Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2008-08-12

Sammanträde 2008-08-12

Datum
Klockan
08:00
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare Tony Lindelöv.

Uppföljning

2 Intern kontroll av leverantörsfakturor. - Johan Rutgersmark (Handlingar delas ut vid sammanträdet)

Information

3 Kommunstyrelsens ordförande informerar.

5 Riktlinjer för inköp. - CarlFredrik Ledin

Beslutsärenden

6 Detaljplan för del av Odensjö-Ryd 1:14 med flera vid Byholma i Odensjö församling. Beslut om godkännande. - Henrik Johansson

7 Förvärv av fastigheten Berghem 18:1 i Ljungby kommun. - Per-Olov Almqvist

8 Samhällsbetalda transporter i Ljungby kommun. - Göran Lundberg

9 Indelning av valdistrikt. - Göran Lundberg

10 Värna om språket i vår kommun! Svar på motion. - Peter Wiman

11 Samverkansavtal Entreprenörsregionen. - Irene Hedfors

12 Ansökan om kommunal borgen för lån till investeringar i fjärrvärmerörelsen. - Irene Hedfors

13 Ändring i kommunstyrelsens delegationsordning. - Irene Hedfors

14 Konsument södra Småland - samarbetsavtal. - Irene Hedfors

Delegationsärenden och anmälningsärenden

15 Redovisning av delegationsbeslut.

§129 Fastställande av dagordning

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar enhälligt att ärendet om indelning i valdistrikt utgår från dagens sammanträde.

Ärendet

Ordföranden tillfrågar kommunstyrelsen om ärende nr 9 i kallelsen angående indelning i valdistrikt kan utgå från dagens sammanträde.

§130 Uppföljning

Ks2008/0361  040

Beslut

Kommunstyrelsen ger ekonomigruppen i uppdrag att lämna förslag till förbättring av rutiner kring attestering av fakturor och återrapportera till kommunstyrelsen.

En ny intern kontroll av leverantörsfakturor med ordinarie fakturaflöde ska ske om ett år.

Ärendet

Ekonomen på socialförvaltningen redovisar intern kontroll av leverantörs­fakturor.

§131 Information

1. Inköpsansvarig informerar om riktlinjer för inköp.

§132 Detaljplan för del av Odensjö-Ryd 1:14 med flera vid Byholma i Odensjö församling

Ks2008/0337  214

Beslut om godkännande

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner detaljplanen för del av Odensjö-Ryd 1:14 med flera vid Byholma i Odensjö församling.

Detaljplanen överlämnas till kommunfullmäktige för antagande.

Ärendet

Plankontoret har upprättat förslag till detaljplan för del av Odensjö 1:14 med flera vid Byholma i Odensjö församling.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnation av 13 bostadshus på fastigheten Odensjö-Ryd 1:14. Bostäderna är främst planerade för fritids­ändamål.

Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 13 maj – 10 juni 2008.

Inkomna yttranden har sammanställts i ett utlåtande daterat den 11 juni 2008.

Detaljplanen hanteras med normalt planförfarande enligt 5 kapitlet 20 § Plan- och bygglagen.

Beredning

Miljö- och byggnämnden har den 18 juni 2008, § 122 godkänt detaljplane­förslaget för del av Odensjö-Ryd 1:14 med flera vid Byholma i Odensjö församling och överlämnat den till kommunfullmäktige för antagande.

§133 Förvärv av fastigheten Berghem 18:1 i Ljungby kommun

Ks2008/0353  252

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna upprättat avtal med Eva Mari Johansson avseende förvärv av fastigheten Berghem 18:1 till ett pris av 1150000 kronor.

Del av finansieringen, 650000 kronor, föreslås ske med kommunens rörelsekapital. Resterande kapital tas ur ordinarie budget för markförvärv.

Ärendet

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse den 28 juli 2008 att preliminärt avtal med Eva Mari Johansson avseende förvärv av rubricerad fastighet ska godkännas.

Genom avtalet förvärvar kommunen fastigheten Berghem 18:1 för en köpeskilling om 1150000 kronor att betalas på tillträdesdagen den 2 oktober 2008. Den förvärvade egendomen är belägen i Berghem och är utlagd i tre skiften. Marken förvärvas för dess läge i anslutning till Ljungby stad med avsikt att egendomen kan komma att behövas vid den framtida utbyggnaden av staden.

Kostnad för lagfart alternativt fastighetsbildning genom fastighetsreglering bekostas av kommunen.

