Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2008-06-03

Sammanträde 2008-06-03

Datum
Klockan
08:00
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare Conny Simonsson.

Beslutsärenden

2 Budget 2009 med plan 2010-2013. - Magnus Johansson

3 Revers gällande lån till Ljungby Holding AB - ändring av räntevillkor. - Magnus Johansson

4 Hälsoskyddsföreskrifter för Ljungby kommun. - Alf Carlsson

5 Tillsättande av teknisk chef. - Irene Hedfors (Redovisas på sammanträdet)

6 Insatser som syftar till att underlätta och mildra negativa effekter av förestående generationsskifte. - Irene Hedfors

7 Kommunens tillsynsansvar enligt lag om detaljhandel med nikotinläkemedel (2007:1455). - Irene Hedfors

8 Utvecklingsmedel för alkohol- och narkotikaförebyggande insatser. Inbjudan från länsstyrelsen. - Irene Hedfors

Uppföljning

9 Budgetuppföljning april 2008. - Bo Dalesjö

10 Intern kontroll av genomförande av löne- och utvecklingssamtal inom tekniska kontoret. - Carolin Stjernqvist (Handlingar delas ut vid sammanträdet)

11 Reflektion från studiebesök i kommunen. - Anne Karlsson

12 Ungdomsrådet - redovisning. - Conny Simonsson, Kerstin Wiréhn

13 Utvärdering av kapitalförvaltning. - Magnus Johansson

Information

14 En jämförelse av kommunens handikappomsorg ur ett medborgarperspektiv. Rapport från Nätverket Dacke. -Marie Steneland

15 Kommunstyrelsens ordförande informerar.

Beslutsärenden fortsättning

17 Pensionspolicy för Ljungby kommun. - Else-Britt Carlsson

18 Prissättning av villatomter i Ljungby. Svar på motion. - Per-Olov Almqvist

19 Kolvringen 1 i Ljungby. Godkännande av genomförandeavtal. - Per-Olov Almqvist

20 Genomförandeavtal avseende Leoparden 1 i Ljungby. Godkännande av genomförandeavtal. - Per-Olov Almqvist

21 Del av fastigheten Berghem 1:7 och fastigheten Berghem 1:20 i Ljungby. Godkännande av genomförandeavtal. - Per-Olov Almqvist

22 Del av fastigheten Berghem 1:7 i Ljungby. Beslut om försäljning. - Per-Olov Almqvist

23 Del av fastigheten Berghem 1:7 och fastigheten Berghem 1:24 i Ljungby. Godkännande av genomförandeavtal. - Per-Olov Almqvist

24 Kyrkstigen i Angelstad. - Kenneth Pettersson

25 Detaljplan för del av Ljungby 13:14 med flera inom nordvästra industriområdet i Ljungby stad. Beslut om godkännande. - Henrik Johansson

26 Leader Linné 2007-2013. Beslut om medfinansiering. - Anette Olsson

27 Internpriser - kostavdelningen. - Mariana Axelsson, Marie Steneland

28 Vegetarisk kost. Svar på motion. - Mariana Axelsson

29 Ändring av kommunens reglementen för styrelse och nämnder. - Göran Lundberg

30 Fördelning av medel ur Dahlins biblioteks- och kulturfond. - Peter Wiman

Delegationsärenden och anmälningsärenden

31 Redovisning av delegationsbeslut.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (80 kb)

§102 Fastställande av dagordning

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar enhälligt att ta upp ärendet om Kungshögsskolan vid dagens sammanträde.

Ärendet

Ordföranden tillfrågar kommunstyrelsen om ett extra ärende gällande om- och tillbyggnad av Kungshögsskolan kan tas upp till behandling under dagens sammanträde.

§103 Kungshögsskolan om- och tillbyggnad

Ks2008/0087  291

Beslut

Tekniska kontoret ska begära förhandsbesked om rivning av gula huset (byggnad B), paviljongen, tillbyggnaden på rosa huset (byggnad A), vaktmästarbostaden och del av matsal, enligt tekniska kontorets förslag daterat den 3 juni 2008.

Ärendet

Kommunstyrelsen gav den 6 maj 2008 kommunledningskontoret i uppdrag att tillsammans med övriga berörda förvaltningar snarast, dock senast inom en månad, ta fram ett förslag till hur ärendet ska handläggas i fortsättningen.

Kommunledningen beskriver i en rapport, daterad den 30 maj 2008, konsekvenser av tre möjligheter vad gäller om- och tillbyggnad av Kungshögsskolan samt lämnar förslag till handlingsplan.

ClasGöran Carlsson deltar ej i beslutet.

§104 Budget 2009 med plan 2010-2013

Ks 2008/0226  041

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa budget för 2009 och plan för 2010-2013 enligt budgetberedningens förslag med följande förändringar:

 1. Kultur- och fritidsnämnden tilldelas 400,000 kr för att användas specifikt inom kulturområdet.

 2. Socialförvaltningen får ytterligare 1,287 mkr i kompensation för utökat antal platser på Ljungberga.

 3. Budgetberedningens förslag att ekonomichefen tilldelas ansvaret att besluta om resultatbalansering stryks.

 4. Tekniska kontoret får 490,000 kr i kompensation för ökade driftskostnader på grund av investeringar i gator, vägar och parker.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att finansiering av de beslutade tilläggen tas ur bufferten.

