Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2008-11-04

Sammanträde 2008-11-04

Datum
Klockan
08:00
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare Roland Johansson.

Visionsarbete

2 Uppföljning av kommunstyrelsens visionsarbete. - Carina Bengtsson

3 Planering för kommunstyrelsens fortsatta visionsarbete 2009. - Carina Bengtsson

4 Visionsarbete på kommunledningskontoret och tekniska kontoret. - Irene Hedfors, AnnKristin Rådberg

Information

5 Hållplats Hammaren. - Bertil Sandell, Kenneth Clausen

6 Planinformation. - Henrik Johansson

7 Kommunstyrelsens ordförande informerar.

Uppföljning

9 Uppföljning av internkontroll avseende upphandlingar på tekniska kontoret. - Bo Dalesjö

10 Genomförda interna kontroller 2008 och planering inför 2009. - Bo Dalesjö

11 Intern kontroll av rätt prissättning för GS-löner och GS-fordon. - Magnus Johansson (Handlingar delas ut vid sammanträdet)

Beslutsärenden

12 Tekniska kontorets budget 2009. - AnnKristin Rådberg

13 Medborgarförslag: Resecentrum och spårområde i Ljungby centrum. - Henrik Johansson

14 Genomförandeavtal avseende Biet 1 m.m. i Ljungby. - Per-Olov Almqvist

15 Anbudsinfordran - ramavtal elarbeten. - Jan Bernhardsson

16 Reservkraftförsörjning - genomförande och uppföljning budget. - Jan Bernhardsson

17 Kalmar Industries AB:s ansökan om ändring av villkor i tillstånd enligt miljöbalken. Remiss från Länsstyrelsen. - Alf Carlsson

18 Revidering av färdtjänstregler (särskild kollektivtrafik) och införande av en resegaranti för färdtjänstberättigade. Remiss från Länstrafiken Kronoberg. - Göran Lundberg

19 Trafikproduktionsplan 2009-2010. Remiss från Länstrafiken Kronoberg. - Göran Lundberg

20 Ansökan om medlemskap i Föreningen Sveriges Ekokommuner, SEkom. - Monica Niklasson

21 Kostverksamhet inom intraprenad. - Irene Hedfors

22 Revisionsrapport: Övergripande granskning av nämnder och styrelse - delegation. - Kommunstyrelsens sekreterare

23 Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige år 2009. -Kommunstyrelsens sekreterare

24 Sammanträdesdagar år 2009 för kommunstyrelsen och dess arbetsutskott. - Kommunstyrelsens sekreterare

25 Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden år 2009. - Kommunstyrelsens sekreterare

26 Plats för kommunfullmäktiges sammanträden år 2009. - Kommunstyrelsens sekreterare

27 Val av representanter i länets jämställdhetsråd 2009-2010.

Delegationsärenden och anmälningsärenden

28 Redovisning av delegationsbeslut.

§186 Fastställande av dagordning

Beslut

Ärendet om anbudsinfordran av ramavtal för elarbeten utgår från dagordningen.

§187 Visionsarbete

 1. Uppföljning av kommunstyrelsens visionsarbete under 2007 och 2008.

 2. Planering för kommunstyrelsens visionsarbete 2009.

 3. Kommunchefen och tekniska chefen informerar om det kommande visionsarbetet på kommunledningskontoret och tekniska kontoret.

§188 Information

 1. Representanter för föreningen Hållplats Hammaren visar bilder från de nyrenoverade lokalerna och berättar om hur verksamheten har utvecklats sedan starten. De berättar också om den handikappanpassning de arbetar med inför år 2010 då de enligt lagen om tillgänglighet i allmänna byggnader måste vara klara.

 2. Planarkitekten informerar om aktuella planer för bland annat bostäder och industritomter i Ljungby k ommun.

 3. Under punkten Nytt om näringsliv berättar ledamöter om företagsbesök på Kontek, företagsinvigning på Cooee Design samt studiebesök på renhållningsföretaget Sita.

§189 Uppföljning

Beslut

 1. Tekniska kontoret och kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram riktlinjer för hur upphandlingar på tekniska kontoret ska gå till. Uppdraget rapporteras till kommunstyrelsen den 25 november 2008.