Finansieringen föreslås täckas genom kommunens rörelsekapital. Avtalet är villkorat av Ljungby kommunfullmäktiges godkännande.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 4 augusti 2008 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att förvärva fastigheten Berghem 18:1 till ett pris av 1150000 kronor och att finansieringen sker med kommunens rörelsekapital.

§134 Samhällsbetalda transporter i Ljungby kommun

Ks 2008/0030  530

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

· Kommunstyrelsen ska, genom kommunledningskontoret, ha det övergripande ansvaret för de samhällsbetalda resorna i Ljungby kommun.

· Kommunstyrelsen ska, genom kommunledningskontoret, ansvara för kollektivtrafiken, inklusive kommunens ansvar för inrättande av busshållplatser samt för hanteringen av särskild kollektivtrafik och skolskjutsarna. Arbetet ska bedrivas i samråd med Länstrafiken och i kontakt med berörda förvaltningar och andra berörda kommuner.

· Den ändrade fördelningen av ansvar medför också att budgetansvaret för den särskilda kollektivtrafiken samt för skolskjutsarna överförs till kommun­styrelsen från socialnämnden respektive från barn- och utbildningsnämnden.

Den nya organisationen inrättas från och med den 1 januari 2009.

Ärendet

Kommunledningskontoret har gjort en uppföljning av rapporten om samhälls­betalda transporter i Ljungby kommun, framlagd 2002. Syftet med uppfölj­ningen har varit att med utgångspunkt från konklusioner och framlagda förslag i den tidigare rapporten redovisa nuläge, förväntad utveckling och resursbehov samt utreda om det föreligger behov av ändrad organisation.

Kommunledningskontoret kan konstatera att ingen allvarlig kritik framförs från nämnderna mot det i uppföljningen framlagda förslaget att kommunstyrelsen, genom kommunledningskontoret, ska ha det övergripande ansvaret för den samhällsbetalda trafiken.

Kommunledningskontoret anser i skrivelse den 10 juni 2008 att Ljungby kommun bör behålla nuvarande ansvarsfördelning mellan kommunen och Länstrafiken, vilket innebär att kommunen fortsätter att ansvara för tillstånds­givning av färdtjänst samt beviljande av skolskjutsar.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 16 juni 2008 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

· Kommunstyrelsen ska, genom kommunledningskontoret, ha det övergripande ansvaret för de samhällsbetalda resorna i Ljungby kommun.

· Kommunstyrelsen ska, genom kommunledningskontoret, ansvara för kollektivtrafiken, inklusive kommunens ansvar för inrättande av busshållplatser samt för hanteringen av särskild kollektivtrafik och skolskjutsarna. Arbetet ska bedrivas i samråd med Länstrafiken och i kontakt med berörda förvaltningar och andra berörda kommuner.

· Den ändrade fördelningen av ansvar medför också att budgetansvaret för den särskilda kollektivtrafiken samt för skolskjutsarna överförs till kommun­styrelsen från socialnämnden respektive från barn- och utbildningsnämnden.

Den nya organisationen inrättas från 1 januari 2009.

Yrkanden

Kerstin Wiréhn (v) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

§135 Värna om språket i vår kommun! Svar på motion

Ks2008/0064  101

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen är besvarad med hänvisning till kommunledningskontorets yttrande.

Ärendet

Tryggve Svensson (v) har lämnat in en motion i vilken han föreslår att kommunen slutar benämna sina medborgare för kunder samt begränsar det kommersiella språkbruket mot kommunens invånare.

Beredning

Kommunledningskontoret redogör i yttrande den 10 juli 2008 för den kundorientering med olika benämningar som Ljungby kommun använder, beroende på vem som är mottagare av den kommunala servicen. I en kommande övergripande marknadsföringsplan bör innebörden av begreppen tydliggöras och i vilka sammanhang de är lämpliga att användas.

Arbetsutskottet föreslår den 5 augusti 2008 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen är besvarad med hänvisning till kommunledningskontorets yttrande.

Yrkanden

Kerstin Wiréhn (v) yrkar bifall till motionen.

Sten Moberg (fp) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsordning

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Kerstin Wiréhns (v) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

§136 Samverkansavtal Entreprenörsregionen

Ks2008/0259  100

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna upprättat förslag till nytt samverkansavtal för Entreprenörsregionen.

Ärendet

Sedan 1999 är Ljungby kommun tillsammans med kommunerna Gislaved, Gnosjö, Halmstad, Hylte, Laholm, Markaryd, Vaggeryd, Värnamo och Älmhult med i den ekonomiska föreningen Entreprenörsregionen SW. Syftet med denna samverkan är att stärka regionens identitet, attraktionskraft och tillväxt och därmed också stärka dess konkurrenskraft, ekonomiska utveckling och internationella förankring.