Kommunledningskontoret får i uppdrag att utreda hur kommunen bör agera i framtiden i frågor som gäller kompensering av utökat antal platser, såsom Ljungberga.

Ärendet

Budgetberedningen har den 15 maj 2008 överlämnat förslag till budget för 2009 och plan för 2010-2013 med utgångspunkt från nämndernas och förvalt­ningarnas förslag.

Yrkanden

ClasGöran Carlsson (s) lämnar fem yrkanden:

1. att ”ombyggnation Bergagården” stryks ur investeringsbudgeten,

att Bergagården avvecklas som särskilt boende med påföljande ändringar i driftsbudgeten, samt att Bergagården omvandlas till seniorboende i Ljungbybostäders eller annan aktörs regi.

2. att kultur- och fritidsnämnden tilldelas 400,000 kr för att användas specifikt inom kulturområdet, såsom lokalhållande föreningar på landsbygden och kulturella arrangemang, men inte till idrott eller biblioteksverksamhet.

3. att vårdnadsbidraget stryks.

4. att socialförvaltningen får ytterligare 1,287 mkr i kompensation för utökat antal platser på Ljungberga.

5. att budgetberedningens förslag att ekonomichefen tilldelas ansvaret att besluta om resultatbalansering stryks.

Kerstin Wiréhn (v) yrkar bifall till samtliga yrkanden som ClasGöran Carlsson lämnat.

Alf Johansson (KB) yrkar bifall till ClasGöran Carlssons (s) yrkanden nr 2 och nr 5.

Roland Johansson (alt) yrkar bifall till ClasGöran Carlssons (s) yrkanden nr 1, 2, 4 och 5.

Beslutsordning och omröstning

1. Ordförande ställer ClasGöran Carlssons (s) m.fl. yrkande nr 1 om Bergagården mot budgetberedningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med budgetberedningens förslag.

Omröstning begärs angående ClasGöran Carlssons (m) m.fl. yrkande att ombyggnation av Bergagården stryks mot budgetberedningens förslag och verkställs med följande omröstningsordning:

Ja-röst för bifall till budgetberedningens förslag.

Nej-röst för bifall till ClasGöran Carlssons (m), m.fl. yrkande.

Omröstningen resulterar i 8 ja-röster mot 7 nej-röster. Se omröstningsbilaga.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med budgetberedningens förslag.

2. Ordförande ställer ClasGöran Carlssons (s) m.fl. yrkande nr 2 om extra finansiering till kulturområdet mot budgetberedningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ClasGöran Carlssons (s) m.fl. yrkande.

3. Ordförande ställer ClasGöran Carlssons (s) m.fl. yrkande nr 3 att vårdnadsbidraget stryks mot budgetberedningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med budgetberedningens förslag.

Omröstning begärs angående ClasGöran Carlssons (m) m.fl. yrkande att vårdnadsbidraget stryks och verkställs med följande omröstningsordning:

Ja-röst för bifall till budgetberedningens förslag.

Nej-röst för bifall till ClasGöran Carlssons (m), m.fl. yrkande.

Omröstningen resulterar i 8 ja-röster mot 6 nej-röster. En ledamot avstår från att rösta. Se omröstningsbilaga.

4. Ordförande ställer ClasGöran Carlssons (s) m.fl. yrkande nr 4 att socialförvaltningen får 1,287 mkr i kompensation för utökat antal platser på Ljungberga mot budgetberedningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i en enlighet med ClasGöran Carlssons (s) m.fl. yrkande.

5. Ordförande ställer ClasGöran Carlssons (s) m.fl. yrkande nr 5 att förslaget att ekonomichefen tilldelas ansvaret att besluta om resultatbalansering stryks mot budgetberedningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i en enlighet med ClasGöran Carlssons (s) m.fl. yrkande.

§105 Revers gällande lån till Ljungby Holding AB - ändring av räntevillkor

Ks 2008/0211  045

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ersätta tidigare tecknad revers med ny revers, vilket innebär reversränta på 4 procent per år under räntebindningsperioden 2009-01-01 till och med 2010-12-31.

Ärendet

Mellan Ljungby kommun som borgenär och Ljungby Holding AB som gäldenär har tecknats en lånerevers på 323 Mkr. Räntan på reversen har legat fast på 3,5 procent under åren 2006-2008.

Kommunledningskontoret föreslår i skrivelse den 24 april 2008 att för Ljungby Holding AB fastställa en reversränta på 4 procent att gälla från 2009 till och med 2010.

Arbetsutskottet föreslår den 20 maj 2008 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ersätta tidigare tecknad revers med ny revers, vilket innebär reversränta på 4 procent per år under räntebindningsperioden 2009-01-01 till och med 2010-12-31.

§106 Hälsoskyddsföreskrifter för Ljungby kommun

Ks 2008/0232  440

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner förslaget till hälsoskyddsföreskrifter för Ljungby kommun och överlämnar det till kommunfullmäktige för antagande.

