Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2009-01-13

Sammanträde 2009-01-13

Datum
Klockan
08:00
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare Gösta Carlsson.

Information

2 Kommunstyrelsens ordförande informerar.

Uppföljning

4 Återrapport av införandet av elevpeng inom gymnasieskolan. - Eva-Gun Berglund

5 Redovisning av åtgärder för en bättre efterlevnad av regelverket vid representation. - Irene Hedfors

Beslutsärenden

6 Justering av årsarvoden. - Irene Hedfors

7 Plan för intern kontroll 2009. - Bo Dalesjö

8 Utredning angående demografisk modell. - Magnus Johansson

9 Medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening. - Magnus Johansson

10 Åtgärder med anledning av det ekonomiska läget - Beslut om 1 % buffert - Carina Bengtsson

11 Buffert på en procent för kommunledningskontoret. - Magnus Johansson

12 Utställning av centrumplanen. - Henrik Johansson

13 Tillägg till översiktsplanen för vindkraft. Beslut om samråd. - Ulla Gunnarsson

14 Samordnad kontroll av luftföroreningar i kommunerna i Kronobergs län 2009-2012. - Alf Carlsson

15 Utbyggnad av Blockvägen i Ljungby. Finansiering av investeringsprojekt. - Kenneth Pettersson

16 Fastigheten Lidhult 1:250 i Lidhults samhälle. Beslut om försäljning. - Per-Olov Almqvist

17 Åbyskolan - om- och tillbyggnad. - Jan Bernhardsson

18 Verksamhetsområden för Ljungby kommunala VA-anläggningar. - Ronnie Björkström

19 Renhållningstaxa för Ljungby kommun 2009. - Ronnie Björkström

20 Beslut om tillfällig anställning på tekniska kontoret - Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning.

21 Förutsättningar för tekniska kontorets budgetarbete. - AnnKristin Rådberg

22 Undertecknande av handlingar m.m. inom kommunstyrelsens förvaltningar - Revidering av författningssamling Attestering och värdehandlingar. - Irene Hedfors

Delegationsärenden och anmälningsärenden

23 Redovisning av delegationsbeslut.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (85 kb)

§1 Fastställande av dagordning

Beslut

Ärende 10 och 21 utgår från dagordningen.

Ärendet om skrivelse till regeringen läggs till dagordningen.

Ärendet

Ordföranden tillfrågar kommunstyrelsen om ärende 10 och 21 kan utgå från dagordningen.

Kerstin Wiréhn (v) tillfrågar ordföranden om ett extra ärende angående skrivelse till regeringen kan tas upp under dagens sammanträde.

§2 Information

 1. Åke Danielsson, VD för Ljungby Energi AB, informerar om Kraftaktörerna.

 2. Ekonomichefen informerar om det dagsaktuella budgetläget.

 3. Ledamöter i kommunstyrelsen informerar om företagsbesök på Cimea AB samt Portbolaget i Vittaryd.

§3 Uppföljning

Beslut

Intern kontroll av representation ska följas upp igen, hösten 2009.

Ärenden

 1. Barn- och utbildningschefen återrapporterar om införandet av elevpeng inom gymnasieskolan. En utvärdering av resursfördelningen har gjorts. Den visar att systemet fungerar bra men att det finns utvecklingspotential. Systemet baseras på ett stabilt elevantal. När elevantalet sjunker ökar de fasta kostnaderna procentuellt.

 2. Ordföranden redovisar uppföljning av intern kontroll av representation.

§4 Justering av årsarvoden

Ks2008/0596  024

Beslut

Kommunstyrelsen fastställer uppräknade årsarvoden för 2009 enligt personalutskottets förslag 2008-12-10 § 78.

Ärendet

Med anledning av att prisbasbeloppet för 2009 har höjts till 43600 kronor, uppräknas årsarvodena.

Beredning

Personalutskottet föreslår den 10 december 2008, § 78 att kommunstyrelsen fastställer uppräknade årsarvoden för 2009.

§5 Plan för intern kontroll 2009

Ks2009/0002  040

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner den genomförda risk- och väsentlighetsanalysen.

Plan för intern kontroll 2009 godkänns och överlämnas till samtliga nämnder för genomförande.

Ärendet

Planen för den interna kontrollen 2009 är baserad på en risk- och väsentlighetsanalys som genomförts av en arbetsgrupp i december 2008.

