Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2008-11-25

Sammanträde 2008-11-25

Datum
Klockan
08:00
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare Ann-Charlotte Wiesel.

Visionsarbete

2 Ekonomiavdelningen, kommunledningskontoret. - Magnus Johansson

Information

3 Kommunstyrelsens ordförande informerar.

Uppföljning

5 Ungdomsrådet - redovisning. - Conny Simonsson, Kerstin Wiréhn

6 Riktlinjer för upphandlingar på tekniska kontoret. - Irene Hedfors, AnnKristin Rådberg

7 Budgetuppföljning oktober 2008. - Bo Dalesjö, Magnus Johansson (Handlingar delas ut vid sammanträdet)

Beslutsärenden

8 Återtagande av delegation vid anställningar på tekniska kontoret - Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning. - Sten Moberg

9 Kommunbidrag till statsbidragsberättigade enskilda vägar. - Kenneth Pettersson

10 Omändring av Järnvägsgatan i Lagan. - Kenneth Pettersson

11 Justering av externa lunchpriser. - Annica Thor

12 Ny VA-taxa. - Ronnie Björkström

13 Förvärv av fastigheten Tofta 3:15 i Ljungby kommun. - Per-Olov Almqvist

14 Anbudsinfordran för grönyteskötsel Lidhult och Ryssby. - Jan Bernhardsson

15 Reservkraftförsörjning - genomförande och uppföljning budget. - Jan Bernhardsson

16 Anbudsinfordran - ramavtal elarbeten. - Jan Bernhardsson

17 Tekniska kontorets budget 2009. - AnnKristin Rådberg

18 Förslag till åtgärder på grund av det ekonomiska läget. - Magnus Johansson

19 Samverkansavtal avseende gemensamma upphandlingar för länets kommuner. - CarlFredrik Ledin

20 Överlåtelse av operativ tillsyn från Länsstyrelsen till miljö- och byggnämnden. - Alf Carlsson

21 Projektplan för Landsbygdsprogram för Ljungby kommun. - Anette Olsson, Henrik Johansson

Delegationsärenden och anmälningsärenden

22 Redovisning av delegationsbeslut.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (85 kb)

§208 Visionsarbete

Ekonomichefen redovisar ekonomiavdelningens visionsarbete, främst punkten om e-fakturering.

I början av år 2009 beräknar ekonomichefen att 25 % av leverantörsfakturorna kommer att vara e-fakturor.

Planen för 2009 är att införa Svefaktura och att fakturera barnomsorg elektroniskt.

§209 Information

1. Kommunstyrelsens ledamöter redovisar företagsbesök på lokala företag; ATAB-Trappan AB, Hydraulmekano i Lagan AB, Ohlssons Rör i Ljungby AB, Dörarps Slip- o. Polér AB, Keycast Ljungby AB, Axmek AB, Ljungby Ridcenter AB, Kontek AB, SITA Sverige AB och återinvigning på Trade & Tooling Sverige AB.

§210 Uppföljning

 1. Conny Simonsson (s) och Kerstin Wiréhn (v) rapporterar från Ungdomsrådets dialogcafé.

 2. Kommunchefen och tekniska chefen redovisar riktlinjer för upphandlingar på tekniska kontoret.

 3. Samtliga förvaltningar redovisar budgetuppföljning oktober 2008.

§211 Återtagande av delegation vid anställningar på tekniska kontoret – Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning

Ks2008/0526  102

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att tekniska utskottet från och med den 25 november 2008 övertar ansvaret för beslut om tillsvidareanställningar och vikarie­tillsättningar på tekniska kontoret.

Kommunstyrelsens delegationsordning ändras till:

Personaladministrativa ärenden, organisation mm:

Inrättande av tjänst/anställning Kc, Tu

Anställning:

Tillsvidareanställning av andra än förvaltningschef Kc, Tu

Tillfällig anställning av personal inklusive provanställning Kc, Tu

Ärendet

Tillsvidareanställningar på tekniska kontoret verkställs av respektive avdelningschef. Med anledning av tekniska kontorets ekonomiska situation bör verkställigheten av tillsvidareanställningar och vikarietillsättning från och med den 25 november 2008 övertas av tekniska utskottet.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 12 november 2008 att kommunstyrelsen beslutar att tekniska utskottet från och med den 25 november 2008 övertar ansvaret för beslut om tillsvidareanställningar och vikarietillsättningar.

