Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2008-05-06

Sammanträde 2008-05-06

Datum
Klockan
08:00
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare Harriet Kristensson.

Information

2 Information om International Sales and Marketing-utbildningen (ISM). - Sarah Philipson, Växjö universitet

3 Kommunstyrelsens ordförande informerar.

5 Information om Kommunassurans Syd Försäkrings AB. - Magnus Johansson

6 Personalekonomisk redovisning 2007. - Åsa Lönn

7 Lönekartläggning. - Åsa Lönn

Uppföljning

8 Budgetuppföljning mars 2008. - Bo Dalesjö

9 Intern kontroll av kravverksamhet - kommunledningskontoret. - Annika Rydh-Andersson (Handlingar delas ut vid sammanträdet)

10 Slutredovisning av Sunnerbogymnasiet. - Hans-Jörgen Holmberg, Jan Bernhardsson (Handlingar delas ut vid sammanträdet)

Visionsarbete

11 Tekniska kontorets kansliavdelning. - Marie Steneland

Beslutsärenden

12 Ombudgetering av kostverksamheten. - Magnus Johansson

13 Fördelning av resultatbalansering - kommunledningskontoret. - Magnus Johansson

14 Detaljplan för del av Bolmstad 2:44 vid Bolmstad hamn i Angelstads församling, Ljungby kommun. - Olle Ring

15 Kungshögsskolan - om- och tillbyggnad. - Hans-Jörgen Holmberg, Jan Bernhardsson

16 Norra Ljungkullen 7. Beslut om hyreskontrakt. - Jan Bernhardsson

17 Upprustning av Västanå. Svar på motion. - Göran Lundberg

18 Revidering av Alkohol- och drogpolitiskt program för Ljungby kommun. - Leif Thoresen

19 Gåva - IF Troja Ljungby. - Irene Hedfors

20 Kyrkstigen i Angelstad. Beslut om utbyggnad och finansiering. - Kenneth Pettersson

21 Del av fastigheten Ljungby 7:106 i Ljungby. Beslut om försäljning. - Per-Olov Almqvist

22 Beredskapsplanering för pandemisk influensa. - Anders Forserud

23 Instruktion till ombud vid 2008-års ordinarie bolagsstämmor för samtliga bolag inom Ljungby Holding AB-koncernen. - Anders Forserud

Delegationsärenden och anmälningsärenden

24 Redovisning av delegationsbeslut.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (65 kb)

§85 Information

 1. Information om International Sales and Marketing-utbildningen (ISM) av Dr. Sarah Philipson, Växjö Universitet.

 2. Ekonomichefen informerar om Kommunassurans Syd Försäkrings AB.

 3. PA-specialisten redogör för Personalekonomisk redovisning 2007.

 4. PA-specialisten redovisar Lönekartläggningen och handlingsplan för jämställda löner 2007.

 5. Ann-Charlotte Wiesel (m) och Karl-Gustaf Sundgren (c) berättar om sitt företagsbesök på Presservice Ljungby AB.

§86 Uppföljning

 1. Budgetuppföljning mars 2008.

 2. Hyresadministratören redovisar intern kontroll av kravverksamhet. Kommunstyrelsen begär ny redovisning i oktober för uppföljning av ärendet.

 3. Fastighetsingenjören och fastighetschefen redovisar slutredovisning av Sunnerbogymnasiet.

§87 Visionsarbete

Avdelningschefen redogör för förutsättningarna för visionsarbetet på kansliavdelningen, tekniska kontoret.

§88 Hemställan om borgen från Ljungbybostäder AB för nyproduktion av studentlägenheter

Ks2008/0200  045

Beslut

Ljungbybostäder beviljas kommunal borgen med 25000 tkr för byggnads­kreditiv under byggtiden samt slutlig låneplacering för nyproduktion av studentlägenheter i kv. Kolvringen 1, Ljungby.

Ärendet

Ljungbybostäder AB har den 24 april 2008 inkommit med en ansökan om borgen för ett lånebelopp på 25000 tkr avseende byggnadskreditiv under byggtiden samt slutlig låneplacering för nyproduktion av studentlägenheter i kv. Kolvringen 1, Ljungby.