Ärendet

Miljö- och byggnämnden har upprättat förslag till lokala hälsoskyddsföreskrifter för Ljungby kommun.

Miljö- och byggnämnden har den 30 april 2008, § 76 godkänt förslag till hälsoskyddsföreskrifter och överlämnat förslaget till kommunfullmäktige för antagande.

Arbetsutskottet föreslår den 20 maj 2008 att kommunstyrelsen godkänner förslaget till hälsoskyddsföreskrifter för Ljungby kommun och överlämnar det till kommunfullmäktige för antagande.

§107 Tillsättande av teknisk chef

Ks

Beslut

Ann-Kristin Rådberg erbjuds tjänsten som teknisk chef. Chefsförordnandet begränsas till fem år med möjlighet till förlängning efter gemensam utvärdering av arbetsgivare och fackliga organisationer.

Ärendet

Tekniske chefens förordnande löper ut den 11 januari 2009. Tjänsten har därför utannonserats och av de som har anmält sitt intresse för tjänsten har två kallats till intervju med politiker, tjänstemän och fackliga företrädare.

Efterföljande dialog och förhandling enligt MBL § 11 visar att parterna är överens om att föreslå Ann-Kristin Rådberg till tjänsten som teknisk chef.

Tekniska utskottet föreslår den 3 juni 2008 att kommunstyrelsen erbjuder Ann-Kristin Rådberg tjänsten som teknisk chef och att förordnandet är tidsbegränsat med möjlighet till förlängning efter gemensam utvärdering av arbetsgivare och fackliga organisationer.

§108 Insatser som syftar till att underlätta och mildra negativa effekter av förestående generationsskifte

Ks 2008/0052  029

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar enligt budgetberedningens förslag följande:

- Koordinator för marknadsföring, utvecklingsprogram för framtidens ledare och traineeprogram ska genomföras med en central budget under kommun­ledningskontoret på 1 000 tkr

- Fortsatt satsning på friskvård och hälsa utreds vidare

- Kompetensutveckling och karriärvägar, mentorskap, projekt för äldre arbetstagare och flexiblare arbetstider och rätt till heltid ska genomföras utan ökad budget till förvaltningarna

- Projekt för äldre arbetstagare och flexiblare arbetstid och rätt till heltid ska utvärderas efter 2009.

Ärendet

Kommunstyrelsen beslutade den 8 maj 2007 att tillsätta en utredning för att utreda förutsättningarna i kommunen vad gäller behov av arbetskraft och nyrekrytering under kommande femårsperiod samt lämna förslag till åtgärder för att arbetskraftssituationen i kommunen ska fungera tillfredställande under perioden som helhet. Bland annat ska förutsättningarna för att bereda äldre personal mentorsuppgifter eller andra specialuppgifter utredas.

Beredning

Utredningen har efter beslut i kommunstyrelsen den 12 februari 2008 skickats ut på remiss till samtliga förvaltningar/nämnder för synpunkter.

Utredningen berör följande områden:

 1. Koordinator för marknadsföring av Ljungby kommun som arbetsgivare

 2. Kompetensutveckling och karriärvägar

 3. Utvecklingsprogram för framtidens ledare (Trainee Kronoberg)

 4. Traineeprogram

 5. Mentorskap

 6. Projekt för äldre arbetstagare

 7. Flexiblare arbetstider och rätt till heltid

 8. Fortsatt satsning på friskvård och hälsa.

Samtliga nämnder samt tekniska kontoret har yttrat sig. Deras inställning till föreslagna åtgärder redovisas i en särskild sammanställning.

Arbetsutskottet föreslår den 20 maj 2008 att kommunstyrelsen beslutar enligt alliansens budgetförslag:

- Koordinator för marknadsföring, utvecklingsprogram för

framtidens ledare och traineeprogram ska genomföras med en central budget under kommunledningskontoret på 1 000 tkr

- Fortsatt satsning på friskvård och hälsa utreds vidare

- Kompetensutveckling och karriärvägar, mentorskap, projekt för äldre arbetstagare och flexiblare arbetstider och rätt till heltid ska genomföras utan ökad budget till förvaltningarna

- Projekt för äldre arbetstagare och flexiblare arbetstid och rätt till heltid ska utvärderas efter 2009.

Yrkanden

Sten Moberg (fp) yrkar bifall till budgetberedningens förslag.

§109 Kommunens tillsynsansvar enligt lag om detaljhandel med nikotinläkemdel (2007:1455)

Ks 2008/0172  761

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

- tillsynen enligt lag (2007:1455) om detaljhandel med nikotinläkemedel handläggs av miljö- och byggnämnden

- tillsynen av nikotinläkemedel blir avgiftsfri

- om kommunen ska ha tillsyn över ytterligare läkemedel ska det göras en utredning om vilken nämnd som ska ha ansvar för tillsynen.

Ärendet

Enligt lag (2007:1455) om detaljhandel med nikotinläkemedel är det fr.o.m.1mars 2008 tillåtet för andra näringsidkare än Apoteket att sälja receptfria nikotinläkemedel. För att få sälja nikotinläkemedel krävs att en anmälan gjorts till den kommun där handel ska bedrivas.