Processer, rutiner, och arbetsuppgifter har bedömts med utgångspunkt från möjlighet till misstag och väsentlighet. Arbetsgruppens bedömning ligger till grund för den plan för intern kontroll 2009 som controllern har lämnat förslag på den 30 december 2008.

Beredning

Såväl analysen som planen har diskuterats i kommunens ledningsgrupp.

Controllern har den 30 december överlämnat en plan för intern kontroll 2009 där följande moment ska granskas:

Samtliga styrelser och nämnder

- Rekrytering nya medarbetare, leverantörsfakturor

Barn och utbildningsnämnden

- Medicinering förskola, barnomsorgsplacering

Socialnämnden

- Brukartid inom äldreomsorgen, brandincidenter inom handikapp och äldreomsorg

Kommunstyrelsen

- Protokoll, arbetsmiljöprocessen inom tekniska kontoret

Kommunstyrelsen och miljö och byggnämnden

- Exploateringsprocessen från plan till bebyggda tomter styrelser och nämnder,

Kultur och fritidsnämnden

- Hot om våld vid receptioner

De kommunala bolagen

- Investeringskalkyler för de kommunala bolagen

§6 Utredning angående demografisk modell

Ks2008/0547  040

Beslut

Vid förändring av verksamhet med anledning av ökad befolkning i vissa åldersgrupper ska alla kostnadsökningar kompenseras genom den demografiska modellen, med undantag av ökade kostnader för internhyra och kapitalkostnad vid byggnation. Dessa kostnadsökningar hanteras separat.

Ärendet

Kommunledningskontoret fick i samband med beslut om budget 2009 i uppdrag att under 2008 komplettera ekonomistyrningsreglerna med ett regelverk för vilka kostnadsökningar som ska täckas genom den demografiska modellen.

Vid förändring av verksamhet med anledning av ökad befolkning i vissa åldersgrupper ska alla kostnadsökningar kompenseras genom den demografiska modellen, med undantag av ökade kostnader för internhyra och kapitalkostnad vid byggnation. Dessa kostnadsökningar hanteras separat.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 2 december 2008 att kommunstyrelsen beslutar att vid förändring av verksamhet med anledning av ökad befolkning i vissa åldersgrupper ska alla kostnadsökningar kompenseras genom den demografiska modellen, med undantag av ökade kostnader för internhyra och kapitalkostnad vid byggnation. Dessa kostnadsökningar hanteras separat.

§7 Medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening

Ks2008/0609  040

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

 1. Att Ljungby kommun skall anta erbjudandet om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening.

 2. Att till Kommuninvest ekonomisk förening inbetala kronor 1 260 000, utgörande Ljungby kommuns medlemsinsats i föreningen.

 3. Att Ljungby kommun tecknar solidarisk borgen såsom för egen skuld (proprieborgen) för samtliga förpliktelser, som Kommuninvest i Sverige AB ingått eller kommer att ingå.

 4. Att Ljungby kommun, i enlighet med vad som anges i stadgarna för Kommuninvest ekonomisk förening, skall ingå som part i det regressavtal mellan medlemmarna, där deras inbördes ansvar för borgensåtagandet regleras.

 5. Att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och ekonomichefen att underteckna borgensförbindelse, avtal samt övriga i ärendet förekommande handlingar.

 6. Att till ombud på föreningsstämma i Kommuninvest ekonomisk förening utse kommunstyrelsens ordförande, med kommunstyrelsens 1:e vice ordförande som ersättare.

 7. Att kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder i övrigt som erfordras med anledning av kommunens medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening.

 8. Att medge Kommuninvest i Sverige AB rätt att använda Ljungby kommuns vapen.

Ärendet

Ljungby kommun har erbjudits medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening. Kommuninvest erbjuder samtliga svenska kommuner och landsting effektiv finansförvaltning med fokus på finansiering. Idag är 223 kommuner och landsting medlemmar i Kommuninvest. Varje medlem betalar ett andelskapital utformat efter en invånarrelaterad modell. Vid utgången av 2007 uppgick medlemskapitalet till totalt 208,9 mkr. I samband med medlemskapet tecknar kommunen obegränsad, solidarisk borgen för kreditmarknadsbolagets samtliga förpliktelser. För att begränsa ansvaret har medlemmarna avtal som fördelar kraven i relation till respektive medlemskommuns skuld till Kommuninvest.