Ljungbybostäder AB ska producera 38 st. enrumslägenheter åt studenter på ca1,300 kvm i kvarteret Kolvringen 1, där första etappen beräknas vara klar i september 2008 och andra etappen beräknas vara klar i oktober 2008.

Kommunstyrelsen beslutar att ärendet får behandlas under dagens sammanträde som ett extra ärende.

Ekonomichefen, som är närvarande under dagens behandling av detta ärende, tillstyrker borgen.

§89 Ombudgetering av kostverksamhet

Ks2008/0165  041

Beslut

 1. Tekniska kontorets budget utökas 2008 med 20 852 tkr för övertagande av kostverksamheten. Kommunledningskontorets budget minskas med 41 tkr, barn- och utbildningsnämndens budget minskas med 14678 tkr och socialnämndens budget minskas med 6133 tkr.

 2. Kommunstyrelsen återkommer med kompletteringsbeslut under innevarande år.

Ärendet

Kostverksamheten för grundskola, gymnasieskola och äldreomsorg övergick vid årsskiftet från barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden till tekniska kontoret.

Kommunledningskontoret fick i samband med beslut om budget 2008 i uppdrag att föreslå en överföring av budget för kostverksamheten mellan förvaltningarna.

Kommunledningskontoret föreslår i skrivelse den 9 april 2008 att tekniska kontorets budget utökas 2008 med 20852 tkr för övertagande av kostverksam­heten. Kommunledningskontorets budget minskas med 41 tkr, barn- och utbildningsnämndens budget minskas med 14678 tkr och socialnämndens budget minskas med 6133 tkr.

Beredning

Arbetsutskottet har den 22 april 2008 beslutat ge kommunledningskontoret i uppdrag att se över interndebiteringen av kostverksamheten till budget­beredningen.

Arbetsutskottet beslutade också föreslå kommunstyrelsen att tekniska kontorets budget utökas 2008 med 20 852 tkr för övertagande av kostverksamheten. Kommunledningskontorets budget minskas med 41 tkr, barn- och utbildningsnämndens budget minskas med 14678 tkr och socialnämndens budget minskas med 6133 tkr.

§90 Fördelning av resultatbalansering - kommunledningskontoret

Ks2008/0167  041

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner kommunledningskontorets förslag till resultatbalansering för överskottet 2007.

Ärendet

Kommunledningskontoret har efter bokslut 2007 ett balanserat överskott på 4253 tkr. Kommunledningskontoret lämnar i skrivelse den 2 april 2008 förslag till fördelning av överskottet till de olika enheterna inom kommunlednings­kontorets ansvarsområde.

Arbetsutskottet föreslår den 22 april kommunstyrelsen att godkänna kommunledningskontorets förslag till resultatbalansering för överskottet 2007.

§91 Kungshögsskolan - om- och tillbyggnad

Ks2008/0087  291

Beslut

 1. Upphandlingen ska avbrytas.

 2. Inkomna anbud sekretessbeläggs.

 3. Kommunledningskontoret får i uppdrag att tillsammans med övriga berörda förvaltningar snarast, dock senast inom en månad, ta fram ett förslag till hur ärendet ska handläggas i fortsättningen.

Ärendet

Tekniska kontoret har i uppdrag av barn- och utbildningsnämnden att bygga om och bygga till Kungshögsskolan för F-9 – verksamhet.

Anbudsinfordran för totalentreprenad har utförts. Anbudssammanställning, projektbudget och finansieringsförslag har upprättats.

Tekniska kontoret har lämnat in rivningslov angående den rosa byggnaden till miljö- och byggnämnden. Miljö- och byggnämnden fattar beslut i ärendet den 30 april.

Beredning

Tekniska utskottet har den 23 april 2008 överlämnat ärendet till kommun­styrelsen utan eget förslag till beslut.

Kommunstyrelsens ordförande Carina Bengtsson lämnar under dagens sammanträde, genom kommunchefen följande förslag till beslut:

 1. Upphandlingen ska avbrytas.

 2. Inkomna anbud sekretessbeläggs.

 3. Kommunledningskontoret får i uppdrag att tillsammans med övriga berörda förvaltningar ta fram ett förslag till hur ärendet ska handläggas i fortsättningen.