Kommunen ska enligt lag upprätta och ansvara för register över anmälningar från näringsidkare som säljer nikotinläkemedel. Kommunen ska även ha tillsyn för att lagen efterlevs. Kommunen får för sin kontroll ta ut en avgift. Då kommunen inte tar ut någon avgift för kontroll/tillsyn av tobakslagen föreslås att även tillsynen av nikotinläkemedel blir avgiftsfri.

Kontrollen liknar den kommunala tillsynen av tobaksförsäljningen som miljö- och byggkontoret ansvarar för. Kommunfullmäktige föreslås därför ge miljö- och byggkontoret i uppdrag att handlägga även denna tillsynsuppgift.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 20 maj 2008 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

- tillsynen enligt lag (2007:1455) om detaljhandel med nikotinläkemedel handläggs av miljö- och byggnämnden

- tillsynen av nikotinläkemedel blir avgiftsfri

- om kommunen ska ha tillsyn över ytterligare läkemedel ska det göras en utredning om vilken nämnd som ska ha ansvar för tillsynen.

§110 Utvecklingsmedel för alkohol- och narkotikaförebyggande insatser

Ks 2008/0203  761

Inbjudan från länsstyrelsen

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ansöka om utvecklingsmedel för alkohol- och narkotikaförebyggande insatser för 2009.

Ärendet

Länsstyrelsen har inbjudit länets kommuner att ansöka om utvecklingsmedel för alkohol- och narkotikaförebyggande insatser 2009. Förebyggande alkohol- och narkotikaåtgärder ska vara förankrade genom beslut i kommunstyrelsen. Ansökan ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast den 15 juni 2008.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 20 maj 2008 att kommunstyrelsen beslutar att ansöka om utvecklingsmedel för alkohol- och narkotikaförebyggande insatser för 2009.

§111 Uppföljning

 1. Budgetuppföljning april 2008.

 2. Personalsekreteraren, barn- och utbildningskontoret redovisar intern kontroll av genomförande av löne- och utvecklingssamtal inom tekniska kontoret.

 3. Anne Karlsson redogör för studiebesök i kommunen.

 4. Kerstin Wiréhn och Conny Simonsson informerar från Ungdomsrådet.

 5. Ekonomichefen redogör för utvärdering av kapitalförvaltning.

§112 Information

1. Ekonomen/avdelningschefen på tekniska kontoret samt sektionschefen för IFO redogör för Nätverket Dackes rapport En jämförelse av kommunens handikappomsorg ur ett medborgarperspektiv.

Nio kommuner med liknande förutsättningar deltar i projektet i vilket Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är huvudman, för att jämföra sina verksamheter.

Rapporten om kommunernas handikappomsorg jämför bland annat kostnadsutveckling inom handikappomsorgen, individuella planer, utredningstid och information genom till exempel kommunernas hemsidor.

Jämförelserna syftar till att ge gemensamma mått som kan användas för att förbättra verksamheten.

§113 Pensionspolicy för Ljungby kommun

Ks2008/0104  024

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner det omarbetade förslaget till Pensionspolicy för Ljungby kommun och överlämnar policyn till kommunfullmäktige för antagande.

Ärendet

Personalutskottet har den 20 februari 2008 godkänt personalavdelningens förslag till pensionspolicy för Ljungby kommun.

Kommunstyrelsen har den 11 mars 2008 återremitterat ärendet till personal­utskottet för revidering av förslaget, så att pensionspolicyn är en garanti för samtliga anställda.

Beredning

Personalutskottet har behandlat ärendet den 29 april 2008, § 30 och föreslår att kommunstyrelsen godkänner det omarbetade förslaget till Pensionspolicy för Ljungby kommun och överlämnar policyn till kommunfullmäktige för antagande.

§114 Prissättning av villatomter i Ljungby

Ks2007/0476  101

Svar på motion

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

 1. Villatomter ska fortsätta att säljas i befintligt skick.

 2. Tekniska kontoret ska återkomma i höst med förslag till justering av tomtpriser.

 3. Motionen anses besvarad.

Ärendet

Den socialdemokratiska partigruppen har lämnat in en motion till kommun­fullmäktige i vilken de förslår att ge kommunstyrelsen uppdraget att redovisa förutsättningar för en förändring av prissättningen när det gäller försäljning av villatomter.

Tekniska kontoret har i skrivelse den 13 maj sammanställt synpunkter enligt följande. Vid grovplanering försvinner den enskildes önskemål om tomt­utformning och genomförandetiden förlängs väsentligt. När kommunen idag inte har några tomter till försäljning så anses det bäst lämpat att sälja tomterna i befintligt skick för att kunna tillgodose behovet av villatomter.

Tekniska kontoret föreslår att villatomter ska fortsätta att säljas i befintligt skick och tekniska kontoret återkommer i höst med förslag till justering av tomtpriser.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 26 maj 2008 att

 1. Villatomter ska fortsätta att säljas i befintligt skick.

 2. Tekniska kontoret ska återkomma i höst med förslag till justering av tomtpriser.

§115 Kolvringen 1 i Ljungby

Ks2008/0213  253

Godkännande av genomförandeavtal

Beslut

Genomförandeavtalet med Ljungbybostäder AB godkänns.