Syftet med att vara medlem i Kommuninvest är i första hand att få tillgång till goda kreditvillkor för kommunen och dess bolag.

Beredning

Ekonomichefen informerade den 19 december 2008 kommunstyrelsens arbetsutskott om Kommuninvest ekonomisk förening.

Kommunledningskontoret redovisar i skrivelse den 2 januari 2009 innebörden av ett medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening och föreslår:

 1. Att Ljungby kommun skall anta erbjudandet om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening.

 2. Att till Kommuninvest ekonomisk förening inbetala kronor 1 260 000, utgörande Ljungby kommuns medlemsinsats i föreningen.

 3. Att Ljungby kommun tecknar solidarisk borgen såsom för egen skuld (proprieborgen) för samtliga förpliktelser, som Kommuninvest i Sverige AB ingått eller kommer att ingå.

 4. Att Ljungby kommun, i enlighet med vad som anges i stadgarna för Kommuninvest ekonomisk förening, skall ingå som part i det regressavtal mellan medlemmarna, där deras inbördes ansvar för borgensåtagandet regleras.

 5. Att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och ekonomichefen att underteckna borgensförbindelse, avtal samt övriga i ärendet förekommande handlingar.

 6. Att till ombud på föreningsstämma i Kommuninvest ekonomisk förening utse kommunstyrelsens ordförande, med kommunstyrelsens 1:e vice ordförande som ersättare.

 7. Att kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder i övrigt som erfordras med anledning av kommunens medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening.

 8. Att medge Kommuninvest i Sverige AB rätt att använda Ljungby kommuns vapen.

§8 Buffert på en procent för kommunledningskontoret

Ks2008/0593  040

Beslut

Kommunledningskontorets förslag 2008-12-19 till åtgärder för att lägga en procent av budgeten till en buffert godkänns med förändringen att texten ”och organisationsförändringen skjuts framåt i tiden” i stycket om trafikplanerare, stryks.

Ärendet

Med anledning av den drastiskt försämrade ekonomin har kommunstyrelsen den 25 november 2008 föreslagit att varje förvaltning ska sätta av en procent till en buffert som inte får användas till den löpande verksamheten under 2009.

Kommunledningskontoret presenterar vid arbetsutskottets sammanträde den 19december 2008 ett förslag till åtgärder som innebär kostnadsminskningar på kommunledningskontoret med 950 tkr (en procent av kommunledningskontorets budget är 846 tkr) under 2009.

Beredning

Arbetsutskottet beslutade den 19 december 2008 att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut.

Yrkanden

ClasGöran Carlsson (s), med bifall av Conny Simonsson (s), Roland Johansson (alt), Alf Johansson (KB) och Ann-Charlotte Wiesel (m), yrkar att kommunledningskontorets förslag till åtgärder godkänns med förändringen att texten ”och organisationsförändringen skjuts framåt i tiden” i stycket om trafikplanerare, stryks.

Kerstin Wiréhn (v) yrkar återremiss av ärendet för en konsekvensanalys av organisationsförändringen gällande trafikplanerare.

Beslutsordning

Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller om ärendet ska återremitteras och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag.

Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt ClasGöran Carlssons (s), med flera, yrkande.

§9 Utställning av centrumplanen

2007/0091  212

Beslut

Förslaget till centrumplan ställs ut för granskning.

Ärendet

Plankontoret har, i samverkan med tekniska kontoret och kommunlednings­kontoret, upprättat ett förslag till centrumplan.

Syftet med centrumplanen är att visa hur kommunen vill att Ljungby centrum ska utvecklas i framtiden. Den är inte juridiskt bindande men är vägledande vid bland annat detaljplanering, bygglovgivning och vid utformning av torg och gator. Centrumplanen är en fördjupning av översiktsplanen för Ljungby centrum enligt 4 kap Plan- och bygglagen (PBL).

Centrumplanen antas medföra betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvens­beskrivning har därför upprättats.

Samråd

Centrumplanen har varit ute på samråd under tiden 6 mars – 2 maj 2008 enligt 4 kap 3§ PBL. De inkomna yttrandena har sammanställts i en samråds­redogörelse.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 2 december 2008 att kommunstyrelsen beslutar att förslaget till centrumplan ska ställas ut för granskning.