Kommunstyrelsens delegationsordning ändras till:

Personaladministrativa ärenden, organisation mm:

Inrättande av tjänst/anställning Kc, Tu

Anställning:

Tillsvidareanställning av andra än förvaltningschef Kc, Tu

Tillfällig anställning av personal inklusive provanställning Kc, Tu

§212 Kommunbidrag till statsbidragsberättigade enskilda vägar

Ks2008/0510  318

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

· Årligt driftbidrag ska utgå med en sådan procentsats att stats- och kommunbidragen tillsammans blir 75 % av den statsbidragsgrundande underhållskostnaden.

· Särskilt driftbidrag till byggnads- och iståndsättningsarbetet ska utgå med en sådan procentsats att stats- och kommunbidragen tillsammans blir 85 % av den statsbidragsgrundande kostnaden.

· Särskilt driftbidrag till beläggningar ska endast utgå i de fall statsbidrag utgår till beläggningen. Bidrag skall därvid utgå med högst 25 % av den statsbidragsgrundande kostnaden.

· Bidrag till redskap och förrättningar utgår inte.

Ärendet

De årliga kommunala och statliga bidragen till rubricerade vägar beräknas på en av Vägverket godkänd kostnadsberäkning. Det finns idag tre typer av bidrag som kan utbetalas till enskilda vägar och bidragsreglerna är olika för dessa typer:

· Årligt driftbidrag: utgår idag med totalt 85 % (vanligtvis stat 60 %, kommun25 %) av den godkända årliga driftkostnaden.

· Särskilt driftbidrag: utgår idag totalt med 95 % (vanligtvis stat 60 %, kommun 35 %) av den godkända kostnaden.

· Särskilt driftbidrag till beläggningar: utgår idag kommunalt bidrag med högst 25 % av den godkända kostnaden.

Med anledning av de besparingar som Ljungby kommun måste göra föreslår tekniska kontoret i skrivelse den 31 oktober 2008 att kommunfullmäktige beslutar att

· Årligt driftbidrag ska utgå med en sådan procentsats att stats- och kommunbidragen tillsammans blir 75 % av den statsbidragsgrundande underhållskostnaden.

· Särskilt driftbidrag till byggnads- och iståndsättningsarbetet ska utgå med en sådan procentsats att stats- och kommunbidragen tillsammans blir 85 % av den statsbidragsgrundande kostnaden.

· Särskilt driftbidrag till beläggningar ska endast utgå i de fall statsbidrag utgår till beläggningen. Bidrag skall därvid utgå med högst 25 % av den statsbidragsgrundande kostnaden.

· Bidrag till redskap och förrättningar utgår inte.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 12 november 2008 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

· Årligt driftbidrag ska utgå med en sådan procentsats att stats- och kommunbidragen tillsammans blir 75 % av den statsbidragsgrundande underhållskostnaden.

· Särskilt driftbidrag till byggnads- och iståndsättningsarbetet ska utgå med en sådan procentsats att stats- och kommunbidragen tillsammans blir 85 % av den statsbidragsgrundande kostnaden.

· Särskilt driftbidrag till beläggningar ska endast utgå i de fall statsbidrag utgår till beläggningen. Bidrag skall därvid utgå med högst 25 % av den statsbidragsgrundande kostnaden.

· Bidrag till redskap och förrättningar utgår inte.

Yrkanden

Roland Johansson (alt) yrkar bifall till tekniska utskottets förslag.

Alf Johansson (KB) yrkar avslag till tekniska utskottets förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer de två yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt tekniska utskottets förslag.

Reservation

Alf Johansson (KB) reserverar sig mot beslutet.

§213 Omändring av Järnvägsgatan i Lagan

Ks2008/0415  311

Beslut

Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att skicka ett svar till de boende längs Järnvägsgatan i vilken det framförs att Järnvägsgatan ska byggas om så att underhåll och trafiksäkerheten upprätthålls men att genomförandet av ombygg-nationen senareläggs på grund av den ekonomiska situationen. Gatuavdelningen ska vid ombyggnationen följa länsekologens rekommendationer om avsmalning vid den nordligaste delen av Järnvägsgatan för att bevara den biologiskt värdefulla miljö som finns där.

