsbudget 2008.

Ärendet

Tekniska utskottet har den 21 augusti 2007, § 40 godkänt tekniska kontorets ansökan om bidrag till trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Ansökan omfattade ett objekt med en beräknad kostnad av 1 150 000 kronor.

Statsbidrag har genom beslut av Vägverket beviljats för det av kommunen ansökta objektet, GC-väg Kyrkstigen i Angelstad, med ett bidragsbelopp om 575 000 kronor, vilket motsvarar 50 % av den totala anläggningskostnaden.

Tekniska utskottet föreslår den 26 mars 2008 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att

 1. Tekniska kontoret får i uppdrag att genomföra redovisat projekt

 2. Tilläggsanslag anslås till den kommunala delen av projektet med 575000 kronor.

 3. Kompensation ska ske från och med 2009 års driftbudget för ökade driftkostnader med 40 000 kronor/år exklusive kapitaltjänstkostnader.

Kommunledningskontoret har i yttrande den 2 april 2008 föreslagit att ärendet återremitteras till tekniska utskottet för förslag till finansiering inom beslutad investeringsbudget 2008.

§72 Fastigheten Sländan 7 i Ljungby

Ks2007/0202  214

Godkännande av genomförandeavtal

Beslut

Genomförandeavtalet med Ljungbybostäder AB godkänns.

Ärendet

Avtal har upprättats mellan Ljungbybostäder AB och Ljungby kommun avseende att säkerställa genomförandet av det för del av ”Sländan 7 med flera vid Bergagatan/Köpmansgatan i Ljungby stad” upprättade detaljplaneförslaget enligt utställningshandlingar daterade 2007-03-13.

Detaljplaneförslaget möjliggör uppförandet av flerbostadshus med en maximal byggnadsarea på 800 m2 fördelad på fyra våningar. Planområdet ligger vid Bergagatan/Köpmansgatan. Detaljplanen för Sländan 7 m. fl. antogs av kommunfullmäktige den 31 mars 2008.

Genomförandeavtalet innebär att Ljungby kommun upplåter 744 m2 av gatumarken belägen på Köpmansgatan för 350000 kronor till Ljungbybostäder AB. Gatumarken ska ingå i bildandet av en gemensamhetsanläggning, som bildas för parkering, infart och transporter där Ljungby kommun ska ingå med 10 %.

Avtalet innebär även att Ljungbybostäder ska köpa 33 st parkeringsplatser för 594000 kronor inom 200 meter från kvarteret Sländan. Avtalad överens­kom­melse enligt denna punkt förutsätter miljö- och byggnämndens godkännande.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 26 mars 2008 kommunstyrelsen besluta att godkänna genomförandeavtalet med Ljungbybostäder AB.

§73 Del av fastigheten Berghem 12:1 i Ljungby

Ks2008/0100  253

Beslut om försäljning

Beslut

Förfrågningarna avslås.

Ärendet

Skrivelse har inkommit från en privatperson angående intresseanmälan av köp för del av Berghem 12:1 i Ljungby kommun med tillhörande bostadsbyggnader samt ekonomibyggnader. Personen erbjuder även Ljungby kommun att köpa Välten 3 i Ljungby kommun som byte. Välten 3 är belägen på Kånnavägen 46.

Fastigheten Berghem 12:1 är inköpt av Ljungby kommun för framtida exploatering. Tillgång på industrimark kring E4:an är efterfrågad.

Tekniska utskottet föreslår den 26 mars 2008 att kommunstyrelsen avslår förfrågningarna.

§74 Fastigheten Eka 3:5 i Ljungby

Ks2008/0131  253

Beslut om förvärv

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna det upprättade preliminära avtalet med Stiftelsen Svenska Journalens Läkarmission och Hjälpverksamhet avseende förvärv av fastigheten Eka 3:5 och att finansieringen täcks av kommunens rörelsekapital.

Avtalet är villkorat av Ljungby kommunfullmäktiges godkännande.

Ärendet

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse den 17 mars 2008 att upprättat preliminärt avtal med Stiftelsen Svenska Journalens Läkarmission och Hjälpverksamhet, Vällingby avseende förvärv av fastigheten Eka 3:5 godkänns.