§10 Tillägg till översiktsplanen för vindkraft

Ks2008/0346  379

Beslut om samråd

Beslut

Tillägget till översiktsplanen för vindkraft skickas på samråd till berörda.

Ärendet

Kommunstyrelsen godkände den 7 oktober 2008 en projektbeskrivning för vindkraftsplan. Syftet med projektet är dels att ta fram ett tematiskt tillägg för vindkraft till kommunens översiktsplan och dels att informera om kommunens planeringsförutsättningar för vindkraftsetableringar i Ljungby kommun.

Plankontoret har nu arbetat fram ett tillägg till översiktsplanen som godkänts av presidierna i kommunstyrelsen och miljö- och byggnämnden, vilka ingår i styrgruppen för planarbetet. Plankontoret föreslår i skrivelse den 21 november 2008 att kommunstyrelsen beslutar att tillägget till översiktsplanen för vindkraft skickas på samråd till berörda.

Beredning

Arbetsutskottet beslutade den 2 december 2008 att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut.

§11 Samordnad kontroll av luftföroreningar i kommunerna i Kronobergs län 2009-2012

Ks2008/0490  430

Beslut

Ljungby kommun är positiva till ett fortsatt samarbete med övriga kommuner i Kronobergs län för kontroll av luftkvalitén i tätorter genom Kronobergs luftvårdsförbund.

Ärendet

Varje kommun är skyldig att kontrollera att miljökvalitetsnormerna för utomhusluft uppfylls inom kommunen.

Miljökontoret i Ljungby kommun har under 2007 - 2008 utfört luftmätningar samordnade med Kronobergs luftvårdsförbund.

Kronobergs luftvårdsförbund erbjuder i skrivelse den 16 oktober 2008 ett fortsatt samarbete mellan förbundet och länets kommuner för kontroll av luftkvalitén i tätorter. Samarbetet ger enligt förbundet lägre kostnader då kommunen inte behöver bedriva kontrollmätningarna i egen regi. Genomförandet av det samordnade luftövervakningsprogrammet kostar sammanlagt 850000 kronor per år och ungefärlig kostnad för Ljungby kommun är 65000 kronor per år.

Beredning

Miljö- och byggnämnden har den 26 november 2008 ställt sig positiv till regional samordning av mätningar och utredningar i länet och överlämnat yttrandet till kommunstyrelsen för beslut.

Arbetsutskottet föreslår den 19 december 2008 att kommunstyrelsen beslutar att Ljungby kommun är positiva till ett fortsatt samarbete med övriga kommuner i Kronobergs län för kontroll av luftkvalitén i tätorter genom Kronobergs luftvårdsförbund.

§12 Utbyggnad av Blockvägen i Ljungby

Ks2008/0571  311

Finansiering av investeringsprojekt

Beslut

Investeringsmedel 900 tkr flyttas från projekt 41024 Ombyggnad av Järnvägsgatan i Lagan till investeringskostnader för utbyggnad av Blockvägen i Ljungby.

Tekniska kontoret kompenseras från och med 2009 års driftsbudget för redovisade ökade drifts- och kapitalkostnader.

Ärendet

Tekniska kontoret har under år 2008 delvis byggt ut Blockvägen i Ljungby (vid Bilprovningen) för att snabbt klara nya företagsetableringar i området.

Medel för denna utbyggnad finns inte reserverade i 2008 års investeringsbudget.

Den årliga driftskostnaden för projektet är beräknad till 20000 kronor exklusive kapitalkostnad.

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse den 2 december 2008 att kommunstyrelsen beslutar att finansiering för utbyggnad av Blockvägen sker enligt följande:

Investeringsmedel 900 tkr flyttas från projekt 41024 Ombyggnad av Järnvägsgatan i Lagan (som finns upptaget i tekniska kontorets budget för år 2008) till investeringskostnader för Blockvägen,

samt att från och med 2009 års driftsbudget kompensera tekniska kontoret för redovisade ökade drifts- och kapitalkostnader.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 17 december 2008 att kommunstyrelsen beslutar

att Investeringsmedel 900 tkr flyttas från projekt 41024 Ombyggnad av Järnvägsgatan i Lagan till investeringskostnader för utbyggnad av Blockvägen i Ljungby.

Från och med 2009 års driftsbudget kompenseras tekniska kontoret för redovisade ökade drifts- och kapitalkostnader.