Ärendet

Avtal har upprättats mellan Ljungbybostäder AB och Ljungby kommun i avseende att uppföra fem stycken bostadshus för studenter.

Genomförandeavtalet innebär att Ljungby kommun överlåter fastigheten Kolvringen 1 efter genomförd fastighetsreglering om cirka 4133 m² för 689000 kronor till Ljungbybostäder AB på tillträdesdagen den 20 juni 2008.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 26 maj 2008 att kommunstyrelsen godkänner genomförandeavtalet med Ljungbybostäder AB.

§116 Leoparden 1 i Ljungby

Ks 2007/0292  250

Godkännande av genomförandeavtal

Beslut

Genomförandeavtalet med LJ Bygg AB godkänns.

Ärendet

Avtal har upprättats mellan Lars Jönssons Byggtjänst AB (LJ Bygg AB) och Ljungby kommun avseende att uppföra 38 stycken bostadshus med äganderätt.

Genomförandeavtalet innebär att Ljungby kommun säljer fastigheten Leoparden1 för 2750000 kronor till LJ Bygg AB.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 26 maj 2008 att kommunstyrelsen godkänner genomförandeavtalet med LJ Bygg AB.

§117 Del av fastigheten Berghem 1:7 och fastigheten Berghem 1:20 i Ljungby

Ks2008/0248  253

Godkännande av genomförandeavtal

Beslut

Genomförandeavtalet med Fastighets AB Ljungby Berghem godkänns.

Ärendet

Tekniska kontoret föreslår att kommunstyrelsen ska godkänna bifogade preliminära avtal med Fastighets AB Ljungby Berghem, 556683-5228, med adress c/o Skanska Fastigheter Göteborg AB, 405 18 Göteborg.

Avtalet är upprättat inom ramen för förslag till ”detaljplan för ett område vid Ljungby södra infart” inom sydvästra industriområdet i Ljungby.

Genom avtalet överlåter kommunen cirka 3500 m² av fastigheten Berghem 1:7 för en överenskommelse köpeskilling om 315000 kronor att betalas på tillträdesdagen. Bolaget ska bekosta fastighetsbildningen och genomföra denna på så sätt att området avstyckas och till styckningslotten överförs fastigheten Berghem 1:20 genom fastighetsreglering. Bolaget ska bidra med ett exploateringsbidrag om högst 1200000 kronor för byggnation av rondellen i korsningen Ringvägen/Väg 25. Borttagning av föroreningen i marken på området bekostas och utförs av kommunen. Överenskommelse träffas också om handelns inriktning där en inriktning mot annat än vanlig volymhandel jämte en livsmedelshall ska prövas av kommunstyrelsen.

Avtalet är villkorat av kommunstyrelsens godkännande, att motsvarande avtal kan träffas med ägaren av Berghem 1:24 samt att förslaget till detaljplan för området blir antaget och vinner laga kraft.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 26 maj 2008 att genomförandeavtalet med

Fastighets AB Ljungby Berghem godkänns av kommunstyrelsen.

§118 Del av fastigheten Berghem 1:7 i Ljungby

Ks2008/0250  253

Beslut om försäljning

Beslut

Avtal med Svenska McDonald’s AB godkänns.

Ärendet

Tekniska kontoret föreslår att kommunstyrelsen ska godkänna bifogade preliminära avtal med Svenska McDonald’s AB, 556181-2297 med adress 12785 Skärholmen.

Avtalet är upprättat inom ramen för förslag till ”detaljplan för ett område vid Ljungby södra infart” inom sydvästra industriområdet i Ljungby. Genom avtalet överlåter kommunen cirka 2 065 m² av fastigheten Berghem 1:7 för en överens­kommelse köpeskilling om 185 900 kronor att betalas på tillträdesdagen. Bolaget ska bekosta fastighetsbildningen samt erlägga va-avgift för tillkommande tomtyta. Bolaget ska ingå i gemensamhetsanläggning för gemensam infart till handelsområdet.

Avtalet är villkorat av kommunstyrelsens godkännande samt att förslaget till detaljplan för området blir antaget och vinner laga kraft.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 26 maj 2008 att kommunstyrelsen godkänner avtalet med Svenska McDonald’s AB.

§119 Del av fastigheten Berghem 1:7 och fastigheten Berghem 1:24 i Ljungby

Ks2008/0249  253

Godkännande av genomförandeavtal

Beslut

Genomförandeavtal med Motell E4:an Ljungby AB godkänns.

Ärendet

Tekniska kontoret föreslår att kommunstyrelsen ska godkänna bifogade preliminära avtal med Motell E4:an Ljungby AB, 556290-5298, med adress Ringvägen 1, 341 32 Ljungby.

Avtalet är upprättat inom ramen för förslag till ”detaljplan för ett område vid Ljungby södra infart” inom sydvästra industriområdet i Ljungby. Genom avtalet överlåter kommunen cirka 1 120 m² av fastigheten Berghem 1:7 för en överenskommelse köpeskilling om 100 800 kronor att betalas på tillträdesdagen. Bolaget ska bekosta fastighetsbildningen samt delta i en gemensamhetsanlägg­ning för infart till området. Överenskommelse träffas också om handelns inriktning där en inriktning mot annat än vanlig volymhandel ska prövas av kommunstyrelsen.