Ärendet

En skrivelse har inkommit till kommunstyrelsen från boende längs Järnvägsgatan i Lagan i vilken de boende protesterar mot den planerade breddningen av Järnvägsgatan.

Tekniska kontoret har den 22 oktober upprättat en skrivelse i frågan till kommunstyrelsen, vari framhålls att Järnvägsgatan i Lagan är en av ett fåtal gator i Lagan som inte är utbyggd enligt gällande detaljplan, varför tekniska kontoret planerat och budgeterat medel för att genomföra gällande plan.

Med hänvisning till skrivelsen föreslår tekniska kontoret kommunstyrelsen besluta att ge tekniska kontoret i uppdrag att inom fastställd budget genomföra ombyggnaden av gatan i enlighet med gällande detaljplan, så att underhåll och trafiksäkerhet kan upprätthållas.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 12 november 2008 att kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att skicka ett svar till de boende längs Järnvägsgatan i vilken det framförs att Järnvägsgatan ska byggas om så att underhåll och trafiksäkerheten upprätthålls men att genomförandet av ombyggnationen senareläggs på grund av den ekonomiska situationen. Gatuavdelningen ska vid ombyggnationen följa länsekologens rekommendationer om avsmalning vid den nordligaste delen av Järnvägsgatan för att bevara den biologiskt värdefulla miljö som finns där.

Yrkande

Roland Johansson (alt) yrkar bifall till förslaget.

§214 Justering av externa lunchpriser

Ks2008/0519  300

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att justera måltidspriserna för de externa gästerna på de särskilda boendenas och skolornas restauranger till följande:

Lunch utan dessert 50 kronor

Lunch med dessert 58 kronor

Personallunch skolmåltider 47 kronor

Tekniska utskottet får i uppdrag att utreda prissättning av måltider för anställda.

Ärendet

Under 2008 har matpriserna stigit med ca 8,3 procent, vilket kostavdelningen inte blivit kompenserad för. Kostavdelningen föreslår därför en höjning av lunchpriset till externa gäster.

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse den 4 november 2008 att kommunstyrelsen beslutar att justera måltidspriserna enligt följande:

Restauranger

Särskilda boende Nuvarande pris Efter justering

Lunch utan dessert 48 kronor 50 kronor

Lunch med dessert 55 kronor 58 kronor

Personallunch skolmåltider 45 kronor 47 kronor

Beredning

Förslaget är förankrat med ekonomichefen.

Tekniska utskottet föreslår den 12 november 2008 att kommunstyrelsen beslutar att justera måltidspriserna för de externa gästerna på de särskilda boendenas restauranger till följande:

Lunch utan dessert 50 kronor

Lunch med dessert 58 kronor

Personallunch skolmåltider 47 kronor

§215 Ny VA-taxa

Ks 2008/0521  346

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa ny VA-taxa enligt tekniska kontorets förslag.

Ärendet

1 januari 2007 kom en ny lagstiftning på VA-området, lagen om allmänna vattentjänster, som ersätter den tidigare VA-lagen från 1970.

VA-taxan upprättas med utgångspunkt från Svenskt Vattens basförslag publikation P96 och kommer att ersätta den tidigare taxan som var gjord enligt VAV publikation P69.

VA-taxan för år 2009 kommer att höjas med 3 % enligt upprättat förslag.

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse den 4 november 2008 att tekniska utskottet godkänner förslaget till ny VA-taxa för Ljungby kommun och överlämnar ärendet till kommunfullmäktige för beslut.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 12 november 2008 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa ny VA-taxa enligt tekniska kontorets förslag.

Yrkande

Roland Johansson (alt) yrkar bifall till förslaget.

§216 Förvärv av fastigheten Tofta 3:15 i Ljungby kommun

Ks2008/0512  252

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna preliminärt avtal med Lisbeth och Jörgen Jörgensson, Ljungby, Djurens Rätt, Älvsjö samt Djurskyddet i Sverige, Johanneshov avseende förvärv av fastigheten Tofta 3:15.