§13 Fastigheten Lidhult 1:250 i Lidhults samhälle

Ks2008/0578  253

Beslut om försäljning

Beslut

Det preliminärt upprättade avtalet med Kalmar Industries AB, Ljungby (efter fusion med Cargotech) om överlåtelse av fastigheten Lidhult 1:250 vid Singeshultsvägen i Lidhult godkänns.

Ärendet

Tekniska kontoret har upprättat ett preliminärt avtal med Kalmar Industries AB, Ljungby i vilket Ljungby kommun överlåter fastigheten Lidhult 1:250 vid Singeshultsvägen i Lidhult för en köpeskilling om 100000 kronor att betalas på tillträdesdagen den 12 februari 2008.

Fastigheten omfattar 5367 kvm och är bebyggd med ett bostadshus och tillhörande gårdsbyggnad. Avtalet är villkorat av kommunstyrelsens godkännande.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 17 december 2008 att kommunstyrelsen godkänner det preliminärt upprättade avtalet med Kalmar Industries AB, Ljungby (efter fusion med Cargotech) om överlåtelse av fastigheten Lidhult 1:250 vid Singeshultsvägen i Lidhult.

Yrkanden

Karl-Gustaf Sundgren (c) yrkar, med bifall av Nils-Erik Wetter (kd) och Alf Johansson (KB), bifall till arbetsutskottets förslag.

§14 Åbyskolan - om- och tillbyggnad

Ks2007/0245  291

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att anta entreprenörer enligt tekniska kontorets anbudssammanställning,

att fastlägga projektbudget enligt tekniska kontorets förslag,

att fastlägga finansiering enligt tekniska kontorets finansieringsförslag 2008-12-17.

Ärendet

Tekniska kontoret har i uppdrag av barn- och utbildningsnämnden att bygga om och till Åbyskolan för F-9-verksamhet samt i uppdrag av kultur- och fritidsnämnden att bygga till Åbyskolans idrottshall med en läktare.

Anbudsinfordran för delupphandlad generalentreprenad har utförts.

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse den 3 december 2008 att tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anta totalentreprenör samt att fastlägga projektbudget och finansiering.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 17 december 2008 att kommunstyrelsen beslutar

att anta entreprenörer enligt tekniska kontorets anbudssammanställning,

att fastlägga projektbudget och finansiering enligt tekniska kontorets förslag.

Jäv

På grund av jäv deltar inte ClasGöran Carlsson (s).

§15 Verksamhetsområden för Ljungby kommunala VA-anläggningar

Ks2008/0468  340

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa de reviderade verksamhetsområdena för de kommunala VA-anläggningarna enligt tekniska kontorets förslag den 15 oktober 2008.

Ärendet

Enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) ska det finnas verksamhetsområden för alla kommunala VA-anläggningar. Ett verksamhets­område innefattar allmänna vatten- och avloppstjänster som bedrivs inom ett fastställt geografiskt område.

VA-Renhållningsavdelningen i Ljungby kommun har under 2008 gjort en revidering av befintliga verksamhetsområden.

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse den 15 oktober 2008 att kommun­fullmäktige fastställer följande verksamhetsområden för kommunens VA-anläggningar:

Agunnaryd, Angelstad, Bollstad, Bolmsö, Bolmen, Bolmsö kyrkby, Dörarp, Hamneda, Kånna, Lagan, Lidhult, Ljungby, Ryssby, Sjöhagen, Bolmstad, Skeen, Södra Ljunga, Tallbacken-Mjälen och Vittaryd.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 17 december 2008 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa de reviderade verksamhetsområdena för de k ommunala VA-anläggningarna enligt tekniska kontorets förslag den 15 oktober 2008.

§16 Renhållningstaxa för Ljungby kommun 2009

Ks2008/0576  450

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner Renhållningstaxa för Ljungby kommun 2009 och överlämnar den till kommunfullmäktige för antagande.

Ärendet

Med anledning av att ny renhållningsordning trätt i kraft och övergång till kärl har skett så måste följande uppdateringar göras i renhållningstaxan till 2009:

- Säck försvinner och ersätts med kärl.

- Avrop hushålls- och latrintömning 2 ggr/år försvinner.

- Hushålls- och latrintömning var fjärde vecka försvinner för fritidshus.

- Dragväg försvinner.