Yrkanden

Harriet Kristensson (s) yrkar att kommunledningskontorets uppdrag att ta fram förslag till vidare handläggning av ärendet ska vara klart snarast, dock senast inom en månad.

Alf Johansson (KB), med bifall av Sten Moberg (fp), yrkar bifall till Carina Bengtssons (c) förslag till beslut.

ClasGöran Carlsson deltar inte i behandlingen av ärendet.

§92 Norra Ljungkullen 7

Ks2008/0179  290

Beslut om hyreskontrakt

Beslut

Tekniska kontoret får i uppdrag att teckna kontrakt att hyra kontorslokaler åt socialförvaltningen inom Norra Ljungkullen 7 - Polishuset.

Ärendet

Socialförvaltningen har uppdragit åt tekniska kontoret att teckna hyreskontrakt för kontorslokaler inom fastigheten Norra Ljungkullen 7- Polishuset. Lokalerna ersätter befintliga kontorslokaler inom kvarteret Sländan.

Hyrestiden är från och med 1 januari 2009 till och med 31 december 2014 och förlängs därefter med tre år i sänder.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 23 april 2008 kommunstyrelsen besluta att uppdra åt tekniska kontoret att teckna kontrakt för att hyra kontorslokaler åt socialförvaltningen inom Norra Ljungkullen 7 – Polishuset.

§93 Upprustning av Västanå

Ks2006/0326  101

Svar på motion

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad med hänvisning till den information som framförts från Ljungbybostäder AB.

Ärendet

Miljöpartiet de gröna i Ljungby lämnade genom Kjell Jormfeldt (mp) och Johanna Jormfeldt (mp) den 7 september 2006 in en motion till kommunfull­mäktige i vilken man tar upp användningen av fastigheten Västanå i Ryssby. Motionen lades fram mot bakgrund bland annat av att kommunstyrelsen beslutat om utförsäljning av fastigheten.

I motionen föreslås att

· försäljningen av Västanå avbryts,

· Ljungbybostäder AB får i uppdrag att överta och rusta upp Västanå,

· Västanå används till hyreslägenheter för äldre, studenter, gymnasieelever, etc.

Beredning

Ljungbybostäder AB meddelar i ett yttrande att man gått ut med en upphandling gällande ombyggnation av en av flyglarna. Ombyggnationen kommer att skapa tio nya lägenheter och inflyttning beräknas kunna ske våren 2009.

Beträffande den andra flygeln håller företaget dörren öppen för olika lösningar.

Arbetsutskottet föreslår den 22 april 2008 att motionen anses besvarad med hänvisning till vad som framförts från Ljungbybostäder AB.

§94 Revidering av Alkohol- och drogpolitiskt program för Ljungby kommun

Ks2007/0426  761

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta det reviderade alkohol- och drogpolitiska programmet daterat 2008-04-08 med de justeringar som beslutats under dagens sammanträde.

Det alkohol- och drogpolitiska programmet föreslås gälla från och med den 1juli 2008 till och med år 2012.

Ärendet

Kommunledningskontoret har överlämnat förslag till ett reviderat alkohol- och drogpolitiskt program för Ljungby kommun.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 23 oktober 2007, § 38, att översända kommunledningskontorets remissupplaga till styrelser och nämnder, Brottsförebyggande rådet, Handikapprådet samt partigrupperna för yttrande.

Yttranden har inkommit från kommunstyrelsen, samtliga nämnder, Ljungby Holding-koncernen, länssamordnare Kronobergs län, Ljungby Blåbands­förening, Miljöpartiet de gröna samt Vänsterpartiet.

Kommunledningskontoret redovisar i sammanställning den 8 april 2008 förslag och förändringar som beaktats i det alkohol- och drogpolitiska programmet och överlämnar en reviderad upplaga 2008-04-08 för beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Arbetsutskottet beslutar den 22 april 2008 föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta reviderat alkohol- och drogpolitiskt program.

