Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2008-10-07

Sammanträde 2008-10-07

Datum
Klockan
08:00
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare Kerstin Wiréhn.

Information

2 Marknadsplan för Ljungby kommun. - Jan Melkersson, Eva Simonsson, Carina Karlund

3 Räddningschefen informerar om Radiokommunikationssystemet RAKEL och om vattensäkerhet. - Carl Håkansson

4 Information om service och säkerhet i kommunhuset. - Peter Wiman, Jan Bernhardsson

5 Information från Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen.

6 Kommunstyrelsens ordförande informerar.

Uppföljning

8 Uppföljning av intern kontroll av kravverksamhet - ekonomiavdelningen. - Bo Dalesjö (Handlingar delas ut vid sammanträdet)

Beslutsärenden

9 Delårsrapport januari-augusti 2008 med prognos för helår 2008. - Magnus Johansson, Bo Dalesjö

10 Kommunledningskontorets budget 2009. - Magnus Johansson

11 Borgensansökan Ljungbybostäder AB. - Magnus Johansson

12 Skattesats för 2009. - Magnus Johansson

13 Lokalt samverkansavtal för Ljungby kommun. - Ulrika Elofsson-Linder

14 Arbetsgivarpolitiskt program för Ljungby kommun. - Irene Hedfors

15 Hälsoprogram för Ljungby kommun. - Jennie Ronefors

16 Handlingsplan för friskvård. - Jennie Ronefors

17 Projektbeskrivning för vindkraftsplan för Ljungby kommun. - Ulla Gunnarsson

18 Detaljplan för Söderleden (väg mellan väg 25 och ån Lagan) i Ljungby stad och kommun. Beslut om godkännande. - Henrik Johansson

19 Detaljplan för del av Hångers 3:2 med mera (anslutningen Skinnarevägen - Söderleden) i Ljungby stad. Beslut om godkännande. - Henrik Johansson

20 Detaljplan för del av Kvarnarna 2:2 med mera (vid Vislandavägen - Fjällgatan) i Ljungby stad. Beslut om godkännande. - Henrik Johansson

21 Inrättande av vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för Växjö kommuns nya grundvattentäkt på Bergaåsen i Ljungby kommun. - Alf Carlsson

22 Ansökan om undersökningskoncession för torv på Espenäsmossen i Ljungby kommun. Remiss från Länsstyrelsen. - Alf Carlsson

23 Ansökan om förlängd koncession för torvbrytning på Värmsjömossen och Källsjömaden. Remiss från Länsstyrelsen. - Alf Carlsson

24 Upplåtelse av mark- och vattenområde för energiutvinning i Ryssbysjön - Per-Olov Almqvist

25 Renhållningsordning för Ljungby kommun. - Ronnie Björkström

26 Ny taxa för avfallsanläggningen Bredemad. - Ronnie Björkström

27 Allmänna bestämmelser för användande av Ljungby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. - Ronnie Björkström

28 Revisionsrapport "Granskning av kommunens e-posthantering" - Peter Wiman

29 Kungshögsskolan - om- och tillbyggnad. Förfrågningsunderlag. - Jan Bernhardsson

30 Medborgarförslag: Konserthus i kvarteret Hammaren. - Göran Lundberg

31 Betänkande - Värdigt liv i äldreomsorgen (SOU 2008:51). Remiss från Socialdepartementet. - Ewa Sigfridsson

32 Betänkande - Egenansvar - med professionellt stöd (SOU 2008:58). Remiss från Integrations- och jämställdhetsdepartementet. - Ewa Sigfridsson

Delegationsärenden och anmälningsärenden

33 Redovisning av delegationsbeslut.

§158 Information

1. Näringslivschefen, turismchefen och chefsinformatören redogör för det kommande arbetet med att ta fram en marknadsplan för Ljungby kommun. Målet med marknadsplanen är att klargöra varumärket Ljungby.

2. Räddningschefen informerar om Radiokommunikationssystemet RAKEL. Systemet ska förstärka samverkan så att rätt aktörer får rätt information i rätt tid.

3. Räddningschefen informerar om vattensäkerhet och samarbetet med kultur- och fritidsförvaltningen i frågor som säkerhet på badplatser och hamnar. Livräddningsutrustning ska enligt Statens Räddningsverk även finnas längs naturliga vattendrag som ån Lagan och där har Räddningstjänsten påbörjat planeringsarbetet.

4. Kommunikations- och IT-chefen och fastighetschefen informerar om service och säkerhet i kommunhuset och de förändringar som kommer att genomföras i bland annat kommunhusets reception.

5. Representanter från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen informerar om regeländringar i sjukförsäkringen och den nya rehabiliteringskedjan.

§159 Uppföljning

Controllern redovisar uppföljning av intern kontroll av kravverksamhet inom ekonomiavdelningen.

§160 Delårsrapport januari-augusti 2008 med prognos för helår 2008

Ks2008/0427  040

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna delårsrapporten januari – augusti 2008.