På föreningsstämman den 16 maj 2008 blev Tranemo kommun ny medlem i föreningen, vilket aktualiserade behovet av omarbetning av samverkansavtalet.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 5 augusti 2008 att kommun­styrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna upprättat förslag till samverkansavtal för Entreprenörsregionen.

§137 Ansökan om kommunal borgen för lån till investeringar i fjärrvärmerörelsen

Ks2008/0347  045

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bevilja Ljungby Energi AB borgen för lån för 2008 års investeringar i fjärrvärmerörelsen med 25 miljoner kr.

Ärendet

Ljungby Energi har de senaste åren genomfört omfattande investeringar inom fjärrvärmerörelsen, utan upplåning. I budgeten för 2008 uppgår investeringarna till 30,0Mkr varav 13,8 Mkr i fjärrvärmerörelsen.

Styrelsen för Ljungby Energi AB har den 9 juni 2008 beslutat att anhålla hos kommunfullmäktige om kommunal borgen som säkerhet för ett lån för 2008 års investeringar med 25,0 Mkr.

Beredning

Ekonomichefen anser i skrivelse den 22 juli 2008 att det är rimligt med en ökad upplåning med kommunal borgen för att förbättra likviditeten.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 5 augusti 2008 att kommun­styrelsen föreslår kommunfullmäktige bevilja Ljungby Energi AB borgen för lån för 2008 års investeringar i fjärrvärme­rörelsen med 25 miljoner kr.

§138 Ändring i kommunstyrelsens delegationsordning

Ks20080348  002

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ändra i kommunstyrelsens delegationsordning genom att de två första punkterna i gällande delegationsordning under rubriken Anställning, sidan 4, stryks och ersätts med följande två punkter:

? Tillsvidareanställning av avdelningschefer Kc, Tc

? Tillsvidareanställning av underställd personal Verkställighet av

samt tillfällig anställning av personal inklusive resp. avdelningschef

provanställning

Ärendet

Nuvarande delegationsordning antogs av kommunstyrelsen den 6 februari 2007, § 54. Enligt denna har kommunchefen och tekniske chefen rätt att vidare­delegera till annan anställd inom kommunen att besluta i deras ställe. Alla beslut som fattas på delegation ska anmälas till kommunstyrelsen varje månad.

Under rubriken Anställning i delegationsordningen anges kommunchefen och tekniske chefen som delegater för tillsvidareanställning av andra än förvalt­nings­chef och tillfällig anställning av personal inklusive provanställningar.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 5 augusti 2008 kommunstyrelsen besluta att förändra delegationsordningen till följande:

· Tillsvidareanställning av avdelningschefer gör kommunchefen och tekniske chefen på delegation inom sin respektive förvaltning. Delegationsbesluten anmäls till kommunstyrelsen enligt de övergripande bestämmelserna.

· Tillsvidareanställning av underställd personal samt tillfällig anställning av personal inklusive provanställning gör respektive avdelningschef inom sitt ansvarsområde. Detta är verkställighet och anmäls inte till kommun­styrelsen. Alla anställningar sker i dialog inom förvaltningarna i syfte att samordna och effektivisera samt för att bättre kunna erbjuda intressanta och utvecklande arbetsuppgifter.

§139 Konsument södra Småland - samarbetsavtal

Ks2008/0327  150

Beslut

Ljungby kommun åtar sig huvudansvaret för Konsument södra Småland från och med 1 januari 2009.

Ärendet

Konsument södra Småland är ett samarbete mellan kommunerna Alvesta, Lessebo, Ljungby, Markaryd, Osby, Tingsryd, Växjö och Älmhult. Samarbetet inleddes 2005 på initiativ av Regionförbundet södra Småland. Sedan den 1 juli 2008 sköter Ljungby och inköpt tjänst från Olofström telefonrådgivningen. Eftersom det är aktuellt med pensionering på den inköpta tjänsten inom ett år har frågan kommit upp om Ljungby kommun kan åta sig huvudansvaret för rådande samarbete.

Ett utkast till samarbetsavtal har tagits fram av Regionförbundet södra Småland, som förutom ovanstående kommuner också omfattar Emmaboda och Karlskrona.

En ny tjänst som konsumentrådgivare finansieras genom intäkter från medverkande kommuner. Förutom telefonrådgivning 10 timmar per vecka med dubbel bemanning ingår i avtalet förebyggande konsumentrådgivning till gymnasieskolornas avgångsklasser.

Samverkansavtalet förutsätts vara på 3 år med möjlighet till 2 års förlängning.