Yrkanden

Kerstin Wiréhn (v) yrkar att följande ändringar görs i programmet:

 1. Lägg till dopning på s. 3 om spel- och nätberoende.

 2. Lägg till frivilligorganisationer i punkt fem, i stycket om metoder för att uppnå målet att utveckla arbetet med hälsofostran.

 3. Med anledning av punkt 41 ska kommunen årligen avsätta 20000 kr som stöd till frivilligorganisationerna.

 4. Stryk undantagen ”Dock kan alkoholservering förekomma vid speciella tillfällen…” i punkterna 48 och 58.

Sten Moberg (fp) yrkar att representation med alkohol inte får förekomma på kommunens bekostnad (punkterna 48 och 58).

Ann-Charlotte Wiesel (m), med bifall av Alf Johansson (KB), Nils-Erik Wetter (kd), Roland Johansson (alt) och Karl-Gustaf Sundgren (c), yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.

Beslutsordning

Ordföranden ställer kommunledningskontorets förslag mot Kerstin Wiréhns (v) tre första yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutar att:

 1. dopning ska tas med på sidan 3 om spel- och nätberoende.

 2. frivilligorganisationer ska tas med i punkt 5.

 3. 20000 kr inte ska avsättas årligen till insatser i punkt 41.

Ordföranden ställer därefter proposition på Kerstin Wiréhns (v) yrkande att stryka undantagen i punkterna 48 och 58 och Sten Mobergs (fp) yrkande att representation enligt punkterna 48 och 58 inte får ske på kommunens bekostnad mot Ann-Charlotte Wiesels (m), med flera, yrkande att besluta enligt kommunledningskontorets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Ann-Charlotte Wiesels (m) m.fl. yrkande.

§95 Gåva - IF Troja Ljungby

Ks2008/0212  100

Beslut

 1. Gåva till IF Troja Ljungby på 100000 kronor ska finansieras genom att medel tas ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter 2008.

 2. Kommunledningskontoret får i uppdrag att titta över möjligheterna att upprätta riktlinjer för att uppmärksamma idrottsliga framgångar i kommunen.

Ärendet

Den 10 april 2008 kvalificerade sig IF Troja ljungby för spel i allsvenskan nästa säsong. Det innebär längre resor för laget och mer uppmärksamhet från radio, press och TV. I samband med matchen överlämnade Ljungby kommun en gåva på 100000 kronor.

Beredning

Kommunledningskontoret föreslår i PM den 29 april 2008 att kommunstyrelsen beslutar att gåvan till IF Troja Ljungby på 100000 kronor ska finansieras genom kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter.

Yrkanden

Harriet Kristensson (s) yrkar att kommunledningskontoret får i uppdrag att titta över möjligheterna att upprätta riktlinjer för att uppmärksamma idrottsliga framgångar i kommunen.

Harriet Kristenssons (s) förslag får bifall av Alf Johansson (KB), Nils-Erik Wetter (kd), Ann-Charlotte Wiesel (m), Conny Simonsson (s), Kerstin Wiréhn (v), Sten Moberg (fp), Gösta Carlsson (m), Lars-Erik Karlsson (c) och Karl-Gustaf Sundgren (m).

§96 Kyrkstigen i Angelstad

Ks2007/0294  512

Beslut om utbyggnad och finansiering

Beslut

 1. Tekniska kontoret får i uppdrag att genomföra redovisat projekt

 2. Finansiering av den kommunala delen av projektet omfördelas från projekt 46005 Centrumplan, med 575000 kronor.

 3. Kompensation ska ske från och med 2009 års driftbudget för ökade driftkostnader med 40 000 kronor/år exklusive kapitaltjänstkostnader.

Ärendet

Tekniska utskottet har den 21 augusti 2007, § 40 godkänt tekniska kontorets ansökan om bidrag till trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Ansökan omfattade ett objekt med en beräknad kostnad av 1 150 000 kronor.

Statsbidrag har genom beslut av Vägverket beviljats för det av kommunen ansökta objektet, GC-väg Kyrkstigen i Angelstad, med ett bidragsbelopp om 575 000 kronor, vilket motsvarar 50 % av den totala anläggningskostnaden.