Finansiering av köpeskillingen på 6,9 mkr föreslås täckas genom kommunens rörelsekapital.

Ärendet

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse den 4 november 2008 att preliminärt avtal med Lisbeth och Jörgen Jörgensson, Ljungby, Djurens Rätt, Älvsjö samt Djurskyddet i Sverige, Johanneshov avseende förvärv av fastigheten Tofta 3:15, ska godkännas.

Genom avtalet förvärvar kommunen fastigheten Tofta 3:15 för en köpeskilling om 6900000 att betalas på tillträdesdagen den 2 februari 2009. Fastigheten omfattar 80,5662 hektar varav 24 hektar åker- och betesmark samt 49 hektar skogsmark samt 1 hektar övrig mark. Den är bebyggd med ett bostadshus och ekonomibyggnader. Enligt företedd skogsbruksplan finns 9750 m3sk virke på fastigheten. Kostnad för lagfart alternativt fastighetsbildning genom fastighets­reglering bekostas av kommunen. Fastigheten är fri från penninginteckningar men belastas av det inskrivna jaktarrendet samt ett servitut avseende utloppsdike.

Finansieringen föreslås täckas genom kommunens rörelsekapital. Avtalet är villkorat av Ljungby kommunfullmäktiges godkännande.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 12 november 2008 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna preliminärt avtal med Lisbeth och Jörgen Jörgensson, Ljungby, Djurens Rätt, Älvsjö samt Djurskyddet i Sverige, Johanneshov avseende förvärv av fastigheten Tofta 3:15.

Finansieringen föreslås täckas genom kommunens rörelsekapital.

Yrkande

Sten Moberg (fp) yrkar bifall till tekniska utskottets förslag.

§217 Anbudsinfordran för grönyteskötsel i Lidhult och Ryssby

Ks2008/0520  330

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att inte begära anbudsinfordran på grönyteskötsel i Lidhult och Ryssby.

Husavdelningen får i uppdrag att utvärdera tidigare entreprenader i Lidhult och Ryssby.

Ärendet

Tekniska kontoret har för avsikt att begära in anbud för grönyteskötsel i Lidhult och Ryssby. Nuvarande avtal löper till 31 mars 2009. Anbudsinfordran avser grönyteskötsel av kommunens grönytor och tomtskötsel vid kommunens lokaler på orterna Lidhult och Ryssby.

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse den 4 november 2008 att kommun­styrelsen beslutar

att anbudsinfordran får göras av grönyteskötsel i Lidhult och Ryssby

att anbudsutvärdering av entreprenaden ska ske utifrån följande kriterier:

 1. Pris 80 %

 2. Organisation 10 %

 3. Referenser 5 %

 4. Kvalité 3 %

 5. Miljö 2 %

Med anledning av den budgetanpassning som tekniska kontoret har att göra lämnar de vid tekniska utskottets sammanträde den 12 november följande förslag till beslut:

Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta:

att inte begära anbudsinfordran på grönyteskötsel i Lidhult och Ryssby, och

att ge husavdelningen i uppdrag att utvärdera tidigare entreprenader i Lidhult och Ryssby.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 12 november 2008 att kommunstyrelsen beslutar

att inte begära anbudsinfordran på grönyteskötsel i Lidhult och Ryssby och

att ge husavdelningen i uppdrag att utvärdera tidigare entreprenader i Lidhult och Ryssby.

§218 Reservkraftförsörjning - genomförande och uppföljning av budget

Ks2007/0557  016

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

· Aggregat till Sunnerbohallen inte utförs.

· Uttagsanslutning till Sunnerbogymnasiet inte utförs.

· Budgeterad kostnad i investeringsram 1,1 mkr används 2009 istället för 2010.

· Förfoga över två mobila aggregat i option med avrop senast maj 2009.

Ärendet

Tekniska kontoret har på uppdrag av kommunfullmäktige den 24 april 2008 att genomföra antagen policy för reservkraftförsörjning.

Tekniska kontoret konstaterar i skrivelse den 29 oktober 2008 att den omfattning som är beslutad av kommunfullmäktige inte kan inrymmas inom budget på grund av högre kostnader än beräknat.