Ärendet

Kommunledningskontoret överlämnar delårsrapport januari-augusti 2008 för Ljungby kommun med prognos för helår 2008 samt ekonomisk uppföljning.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 23 september 2008 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna delårsrapporten januari – augusti 2008.

§161 Kommunledningskontorets budget 2009

Ks2008/0428  041

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner upprättat budgetförslag 2009 för kommunledningskontoret.

Ärendet

Kommunledningskontoret överlämnar budgetförslag för kommunledningskontoret 2009.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 23 september 2008 att kommunstyrelsen godkänner upprättat budgetförslag 2009 för kommunledningskontoret.

§162 Borgensansökan Ljungbybostäder AB

Ks2008/0424  045

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar om kommunal borgen avseende byggnadskreditiv samt slutlig låneplacering på 13000000 kronor för investering i fastigheterna Ryssby 3:62 och Ryssby 9:1.

Ärendet

Ljungbybostäder AB ansöker om kommunal borgen avseende byggnadskreditiv under byggtiden och slutlig låneplacering för investering i fastigheterna Ryssby 3:62 och Ryssby 9:1 (Västanå).

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 23 september 2008 att kommun­styrelsen beslutar om kommunal borgen avseende byggnadskreditiv samt slutlig låneplacering på 13000000 kronor för investering i fastigheterna Ryssby 3:62 och Ryssby 9:1.

Jäv

På grund av jäv deltar inte Tony Lindelöv (s) och Ann-Charlotte Wiesel (m).

§163 Skattesats för 2009

Ks2008/0416  040

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att skattesatsen för år 2009 fastställs till 20:96 per skattekrona.

Ärendet

Enligt kommunallagen skall kommunstyrelsen senast under oktober lämna förslag om skattesatsen kommande år. Kommunfullmäktige skall sedan, under november månad, fastställa skattesatsen.

Skattesatsen är innevarande år 20:96 per skattekrona.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 23 september 2008 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att skattesatsen för år 2009 fastställs till 20:96 per skattekrona.

§164 Lokalt samverkansavtal för Ljungby kommun

Ks2008/0384  020

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta lokalt samverkansavtal för Ljungby kommun att gälla från den 1 januari 2009, samt att den centrala arbetsmiljökommittén (CAMK) och de tre skyddskommittéerna avvecklas vid samma tidpunkt.

Ärendet

FAS 05, Förnyelse – Arbetsmiljö – Samverkan, är ett centralt avtal som tecknats mellan Sveriges kommuner och landsting och samtliga fackförbund. Den centrala överenskommelsen mellan parterna, FAS 05, utgör grunden för lokala avtal om samverkan, medbestämmande och arbetsmiljö. Avtalets syfte är att genom ett positivt arbetsklimat, bra arbetsmiljö och en god hälsa skapa förut­sättningar för en väl fungerande verksamhet, där mångfald och jämställdhet är integrerad i verksamhetens vardag.

Förslaget till lokalt samverkansavtal för Ljungby kommun har tagits fram i samverkan med referensgrupperna för FAS 05.

Beredning

Kommunstyrelsens personalutskott föreslår den 20 augusti 2008 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta lokalt samverkansavtal för Ljungby kommun.

MBL-förhandling har ägt rum den 29 augusti 2008.

§165 Arbetsgivarpolitiskt program för Ljungby kommun

Ks2008/0383  020

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Arbetsgivarpolitiskt program för Ljungby kommun att gälla från den 1 januari 2009.

Ärendet

Ett arbetsgivarpolitiskt program har tagits fram som en del av Ljungby kommuns målsättning att vara en attraktiv arbetstagare, för att på ett tydligt sätt redovisa kommunens arbetsgivarpolitik. Programmet talar om vad politikerna i Ljungby kommun förväntar sig av de anställda och vilka möjligheter de anställda erbjuds. Programmet gäller på alla arbetsplatser i Ljungby kommun.

Det arbetsgivarpolitiska programmet lyfter fram åtta faktorer som är viktiga för att nå kommunens övergripande mål; medarbetarskap, chefskap, arbetsmiljö, hälsa, jämställdhet, kompetensförsörjning, lönepolitik och mångfald.

De olika områdena i programmet ska följas upp och programmet ska revideras under varje mandatperiod.

Beredning

Kommunstyrelsens personalutskott föreslår den 20 augusti 2008 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Arbetsgivarpolitiskt program.

§166 Hälsoprogram för Ljungby kommun 2008-2010

Ks2008/0381  026

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta personalutskottets förslag till Hälsoprogram för Ljungby kommun 2008-2010.

Ärendet

För att vara en attraktiv arbetsgivare arbetar Ljungby kommun utifrån perspektivet att medarbetarnas hälsa, utveckling och arbetsglädje är nyckeln till en framgångsrik och effektiv kommunal verksamhet.

Hälsoprogrammet är en del av Arbetsgivarpolitiska programmet och innehåller fyra områden; friskvård, rehabilitering, droger och tobak, samt företags­hälsovård. Hälsoprogrammet ersätter Friskvårdspolicyn från 2004.