Beredning

Kommunstyrelsen har den 8 april 2008 återremitterat ärendet till tekniska utskottet för förslag till finansiering inom beslutad investeringsbudget 2008.

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse den 17 april 2008 att tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att

 1. Tekniska kontoret får i uppdrag att genomföra redovisat projekt

 2. Finansiering av den kommunala delen av projektet omfördelas från projekt 46005 Centrumplan, med 575000 kronor.

 3. Kompensation ska ske från och med 2009 års driftbudget för ökade driftkostnader med 40 000 kronor/år exklusive kapitaltjänstkostnader.

§97 Del av fastigheten Ljungby 7:106 i Ljungby

Ks2008/0175  253

Beslut om försäljning

Beslut

Upprättat avtal med Herex AB godkänns.

Ärendet

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse den 11 april 2008 att kommunstyrelsen godkänner upprättat avtal med Herex AB, Orrspelsvägen 45, 240 14 Veberöd.

Avtalet är upprättat inom ramen för detaljplanen för del av kvarteret Solrosen vid Sunnerborondellen. Genom avtalet överlåter kommunen 2 880m² av fastigheten Ljungby 7:106 för en köpeskilling om 193800 kronor att betalas på tillträdesdagen den 26 maj 2008.

§98 Beredskapsplanering för pandemisk influensa

Ks2007/0555  016

Beslut

Ärendet återremitteras till kommunledningskontoret för mer information om prioritering av vaccin och antivirala mediciner.

Ärendet

Efter rekommendation av Länsstyrelsen och Krisberedskapsmyndigheten har Ljungby kommuns riskhanteringsgrupp utarbetat förslag till beredskapsplan för pandemisk influensa. Bakgrunden till att planen tas fram, är att det finns risk för att nytt influensavirus uppkommer och eftersom antikroppar saknas finns risk för att smittspridningen blir stor och berör alla världsdelar.

Planen visar vilka åtgärder som ska vidtas i olika skeden samt hur verksamheten ska omprioriteras under antagandet att hälften av personalen har insjuknat.

Beredning

Arbetsutskottet har den 22 april 2008 överlämnat ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut.

Yrkanden

Harriet Kristensson (s) yrkar återremiss av ärendet för mer information om prioritering av vaccin och antivirala mediciner.

Kerstin Wiréhn (v) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag till beslut.

Beslutsordning

Ordföranden frågar kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras idag eller om ärendet ska återremitteras och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska återremitteras.

§99 Instruktion till ombud vid 2008-års ordinarie bolagsstämmor för samtliga bolag inom Ljungby Holding AB-koncernen

Ks2008/0166  140

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

- utfärda fullmakt till det av kommunfullmäktige valda stämmoombudet Alf Johansson, Textilvägen 7, 340 14 Lagan, att företräda samtliga aktier vid 2007 års stämmor i Ljungby Holding AB med dotter- och dotterdotterbolag

- välja Stefan Bramstedt, som nominerats av Ljungbyindustriernas samarbetsgrupp (LSG), till ordinarie styrelseledamot i Ljungby Utveckling AB och Leif Erik Dennis Juteberg, som nominerats av ’Företagarnas lokalförening i Ljungby’, till ersättare, båda från 2008 års ordinarie stämma till 2009 års ordinarie stämma.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta vidare att, under förutsättning av godkännande vid den samordnade ansvarsprövning av hela kommunkoncernen, instruera stämmoombudet att, i samtliga bolag inom Ljungby Holding AB-koncernen, vid stämman fatta beslut om att

- fastställa resultat- och balansräkningar för bolagen och koncernen

- besluta att resultat disponeras enligt förslag i bolagens årsredovisningar

- bevilja styrelseledamöter och verkställande direktörer ansvarsfrihet för 2007 års förvaltning

- fastställa arvoden åt styrelser, lekmannarevisor och ersättare i enlighet med vid varje tidpunkt gällande ”Arvodesreglemente för Ljungby kommun”

- fastställa att ersättning till den auktoriserade revisorn skall utgå enligt av kommunfullmäktige godkänt avtal.