Avtalet är villkorat av kommunstyrelsens godkännande, att motsvarande avtal kan träffas med ägaren av Berghem 1:20 samt att förslaget till detaljplan för området blir antaget och vinner laga kraft.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 26 maj 2008 att genomförandeavtalet med Motell E4:an Ljungby AB godkänns.

§120 Kyrkstigen i Angelstad

Ks2007/0294  512

Beslut

Kommunstyrelsens beslut om genomförande av projektet Kyrkstigen i Angelstad ändras till att endast omfatta nyanläggning av bro.

Tekniska kontoret får i uppdrag att omdisponera resterande medel, av statsbidrag och kommunal finansiering om sammanlagt 1150 tkr till annat objekt i samråd med Vägverket.

Ärendet

Tekniska utskottet har den 21 augusti 2007, § 40 godkänt tekniska kontorets ansökan om bidrag till trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Ansökan omfattade ett objekt med en beräknad kostnad av 1 150 000 kronor.

Statsbidrag har genom beslut av Vägverket beviljats för det av kommunen ansökta objektet, GC-väg Kyrkstigen i Angelstad, med ett bidragsbelopp om 575 000 kronor, vilket motsvarar 50 procent av den totala anläggnings­kostnaden.

Barn- och utbildningsnämnden har vid sammanträde den 19 maj 2008 beslutat avge yttrande enligt följande:

Barn- och utbildningsnämnden anser att bron ska iordningställas och att en säker skolväg ska genomföras. Då Kyrkstigen är en skolväg som många använder är det viktigt att vägen kommer att vinterväghållas.

Efter samråd i Angelstad föreslås att innehållet i rubricerade projekt diskuteras.

Tekniska utskottet föreslår den 26 maj 2008 kommunstyrelsen besluta:

Kommunstyrelsens beslut om genomförande av projektet upphävs, Vägverket meddelas och statsbidraget betalas tillbaka.

Tekniska utskottet har vidare beslutat den 26 maj 2008 att tekniska kontoret får i uppdrag att tillsammans med företrädare från lokala föreningslivet ta fram förslag på lösning av brofrågan och att tekniska kontoret tar fram ett finansieringsförslag.

Gatuchefen har därefter varit i kontakt med Vägverket och lämnar under dagens sammanträde genom tekniska utskottet följande förslag till beslut:

Kommunstyrelsens beslut om genomförande av projektet Kyrkstigen i Angelstad ändras till att endast omfatta nyanläggning av bro.

Tekniska kontoret får i uppdrag att omdisponera resterande medel, av statsbidrag och kommunal finansiering om sammanlagt 1150 tkr till annat objekt i samråd med Vägverket.

§121 Detaljplan för del av Ljungby 13:14 med flera inom Nordvästra industriområdet i Ljungby stad

2008/0220  214

Beslut om godkännande

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner förslaget till detaljplan för del av Ljungby 13:14 med flera inom Nordvästra industriområdet och överlämnar planen till kommunfullmäktige för antagande.

Ärendet

Plankontoret har upprättat förslag till detaljplan för del av Ljungby 13:14 med flera inom Nordvästra industriområdet i Ljungby stad.

Syftet med detaljplanen är att utvidga kvartersmarken i området. Samtidigt görs en allmän översyn på planförhållandena och en anpassning till rådande förhållanden.

Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 18 mars – 14 april 2008 enligt plan och bygglagen (PBL) 5 kap 23 §.

De synpunkter som har kommit in under utställningstiden har redovisats i ett utlåtande daterat den 16 april 2008, men har inte föranlett några ändringar i planförslaget.

Detaljplanen hanteras med normalt planförfarande enligt 5 kap 20 § PBL vilket innebär att planen kan antas efter att den varit utställd.

Beredning

Miljö- och byggnämnden har den 30 april 2008, § 72 beslutat godkänna detaljplaneförslaget för del av Ljungby 13:14 med flera inom Nordvästra industriområdet i Ljungby stad samt överlämnat planen till kommunfullmäktige för antagande.

Arbetsutskottet föreslår den 20 maj 2008 att kommunstyrelsen godkänner förslaget till detaljplan för del av Ljungby 13:14 med flera inom nordvästra industriområdet och överlämnar planen till kommunfullmäktige för antagande.

§122 Leader Linné 2007-2013

Ks 2007/0231  00

Beslut om medfinansiering

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att Ljungby kommun går med i ”Leader Linné

2007-2013” och godkänner presenterad utvecklingsstrategi samt beräknat medfinansieringsbelopp på 307150 kronor per år (2007-2013).

Ärendet

I november 2006 startade arbetet med att bilda Leaderområde i Ljungby kommun. Politiken har sedan dess fått kontinuerlig information om arbetet.

Ljungby kommun har varit projektägare för förstudieprojektet ”Leaderområde i sydvästra Småland” (1 november 2007-30 april 2008). Resultatet av projektet är utvecklingsstrategin, vilken utgör själva ansökan om att få bilda Leaderområde.