Beredning

Det föreslagna hälsoprogrammet är MBL-förhandlat med de fackliga organisationerna den 15 september 2008.

Personalutskottet föreslår den 17 september 2008 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta personalutskottets förslag till Hälsoprogram för Ljungby kommun.

§167 Handlingsprogram för friskvård

Ks2008/0382  026

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta personalutskottets förslag till handlingsplan för friskvård att gälla från den 1 januari 2009.

Ärendet

För att vara en attraktiv arbetsgivare arbetar Ljungby kommun utifrån perspektivet att medarbetarnas hälsa, utveckling och arbetsglädje är nyckeln till en framgångsrik och effektiv kommunal verksamhet.

Handlingsprogrammet för friskvård är en del av det Arbetsgivarpolitiska programmet.

Beredning

Det föreslagna handlingsprogrammet för friskvård är MBL-förhandlat med de fackliga organisationerna den 15 september 2008.

Personalutskottet föreslår den 17 september 2008 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta personalutskottets förslag till handlingsplan för friskvård.

§168 Projektbeskrivning för vindkraftsplan för Ljungby kommun

Ks2008/0346  379

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner förslaget till projektbeskrivning för vindkraftsplan för Ljungby kommun.

Ärendet

Plankontoret har den 15 september 2008 överlämnat en projektbeskrivning för vindkraftsplan för Ljungby kommun.

Syftet med projektet är dels att ta fram ett planeringsunderlag för vindkraft och dels att informera om kommunens planeringsförutsättningar för vindkraft. Planeringsunderlaget ska klarlägga förutsättningar för en etablering av vindkraft i Ljungby kommun.

Boverket beviljade den 27 augusti 2008 Ljungby kommun stöd för projektet och kommer att finansiera 75 procent av kostnaden för projektet.

Projektbeskrivningen kommer att styra arbetet med vindkraftsplanen. Iprojektbeskrivningen föreslås att kommunstyrelsens och miljö- och byggnämndens presidier är styrgrupp för planarbetet.

Med föreslagen projektbeskrivning kan kommunen få ett förslag till vindkrafts­plan under våren 2009. Förslaget blir sedan föremål för samråd och utställning. Det innebär att kommunen kan ha en antagen vindkraftsplan hösten 2009.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 23 september 2008 att kommun­styrelsen godkänner förslaget till projektbeskrivning för vindkraftsplan för Ljungby kommun.

§169 Detaljplan för Söderleden (väg mellan väg 25 och ån Lagan) i Ljungby stad och kommun

Ks2008/0412  214

Beslut om godkännande

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner detaljplan för Söderleden (väg mellan väg 25 och ån Lagan) i Ljungby, upprättad den 23 april 2008.

Planen överlämnas till kommunfullmäktige för antagande.

Ärendet

Plankontoret har upprättat förslag till detaljplan för Söderleden (vägen mellan väg 25 och ån Lagan) i Ljungby stad.

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för en ny väg mellan ån Lagans västra strand och väg 25.05 i Ljungby stad samt att få en tätortsnära och fullt utbyggd ringväg mellan områden i Ljungby stad och för genomfartstrafik. Ringvägen i övrigt är utbyggd eller planlagd.

Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden den 28 maj – 24 juni 2008 enligt kapitel 5, § 23 plan- och bygglagen (PBL).

Inkomna yttranden under utställningstiden har sammanställts i ett utlåtande daterat den 12 augusti 2008.

Detaljplanen hanteras med normalt planförfarande enligt 5 kapitlet 20 § PBL.

Beredning

Miljö- och byggnämnden har den 3 september 2008 (§ 149) beslutat godkänna detaljplanen för Söderleden (väg mellan väg 25 och ån Lagan) i Ljungby stad och översända den till kommunfullmäktige för antagande.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 23 september 2008 att kommun­styrelsen godkänner detaljplan för Söderleden (väg mellan väg 25 och ån Lagan) i Ljungby, upprättad den 23 april 2008 och överlämnar den till kommunfull­mäktige för antagande.

§170 Detaljplan för del av Hångers 3:2 med mera (anslutningen Skinnarevägen – Söderleden) i Ljungby stad

Ks2008/0413  214

Beslut om godkännande

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner detaljplan för del av Hångers 3:2 med mera (anslutningen Skinnarevägen – Söderleden) i Ljungby stad, upprättad den 23 april 2008.

Planen överlämnas till kommunfullmäktige för antagande.

Ärendet

Plankontoret har upprättat förslag till detaljplan för del av Hångers 3:2 med mera (anslutningen Skinnarevägen – Söderleden) i Ljungby stad.

Syftet med detaljplanen är att anpassa till gällande fastighetsgränser och den projekterade utbyggnaden av Söderleden. Vidare sker en modernisering av befintliga planförhållanden inom planområdet.

Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden den 28 maj – 24 juni 2008 enligt kapitel 5, § 23, plan- och bygglagen (PBL).

Inkomna yttranden under utställningstiden har sammanställts i ett utlåtande daterat den 12 augusti 2008.