Genom avtalet förvärvar kommunen fastigheten Eka 3:5 för en köpeskilling om 5 miljoner kronor att betalas på tillträdesdagen den 22 maj 2008. Den förvärvade egendomen är belägen i Eka by. Marken förvärvas för dess läge i anslutning till Ljungby stad med avsikt dels att användas till sluttäckningen vid återställningen av soptippen på Bredemad, men också för utvidgningen av industriområdes­marken norrut. I översiktsplanen är marken utlagd som utredningsområde för stadens expansion.

Fastigheten omfattar 76,0625 hektar, varav 7 hektar åker- och betesmark samt 62 hektar skogsmark samt 7 hektar övrig mark. Fastigheten är bebyggd med ett bostadshus och ekonomibyggnader i dåligt skick. Taxeringsvärdet uppgår till 3069000 kronor, varav skogsmarksvärdet uppgår till 2815 000 kronor.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 26 mars 2008 kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige godkänna det upprättade preliminära avtalet med Stiftelsen Svenska Journalens Läkarmission och Hjälpverksamhet avseende förvärv av fastigheten Eka 3:5 och att finansieringen täcks av kommunens rörelsekapital.

Avtalet är villkorat av Ljungby kommunfullmäktiges godkännande.

Kommunledningskontoret skriver i yttrande den 1 april 2008 att investerings­nivån för 2008 är mycket hög och att tilläggsbudgetering därför bör ske endast vid absoluta undantag. Kommunledningskontoret skriver också att tekniska kontoret bör komplettera sin redogörelse med hur stora andelar av utgifterna som hänför sig till sluttäckning på Bredemad, skogsmark respektive markreserv.

§75 Fastigheten Sundet 1:1

Ks2007/0301  253

Begäran om permutation

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Ljungby kommun ska söka kammarkollegiets tillstånd att sälja delar av fastigheten Sundet 1:1 som enligt gällande plan ska användas för camping­verksamhet och bostadsändamål.

Ärendet

Ljungby kommunfullmäktige beslutade 2007-09-27, § 128 att återremittera rubricerat ärende till kommunstyrelsen för att efter begäran lämna Länsstyrelsen tillfälle att yttra sig.

Länsstyrelsen skriver i sitt yttrande den 20 februari 2008 att ett fornminnes­område enligt kulturminneslagen bör vara så stort att fornlämningen bevaras med hänsyn till dess art och betydelse och att Länsstyrelsen överväger att genom ett särskilt beslut fastställa gränserna för området kring Torsborg.

Länsstyrelsen anser att området ska hållas samman så som var donators vilja. För att bevara och utveckla området bör fastigheten finnas kvar i offentligt ägande i en och samma fastighet. Att byggnaderna i norra delen av området, bl.a. Billengrenska gården, nyttjas för bostadsändamål är av stor betydelse men det bör kunna ordnas genom tecknande av arrendekontrakt.

Tekniska kontoret har därefter yttrat sig i skrivelse daterad den 7 mars 2008 där de föreslår samma beslut som tidigare skrivelse 2007-08-02.

Beredning

Tekniska utskottet har behandlat ärendet den 26 mars 2008 och föreslår kommunstyrelsen att Ljungby kommun ska söka kammarkollegiets tillstånd att sälja delar av fastigheten Sundet 1:1 som enligt gällande plan ska användas för campingverksamhet och bostadsändamål.

Yrkanden

Alf Johansson (KB), med bifall av Roland Johansson (alt), yrkar återremiss av ärendet för dialog med Dörarp-Vittaryd Hembygdsförening. Krister Lundin (m) yrkar bifall till tekniska utskottets förslag.

Beslutsordning

Ordföranden ställer proposition på frågan om ärendet ska avgöras idag eller om ärendet ska återremitteras och finner att ärendet ska avgöras idag. Omröstning begärs och verkställs.

Omröstning

Omröstning begärs angående Alf Johanssons (KB) m.fl. yrkande om återremittering av ärendet mot Krister Lundins (m) yrkande att avgöra ärendet idag och att besluta enligt tekniska utskottets förslag. Omröstningen verkställs med följande omröstningsordning:

Ja-röst för bifall till Krister Lundins (m) yrkande.