 2. Kvarvarande internkontroller redovisas snarast under 2009. Ny kontrollplan fastställs i januari 2009.

 3. GS-löner och –fordon bör debiteras med OH-kostnader för att få en rättvisande kostnad utan höjning av taxan.

Ärendet

 1. Controllern redovisar uppföljning av internkontroll avseende upphandlingar på tekniska kontoret.

 2. Controllern redovisar genomförda interna kontroller 2008 och planering inför 2009.

 3. Ekonomichefen redovisar intern kontroll av rätt prissättning för GS-löner och GS-fordon.

§190 Tekniska kontorets budget 2009

Ks2008/0479  040

Beslut

Ärendet återremitteras till tekniska utskottet för att närmare utreda Sten Mobergs yrkande om en besparing på husavdelningen med 2,5 mkr.

Ärendet

Tekniska kontoret överlämnar budgetförslag för tekniska kontoret 2009.

Tekniska kontoret föreslår att den beslutade ramminskningen inför budgeten 2008 på 2,6 miljoner kronor tas med 1,5 mkr på gata/parkavdelningen, 0,5 mkr på räddningstjänsten samt 600 tkr på kansli- och exploateringsavdelningarna. Parkverksamheten fick minskad budget med 2 miljoner kronor i budgetramen för 2006 som inte har anpassats i budgeten.

Kostnaderna ökar kraftigt, framför allt på livsmedel och el. Dessutom stiger kapitalkostnaden för markreserv, räddningstjänst och exploateringsverksamhet. Vägbidragen har räknats upp de senaste åren utan att budgeten har räknats upp. Dessa ökade utgifter innebär att verksamheterna måste minska sina kostnader med ytterligare cirka 4,4 miljoner kronor för att anpassa sig till ramen.

Respektive avdelning bär sina egna kostnadsökningar i förslaget.

För gata/park innebär det en total ramminskning på 3,5 mkr och en kostnadsökning på 1,2 mkr. Kansliavdelningen har en ramminskning på 97 tkr och en kostnadsökning på 543 tkr. Räddningstjänsten har en ramminskning på 0,5 mkr och en kostnadsökning på 1,4 mkr, varav Rakel innebär en driftskostnadsökning på 400 tkr. Exploateringsavdelningen har en ramminskning på 540 tkr och en kostnadsökning på 200 tkr. Kostavdelningen drabbas av en kostnadsökning på 1,1 mkr.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 22 oktober 2008 kommunstyrelsen godkänna tekniska kontorets förslag till budget 2009 med förändringen att räddningstjänstens besparing på 400 tkr på deltidsbrandmän ändras till ospecificerat sparbeting.

MBL har genomförts den 29 oktober 2008.

Yrkanden

Sten Moberg (fp) yrkar att husavdelningens rörelsekostnader genom effektivisering minskas med 10%. Utav denna besparing på 2,5 mkr föreslås 1,1mkr gå till kostavdelningen, 0,5 mkr till räddningstjänsten samt 900 tkr till gatu/parkavdelningen.

ClasGöran Carlsson (s), med bifall av Kerstin Wiréhn (v), Roland Johansson (alt), Alf Johansson (KB) och Nils-Erik Wetter (kd), yrkar att ärendet återremitteras till tekniska utskottet (den 12 november) för närmare utredning av Sten Mobergs (fp) yrkande om besparing.

Beslutsordning

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att ärendet ska återremitteras enligt ClasGöran Carlssons (s) med flera yrkande.

§191 Medborgarförslag: Resecentrum och spårområde i Ljungby centrum

Ks2008/0114  101

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget med hänvisning till kommunfullmäktiges tidigare ställningstaganden i frågan. Förslagsställaren är välkommen att lämna ett yttrande i samband med utställningen av centrumplanen.

Ärendet

Ett medborgarförslag har inlämnats till kommunfullmäktige om etablering av ett resecentrum vid Garvaren. Enligt medborgarförslaget är Ljungby i behov av ett resecentrum med både buss- och järnvägsstation som innehåller alla de faciliteter som ett sådant center kräver.

Beredning

Medborgarförslaget har remissbehandlats av plankontoret som i sitt yttrande den 26 augusti 2008 hänvisar till kommunfullmäktiges beslut den 25 augusti 2005.

Arbetsutskottet föreslår den 21 oktober 2008 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget med hänvisning till kommunfullmäktiges tidigare ställningstaganden i frågan.