Beredning

Miljö- och byggnämnden har den 3 september 2008 (§ 150) beslutat godkänna detaljplanen för del av Hångers 3:2 med mera (anslutningen Skinnarevägen – Söderleden) i Ljungby stad och översända den till kommunfullmäktige för antagande.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 23 september 2008 att kommun­styrelsen godkänner detaljplan för Söderleden (väg mellan väg 25 och ån Lagan) i Ljungby, upprättad den 23 april 2008 och överlämnar den till kommunfull­mäktige för antagande.

§171 Detaljplan för del av Kvarnarna 2:2 med mera (vid Vislandavägen-Fjällgatan) i Ljungby stad

Ks2008/0414  214

Beslut om godkännande

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner detaljplanen för del av Kvarnarna 2:2 med mera (vid Vislandavägen – Fjällgatan) i Ljungby, upprättad den 21 maj 2008.

Planen överlämnas till kommunfullmäktige för antagande.

Ärendet

Plankontoret har upprättat förslag till detaljplan för del av Kvarnarna 2:2 med mera (vid Vislandavägen – Fjällgatan) i Ljungby stad.

Syftet med detaljplanen är att planlägga för ny samlingslokal. Planförhållandena inom planområdet kommer att moderniseras, eftersom gällande detaljplan medger småindustri. En bostadsfastighet, som idag strider mot detaljplanen, kommer att ändras från småindustri till bostad. Gång- och cykelvägen kommer att dras om och anslutas till Vislandavägen knappt 100 m väster om den nuvarande anslutningen.

Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden den 1 juli – 11 augusti 2008 enligt kapitel 5, § 23, plan- och bygglagen (PBL).

Inkomna yttranden under utställningstiden har sammanställts i ett utlåtande daterat den 12 augusti 2008.

Beredning

Miljö- och byggnämnden har den 3 september 2008 (§ 151) beslutat att godkänna detaljplan för del av Kvarnarna 2:2 med mera (vid Vislandavägen-Fjällgatan) i Ljungby och överlämna den till kommunfullmäktige för antagande.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 23 september 2008 att kommun­styrelsen godkänner detaljplan för Söderleden (väg mellan väg 25 och ån Lagan) i Ljungby, upprättad den 23 april 2008 och överlämnar den till kommunfull­mäktige för antagande.

§172 Inrättande av vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för Växjö kommuns nya grundvattentäkt på Bergaåsen i Ljungby kommun

Ks2008/0313  349

Beslut

Kommunstyrelsen antar miljö- och byggnämndens yttrande, daterat den 1oktober 2008 (§ 180) som sitt eget och översänder det till Länsstyrelsen.

Ärendet

Länsstyrelsen förelägger Ljungby kommun att, som sakägare, inkomma med eventuella invändningar mot förslaget till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Växjö kommuns nya grundvattentäkt på Bergaåsen i Ljungby kommun, senast den 15 oktober 2008.

Syftet med skyddsområdet är att skydda vattentäkten mot föroreningar och sådan markanvändning som kan påverka vattenkvaliteten och möjligheterna att under lång tid använda området som dricksvattentäkt. Den nya vattentäkten är belägen på Bergaåsen invid ån Lagan och ca 15 km norr om Ljungby tätort.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 23 september 2008 överlämnat ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

Miljö- och byggnämnden behandlade ärendet den 1 oktober 2008 och beslutade att lämna följande förslag till beslut till kommunstyrelsen:

Nämnden har synpunkter på skyddsområdets utbredning i söder och sydväst. Att skyddsområdet breder ut sig väster om Lagaån i den södra delen, kan ifråga­sättas om det tillför ett behövligt skydd för vattentäkten. Nämnden vill framhålla att miljöfarlig verksamhet pågår inom den primära skyddsområdeszonen. Utsläpp av förorenat dagvatten pågår från dagvattendamm vid Hallsjövik. Vägverkets anläggande av ett brunnsgaller och rätten att pumpa förorenat dagvatten ut till Hallsjövik förorenar mer än vad som kan ske från den sydvästra delen av skyddsområdet.

Ljungby kommun är en av initiativtagarna till Europakorridoren och europabanans sekretariat är placerat i Ljungby stad. I översiktsplanen finns ett ställningstagande och sträckning för höghastighetsjärnväg mellan Stockholm och Hamburg. Kommunen anser att europabanan ska lokaliseras längs med E4:an och sträckningen ska samlokaliseras så att vattentäkten inte äventyras.

Ett ställningstagande som kommunen haft under lång tid är att E4:an genom Ljungby kommun byggs om till motorväg. Detta innebär att breddas nuvarande sträckning kommer E4:an att sträcka sig genom primär skyddszon för vattentäkten.

Nämnden förutsätter att samråd med berörda fastighetsägare har skett om vattenskyddsområdets utbredning.

§173 Ansökan om undersökningskoncession för torv på Espenäsmossen i Ljungby kommun

Ks2008/0357  427

Remiss från Länsstyrelsen

Beslut

Kommunstyrelsen antar miljö- och byggnämndens beslut, daterat den 3september 2008 (§ 159) som sitt eget och översänder det till Länsstyrelsen.