Nej-röst för bifall till Alf Johanssons (KB), m.fl. yrkande.

Omröstningen resulterar i 13 ja-röster mot 2 nej-röster. Se omröstningsbilaga.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med Krister Lundins (m) yrkande.

Alf Johansson (KB) och Roland Johansson (alt) reserverar sig mot beslutet.

§76 Bevara stationsområdet

Ks2007/0364  101

Svar på motion

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

- avslå motionen.

- uppdra åt kommunledningskontoret att i oktober 2008 arrangera ett symposium om järnvägsfrågor. Upplägget för symposiet ska vara brett och kunna ge en mångsidig belysning av den framtida transportproblematiken för Ljungby.

- därefter fatta beslut om en eventuell utredning om nya järnvägsalternativ till Ljungby med stations- och godsterminallägen utanför centrum.

Ärendet

Kjell Jormfeldt har för Miljöpartiet lämnat in en motion angående Stations­området. I motionen framför Jormfeldt bland annat att ”ur miljöperspektiv förefaller det troligt att man idag skulle komma fram till en annan bedömning av behovet av framtida järnvägsförbindelser i Ljungby vid en förnyad analys av omvärldsläget.”

Jormfeldt föreslår i sin motion att kommunfullmäktige beslutar

att ett moratorium införs under resten av pågående mandatperiod vad gäller exploatering av stationsområdet i Ljungby kommun

att beslutet gäller oavsett regeringens beslut i överklagandeärendet.

Beredning

Kommunfullmäktige har den 29 september 2007, § 126 överlämnat motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Tekniska kontoret påpekar i yttrande den 31 oktober 2007 att det inte är nödvändigt att låsa upp centrumområdet för att få goda järnvägsförbindelser till Ljungby. Olägenheterna med att återigen planera för järnväg genom stadskärnan är däremot mycket betydande. Centrumplaneringen är nu slutförd baserad på nedläggningsbeslutet i kommunfullmäktige samt enligt förutsättningarna i den nyligen antagna översiktsplanen.

Kommunledningskontoret redovisar i skrivelse den 10 mars 2008 sin ståndpunkt.

Arbetsutskottet behandlar ärendet den 18 mars 2008 och föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att

- avslå motionen.

- uppdra åt kommunledningskontoret att i oktober 2008 arrangera ett symposium om järnvägsfrågor. Upplägget för symposiet ska vara brett och kunna ge en mångsidig belysning av den framtida transportproblematiken för Ljungby.

- därefter fatta beslut om en eventuell utredning om nya järnvägsalternativ till Ljungby med stations- och godsterminallägen utanför centrum.

§77 Nästa: Stambanan!

Ks2007/0412  101

Svar på motion

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

- avslå motionen

- uppdra åt kommunledningskontoret att i oktober 2008 arrangera ett symposium om järnvägsfrågor. Upplägget för symposiet ska vara brett och kunna ge en mångsidig belysning av den framtida transportproblematiken för Ljungby

- därefter fatta beslut om en eventuell utredning om nya järnvägsalternativ till Ljungby med stations- och godsterminallägen utanför centrum.

Ärendet

Tryggve Svensson har för Vänsterpartiet lämnat in en motion i vilken han före­slår att Ljungby kommun prövar möjligheten till en ny järnväg för anslutning till stambanan.

Beredning

Kommunfullmäktige har den 25 oktober 2007, § 137 överlämnat motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Tekniska kontoret påpekar i yttrande den 3 december 2007 att Ljungby kommun sedan hösten 1994 har arbetat aktivt för att få fram Europakorridoren genom kommunen, vilken skulle ge oss en snabbtågsförbindelse till både Helsingborg och Jönköping. Några andra järnvägsplaner omnämns inte i den nyligen antagna översiktsplanen för Ljungby kommun.

Kommunledningskontoret redovisar i skrivelse den 10 mars 2008 sin ståndpunkt.

Arbetsutskottet behandlar ärendet den 18 mars 2008 och föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att

- avslå motionen.