§192 Genomförandeavtal avseende Biet 1 m.m. i Ljungby

Ks2008/0467  253

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner upprättat avtal med Lars Jönsson Byggtjänst, Ljungby.

Ärendet

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse den 13 oktober 2008 att kommunstyrelsen godkänner upprättat avtal med Lars Jönsson Byggtjänst, Ljungby.

Avtalet har upprättats för att säkerställa genomförandet av detaljplanen för fastigheten Biet 1 m.m. som framlagts till kommunfullmäktige för antagande. Genom avtalet sker ett markbyte där bolaget överlåter ett område om cirka 60kvm av fastigheten Biet 1 till kommunen och erhåller ett område om cirka 630 kvm av fastigheten Ljungby 7:130. Mellanavgiften är 8300 kronor. Bolaget har också träffat överenskommelser om parkeringens anordnande och vissa frågor kring gemensamhetsanläggningen. För de 10 st parkeringsplatser kommunen upplåter ska bolaget erlägga 180000 kronor.

Avtalet är villkorat dels av kommunstyrelsens godkännande, dels av att förslaget till detaljplan blir antaget samt att avtal och planförslag vinner laga kraft.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 22 oktober 2008 kommunstyrelsen godkänna upprättat avtal med Lars Jönsson Byggtjänst, Ljungby.

Jäv

På grund av jäv deltar inte ClasGöran Carlsson (s).

§193 Reservkraftförsörjning - genomförande och uppföljning budget

Ks2007/0557  016

Beslut

Ärendet återremitteras till tekniska utskottet den 12 november för beredning.

Ärendet

Tekniska kontoret har på uppdrag av kommunfullmäktige den 24 april 2008 att genomföra antagen policy för reservkraftförsörjning.

Tekniska kontoret konstaterar i skrivelse den 29 oktober 2008 att den omfattning som är beslutad av kommunfullmäktige inte kan inrymmas inom budget på grund av högre kostnader än beräknat.

För att klara budgeten föreslår tekniska kontoret i skrivelsen att aggregat till Sunnerbohallen och uttagsanslutning till Sunnerbogymnasiet ej utförs, att budgeterad kostnad i investeringsram 1,1 mkr används år 2009 istället för år 2010 samt att två mobila aggregat ska hållas i option i avvaktan på budget.

Konsekvensen blir då bland annat att Sunnerbohallen inte kan användas som evakueringslokal. Istället används en skola som har uttagsanslutning för mobilt aggregat.

§194 Kalmar Industries AB:s ansökan om ändring av villkor i tillstånd enligt miljöbalken

Ks2008/0462  427

Remiss från Länsstyrelsen

Beslut

Kommunstyrelsen ställer sig bakom miljö- och byggnämndens beslut i ärendet och skickar ett yttrande till Länsstyrelsen.

Ärendet

Kalmar Industries AB ansöker hos länsstyrelsen i Kronobergs län om ändring av villkor 4 i det tillstånd enligt miljöbalken som lämnades den 3 oktober 2006 för verksamheten på fastigheten Vagnen 1 i Ljungby.

Bolagets robotlackeringsanläggning, med tillhörande reningsanläggning för lösningsmedelshaltig luft, har på grund av kvalitetskrav avställts och manuell lackering måste öka. Eftersom belastningen är hög även vid bolagets övriga anläggningar är det inte möjligt att i stället förlägga lackeringen vid någon av dem. Bolaget vill därför få utsläppsvillkoret för flyktiga organiska lösnings­medel ändrat, så att under 2008 och 2009 tillåts utsläppet uppgå till 18 ton per år i stället för nuvarande villkor på 12 ton per år (gränsvärden). Bolaget kan inte ännu införa vattenbaserad lackering, eftersom det kräver nybyggnation av blästerhall. En ny reningsanläggning bedöms inte vara motiverad för en begränsad tidsperiod, om man senare inför vattenbaserad lack, då den inte längre har något användningsområde. Bolaget anser att inga luktproblem kommer att uppstå på grund av ökad lackeringsverksamhet. Det baseras på spridningsberäkningar som har genomförts.

Beredning

Miljö- och byggnämnden tillstyrker den 19 oktober 2008, § 213 tillståndsansökan. Nämnden förutsätter att bolaget till år 2010 har ställt om produktionen till vattenbaserad färg och då åter klarar villkoret på 12 ton lösningsmedel per år.