För att klara budgeten föreslår tekniska kontoret i skrivelsen att aggregat till Sunnerbohallen och uttagsanslutning till Sunnerbogymnasiet ej utförs, att budgeterad kostnad i investeringsram 1,1 mkr används år 2009 istället för år 2010 samt att två mobila aggregat ska hållas i option i avvaktan på budget.

Konsekvensen blir då bland annat att Sunnerbohallen inte kan användas som evakueringslokal. Istället används en skola som har uttagsanslutning för mobilt aggregat.

Beredning

Kommunstyrelsen har den 4 november 2008 återremitterat ärendet för beredning i tekniska utskottet den 12 november.

Tekniska utskottet föreslår den 12 november 2008 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

· Aggregat till Sunnerbohallen inte utförs.

· Uttagsanslutning till Sunnerbogymnasiet inte utförs.

· Budgeterad kostnad i investeringsram 1,1 mkr används 2009 istället för 2010.

· Att ha två mobila aggregat i option med avrop senast maj 2009.

§219 Anbudsinfordran – ramavtal elarbeten

Ks2008/0469  055

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anbudsutvärdering av ramavtal elarbeten ska ske enligt följande:

 1. Pris, sammanvägd timdebitering och material 60 %

 2. Organisation, tekniskt stöd och service 15 %

 3. Referenser 15 %

 4. Kvalitet 5 %

 5. Miljö 5 %

Tiden för inlämnande ändras så att sista dag för inlämnande av anbud är 2009-01-31. Därmed ändras också punkt 1.3 till 2009-03-01.

Ärendet

Husavdelningen på tekniska kontoret avser att begära in anbud för ramavtal elarbeten. Ramavtalet avser elarbeten, främst inom fastighetsförvaltning, såsom installationer, service, reparationer och erforderligt elmaterial i samband med nämnda arbeten. Upphandlingen sker i samverkan med Ljungbybostäder AB.

Beredning

Tekniska utskottet lämnar den 22 oktober 2008 förslag till beslut till kommunstyrelsen.

Ärendet utgår från kommunstyrelsens dagordning den 4 november 2008 för beredning med ekonomiavdelningen om utvärdering av miljö.

Tekniska utskottet föreslår den 12 november 2008 att kommunstyrelsen beslutar att anbudsutvärdering av ramavtal elarbeten ska ske enligt följande:

 1. Pris, sammanvägd timdebitering och material 60 %

 2. Organisation, tekniskt stöd och service 15 %

 3. Referenser 15 %

 4. Kvalitet 5 %

 5. Miljö 5 %

Yrkanden

Karl-Gustaf Sundgren (c), med bifall av Roland Johansson (alt) och Nils-Erik Wetter (kd), yrkar att meningen ”Anbudsgivaren och eventuella underentreprenörer bör ha svenskt kollektivavtal eller motsvarande anställningsvillkor” i punkt 2.6.3 i anbudsinfordran ska tas bort.

Conny Simonsson (s) yrkar att punkt 2.6.3 ska vara kvar.

Propositionsordning

Ordföranden ställer de två yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Conny Simonssons yrkande att punkt 2.6.3 ska vara kvar.

Omröstning begärs och genomförs med följande omröstningsordning:

Ja-röst för Conny Simonssons yrkande.

Nej-röst för Karl-Gustaf Sundgrens (c) med flera yrkande.

Omröstning genomförs och resulterar i 11 ja-röster och 3 nej-röster. 1 ledamot deltar inte. Kommunstyrelsen har därmed beslutat enligt Conny Simonssons yrkande. Seomröstningstabell.

Jäv

ClasGöran Carlsson (s) deltar ej på grund av jäv.

§220 Tekniska kontorets budget 2009

Ks2008/0479  040

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner tekniska utskottets förslag till budget för tekniska kontoret år 2009.

Ärendet

Tekniska kontoret överlämnar budgetförslag för tekniska kontoret 2009.

Tekniska kontoret föreslår att den beslutade ramminskningen inför budgeten 2008 på 2,6 miljoner kronor tas med 1,5 mkr på gata/parkavdelningen, 0,5 mkr på räddningstjänsten samt 600 tkr på kansli- och exploateringsavdelningarna. Parkverksamheten fick minskad budget med 2 miljoner kronor i budgetramen för 2006 som inte har anpassats i budgeten.