När Länsstyrelsen i Kronobergs län har lämnat positivt besked om bildande av Leaderområde ska den ideella föreningen Leader Linné bildas. Styrelsen i föreningen har sedan ansvaret att styra och leda Leaderverksamheten för programperioden 2007-2013.

Under programperioden 2007-2013 kommer EU och Jordbruksverket att gå in med 4204360 kronor per år till Leaderverksamheten. Länsstyrelsen har räknat fram att de sex kommunerna (Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhult) kommer att gå in med 1760975 kronor per år, varav Ljungby kommun med 307150 kronor per år.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 20 maj 2008 att kommunstyrelsen beslutar att Ljungby kommun går med i ”Leader Linné 2007-2013” och godkänner presenterad utvecklingsstrategi samt beräknat medfinansieringsbelopp på 307150 kronor per år (2007-2013).

§123 Internpriser - kostavdelningen

Ks2008/0238  309

Beslut

Internpriserna för kostavdelningen höjs med 3 procent från 1 juli 2008.

Ärendet

För budgeten 2008 är det räknat med en inflationskompensation på 2procent. Priserna har inte höjts ännu i år. Kostavdelningen begär därför att få höja internpriserna med 3 procent från 1 juli 2008.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 26 maj 2008 att kommunstyrelsen beslutar att internpriserna för kostavdelningen höjs med 3 procent från 1 juli 2008.

§124 Vegetarisk kost

Ks2008/0065  101

Svar på motion

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Ärendet

Kerstin Wiréhn (v) har lämnat in en motion i vilken hon föreslår att Ljungby kommun serverar vegetarisk mat minst en dag per vecka, för att därigenom minska negativa miljöeffekter och dessutom kan hjälpa till att introducera mer vegetarisk mat bland ljungbyborna.

I förslaget till yttrandet från kostchefen den 7 maj framgår följande:

För att motivera elever att pröva ett vegetariskt alternativ krävs mer kunskap och förståelse i ämnet samt en positiv inställning från skolpersonalen och information till föräldrarna. I matsedelsplaneringen för höstterminen kommer kostavdelningen att pröva några fler dagar med vegetariska rätter.

På äldreboende och i matdistributionen kan gästen välja vegetariskt alternativ. Eftersom de äldre har större proteinbehov, tugg- och sväljsvårigheter och äter små portioner anser kostavdelningen att valet av vegetariskt alternativ ska vara frivilligt för denna målgrupp.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 26 maj 2008 att motionen avslås.

§125 Ändring av kommunens reglementen för styrelse och nämnder

Ks2008/0077  101

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:

Reglementena för arbetsutskottet, tekniska utskottet och personalutskottet ändras så att det för bordläggning eller återremittering av ett ärende krävs enkel majoritet.

Vidare föreslås kommunstyrelsen besluta att följande regel införs i utskottens reglementen:

Om utskottets ordförande eller vice ordförande på grund av sjukdom eller av annat skäl är hind­rad att fullgöra uppdraget för en längre tid än tre månader kan kommunstyrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren full­gör ordförandens samt­liga uppgifter.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2008.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslöt 2008-03-31 att styrelsens och nämndernas reglementen ändras så att det för bordläggning eller återremittering av ett ärende i styrelse eller nämnd krävs enkel majoritet.

Vidare uppdrogs åt styrelsen och nämnderna att besluta om motsvarande ändring i reglementena för utskotten.

Vidare gjordes en komplettering till nuvarande regel i kommunstyrelsens och nämndernas reglementen om möjlighet att utse ersättare för ordföranden vid sjukdom eller annat hinder under längre tid än tre månader. Regeln kompletteras så att den även gäller vice och andre vice ordföranden. Fullmäktige uppdrog åt styrelsen och nämnderna att göra motsvarande komplettering i utskottens reglementen vad gäller möjlighet att utse ersättare för ordföranden och vice ordföranden i utskotten.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 20 maj 2008 att kommunstyrelsen beslutar att reglementena för arbetsutskottet, tekniska utskottet och personalutskottet ändras så att det för bordläggning eller återremittering av ett ärende krävs enkel majoritet.

Vidare föreslås kommunstyrelsen besluta att följande regel införs i utskottens reglementen:

Om utskottets ordförande eller vice ordförande på grund av sjukdom eller av annat skäl är hind­rad att fullgöra uppdraget för en längre tid än tre månader kan kommunstyrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren full­gör ordförandens samt­liga uppgifter.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2008.

§126 Fördelning av medel ur Dahlins biblioteks- och kulturfond

Ks 2008/0098  046

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att dela ut medel ur Dahlins biblioteks- och kulturfond enligt kommunledningskontorets förslag.

Ärendet

Utdelning ur Dahlins biblioteks- och kulturfond sker en gång om året. Kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden ska ges tillfälle att yttra sig till kommunstyrelsen angående inkomna ansökningar.

För 2008 finns 675000 kronor för utdelning ur fondens avkastning.

Medlen ska enligt de principer som fastställts av kommunfullmäktige fördelas till projekt inom eller rörande tidigare Berga kommuns geografiska område enligt följande:

1/7 av medlen, cirka 96500 kronor tilldelas biblioteket i Lagan

1/7 av medlen, cirka 96500 kronor utdelas till kulturändamål

5/7 av medlen, cirka 482000 kronor utdelas till sociala ändamål.