Ärendet

Länsstyrelsen har i remiss den 22 juli 2008 berett Ljungby kommun tillfälle att yttra sig över Södra Skogsenergi AB:s ansökan om undersökningskoncession avseende torvbrytning på Espenäsmossen i Ljungby kommun.

Ansökan avser områden väster och öster om nuvarande torvtäkt vid Espenäs.

Området ligger norr om väg 25 och öster om Vrå samhälle.

Beredning

Länsekologen har i yttrande den 2 september 2008 bedömt det östra området som lämpligt för torvbrytning med hänvisning till områdets obetydliga naturvärden och tydliga påverkan.

Miljö- och byggnämnden har den 3 september 2008 (§ 159) beslutat tillstyrka undersökningskoncession för det östra området men avstyrker undersöknings­koncession för det västra området.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 23 september 2008 att kommunstyrelsen antar miljö- och byggnämndens beslut, daterat 3 september 2008 (§ 159) som sitt eget och översänder det till Länsstyrelsen.

§174 Ansökan om förlängd koncession för torvbrytning på Värmsjömossen och Källsjömaden

Ks2007/0280  428

Remiss från Länsstyrelsen

Beslut

Kommunstyrelsen antar miljö- och byggnämndens beslut daterat den 3 september 2008, § 160 som sitt eget och översänder det till Länsstyrelsen.

Ärendet

Södra Skogsenergi AB ansökte den 31 augusti 2005 om förlängning av koncession för att bryta torv men enligt miljö- och byggnämnden var ärendet inte fullständigt.

Södra Skogsenergi AB har till Länsstyrelsen inkommit med begärda kompletteringar till sina ansökningar avseende förlängd koncession för torvbrytning på Värmsjömossen och Kjällsjömaden.

Beredning

Miljö- och byggnämnden har den 3 september 2008, § 160, beslutat tillstyrka ansökan och anser att Södra Skogsenergi AB har kompletterat sin ansökan på ett positivt sätt. Ansökan visar att Södra Skogsenergi AB vill förbättra vattenkvalitén och öka miljösäkerheten med senaste teknik.

Nämnden är positiv till att vattenkvalitén från torvmossarna jämförs i ett landsomfattande forskningsprojekt.

I övrigt anser nämnden att:

- Sökande ska vidta de säkerhetsavstånd som behövs för att bevara de skyddsvärda områden som angetts på kartan (bilaga 6 enligt ansökan) inteavvattnas.

- Utlopp mot Rotasjö ska förses med sedimentationsdamm för att begränsa tillrinningen av humus och partiklar från torvbrytningen. Även den delen som ligger norr om Bolmstadsvägen bör förses med damm/utjämnings­magasin innan utlopp sker mot Rotasjö.

- Utloppsdiken från verksamheten ska förses med skibord.

- Vid utformning och anläggning av sedimentationsdammar hänvisas till utredningen om dammars form.

- Inför efterbehandling av Kjällsjömaden bör övervägas att leda in Kåtån i maden och erhålla ett utjämningsmagasin/översilningsyta med en vattenspegel.

- Vid rensning av diken och dammar får inte all växtlighet skalas av. Ensektionering med bibehållen växlighet varvas med rensade ytor.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 23 september 2008 att kommunstyrelsen antar miljö- och byggnämndens beslut (daterat den 3 september 2008, § 160) som sitt eget och översänder det till Länsstyrelsen.

§175 Upplåtelse av mark- och vattenområde för energiutvinning i Ryssbysjön

Ks2008/0400  250

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner RyssbyGymnasiet ABs begäran att få nyttja kommunens mark- och vattenområde för att tillgodogöra sig energi via värmepumpar för uppvärmning av Ryssbygymnasiets lokaler.

Tekniska kontoret får i uppdrag att skriva ett servitutsavtal med Ryssbygymnasiet AB.

Kommunstyrelsen beslutar också att varje särskilt fall i framtiden ska prövas för sig.

Ärendet

RyssbyGymnasiet AB har i skrivelse begärt att få nyttja kommunens mark- och vattenområde för att tillgodogöra sig energi via värmepumpar för uppvärmning av Ryssbygymnasiets lokaler. De avser att ta sjövatten ur Ryssbysjön och via värmeväxlare återpumpa vattnet till sjön. För att bygga anläggningen behöver mark- och vattenområdet till kommunens fastighet Ryssby 26:1 nyttjas dels med ledningar på land men också vattenområdet för en sugledning och en retur­ledning ute i sjön. Grävtillstånd har sökts för grävning i allmän platsmark.