Kostnaderna ökar kraftigt, framför allt på livsmedel och el. Dessutom stiger kapitalkostnaden för markreserv, räddningstjänst och exploateringsverksamhet. Vägbidragen har räknats upp de senaste åren utan att budgeten har räknats upp. Dessa ökade utgifter innebär att verksamheterna måste minska sina kostnader med ytterligare cirka 4,4 miljoner kronor för att anpassa sig till ramen.

Respektive avdelning bär sina egna kostnadsökningar i förslaget.

För gata/park innebär det en total ramminskning på 3,5 mkr och en kostnadsökning på 1,2 mkr. Kansliavdelningen har en ramminskning på 97 tkr och en kostnadsökning på 543 tkr. Räddningstjänsten har en ramminskning på 0,5 mkr och en kostnadsökning på 1,4 mkr, varav Rakel innebär en driftskostnadsökning på 400 tkr. Exploateringsavdelningen har en ramminskning på 540 tkr och en kostnadsökning på 200 tkr. Kostavdelningen drabbas av en kostnadsökning på 1,1 mkr.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 22 oktober 2008 kommunstyrelsen godkänna tekniska kontorets förslag till budget 2009 med förändringen att räddnings­tjänstens besparing på 400 tkr på deltidsbrandmän ändras till ospecificerat sparbeting.

MBL har genomförts den 29 oktober 2009.

Kommunstyrelsen återremitterar den 4 november 2008 ärendet till tekniska utskottet för att närmare utreda Sten Mobergs yrkande om en besparing på husavdelningen med 2,5 mkr.

Fastighetschefen lägger under vid tekniska utskottets sammanträde den 12 november fram förslag på besparingar på husavdelningens rambudget på sammanlagt 1,3 mkr.

Ordföranden föreslår att besparingen på 1,3 mkr på husavdelningen fördelas enligt följande:

500 tkr till räddningstjänsten

543 tkr till markreserven samt

257 tkr lämnas till en buffert inom tekniska kontoret.

Tekniska utskottet beslutar den 12 november 2008 § 57 att besparingen på 1,3 mkr på husavdelningen fördelas enligt tekniska utskottets ordförandes förslag.

Tekniska utskottet föreslår den 12 november 2008 att kommunstyrelsen godkänner tekniska utskottets förslag till budget för tekniska kontoret år 2009.

MBL har genomförts den 19 november 2009.

§221 Förslag till åtgärder på grund av det ekonomiska läget

Ks2008/0529  040

Beslut

Varje förvaltning föreslås lägga 1 % av sin budget som en buffert inom respektive nämnd. Förvaltningarna ska redovisa effekterna av förslaget för kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 januari 2009 och kommunstyrelsen den 10 februari 2008. Tekniska kontoret undantas.

Alla tillsvidareanställningar (även återbesättningar) beslutas av respektive förvaltningschef från och med den 1 januari 2009.

Alla förvaltningar får i uppdrag att komma med rationaliseringsförslag i den egna förvaltningen. Rationaliseringsförslagen rapporteras till kommunstyrelsen i mars 2009.

Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att se över investeringsbudgeten och redovisa till ekonomichefen senast den 12 februari 2009.

Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att komma med förslag till hållbara landsbygdsskolor den 31 oktober 2009.

Både överskott och underskott sprids på tre år i resultatbalanseringen.

Kommunledningskontoret får i uppdrag att se till att följande utredningar ska redovisas för kommunstyrelsens arbetsutskott senast mars 2009:

 1. En jour och beredskapslinje för samtliga förvaltningar och bolag.

 2. Möjligheten att föra över VA och renhållning till Ljungby Energi AB.

 3. Hur många personer måste vara anställda på gata/park för att upprätthålla en beredskap för akuta ärenden och småjobb?
  Resten läggs ut på entreprenad, helt i linje med Ljungby kommuns mål att ligga på 10:e plats i Svenskt Näringslivs ranking.

 4. Titta över våra lokaler. Finns effektiviseringar med samgående över förvaltningarna så att vi kan göra oss av med en del fastigheter?