Beredning

Följande ansökningar har inkommit och behandlats av kommunstyrelsens remissinstanser; kultur- och fritidsnämnden samt socialnämnden.

Arbetsutskottet föreslår den 20 maj 2008 att kommunstyrelsen beslutar att dela ut medel ur Dahlins biblioteks- och kulturfond enligt kommunledningskontorets förslag.

Förening

Aktivitet

Ansökt

Förslag

Föreslaget av

Bergabygdens folkdansare

Aktiviteter

20000 kr

10000 kr

KLK

Lagans Golfklubb

Juniorsatsning 2008

100000 kr

65000 kr

Soc

Berga Hembygdsförening och

Lagans Samhällsförening

Historiska dagar i Lagan

15000 kr

7500 kr

KLK

Lagans Samhällsförening

Restaurering av godsmagasinet

30000 kr

15000 kr

KLK

Språklärare på Åbyskolan

Författarbesök på högstadiet

5000 kr

5000 kr

KLK

Nätverkskommittén i Lagan

Förbättring av verksamheten på Fritidsgården i Lagan

100000 kr

90000 kr

Soc

Hörda byförening

Projekt Hördagården

90000 kr

90000 kr

Soc

Lagans IBK

Utrustning till nystartat knattelag och utbildning av ledare

100000 kr

75000 kr

Soc

Vittaryd-Dörarps hembygdsförening

Uppfräschning av köket i Alebostugan

60000 kr

20000 kr

KLK

Berga Skytteförenings Ungdomssektion

Utrustning samt upprustning av lokaler

90000 kr

71000 kr

Soc

Guddarps IF

Staket runt idrottsplatsen

10000 kr

10000 kr

Soc

Berga Hembygdsförening

Båthamn

25000 kr

10000 kr

KLK

Berga Hembygdsförening

Datautrustning till arkivet

20000 kr

9000 kr

KLK

Berga Hembygdsförening

Aktiviteter

50000 kr

15000 kr

KLK

LAIK

Material till ungdomsverksamhet

31250 kr

31000 kr

Soc

Össlöv Bystugeförening

Målning av bystugan samt inköp av stolar

52000 kr

50000 kr

Soc

Samarbetsgruppen

Nationaldagsfirande i Lagan

5000 kr

5 000 kr

KLK

Ansökt

Förslag

Summa

803250 kr

578500 kr

Biblioteket i Lagan

96500 kr

Att fördela

675000 kr

Totalt

675000 kr

På grund av jäv deltog inte Alf Johansson (KB) och Roland Johansson (alt) i beslutet. På grund av jäv ersatte tekniske chefen Eva-Marie Norén Holgersson som sekreterare under detta ärende.

§127 Redovisning av delegationsbeslut

Beslut

Redovisningen av delegationsbeslut godkänns.

Ärenden

 1. Kommunledningskontorets delegationsbeslut i sammanställning den 13 maj 2008 rörande tilldelningsbeslut, anställningsbeslut, flaggning samt attestuppdrag gällande reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner som fattats av kommunledningskontoret under tiden 1 januari – 30 april 2008 med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning.

 2. Arbetsutskottets protokoll 2008-05-20 (§§ 19 – 21).

 3. Tekniska utskottets protokoll 2008-05-21 (§§ 19 – 24).

 4. Personalutskottets protokoll 2008-04-29 (§§ 25 – 30).

§128 Meddelanden

Beslut

Redovisningen av meddelanden godkänns.

 1. Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning 2007 för Bolmens Fiskevårdsområdesförening.

 2. Verksamhetsberättelse för 2007 från Vänortsföreningen Ljungby – Siluté samt redovisning av lägerverksamhet tillsammans med Radiohjälpen – Världens Barn samt vänortsutbyte.

 3. Årsredovisning 2007 från Sveriges Kommuner och Landsting.

 4. Analysrapport - april 2008 från Sveriges Kommuner och Landsting om de kommunala avtalspensionerna.

 5. Forskarantologi om den kommunala självstyrelsen från Sveriges Kommuner och Landsting – Makten över kommunerna. Forskning om självstyrelse, hierarkier och nätverk.

 6. Protokoll från Ljungby Utveckling AB 2008-04-28.

 7. Protokoll från Ljungby Utveckling AB 2008-05-20.

 8. Protokoll från Ljungby Holding AB 2008-05-20.

 9. Cirkulär 08:36 från Sveriges Kommuner och Landsting angående Kommunalt vårdnadsbidrag.

 10. Cirkulär 08:37 från Sveriges Kommuner och Landsting angående Skyldighet att utfärda intyg vid tillfällig föräldrapenning.

 11. Pressmeddelande 2008-05-12 angående Kärvare tider för kommuner och landsting.

 12. Regeringsbeslut 2008-05-15 angående uppdrag att utbetala bidrag till kommuner för att förstärka sociala insatser i samband med en ny vårdform.

 13. En rapport från Statistiska centralbyrån om politikerantal och representativitet – Förtroendevalda i kommuner och landsting 2007.