Tekniska kontoret konstaterar i skrivelse den 5 september 2008 att kommunen idag inte har några upplåtelser för dylika energianläggningar. Tekniska kontoret har inga erinringar mot nyttjandet av vattenområdet eftersom det inte sker något nettouttag utan allt vatten återkommer till sjön, dock med en något lägre temperatur. Om Ljungby kommun beslutar om upplåtelse av vattenområdet bör dock beaktas om en sådan upplåtelse har någon prejudicerande betydelse för nyttjandet av andra vattenområden som kommunen äger.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 24 september 2008 att kommunstyrelsen godkänner RyssbyGymnasiet ABs begäran att få nyttja kommunens mark- och vattenområde för att tillgodogöra sig energi via värmepumpar för uppvärmning av Ryssbygymnasiets lokaler samt att kommunstyrelsen beslutar att varje särskilt fall i framtiden ska prövas för sig.

Yrkanden

Karl-Gustaf Sundgren (c) yrkar bifall till tekniska utskottets förslag.

§176 Renhållningsordning 2008 för Ljungby kommun

Ks2008/0133  450

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Renhållningsordning 2008 för Ljungby kommun.

Ärendet

Kommunfullmäktige är enligt 15 kap miljöbalken skyldig att anta en renhåll­ningsordning för kommunen. Renhållningsordningen består av renhållnings­föreskrifter och av en avfallsplan. I dag gäller avfallsplanen från 1994 och renhållningsföreskriften från 2004.

I samband med den nya entreprenaden för renhållning bör den nuvarande renhållningsföreskriften från 2004 revideras till nu gällande entreprenad och lagar.

Renhållningsordningen har varit utställd under tiden 1 – 30 april 2008.

Två yttranden har inkommit och dessa har beaktats i den reviderade renhållningsordningen.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 24 september 2008 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Renhållningsordning för Ljungby kommun.

§177 Ny taxa för avfallsanläggningen Bredemad

Ks2008/0401  450

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa taxan för Bredemads avfallsanläggning och att den börjar gälla den 1 januari 2009.

Ärendet

Med anledning av den lagändring för deponier som träder i kraft den 1 januari 2009 har förslag till ny taxa för Bredemads avfallsanläggning framtagits. Vid framtagandet av taxan har en mall från branschorganisationen Avfall Sverige använts.

Tekniska kontoret konstaterar i skrivelse den 12 september 2008 att deponi­verksamheten kommer att bli mer marknadsstyrd. Det är inte priset på transporterna som avgör var avfallet ska deponeras utan vad det kostar att deponera avfallet som kommer att vara avgörande. Taxan är framtagen med tanke på att kommunen ska kunna utöka verksamheten och få mer lönsam­het. Vissa materialslag och övriga tjänster blir billigare och för andra materialslag införs differentierande taxor för att uppmuntra till sortering.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 24 september 2008 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa taxan för Bredemads avfallsanläggning och att den börjar gälla den 1 januari 2009.

§178 Allmänna bestämmelser för användande av Ljungby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Ks2008/0402  350

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa allmänna bestämmelser för användande av Ljungby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning och att den börjar gälla när beslutet har vunnit laga kraft.

Ärendet

Kommunerna inom Kronobergs län har tagit fram förslag till en gemensam ABVA (Allmänna bestämmelser för vatten- och avloppsanläggningar).

Nu gällande ABVA för Ljungby kommun antogs av kommunfullmäktige i maj 1972 och har därefter fortlöpande uppdaterats. Bakgrunden till att ABVA nu reviderats är att det från med den 1 januari 2007 kom en ny lagstiftning på VA-området, lagen om allmänna vattentjänster, som ersätter den tidigare VA-lagen.

Den äldre ABVA ersätts med två olika delskrifter som förtydligar lagen om allmänna vattentjänster och reglerar förhållandet mellan kommunen (huvudmannen) och VA-abonnenten nämligen ABVA (del 1). I skriften ”Information till fastighets­ägare” (del 2) ges förklaringar och kommentarer till de bestämmelser som finns i vattentjänstlagen och ABVA.

Del 1 som avser ABVA ska antas av Kronobergs läns kommuners respektive kommunfullmäktige och del 2 avses fastställas av tekniska utskottet för att på så vis underlätta uppdateringar och revideringar i informationshäftet.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 24 september 2008 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa allmänna bestämmelser för användande av Ljungby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning och att den börjar gälla när beslutet har vunnit laga kraft.

Tekniska utskottet har den 24 september 2008 godkänt tekniska kontorets förslag till Information till fastighetsägare om Ljungby kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster.

§179 Revisionsrapport "Granskning av kommunens e-posthantering"

Ks2008/0269  007

Beslut

Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets förslag till yttrande och översänder det till kommunrevisionen som svar på deras revisionsrapport.

Ärendet

KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av kommunens e-posthantering. Syftet är att granska om samtliga nämnders hantering av e-post lever upp till offentlighetslagstiftningens bestämmelser.

Följande granskningsfrågor har behandlats:

- Finns kommunövergripande riktlinjer/policy för hantering av e-post?

- Vilka riktlinjer/rutiner finns hos respektive nämnd?

- Vilka typer av handlingar inkommer till nämndens elektroniska myndighetsbrevlåda respektive tjänstemännens elektroniska brevlådor?