 5. Bilpool.

 6. Samlokalisera ekonomer, personalsekreterare och IT-handläggare.

 7. Får vägföreningarna rätt anslag – för lite eller för mycket pengar?

 8. Utreda och komma med förslag på en effektivare fastighetsförvaltning:

· Upphandling av fastighetsförvaltningen.

· Alla kommunens fastigheter i ett separat bolag.

· Alla kommunens fastigheter till Ljungbybostäder AB.

Vid försämrade skatteprognoser från SKL inkallas arbetsutskottet för ett extra sammanträde.

Ärendet

Alliansen har den 10 november 2008 lämnat förslag till åtgärder på grund av det ekonomiska läget för att skapa ett handlingsutrymme för år 2009 och framåt.

Alliansen föreslår ett antal utredningar och åtgärder som kan ge kostnads­effektiviseringar i Ljungby kommun.

Beredning

Ekonomichefen har gjort en uppskattning av kostnader som är kopplade till alliansens förslag på åtgärder, vilka lämnas ut under arbetsutskottets sammanträde den 18 november 2008.

Arbetsutskottet föreslår den 18 november 2008 att varje förvaltning ska lägga 1 % av sin budget som en buffert inom respektive nämnd. Redovisning av åtgärder ska redovisas för kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 januari 2009 och kommunstyrelsen den 10 februari 2008. Tekniska kontoret undantas.

Alla tillsvidareanställningar (även återbesättningar) beslutas av respektive förvaltningschef från och med den 1 januari 2009.

Alla förvaltningar får i uppdrag att komma med rationaliseringsförslag i den egna förvaltningen. Rationaliseringsförslagen rapporteras till kommunstyrelsen i mars 2009.

Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att se över investeringsbudgeten och redovisa till ekonomichefen senast den 12 februari 2009.

Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att komma med förslag till hållbara landsbygdsskolor den 31 oktober 2009.

Både överskott och underskott sprids på tre år i resultatbalanseringen.

Följande utredningar ska redovisas för kommunstyrelsens arbetsutskott senast mars 2009:

 1. En jour och beredskapslinje för samtliga förvaltningar och bolag.

 2. Möjligheten att föra över VA och renhållning till Ljungby Energi AB.

 3. Hur många personer måste vara anställda på gata/park för att upprätthålla en beredskap för akuta ärenden och småjobb?
  Resten läggs ut på entreprenad, helt i linje med våra mål att ligga på 10:e plats i Svenskt Näringslivs ranking.

 4. Titta över våra lokaler. Finns effektiviseringar med samgående över förvaltningarna så att vi kan göra oss av med en del fastigheter?

 5. Bilpool.

 6. Samlokalisera ekonomer, personalsekreterare och IT-handläggare.

 7. Får vägföreningarna rätt anslag – för lite eller för mycket pengar?

 8. Utreda och komma med förslag på en effektivare fastighetsförvaltning:

· Upphandling av fastighetsförvaltningen.

· Alla kommunens fastigheter i ett separat bolag.

· Alla kommunens fastigheter till Ljungbybostäder AB.

Vid försämrade skatteprognoser från SKL inkallas arbetsutskottet för ett extra sammanträde.

Yrkande

Kerstin Wiréhn (v) yrkar att punkt 3 om antalet anställda på gata/park för att upprätthålla en beredskap för akuta ärenden och småjobb stryks från listan med utredningar som ska genomföras.

Proposition

Ordföranden ställer Kerstin Wiréhns (v) yrkande mot arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

§222 Samverkansavtal avseende gemensamma upphandlingar för länets kommuner

Ks2008/0517  050

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner samverkansavtal för gemensamma upphandlingar mellan Ljungby kommun och Växjö kommun.

Ärendet

Kommunledningskontoret överlämnar förslag till nytt samverkansavtal mellan Växjö kommun och Ljungby kommun gällande gemensamma upphandlingar för länets kommuner.

Nuvarande avtal mellan Ljungby kommun och Växjö kommun gäller till och med den 31 december 2008.