- Benämningen A för tätort och B för landsbygdsområde försvinner då hela kommunen är hämtningsområde, d.v.s. att alla fastigheter omfattas av renhållningsordningen.

Tekniska kontoret föreslår att kommunstyrelsen godkänner Renhållningstaxa för Ljungby kommun 2009 och överlämnar den till kommunfullmäktige för antagande.

Taxan kommer att gälla från och med den 1 februari 2009.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 17 december 2008 att kommunstyrelsen godkänner Renhållningstaxa för Ljungby kommun 2009 och överlämnar den till kommunfullmäktige för antagande.

§17 Beslut om tillfällig anställning på tekniska kontoret – Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning

Ks2008/0577  023

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ändra i kommunstyrelsens delegationsordning vad gäller tillfällig anställning av personal, inklusive provanställning, inom tekniska kontoret till följande:

Beslut om tillfällig anställning Tc

Ändringen gäller från och med den 19 januari 2009.

Ärendet

Kommunstyrelsen beslutade 2008-11-24, § 208 att tekniska utskottet från och med 2008-11-25 övertar ansvaret för beslut om tillsvidareanställningar och vikarietillsättningar på tekniska kontoret.

Kommunstyrelsens delegationsordning ändrades därigenom till:

Personaladministrativa ärenden, organisation, mm:

Inrättande av tjänst/anställning Kc, Tu

Anställning:

Tillsvidareanställning av andra än förvaltningschef Kc, Tu

Tillfällig anställning av personal inklusive provanställningKc, Tu

Den aktuella förändringen medför problem vid kortare vikariat, ofta i samband med akuta behov, till exempel inom kostverksamheten. I skrivelse den 9december 2008 föreslår ordföranden i tekniska utskottet att beslut om tillfällig anställning längst 6 månader fattas av tekniska chefen, medan beslut om tillfällig anställning längre än 6 månader fattas av tekniska utskottet.

Ordföranden föreslår vid tekniska utskottets sammanträde den 17 december 2008 att tekniska chefen får delegation att fatta beslut om samtliga visstidsanställningar inom tekniska kontoret.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 17 december 2008 att kommunstyrelsen beslutar att ändra i kommunstyrelsens delegationsordning vad gäller tillfällig anställning av personal, inklusive provanställning, inom tekniska kontoret till följande:

Beslut om tillfällig anställning Tc

Ändringen gäller från och med den 19 januari 2009.

§18 Undertecknande av handlingar m.m. inom kommunstyrelsens förvaltningar

Ks2008/0592  101

Revidering av kommunstyrelsens författningssamling Attestering och värdehandlingar

Beslut

Innehavarna av följande befattningar ges rätt att kontrasignera från kommunstyrelsen utgående avtal, handlingar, skrivelser, med mera:

Kommunchef Chef för kommunikation och IT

Irene Hedfors Peter Wiman

Ekonomichef Personalchef

Magnus Johansson Marie Wallin

Inköpsansvarig Teknisk chef

Carl-Fredrik Ledin AnnKristin Rådberg

Lönekamrer Exploateringschef

Ingvor Nilsson Per-Olov Almqvist

Fastighetschef Fastighetsingenjör

Jan Bernhardsson Hans-Jörgen Holmberg

Avdelningschef

Bert Milling

Tidigare beslut Ks § 102/2007 upphävs.

Ärendet

Enligt kommunstyrelsens reglemente ska avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av kommunstyrelsen undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordföranden och kontrasigneras av anställd som styrelsen bestämmer.

Kommunledningskontoret föreslår i skrivelse den 16 december 2008 att kommunstyrelsen, med upphävande av sitt tidigare beslut (Ks § 102/2007), beslutar att ge innehavarna av följande befattningar rätt att kontrasignera från styrelsen utgående avtal, handlingar, skrivelser, med mera:

Kommunchef Chef för kommunikation och IT

Ekonomichef Personalchef

Inköpsansvarig Teknisk chef

Lönekamrer Exploateringschef

Fastighetschef Fastighetsingenjör

Avdelningschef

Beredning

Arbetsutskottet beslutar den 19 december 2008 att kommunstyrelsen beslutar att innehavarna av följande befattningar ges rätt att kontrasignera från kommunstyrelsen utgående avtal, handlingar, skrivelser, med mera:

Kommunchef Chef för kommunikation och IT

Irene Hedfors Peter Wiman

Ekonomichef Personalchef

Magnus Johansson Marie Wallin

Inköpsansvarig Teknisk chef

Carl-Fredrik Ledin AnnKristin Rådberg

Lönekamrer Exploateringschef

Ingvor Nilsson Per-Olov Almqvist

Fastighetschef Fastighetsingenjör

Jan Bernhardsson Hans-Jörgen Holmberg

Avdelningschef

Bert Milling

Tidigare beslut Ks § 102/2007 upphävs.