- Hur fungerar e-posthanteringen vid frånvaro? Finns fullmakter för öppnande av e-post i tjänstemännens frånvaro?

- Hur ser nämndens rutiner för registrering av e-post ut?

- Hur ser nämndens arkiverings- och gallringsrutiner ut avseende e-posten?

- Hur informeras berörda handläggare om gällande regler och riktlinjer?

Kommunens revisorer har behandlat och godkänt revisionsrapporten som översänts till kommunstyrelsen och samtliga nämnder för yttrande.

Kommunledningskontoret redovisar i yttrande den 15 september 2008 revisionens rekommendationer till förvaltningarna gällande e-posthantering samt förvaltningarnas svar.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 23 september 2008 att kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets förslag till yttrande och översänder det till kommunrevisionen som svar på deras revisionsrapport.

§180 Kungshögsskolan - om- och tillbyggnad. Förfrågningsunderlag

Ks2008/0087  291

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner förfrågningsunderlaget för om- och tillbyggnad av Kungshögsskolan daterat 2008-09-15 vilket omfattar:

· Komplett om- och tillbyggnad av byggnad C inklusive lokaler för musikundervisning.

· Rivning av byggnad B, D och F samt delar av byggnad C (den gamla köksdelen och personalmatsalen).

· Markarbeten inklusive återställningar efter rivningar.

Anbudsinfordran för totalentreprenad kommer att utföras.

Utvärdering av anbuden kommer att ske utifrån följande kriterier:

 1. Pris 90 %

 2. Kvalitetssystem 2 %

 3. Miljösystem 1 %

 4. Kompetens Platschef 2 %

 5. Kompetens Projekteringsledare 2 %

 6. Resurser/Referenser 3 %

Skolidrottsplatsens utformning och upphandling sker i en andra etapp.

Ärendet

Tekniska kontoret har i uppdrag av barn- och utbildningsnämnden att bygga om och bygga till Kungshögsskolan för F-9 – verksamhet. Efter det att miljö- och byggnämnden inte beviljade rivningslov för byggnad A (Rosa huset) har ett nytt förfrågningsunderlag utarbetats, vilket redovisas i skrivelse den 15 september 2008.

Förfrågningsunderlaget omfattar:

· Komplett om- och tillbyggnad av byggnad C inklusive lokaler för musikundervisning.

· Rivning av byggnad B, D och F samt delar av byggnad C (den gamla köksdelen och personalmatsalen). Miljö- och byggnämnden har lämnat positivt förhandsbesked för dessa rivningar.
Beslut från Räddningsverket har erhållits för avveckling av i byggnaderna lokaliserade skyddsrum.

· Markarbeten inklusive återställningar efter rivningar. Upphandling av markarbeten för skolidrottsplats kommer att ske i en andra etapp när beslut föreligger om tomtutformning vid avstyckning av hus A (Rosa huset).

Placering av eventuell framtida förskola med lekgård är möjlig inom skolområdet. Förskolan ingår inte i detta förfrågningsunderlag.

Anbudsinfordran för totalentreprenad kommer att utföras.

Utvärdering av anbuden kommer att ske utifrån följande kriterier:

 1. Pris 90 %

 2. Kvalitetssystem 2 %

 3. Miljösystem 1 %

 4. Kompetens Platschef 2 %

 5. Kompetens Projekteringsledare 2 %

 6. Resurser/Referenser 3 %

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 23 september 2008 att kommunstyrelsen godkänner förfrågningsunderlaget för om- och tillbyggnad av Kungshögsskolan daterat 2008-09-15 vilket omfattar:

· Komplett om- och tillbyggnad av byggnad C inklusive lokaler för musikundervisning.

· Rivning av byggnad B, D och F samt delar av byggnad C (den gamla köksdelen och personalmatsalen).

· Markarbeten inklusive återställningar efter rivningar.

Anbudsinfordran för totalentreprenad kommer att utföras.

Utvärdering av anbuden kommer att ske utifrån följande kriterier:

 1. Pris 90 %

 2. Kvalitetssystem 2 %

 3. Miljösystem 1 %

 4. Kompetens Platschef 2 %

 5. Kompetens Projekteringsledare 2 %

 6. Resurser/Referenser 3 %

Skolidrottsplatsens utformning och upphandling sker i en andra etapp.

Jäv

På grund av jäv deltar inte ClasGöran Carlsson (s).

§181 Medborgarförslag: Konserthus i kvarteret Hammaren

Ks2008/0094  101

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.

Ärendet

Ett medborgarförslag har inlämnats till kommunfullmäktige om uppförande av ett konserthus i kvarteret Hammaren på den plats där nuvarande Engvalls bilaffär ligger. Konserthuset föreslås integreras med verksamhet som bedrivs i före detta yrkesskolans lokaler samtidigt som likartad verksamhet flyttas från Garvaren Nöje och tillförs verksamheten. Härigenom skapas ett samman­hängande område för bildning och fritidsverksamhet enligt medborgarförslaget.