Det nya avtalet avser att reglera dels villkoren för samverkan avseende gemensamma upphandlingar för länets kommuner eller för några av kommunerna enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (”LOU”) och i förekommande fall enligt lagen (2007:1092) om upphandling inom områden vatten, energi, transporter och posttjänster (kommungemensamma upphandlingar), dels villkoren för biträde åt Ljungby kommun med upphandling för egen räkning samt för rådgivning och utbildning om offentlig upphandling.

Det nya avtalet gäller från och med den 1 januari 2009 till och med 31 december 2011 och förlängs med ytterligare tre år i sänder såvida avtalet inte sagts upp skriftligen senast tre månader före avtalstidens utgång. Avtalet kan dock förlängas till längst den 31 december 2017.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 11 november 2008 att kommunstyrelsen godkänner samverkansavtal för gemensamma upphandlingar mellan Ljungby kommun och Växjö k ommun.

§223 Överlåtelse av operativ tillsyn från Länsstyrelsen till miljö- och byggnämnden enligt miljöbalken

Ks2008/0487  400

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att begära att

Länsstyrelsen i Kronobergs län överlåter till miljö- och byggnämnden i Ljungby kommun den operativa tillsynen av verksamheter inom tillsynsområde B1 fastställda den 1 januari 2008. Överlåtelsen sker från och med den 1 januari 2009.

Äldre beslut om överlåtelse enligt miljöskyddslagen upphävs från och med den 1 januari 2009.

Ärendet

Länsstyrelsen har efter samråd med miljö- och byggkontoret framfört att miljö- och byggnämnden i Ljungby kommun tar över tillsynen för B-verksamheter enligt miljöbalken (företag som måste ha tillstånd enligt miljöbalken).

Miljö- och byggnämnden har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 29 oktober 2008 och då beslutat föreslå kommunfullmäktige begära att Länsstyrelsen i Kronobergs län överlåter till miljö- och byggnämnden den operativa tillsynen av objekt för tillsynsområde B1, fastställda den 1 januari 2008. Överlåtelsen sker från och med den 1 januari 2009.

Äldre beslut om överlåtelse enligt miljöskyddslagen upphävs från och med den 1 januari 2009.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 11 november 2008 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att begära:

Länsstyrelsen i Kronobergs län överlåter till miljö- och byggnämnden den operativa tillsynen av objekt för tillsynsområde B1, fastställda den 1 januari 2008. Överlåtelsen sker från och med den 1 januari 2009.

Äldre beslut om överlåtelse enligt miljöskyddslagen upphävs från och med den 1 januari 2009.

§224 Projektplan för Landsbygdsprogram för Ljungby kommun

Ks2008/0509  156

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anta projektplan för Landsbygdsprogram 2009 för Ljungby kommun.

Ärendet

Kommunledningskontoret har tillsammans med miljö- och byggkontoret tagit fram ett förslag till projektplan för Landsbygdsprogram 2009 för Ljungby kommun. Landsbygdsprogrammet är en del av översiktsplanen för Ljungby kommun.

Syftet med programmet är att stimulera till en kraftsamling för landsbygdsutveckling inom kommunens organisation men också i bred samverkan mellan kommunen, lokala utvecklingsgrupper/föreningar, företag och andra organisationer.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 11 november 2008 att kommunstyrelsen beslutar att anta projektplan för Landsbygdsprogram 2009 för Ljungby kommun.

§225 Redovisning av delegationsbeslut

Beslut

Redovisningen av delegationsbeslut godkänns.

Ärendet

 1. Arbetsutskottets protokoll 2008-11-11 (§§ 46 – 48).

 2. Tekniska utskottets protokoll 2008-11-12 och 2008-11-16 (§§ 54 – 60).

§226 Meddelanden

Beslut

Redovisningen av meddelanden godkänns.

Ärendet

 1. Länsstyrelsen i Kronobergs län har till Naturvårdsverket skickat en ansökan om medel för undersökningar m.m. under år 2009, där bland annat Bolmens sågverk och Dörarps Krom och Förnickling ingår.

 2. Protokoll från VoB Kronoberg 2008-10-22.

 3. Protokoll från Styrelsen för Ljungby Utveckling AB 2008-11-11.

 4. Skrivelse från Företagarnas styrelse i Ljungby angående Ljungby kommuns planer att privatisera/lägga ut vissa verksamheter på intraprenad och entraprenad.