§195 Revidering av färdtjänstregler (särskild kollektivtrafik) och införande av en resegaranti för färdtjänstberättigade

Ks2008/0461  014

Remiss från Länstrafiken Kronoberg

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa länstrafikens förslag till nya regler för den särskilda kollektivtrafiken (färdtjänsten).

Ärendet

Färdtjänstreglerna revideras regelbundet gemensamt av de kommuner som samverkar genom Serviceresor. En arbetsgrupp med representanter från kommunerna Alvesta, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge, Växjö och Älmhult har under året gjort en översyn av länets gemensamma färdtjänstregler.

Länstrafiken Kronoberg överlämnar med skrivelse den 1 oktober 2008 förslag till revidering av de gemensamma färdtjänstreglerna som planeras träda i kraft den 1 januari 2009.

Kommunledningskontoret föreslår i skrivelse den 13 oktober 2008 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa länstrafikens förslag till nya regler för den särskilda kollektivtrafiken (färdtjänsten).

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 21 oktober 2008 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa länstrafikens förslag till nya regler för den särskilda kollektivtrafiken (färdtjänsten).

§196 Trafikproduktionsplan 2009-2010

Ks2008/0340  531

Remiss från Länstrafiken Kronoberg

Beslut

Kommunstyrelsen översänder kommunledningskontorets skrivelse, daterad den

14 oktober 2008, som yttrande över Trafikproduktionsplan 2009-2010.

Ärendet

Ljungby kommun har av Länstrafiken Kronoberg getts möjligheter att inkomma med synpunkter inför upprättandet av Trafikproduktionsplan 2009-2010.

Kommunledningskontoret redovisar i skrivelse den 14 oktober 2008 förslag till yttrande över Trafikproduktionsplan 2009-2010.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 21 oktober 2008 att kommunstyrelsen översänder kommunledningskontorets skrivelse, daterat den

14 oktober 2008, som yttrande över Trafikproduktionsplan 2009-2010.

§197 Ansökan om medlemskap i Föreningen Sveriges Ekokommuner, SEkom

Ks2008/0411  420

Beslut

Ljungby kommun ansöker om medlemskap i Sveriges Ekokommuner.

Kommunledningskontoret får i uppdrag att årligen göra en utvärdering av medlemskapet i Sveriges Ekokommuner.

Ärendet

Sveriges Ekokommuner (SEkom) är en ideell förening som bildades 1995. Föreningen fungerar som ett nätverk för kommuner som vill främja utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Alla Ekokommuner har antagit ett strategiskt program för det lokala hållbarhetsarbetet och ställer sig bakom de fyra systemvillkoren för det hållbara samhället:

I det hållbara samhället utsätts inte naturen för systematisk…

* koncentrationsökning av ämnen från berggrunden

* koncentrationsökning av ämnen från samhällets produktion

* undanträngning med fysiska metoder

Och i det samhället…

* hindras inte människor att systematiskt tillgodose sina behov.

För närvarande är 71 av Sveriges kommuner medlemmar i SEkom. Avgiften för medlemskapet bestäms varje år vid årsmötet och utgörs för närvarande av dels en grundavgift på 3000 kronor, dels en rörlig avgift på 20 öre per kommuninvånare.

Kommunledningskontoret föreslår i skrivelse den 16 september 2008 att Ljungby kommun ansöker om medlemskap i Sveriges Ekokommuner.

Beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 23 september 2008.

Yrkanden

Kerstin Wiréhn (v) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Roland Johansson (alt) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag.

Beslutsordning

Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Kerstin Wiréhns yrkande.

Omröstning begärs och genomförs med följande omröstningsordning: ja-röst för bifall till Kerstin Wiréhns (v) yrkande och nej-röst för bifall till Roland Johanssons (alt) yrkande.

Omröstningen utfaller med 13 ja-röster mot 2 nej-röster. Se omröstningsbilaga. Kommunstyrelsen har därigenom beslutat enligt Kerstin Wiréhns (v) yrkande.

§198 Kostverksamhet inom intraprenad

Ks2008/0478  622

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Donationsgatans förskola kan behålla sitt tillagningskök när intraprenadavtal tecknas.