Beredning

Medborgarförslaget har remissbehandlats av kultur- och fritidsnämnden som i sitt yttrande den 3 september 2008 uttalar att man delar förslagsställarens uppfattning att det behövs ett konserthus i Ljungby. Nämnden påtalar dock att det inte är möjligt att ett konserthus kan uppföras på den plats som pekats ut i medborgarförslaget. Kultur- och fritidsnämnden anser att förslaget om placering av konserthus i anslutning till Ljungbergmuseet först bör utredas.

Kommunledningskontoret redovisar i yttrande, att mot bakgrund av de förhållanden som påtalats av kultur- och fritidsnämnden, är det inte möjligt att ett konserthus kan uppföras på den plats som pekats ut i medborgarförslaget.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 23 september 2008 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.

§182 Betänkande - Värdigt liv i äldreomsorgen (SOU 2008:51)

Ks2008/0316  739

Remiss från Socialdepartementet

Beslut

Kommunstyrelsen antar socialförvaltningens yttrande som sitt eget och skickardet tillsammans med en kort sammanfattning av yttrandet till socialdepartementet som svar på deras remiss.

Ärendet

Socialdepartementet inbjuder i remiss den 20 juni 2008 Ljungby kommun att lämna yttrande över betänkandet Värdigt liv i äldreomsorgen. Remissvar ska vara inkomna till Socialdepartementet senast den 31 oktober 2008.

I socialförvaltningens yttrande den 24 september 2008 framhålls bland annat att syftet i utredningen är vällovligt men att socialtjänstlagens portalparagraf är tillräcklig och omfattar alla människor samt att många av förslagen i utred­ningen riskerar att bli kostnadskrävande för kommunerna och att resursfrågorna inte är tillräckligt beaktade.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 23 september 2008 överlämnat ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

Socialnämnden har behandlat ärendet den 24 september 2008, § 95 och beslutat att översända förvaltningens skrivelse som eget yttrande till kommunstyrelsen.

Förvaltningen fick också i uppdrag att ställa en komprimerad sammanfattning av yttrandet till kommunstyrelsens förfogande.

Socialnämndens ordförande och 1:e vice ordförande har därefter godkänt socialförvaltningens sammanfattning av synpunkterna.

§183 Betänkande - Egenansvar - med professionellt stöd (SOU 2008:58)

Ks2008/0315  139

Remiss från Integrations- och jämställdhetsdepartementet

Beslut

Kommunstyrelsen antar socialförvaltningens yttrande som sitt eget och skickar det tillsammans med en kort sammanfattning av yttrandet till Integrations- och jämställdhetsdepartementet som svar på deras remiss.

Ärendet

Integrations- och jämställdhetsdepartementet inbjuder i remiss den 12 juni 2008 Ljungby kommun att lämna yttrande angående betänkandet Egenansvar – med professionellt stöd (SOU 2008:58). Remissvar ska var Integrations- och jämställdhetsdepartementet tillhanda senast den 20 oktober 2008.

I socialförvaltningens yttrande den 24 september 2008 framhålls bland annat att kraven på kommunerna att tillhandahålla bostäder ökar och att ansöknings­förfarandet är resurskrävande och kan missgynna små och medelstora kommuner.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 23 september 2008 överlämnat ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

Socialnämnden har behandlat ärendet den 24 september 2008, § 94 och beslutat att översända förvaltningens skrivelse som eget yttrande till kommunstyrelsen. Förvaltningen fick också i uppdrag att ställa en komprimerad sammanfattning av yttrandet till kommunstyrelsens förfogande.

Socialnämndens ordförande och 1:e vice ordförande har därefter godkänt socialförvaltningens sammanfattning av synpunkterna.

§184 Redovisning av delegationsbeslut

Beslut

Redovisningen av delegationsbeslut godkänns.

Ärendet

1. Kommunchefen anmäler följande beslut:
a. förordnande av personalchef under tiden 1 oktober – 31 december 2008.
b. genomförande av resa inom barn- och utbildningsförvaltningen till Bosnien under tiden 20-27 september 2008 i samband med en Rektorsutbildning vid Växjö universitet.

2. Kommunledningskontorets delegationsbeslut i sammanställning den 22 september 2008 rörande tilldelningsbeslut, anställningsbeslut, flaggning samt attestuppdrag gällande reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner som fattats av kommunledningskontoret under tiden 1 maj – 31augusti 2008 med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning.

3. Tekniska kontorets har i sammanställning den 22 september 2008 anmält de beslut som fattats av tekniska kontoret rörande markärenden m.m. under augusti 2008 med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning.

4. Arbetsutskottets protokoll 2008-09-03 och 2008-09-23 (§§ 33 – 39).

5. Tekniska utskottets protokoll 2008-09-24 (§§ 41 – 46).

6. Personalutskottets protokoll 2008-09-17 (§§ 49 – 55).

§185 Meddelanden

Beslut

Redovisningen av meddelanden godkänns.

Ärendet

1. Skrivelse till infrastrukturministern angående förutsättningar för en utbyggnad av väg E4 vid Ljungby.