- uppdra åt kommunledningskontoret att i oktober 2008 arrangera ett symposium om järnvägsfrågor. Upplägget för symposiet ska vara brett och kunna ge en mångsidig belysning av den framtida transportproblematiken för Ljungby

- därefter fatta beslut om en eventuell utredning om nya järnvägsalternativ till Ljungby med stations- och godsterminallägen utanför centrum.

Yrkanden

Kerstin Wiréhn (v) yrkar bifall till motionen.

Beslutsordning

Ordföranden ställer Kerstin Wiréhns (v) yrkande mot arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

§78 Fler alternativ i centrumplanen

Ks2008/0041  101

Svar på motion

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

- avslå motionen

- uppdra åt kommunledningskontoret att i oktober 2008 arrangera ett symposium om järnvägsfrågor. Upplägget för symposiet ska vara brett och kunna ge en mångsidig belysning av den framtida transportproblematiken för Ljungby

- därefter fatta beslut om en eventuell utredning om nya järnvägsalternativ till Ljungby med stations- och godsterminallägen utanför centrum.

Ärendet

Rolf Andersson(fp), Gösta Carlsson (m), Anna-Greta Dahl Eriksson (alt), Alf Johansson (KB), Kjell Jormfeldt (mp), Nils-Erik Wetter (kd) och Kerstin Wiréhn (v) har gemensamt den 27 januari 2008 lämnat in en motion i vilken de föreslår kommunfullmäktige besluta att ett nytt alternativ för planering av stationsområdet med bibehållen men minskad spåryta ska tas fram i centrum­planen.

Beredning

Kommunfullmäktige har den 31 januari 2008, § 4 överlämnat motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunledningskontoret redovisar i skrivelse den 10 mars 2008 sin ståndpunkt.

Arbetsutskottet behandlar ärendet den 18 mars 2008 och föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att

- avslå motionen

- uppdra åt kommunledningskontoret att i oktober 2008 arrangera ett symposium om järnvägsfrågor. Upplägget för symposiet ska vara brett och kunna ge en mångsidig belysning av den framtida transportproblematiken för Ljungby

- därefter fatta beslut om en eventuell utredning om nya järnvägsalternativ till Ljungby med stations- och godsterminallägen utanför centrum.

Yrkanden

Gösta Carlsson (m), med bifall av Alf Johansson (KB) och Nils-Erik Wetter (kd), yrkar bifall till motionen. Sten Moberg (fp) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsordning

Ordföranden ställer Gösta Carlssons (m) m fl yrkande om bifall till motionen mot Sten Mobergs (fp) yrkande om bifall till arbetsutskottets förslag mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Sten Mobergs (fp) yrkande. Omröstning begärs.

Omröstning

Omröstning begärs angående Gösta Carlssons (m) m.fl. yrkande om bifall till motionen mot Sten Mobergs (fp) yrkande om bifall till arbetsutskottets förslag och verkställs med följande omröstningsordning:

Ja-röst för bifall till Sten Mobergs (fp) yrkande.

Nej-röst för bifall till Gösta Carlssons (m), m.fl. yrkande.

Omröstningen resulterar i 11 ja-röster mot 4 nej-röster. Se omröstningsbilaga.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med Sten Mobergs (fp) yrkande.

Gösta Carlsson (m), Alf Johansson (KB) och Nils-Erik Wetter (kd) reserverar sig mot beslutet.

§79 Avtal med Idé & ResursCentrum

Ks2007/0514  100

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner förslaget till nytt avtal med Idé & ResursCentrum daterat 2007-12-04 och ger kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen i uppdrag att skriva avtal med Idé & ResursCentrum enligt kommunlednings­kontorets förslag.

Ärendet

Ljungby kommun och Idé & ResursCentrum har sedan den 14 oktober 1997 ett avtalsbundet samarbete. Avtalet har under årens lopp utvärderats och utvecklats. Den 11 juni 2007 sa kommunen upp avtalet i syfte att anpassa avtalets innehåll till faktiska förhållanden.

Kommunledningskontoret har upprättat förslag till nytt avtal med Idé & ResursCentrum daterat 2007-12-04.