Ärendet

Rektor vid Donationsgatans förskola/Kungshögsenheten har i skrivelse till barn- och utbildningsnämnden framfört önskemål att bedriva Donationsgatans förskola på intraprenad. Förskolan har en miljöinriktning där även maten till barnen har stor betydelse. Ekologisk och närproducerad mat liksom att barnens mat ska produceras i förskolans tillagningskök är nyckelgrepp för intraprenad.

Kommunfullmäktige beslutade 2007-05-24, § 67, om kostutredning för Ljungby kommun. En del i beslutet innebär att förskolans kostverksamhet ska införlivas i den gemensamma organisationen senast 2010-01-01.

En förutsättning för intraprenad är att kostverksamheten organisatoriskt tillhör Donationsgatans förskola.

För att avsluta förhandlingen om intraprenad avseende tre år med rätt till förlängning, anhålls om ställningstagande till om kostorganisationen (tillagningsköket) vid Donationsgatans förskola organisatoriskt kan utgöra en egen enhet och således inte införlivas i den gemensamma kostorganisationen.

Miljö och mat är sedan länge förskolans profil.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 21 oktober 2008 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Donationsgatans förskola kan behålla sitt tillagningskök när intraprenadavtal tecknas.

§199 Revisionsrapport: Övergripande granskning av nämnder och styrelse - delegation

Ks2008/0430  007

Beslut

Kommunstyrelsen översänder till revisorerna kommunledningskontorets yttrande, daterat 15 oktober 2008, som svar på revisionsrapporten.

Ärendet

KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av hur kommunstyrelsen och samtliga nämnder tillämpar kommunallagens delegationsbestämmelser. Följande frågor har behandlats:

v Är delegationsordningarna aktuella och upprättade enligt kommunallagens regler och begränsningar?

v Registreras de beslut som fattas med stöd av delegation på ett tillfredsställande sätt?

v Anmäls delegationsbeslut på ett tillfredsställande sätt till nämnden?

Kommunens revisorer har behandlat rapporten vid sitt sammanträde den 23september 2008 och överlämnat revisionsrapporten till styrelsen och nämnderna för yttrande.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 21 oktober 2008 att kommunstyrelsen översänder till revisorerna kommunledningskontorets yttrande, daterat 15 oktober 2008, som svar på revisionsrapporten.

§200 Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige år 2009

Ks2008/0454  101

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att sammanträda följande tisdagar år 2009:

27 januari, 24 februari, 24 mars, 28 april, 19 maj, 16 juni, 1 september, 29september, 20 oktober, 17 november, samt fredagen den 11 december.

Ärendet

Kommunledningskontoret har upprättat förslag till sammanträdesdagar för kommunfullmäktige år 2009 i enlighet med den arbetsordning som fastställts.

Kommunfullmäktige sammanträder i regel sista torsdagen i varje månad, juli månad undantagen.

Under år 2009 föreslås att ordinarie sammanträdesdagar för kommunfullmäktige hålls följande dagar:

29 januari, 26 februari, 26 mars, 23 april, 28 maj, 11 juni, 27 augusti, 24september, 22 oktober, 19 november och 11 december.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar den 21 oktober 2008 att kommunledningskontoret får i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde lägga fram ytterligare ett förslag på sammanträdesdagar för kommunfull­mäktige. Därefter överlämnas ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till eget beslut.

Yrkanden

Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige sammanträder på tisdagar enligt förslag nummer två.

Harriet Kristensson (s) yrkar, med bifall av Roland Johansson (alt), att kommunfullmäktige sammanträder på torsdagar enligt förslag nummer ett.

Beslutsordning

Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att sammanträda på tisdagar enligt förslag nummer två.

Reservation

Roland Johansson (alt) reserverar sig mot beslutet.

§201 Sammanträdesdagar år 2009 för kommunstyrelsen och dess arbetsutskott

Ks2008/0455  101

Beslut

Kommunstyrelsen fastställer sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och dess arbetsutskott enligt följande:

Kommunstyrelsen sammanträder följande tisdagar år 2009:

13 januari, 10 februari, 10 mars, 7 april, 5 maj, 26 maj, 18 augusti, 8 september, 6 oktober, 3 november och 24 november.

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder följande tisdagar år 2009:

20 januari, 17 februari, 17 mars, 31 mars, 21 april, 12 maj, 2 juni, 4 augusti, 22september, 13 oktober, 10 november och 8 december.