Slutligen föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta att

- enligt rekommendation från styrelsen i Ljungby Utveckling AB (2008-02-13, § 13) stryka köpoptionen i de särskilda ägardirektiv som utfärdats för Ljungby Utveckling AB (Kf 2007-03-29, § 34) samt att uppdra åt stämmoombudet att vid 2008 års ordinarie bolagsstämma i Ljungby Utveckling AB besluta om att ändringen skall gälla för bolaget.

Ärendet

Inför årets bolagsstämmor inom Ljungby Holding-koncernen behöver beslut fattas i frågor enligt nedanstående förteckning med beslutsförslag.

Kommunledningskontoret överlämnar med skrivelse den 9 april 2008 förslag till beslut:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

- utfärda fullmakt till det av kommunfullmäktige valda stämmoombudet Alf Johansson, Textilvägen 7, 340 14 Lagan, att företräda samtliga aktier vid 2007 års stämmor i Ljungby Holding AB med dotter- och dotterdotterbolag

- välja Stefan Bramstedt, som nominerats av Ljungbyindustriernas samarbetsgrupp (LSG), till ordinarie styrelseledamot i Ljungby Utveckling AB och Leif Erik Dennis Juteberg, som nominerats av ’Företagarnas lokalförening i Ljungby’, till ersättare, båda från 2008 års ordinarie stämma till 2009 års ordinarie stämma.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta vidare att, under förutsättning av godkännande vid den samordnade ansvarsprövning av hela kommunkoncernen, instruera stämmoombudet att, i samtliga bolag inom Ljungby Holding AB-koncernen, vid stämman fatta beslut om att

- fastställa resultat- och balansräkningar för bolagen och koncernen

- besluta att resultat disponeras enligt förslag i bolagens årsredovis­ningar

- bevilja styrelseledamöter och verkställande direktörer ansvarsfrihet för 2007 års förvaltning

- fastställa arvoden åt styrelser, lekmannarevisor och ersättare i enlig­het med vid varje tidpunkt gällande ”Arvodesreglemente för Ljungby kommun”

- fastställa att ersättning till den auktoriserade revisorn skall utgå enligt av kommunfullmäktige godkänt avtal.

Slutligen föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta att

- enligt rekommendation från styrelsen i Ljungby Utveckling AB (2008-02-13, § 13) stryka köpoptionen i de särskilda ägardirektiv som utfärdats för Ljungby Utveckling AB (Kf 2007-03-29, § 34) samt att uppdra åt stämmoombudet att vid 2008 års ordinarie bolagsstämma i Ljungby Utveckling AB besluta om att ändringen skall gälla för bolaget.

§100 Redovisning av delegationsbeslut

Beslut

Redovisningen av delegationsbeslut godkänns.

Ärenden

 1. Tekniska kontoret har i sammanställning den 21 april 2008 anmält de beslut som fattats av tekniska kontoret rörande trafikärenden och brukandet av allmän platsmark under januari – april 2008 med stöd av kommunstyrelsens beslut 1992-01-09, § 9.

 2. Tekniska kontoret har i sammanställning den 7 april 2008 anmält de beslut som fattats av tekniska kontoret rörande markärenden m.m. under mars 2008 med stöd av kommunstyrelsens beslut 1992-01-09, § 9.

 3. Räddningschefen redovisar beslut av tillsynsförrättare i sammanställning den 11 februari 2008.

 4. Arbetsutskottets protokoll 2008-04-01 och 2008-04-22 (§§ 15 - 18).

 5. Tekniska utskottets protokoll 2008-04-23 (§§ 14 - 18).

§101 Meddelanden

Beslut

Redovisningen av meddelanden godkänns.

 1. Cirkulär 08:30 från Sveriges Kommuner och Landsting angående Vårpropositionen 2008.

 2. VoB Kronoberg protokoll från direktionens sammanträde 8 april 2008.

 3. Information från Migrationsverket den 28 mars 2008 angående fortsatt högt flyktingmottagande trots sänkt prognos.