Beredning

Arbetsutskottet beslutade den 18 mars 2008 att föreslå kommunstyrelsen att godkänna förslaget till nytt avtal med Idé & ResursCentrum daterat 2007-12-04 och ger kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen i uppdrag att skriva avtal med Idé & ResursCentrum enligt kommunlednings­kontorets förslag.

§80 Revisionsrapport: "Granskning av LUAB:s borgensåtagande åt enskilt företag"

Ks2008/0120  007

Beslut

Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets förslag till yttrande och översänder det till kommunrevisionen som svar på deras revisionsrapport.

Ärendet

KPMG har på uppdrag av lekmannarevisorn genomfört en granskning av LUAB:s borgensåtagande åt enskilt företag. Uppdragets syfte har varit att klargöra följande:

 1. Vilka formella beslut har fattats i ärendet?

 2. Av vem/vilka har beslutet/besluten fattats?

 3. Bakgrunden till beslutet om stöd/borgen?

 4. Vilket underlag finns till beslutet?

 5. Vilka avtal har ingåtts och hur ser dessa ut?

Kommunens revisorer har behandlat rapporten vid sitt sammanträde den 5 mars 2008. Iakttagelser som redovisas i revisionsrapporten kommer att beaktas i revisorernas granskningsrapport.

Beredning

Kommunledningskontoret har den 10 mars 2008 yttrat sig över revisions­rapporten.

Förslag till yttrande från LUAB kommer att föreligga inför kommande styrelsemöte den 18 mars 2008.

Arbetsutskottet beslutade den 18 mars 2008 att föreslå kommunstyrelsen att anta kommunledningskontorets förslag till yttrande och översända det till kommunrevisionen som svar på deras revisionsrapport.

Paragrafen justeras omedelbart.

§81 Fyllnadsval

Ks2008/0164  102

Beslut

Krister Lundin (m) utses till ny ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott och budgetberedningen efter Sixten Lagerbielke (m) för tiden till och med utgången av år 2010.

Gösta Carlsson (m) utses till ny ersättare i tekniska utskottet efter Sixten Lagerbielke (m) för tiden till och med utgången av år 2010.

Ärendet

Efter Sixten Lagerbielkes (m) bortgång har kommunstyrelsen att utse ny ersättare i arbetsutskottet, budgetberedningen samt tekniska utskottet för tiden till och med utgången av år 2010.

§82 Nytt om näringsliv

Information

 1. ClasGöran Carlsson (s) och Tony Lindelöv (s) rapporterade från sitt företagsbesök på ELTT den 7 april 2008.

 2. Ann-Charlotte Wiesel (m) berättar om utdelningen av priset som årets företagare som tilldelats Holger Andersson och Sture Andersson på SvetruckAB.

 3. Näringslivschefen berättar om ung företagsamhet på Sunnerbogymnasiet.

§83 Redovisning av delegationsbeslut

Ks2008/0140  002

Beslut

Redovisningen av delegationsbeslut godkänns.

Ärenden

 1. Tekniska kontoret har i sammanställning den 11 mars 2008 anmält de beslut som fattats av tekniska kontoret rörande markärenden m.m. under februari 2008 med stöd av kommunstyrelsens beslut 1992-01-09, § 9.

 2. Arbetsutskottets protokoll 2008-03-18 (§§11 – 14).

 3. Tekniska utskottets protokoll 2008-03-26 (§§ 9 13).

 4. Personalutskottets protokoll 2008-03-12 (§§ 17 – 24).

§84 Meddelanden

Beslut

Redovisningen av meddelanden godkänns.

 1. Kammarrättens i Jönköping beslut den 6 mars 2008 angående laglighetsprövning enligt kommunallagen (1991:900); nu fråga om prövningstillstånd (överklagat beslut Ks § 138/2007, utfart till Kånnavägen).

 2. Revisionsrapport: ”Granskning av ärendehantering beträffande lokalhyra i tingshuset”, för kännedom.

 3. Protokoll från Styrelsen för Ljungby Energi AB 2008-02-29 och 2008-03-17.

 4. Protokoll från Styrelsen för Ljungby Energinät AB 2008-02-29 och 2008-03-17.

 5. Protokoll från Ljungby Holding AB 2008-03-18.

 6. Protokoll från Ljungby Utveckling AB 2008-03-18.