Beredning

Kommunledningskontoret redovisar i skrivelse den 4 juli 2008 vad samarbets­avtalet innebär för Ljungby kommun.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 5 augusti 2008 kommunstyrelsen besluta att Ljungby kommun åtar sig huvudansvaret för Konsument södra Småland från och med 1 januari 2009.

Yrkanden

Roland Johansson (alt), med bifall av Conny Simonsson (s), yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

§140 Redovisning av delegationsbeslut

Beslut

Redovisningen av delegationsbeslut godkänns.

Ärendet

1. Tekniska kontoret har i sammanställning den 11 juni 2008 anmält de beslut som fattats av tekniska kontoret rörande markärenden m.m. under april och maj 2008 med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning 1992-01-09, §9.

2. Tekniska kontoret har i sammanställning den 11 juli 2008 anmält de beslut som fattats av tekniska kontoret rörande trafikärenden och brukandet av allmän platsmark under maj – juni 2008 med stöd av kommunstyrelsens beslut 1992-01-09, § 9.

3. Arbetsutskottets protokoll 2008-06-16 och 2008-08-05 (§§ 22 - 31).

4. Tekniska utskottets protokoll 2008-08-12 (§§ 25 – 31).

5. Personalutskottets protokoll 2008-06-11 (§§ 31 – 41).

§141 Meddelanden

Beslut

Redovisningen av meddelanden godkänns.

Ärendet

1. Skrivelse från Föreningen Tunga fordon angående delutbetalning av beslutade medel för 2007 samt verksamhetsrapport jan – juni 2008.

2. Rapport Etisk granskning från Carlson kapitalförvaltning.

3. Meddelande från Länsstyrelsen om samråd om underhåll av Helgeån och Agunnarydsån, Ljungby och Älmhults kommuner.

4. Rapport från Sveriges Kommuner och Landsting – Kommunalekonomisk utjämning – uppdaterad skrift.

5. Överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting om åtgärder för att vidareutveckla företagshälsovården.

6. Protokoll från Styrelsen för Ljungby Energi AB 2008-05-22.

7. Protokoll från Styrelsen för Ljungby Energinät AB 2008-05-22.

8. Protokoll från Ljungbybostäder AB 2008-05-30.

9. Bolagsstämma Ljungbybostäder AB 2008-05-29.

10. Bolagsstämma Ljungby Energi AB 2008-05-29.

11. Bolagsstämma Ljungby Energinät AB 2008-05-29.

12. Bolagsstämma Ljungby Holding 2008-05-29.

13. Bolagsstämma Ljungby Utveckling AB 2008-05-29.

14. Protokoll från VoB Kronoberg sammanträde den 2 juni 2008.

15. Kommunstyrelsens i Värnamo beslut angående Leaderområde: Leader Linné 2007-2013.

16. Beslut från Regionförbundet Södra Småland angående förändrad organisation av Sideum Innovation AB.

17. Beslut från Regeringsrätten angående laglighetsprövning enligt kommunallagen; fråga om prövningstillstånd.

18. Protokoll från Energikontor Sydost AB:s bolagsstämma 2008-05-21.

19. Energimyndighetens beslut angående stöd till projektet Kommunal energirådgivning under tiden 2008-01-01—2010-12-31.

20. Årsredovisning 2007 från FoU Välfärd i Södra Småland.

21. Sveriges Kommuner och Landstings beslut angående Ökad IT-samverkan mellan kommunerna och landstingen inom vård, omsorg och övriga verksamheter.

22. Länsstyrelsens beslut angående planeringsunderlag för restaurering och anläggning av våtmarker i odlingslandskapet i Kronobergs län.

23. Rapport om granskning av nyckelhantering i hemtjänsten.

24. Meddelande från Länsstyrelsen om samråd om underhåll av Helgeån och Agunnarydsån, Ljungby och Älmhults kommuner. Kommentar till skrivelse den 9 juli 2008 från Styrelsen för Helgeåns underhåll.

25. Prognos 2008 från Migrationsverket på samma nivå som mottagandet 2007.

26. E-post från Socialstyrelsen angående statsbidrag till kommunerna för att förbereda sociala insatser inför den nya vårdformen.

27. Utvecklingen inom den kommunala sektorn - en sammanfattning av regeringens skrivelse 2007/08:102.

28. Länsstyrelsens beslut om utvecklingsmedel till alkohol- och narkotikaförebyggande insatser i Ljungby kommun under år 2009.

29. Cirkulär 08:61 från Sveriges Kommuner och Landsting angående Nya regler om kommuners medverkan i arbetsmarknadspolitiska åtgärder.