Ärendet

Kommunledningskontoret har upprättat förslag till sammanträdesdagar

år 2009 för kommunstyrelsen och dess arbetsutskott i enlighet med den arbetsordning som fastställts.

Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen tisdagar enligt följande ordning:

13 januari, 10 februari, 10 mars, 7 april, 5 maj, 26 maj, 11 augusti, 8 september, 6 oktober, 3 november och 24 november.

Sammanträdesdagar för kommunstyrelsens arbetsutskott tisdagar enligt följande ordning:

20 januari, 17 februari, 17 mars, 21 april, 12 maj, 2 juni, 18 augusti, 22september, 20 oktober, 17 november och 8 december.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar den 21 oktober 2008 att kommunledningskontoret får i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde göra vissa förändringar i förslaget.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen fastställer sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och dess arbetsutskott enligt följande:

Kommunstyrelsen

13 januari, 10 februari, 10 mars, 7 april, 5 maj, 26 maj, 18 augusti, 8 september, 6 oktober, 3 november och 24 november.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

20 januari, 17 februari, 17 mars, 31 mars, 21 april, 12 maj, 2 juni, 4 augusti, 22september, 13 oktober, 10 november och 8 december.

§202 Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden år 2009

Ks2008/0457  101

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunfullmäktiges sammanträden under år 2009 ska kungöras i tidningen Smålänningen.

Ärendet

Enligt kommunallagen kapitel 5, § 10, ska kommunfullmäktiges sammanträden annonseras i en eller flera ortstidningar. Det är kommunfullmäktige som ska besluta om i vilka ortstidningar som annonsen ska införas.

Under år 2008 har kungörelse om kommunfullmäktiges sammanträden varit införd i tidningen Smålänningen. Kungörelsen har även innehållit uppgift om de ärenden som ska behandlas.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 21 oktober 2008 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunfullmäktiges sammanträden under år 2009 ska kungöras i tidningen Smålänningen.

§203 Plats för kommunfullmäktiges sammanträden år 2009

Ks2008/0458  101

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunfullmäktiges sammanträden ska hållas på Garvaren.

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, § 8, får kommunfullmäktiges ordförande efter samråd med vice ordföranden för särskilt fall bestämma annan sammanträdesplats.

Ärendet

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, § 8, ska kommunfullmäktiges sammanträden hållas på den plats kommunfullmäktige för varje verksamhetsår beslutar.

Kommunfullmäktiges ordförande får efter samråd med vice ordföranden för särskilt fall bestämma annan sammanträdesplats.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 21 oktober 2008 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunfullmäktiges sammanträden ska hållas på Garvaren.

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, § 8, får kommunfullmäktiges ordförande efter samråd med vice ordföranden för särskilt fall bestämma annan sammanträdesplats.

§204 Val av representanter till Jämställdhetsrådet i Kronobergs län

Ks2008/0419  102

Beslut

Representanter i Jämställdhetsrådet i Kronobergs län för tiden 2009 – 2010 utses enligt följande:

Ledamot:

Ann-CharlotteWiesel

Ersättare:

Conny Simonsson

Ärendet

Länsstyrelsen i Kronobergs län önskar i skrivelse den 17 september 2008 att kommunen utser två representanter till länets jämställdhetsråd för tiden 2009-2010.

Representanter under tiden 2007-2008 har varit Conny Simonsson och Ann-Charlotte Wiesel.

Vid mötet föreslås att kommunstyrelsen utser följande representanter:

Ledamot:

Ann-CharlotteWiesel

Ersättare:

Conny Simonsson

§205 Redovisning av delegationsbeslut

Beslut

Redovisningen av delegationsbeslut godkänns.

Ärendet

 1. Tekniska kontoret har i sammanställning den 23 oktober 2008 anmält de beslut som fattats av tekniska kontoret rörande markärenden m.m. under september 2008 med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning.

 2. Kommunledningskontorets delegationsbeslut i sammanställning den 29 oktober 2008 rörande tilldelningsbeslut, anställningsbeslut, flaggning samt attestuppdrag gällande reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner som fattats av kommunledningskontoret under tiden 1 maj – 29oktober 2008 med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning.

 3. Arbetsutskottets protokoll 2008-10-21 (§§ 40 - 44).

 4. Tekniska utskottets protokoll 2008-09-22 (§§ 47 - 53).

 5. Personalutskottets protokoll 2008-10-15 (§§ 56 – 64).