§19 Skrivelse till regeringen

Ks2009/0011  100

Beslut

Kommunledningskontoret tar fram ett förslag till skrivelse som efter beredning av kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen överlämnas till kommunfullmäktige för antagande.

Ärendet

Kerstin Wiréhn (v) föreslår under dagens sammanträde att Ljungby kommun skickar en skrivelse till regeringen om stimulansåtgärder för landsting och kommuner i likhet med den skrivelse som Landstinget Kronoberg den 15 december 2008 skickade till regeringen.

§20 Redovisning av delegationsbeslut

Beslut

Redovisningen av delegationsbeslut godkänns.

Ärendet

 1. Tekniska kontoret har i sammanställning den 18 november 2008 anmält de beslut som fattats av tekniska kontoret rörande markärenden m.m. under oktober 2008 med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning.

 2. Tekniska kontoret har i sammanställning den 10 december 2008 anmält de beslut som fattats av tekniska kontoret rörande markärenden m.m. under november 2008 med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning.

 3. Kommunledningskontorets delegationsbeslut i sammanställningar den 16 december 2008 och 7 januari 2009 rörande tilldelningsbeslut, anställningsbeslut, flaggning samt attestuppdrag gällande reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner som fattats av kommunlednings­kontoret under november 2008 med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning.

 4. Arbetsutskottets protokoll 2008-12-02 och 2008-12-19 (§§ 49 – 59).

 5. Tekniska utskottets protokoll 2008-12-17 (§§ 61 – 71).

 6. Personalutskottets protokoll 2008-11-19 och 2008-12-10 (§§ 65 – 80).

§21 Meddelanden

Beslut

Redovisningen av meddelanden godkänns.

Ärendet

 1. Protokoll från Styrelsen för Ljungbybostäder AB 2008-01-24, 2008-03-07, 2008-06-19, 2008-08-21, 2008-09-11 och 2008-10-28.

 2. Protokoll från Ljungby Holding AB 2008-12-02.

 3. Protokoll från Styrelsen för Ljungby Utveckling AB 2008-12-02.

 4. Länsstyrelsens beslut den 2 december 2008 angående tillstånd till miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 6 § miljöbalken (1998:808) för HBG Teknopress AB, Ljungby.

 5. Länsstyrelsens beslut den 18 november 2008 angående ändring av villkor nummer 4 i tillstånd till miljöfarlig verksamhet som lämnats till Kalmar Industries AB på fastigheten Vagnen 1 i Ljungby.

 6. Socialförvaltningens skrivelse 2008-12-02 till Ljungbybostäder AB angående ombyggnad av Västanå.

 7. Revisionsrapport: ”Övergripande granskning av Ljungbybostäder AB”.

 8. Revisionsrapport: ”Övergripande granskning av Ljungby Energi AB”.

 9. Revisionsrapport: ”Övergripande granskning av Ljungby Utveckling AB”.

 10. PM från Sveriges Kommuner och Landsting 2008-12-18 med rapport från Nätverket Dacke.

 11. Glesbygdsverkets årsbok 2008 med fakta kring gles- och landsbygders förutsättningar och behov för hållbar tillväxt.

 12. Länsstyrelsens i Kronobergs län rapport Bevara landsbygdshandeln för hälsans skull som bygger vidare på länsstyrelsens studie om Landsbygds­handelns betydelse för äldre på landsbygden.

 13. Kommunal Kronoberg, Sektion 3 yrkar i skrivelse den 22 december 2008 att utredning nr 3 i kommunstyrelsens förslag till åtgärder på grund av det ekonomiska läget ska strykas.

 14. Protokoll från Entreprenörsregionen, Utvecklingsrådet 2008-12-04.

 15. Barn- och utbildningsnämndens yttrande över revisionsrapporten – Granskning av barn- och utbildningsnämndens styrning och ledning av gymnasieskolan.